НПАОП 27.4-1.11-06Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку

Розміщення балонів з киснем у пічному та ливарному прольотах не дозво­ляється.

Трубки та шланги киснепроводів повинні бути ретельно знежирені. Одяг не повинен бути забруднений мастилами.

Арматура з електроприводом, установлена на киснепроводах, повинна ду­блюватися арматурою з ручним управлінням.

   1. Не дозволяється палити і приймати їжу на робочих місцях.

   2. Забруднений свинцевим пилом спецодяг не дозволяється відносити з підприємства додому. Зберігати його потрібно на підприємстві у закритих шафах окремо від верхнього одягу.

  1. Шахтні печі

   1. Колошникова площадка шахтної печі повинна мати не менше двох виходів.

   2. Дуттєві повітропроводи шахтних печей повинні бути обладнані швидкодіючими відсічними пристроями, що перекривають проникнення в них пічних газів при раптовому зниженні тиску дуттєвого повітря.

   3. Виконання робіт у зоні тролейних проводів подачі енергії на транс­порт постачання шихти повинно здійснюватись відповідно до вимог інструкції, затвердженої роботодавцем.

   4. Будь-які ремонти та очищення обладнання, механізмів, комунікацій слід виконувати при повній їх зупинці і вивішенні відповідних знаків безпеки.

   5. Не дозволяється пропалювати фурми киснем, щоб запобігти пропа- ленню кесонів.

   6. Шахтна піч підлягає негайній зупинці в разі прогару кесонів, горна, відстійників, витікання свинцю крізь кладку сифона.

   7. При застосуванні газоподібного палива шахтна піч повинна бути об­ладнана автоматичним захистом, що забезпечує припинення подачі газу у ви­падках, передбачених інструкцією з експлуатації печі.

  2. Електричні печі та електрообігрівані відстійники

   1. Експлуатація електропечей та електровідстійників повинна здійсню­ватись відповідно до вимог пункту 5.3 цих Правил, ГОСТ "ССБТ. Электробезо­пасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" (ГОСТ 12.1 .019­79), Правил експлуатації електрозахисних засобів, затверджених наказом Мін­праці України від 05.06.2001 № 253 (НПАОП 40.1-1.07-01), та ГОСТ "ССБТ. Оборудование электротермическое. Печи электрошлакового переплава. Требо­вание безопасности" (далі - ГОСТ 12.2.007.9.8-89).

   2. Кожух електропечі та електровідстійника, їх металоконструкції, які можуть опинитись під напругою, повинні бути заземлені. Струмоведучі части­ни агрегатів повинні бути огороджені та ізольовані.

   3. Усі робочі площадки обслуговування електропечей та електровідс­тійників повинні мати покриття з електроізоляційних матеріалів, крім того, площадки біля горна печі та колошникові повинні бути виконані з вогнетривко­го матеріалу.

   4. Площадка для обслуговування електродів повинна бути огороджена для запобігання доступу до неї працівників за наявності напруги на електродах. Роботи на площадці слід дозволяти лише при відключеній печі і за наявності в працівників ключа-бирки.

   5. На робочих площадках електропечей та електровідстійників повинна бути передбачена світлова сигналізація, що попереджає персонал про наявність напруги на печі. Уключення печі в роботу повинно супроводжуватись попере­джувальним звуковим сигналом. Світлова сигналізація повинна бути зблокова­на з високовольтним вимикачем.

   6. Механізм підйому та опускання електродів повинен бути обладнаний кінцевими вимикачами.

   7. При збиранні електродів з'єднуючі ніпелі повинні щільно угвинчува­тись у гнізда. Ніпелі не повинні мати тріщин або відколів різьби.

   8. Нарощування та перепуск електродів, замір рівня розплаву повинні провадитись при вимкнутій печі.

   9. Струмоведучі шини короткої мережі печі повинні мати огорожу, яка б виключала можливість випадкових доторкувань до шин.

   10. Гнучкий струмопровід короткої мережі в крайньому положенні не повинен торкатися кожуха печі, робочої площадки, металоконструкцій тощо.

   11. Подання охолоджувальної води до вузлів короткої мережі й елемен­тів, які можуть опинитись під напругою, а також відвід її повинні виконуватися неелектропровідними рукавами.

   12. Виймання уламків електродів повинно виконуватися тільки після відключення печі та перевірки на відсутність напруги.

   13. Водоохолоджувані елементи електропечі та електровідстійників, що працюють на проточній воді, перед їх установкою та після ремонту повинні підлягати гідравлічному випробуванню пробним тиском відповідно до вимог ГОСТ 12.2.007.9.8-89. Окремі елементи або групи елементів системи водяного охолодження повинні мати індивідуальні вентилі.

   14. Електропіч необхідно негайно відключити в разі: замикання струмоведучих частин різних фаз;

замикання струмоведучих частин з металевими конструкціями; ушкодження струмоведучих шин або заземлювального пристрою кожуха

печі;

припинення надходження води для охолодження;

зниження тиску води нижче межі, передбаченої технологічним регламен­том, або підвищення температури води у пристроях, що охолоджуються, вище допустимої межі;

ушкодження або неефективної дії відсмоктувальної вентиляції; поломки електродів;

появи диму в пускорегулювальній апаратурі; прориву розплаву.

  1. Г рануляція шлаку

   1. Грануляційний басейн повинен бути розташований поза цехом і ого­роджений.

   2. Жолоб, що подає шлак на грануляцію, повинен бути обладнаний укриттям, підключеним до аспіраційного обладнання, що забезпечує безперер­вне вилучення пари з жолоба.

   3. При використанні замість жолоба металевої розбірної труби повинна бути забезпечена доступність прочищення труби від можливих нагромаджень і забивок шлаком.

   4. Тиск і витрати води, що надходить на грануляцію, повинні забезпе­чити гранулювання шлакового струменя і безперервне транспортування грану­льованого шлаку по жолобу (трубі) на всій його відстані до басейну.

   5. Під час випуску шлаку на грануляцію не дозволяються роботи в складі обробки сировини та інші роботи на відстані 30 м від басейну, а також прохід людей. Для запобігання порушенням на цей час повинен бути виставле­ний пост.

  2. Металургійні ковші й ємності

   1. Стандартні металургійні ємності повинні відповідати технічним умо­вам заводу-виробника.

   2. Усі види металургійних ємностей (ковші, котелки, виливниці, шлако­ві чаші, кюбелі, піддони, совки) після виготовлення або ремонту підлягають огляду. Кожна ємність повинна бути промаркована з позначкою порядкового номера, вантажопідйомності та використовуватись за призначенням.

   3. Провушини (цапфи) ємностей слід виготовляти у відповідності до технічних умов. Зношення цапф за всіма замірами не повинне перевищувати 10% від первісних їх розмірів. Не рідше одного разу на рік цапфи ковшів та ви­ливниць повинні перевірятися методом неруйнівного контролю.

   4. Не дозволяється використовувати металургійні ємності, які мають раковини, тріщини в стінках та в місцях кріплення цапф, деформовані та ті, що мають хитання цапф в тілі ємностей.

   5. Нарощування ковша для підвищення його місткості не дозволяється.

   6. Транспортування ємностей вантажопідйомними кранами повинне провадитись за допомогою траверси, яка відповідає технічним умовам на їх ви­робництво. Залишати траверсу на ковші або притуляти її до ковша не дозволя­ється.

   7. При переміщенні металургійних ємностей наземним способом (плат­форми, візки тощо) повинна проводиться перевірка їх стійкості перед транспор­туванням.

   8. Ємності повинні встановлюватися в спеціально відведених місцях.

   9. Зливні носки ковшів повинні бути нижче їх кромки та не мати прога­рів.

   10. Рівень розплаву в ковшах повинен бути на 20 см нижче верхньої кромки, рівень свинцю у котелках - на 10 см.

  3. Рафінування свинцю

   1. Розподільчі пристрої і струмоведучі шини до секцій ніхромових на­грівників для обігріву котла повинні бути огороджені. Знімна огорожа повинна бути з пристроєм, що вимикає струм.

   2. Переливні з котла в котел жолоби повинні бути герметично закриті.

   3. Проводити ремонтні роботи на мішалках, насосах та іншому облад­нанні, розташованому на діючих рафінувальних котлах, не дозволяється.

   4. Розкривання барабанів з лугами та подрібнення останніх повинні бу­ти механізовані і проводитися в місцях, що передбачені для цих цілей, із засто­суванням відповідних індивідуальних засобів захисту.

   5. Інструмент, що застосовується при роботі з металевим натрієм, пови­нен бути без іскровим. Не дозволяється проведення вогневих робіт поблизу мі­сцезнаходження металевого натрію, попадання на нього води. При роботі з ме­талевим натрієм слід дотримуватись вимог ГОСТ "ССБТ. Пожаровзрывобезо- пасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их опре­деления" (ГОСТ 12.1.044-89) і НПАОП 0.00-5.12-01.

  4. Виробництво цинку

   1. Випалювальні печі, газоходи, котли-утилізатори та інше обладнання повинні бути герметизовані.

   2. Робочі й оглядові вікна печі повинні щільно закриватися дверцята­ми (кришками) й ущільнюватись теплостійкими матеріалами.

   3. Конструкція пальників або форсунок, що використовуються для ро­зігріву печі, повинна забезпечити швидке та безпечне вилучення їх з печі після її пуску.

   4. Конструкція пристрою для подачі матеріалів у піч повинна забезпе­чити дозоване безперервне завантаження з автоматичним або дистанційним ре­гулюванням.

   5. Вивантаження і транспортування продуктів випалу повинно бути механізовано.

   6. Очистка зливників для випуску випаленого матеріалу та пилу, а та­кож боровів і газоходів повинна бути механізована. При вимушеному застосу­ванні ручної очистки роботи повинні проводитися спеціально навченим персо­налом у відповідності до інструкції, затвердженої роботодавцем.

   7. Система управління повинна забезпечувати роботу печі як у ручно­му, так і в автоматичному режимі. Контрольно-вимірювальні прилади, за пока­зами яких проводиться автоматичне або ручне управління роботою печі, пови­нні бути винесені на загальний пульт управління, розташований в окремому приміщенні.

   8. Опори обертових печей повинні бути забезпечені обслуговувальни- ми площадками, які огороджені поручнями.

   9. Топки печей киплячого шару повинні бути герметизовані.

   10. Розмір площадок для обслуговування топок обертових печей і пе­чей киплячого шару повинен забезпечувати відхід працівників від топок на від­стань не менше 5,0 м.

   11. Для безперервного відсмоктування газів з печей повинен бути пе­редбачений резервний ексгаустер.

   12. Розпал топок, а також пуск і зупинка печей випалу матеріалів по­винні проводитися у відповідності до вимог інструкції з експлуатації і техноло­гічної інструкції, затверджених роботодавцем.

   13. Експлуатація печей при порушеннях манометричного режиму, установленого технологічною інструкцією, не дозволяється.

   14. Порядок вимикання печей в аварійних ситуаціях (припинення цир­куляції води в котлі-утилізаторі, прогорання теплоприймальних елементів кот­ла з протіканням води тощо) повинен визначатись інструкцією, затвердженою роботодавцем.

  5. Гідрометалургійний переділ цинкового виробництва

   1. Апаратура гідрометалургійного виробництва повинна встановлюва­тись на фундаменти, що виступають над рівнем підлоги не менше 0,1 м.

   2. Фундаменти апаратів повинні виконуватись з кислотостійкого мате­ріалу.

   3. Апаратура, установлена у виробничих приміщеннях, повинна мати антикорозійний захист зовнішніх поверхонь.

   4. Підлога, стічні канави, збірні зумпфи повинні мати гідроізоляцію. Канави повинні бути закриті кришками (ґратами).

   5. Гідрометалургійне обладнання, трубопроводи, які не використову­ються в технологічному процесі в результаті зміни технологічної схеми або за інших причин, повинні бути демонтовані або роз’єднані з діючою системою видимим розривом. Кінці роз’єднаних трубопроводів повинні бути надійно за­глушені.

   6. При вилуговуванні недогарка, пилу та оксидів у пачуках повинно бути передбачене подання звукового або світлового сигналу, який попереджує про зниження тиску повітря нижче встановленого рівня.

   7. Конструкція лотків, жолобів і бакової апаратури повинна виключати можливість переливів пульпи на робочу площадку і корпус апарата.

   8. Розмел марганцевої руди повинен проводитися мокрим способом.

   9. Оглядові люки бакової апаратури повинні бути обладнані запобіж­ними ґратами та кришками.

   10. Робоча запірна арматура для пари та повітря повинна бути розта­шована на площадках апаратів з пристроями для перемішування.

   11. На дільниці вилуговування, яка належить до категорії особливо електронебезпечних, повітря має підвищену вологість. У зв’язку з цим слід за­стосовувати переносні лампи з напругою не більше 12 В.

   12. В апаратах мідно-кадмієвої очистки можливі виділення та загорян­ня водню. Вогонь в апараті (агітаторі) слід гасити вогнегасником.

   13. Подання підкислених розчинів на мідно-кадмієву очистку не до­зволяється.

   14. У випадках порушення технології вилуговування можливе виді­лення в атмосферу цеху арсенистого водню, який утворюється при одночасній наявності в розчині арсену, вільної кислоти і металів. Тому в місцях можливого його виділення слід розвішувати паперові індикатори. Їх потемніння свідчить про наявність в атмосфері арсенистого водню, необхідність негайного виведен­ня людей в безпечну зону та провітрювання приміщення. Паперові індикатори слід замінювати кожного разу після зміни їх забарвлення і щодоби, якщо забар­влення не змінилось.

  6. Електроліз цинку

   1. Розміщення, будова й експлуатація електролізних установок пови­нні відповідати пункту 3.2 та пункту 3.15 цих Правил.

   2. Вантажопідйомні механізми, що обслуговують електролізні ванни, повинні мати триступеневу електроізоляцію.

   3. Подавання розчину у ванну повинно проводитися по трубопрово­дах, жолобах і рукавах з неелектропровідного матеріалу.

   4. Металеві каркаси жолобів повинні мати електроізоляційні розриви, а саме:

а) уздовж ванн - між кожними двома ваннами;

б) поперек цеху - між кожними двома рядами ванн.

   1. Корпус ванни повинен бути гідроізольований. Експлуатація ванни з пошкодженою гідроізоляцією не дозволяється.

   2. Ізолятори під ваннами і обслуговувальними площадками повинні бути захищені від попадання на них розчинів при переливах. Місця їх розмі­щення повинні бути освітлені і доступні для їх очищення.

   3. Електролізні цехи та відділення повинні бути обладнані пристроями контролю ізоляції, зблокованими з поданням світлового і звукового сигналів.

   4. Для зменшення виділень аерозолів сірчаної кислоти і сульфату цин­ку з ванн поверхня електроліту повинна мати захисне покриття з піноутворю- вачів.

   5. Електролізні цехи і відділення повинні бути обладнані пристроєм аварійного вимикання серії ванн на підстанції при розриві електричного ланцю­га на серії.

   6. Перемички для вимикання ванн повинні бути розраховані на допу­стиму силу струму і зберігатись на спеціальних стелажах.

   7. Підвальні поверхи цехів електролізу повинні бути обладнані світи­льниками із ступенем захисту у відповідності до вимог ГОСТ "ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности" (ГОСТ 12.2.007.13-88), та СНиП „Ес­тественное и искусственное освещение. Строительные нормы и правила. Нор­мы проектирования”, затверджених Держбудом СРСР 27.06.79 (далі - СНиП II- 4-79).

   8. Огляд і чищення ізоляторів повинні проводитись з площадок та драбин, ізольованих від підлоги.

   9. В електролізних цехах та відділеннях повинен бути передбачений контроль величини опору ізоляції технологічного обладнання. Схема контролю та періодичність замірів установлюються інструкцією, затвердженою роботода­вцем.

   10. Електролізні ванни повинні бути пронумеровані. Номер повинен бути добре видимим, відповідати порядковому номеру на схемі (плані) розмі­щення обладнання.

   11. Висота стоп катодного цинку не повинна перевищувати 0,8 м.

  1. Вельцювання

   1. Привідний механізм вельц-печі повинен бути обладнаний аварійним двигуном, який живиться від незалежного джерела струму.

   2. Вельц-печі повинні бути обладнані приладами контролю та сигналі­зації поздовжнього зміщення печі.

   3. У схемі управління вельц-печі повинно бути передбачене аварійне вимикання приводу з робочого місця біля її розвантажувального вузла.

  2. Опалення металургійних агрегатів

   1. При використанні як палива природного газу повинні виконуватись вимоги НПАОП 0.00-1.20-98 та Правил техніки безпеки при експлуатації теп- ловикористовуючих установок і теплових мереж, затверджених Головдержене- ргонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72 (НПАОП 0.00-1.22-72).

   2. В інструкціях виробника з експлуатації металургійного обладнання повинні бути передбачені вимоги, що забезпечують безпечне обслуговування систем опалення агрегатів.

   3. Розміщувати баки з мазутом над печами, котлами та іншим облад­нанням з підвищеною температурою не дозволяється.

   4. Витратні паливні баки повинні бути обладнані приладами контролю температури мазуту, рівнемірами, що забезпечують автоматичне регулювання рівня палива в баках, витяжними трубами із запобіжними латунними скельцями для виводу пари палива, системою аварійного спуску палива в резервні ємності і переливними трубопроводами.

   5. Паливопроводи, паропроводи, супутники-паропроводи й арматура повинні бути теплоізольовані.

   6. Підігрівання мазуту в баках повиннно проводитися парою або гаря­чою водою до температури, установленої проектом для даної марки мазуту. Ба­ки повинні бути обладнані приладами контролю температури.

   7. Користуватись відкритим вогнем поблизу паливних баків і в примі­щеннях, де встановлені такі ємності, не дозволяється.

  3. Охолодження металургійних агрегатів

   1. Водоохолоджувані елементи металургійних агрегатів перед їх уста­новленням та після ремонту повинні піддаватись гідравлічним випробуванням пробним тиском, який перевищує робочий в 1,5 раза. Дозволяється встановлю­вати за технічних умов на окремі види печей та елементів більше перевищення пробного тиску.

   2. З'єднання водоохолоджуваних елементів повинно допускати мож­ливість роз'єднання окремих елементів з системою охолодження.

   3. Вода, що подається для охолодження, повинна бути очищена від механічних домішок. Температура води, що відходить від водоохолоджуваних елементів, повинна бути нижче температури випадання осадів тимчасової жор­сткості і передбачена в технологічному регламенті.

   4. Запірна арматура для вимикання окремих водоохолоджуваних еле­ментів і магістралей системи охолодження агрегату повинна бути розміщена в доступних і безпечних для обслуговування місцях. Запірна арматура, що вста­новлюється на підводах води в кесони, повинна бути замаркована і мати бирку із зазначенням номера кесона у відповідності до схеми розташування кесонова- них елементів.

   5. Охолоджувані елементи повинні періодично оглядатися і при необ­хідності очищатися.

   6. В елементах, порушення нормального охолодження яких пов’язане з можливістю їх ушкодження або небезпекою для обслуговуючого персоналу, система водяного охолодження повинна бути обладнана приладами контролю температури охолоджувальної води, зблокованими із сигналізацією, яка спра­цьовує при підвищенні температури води, що відходить, вище встановленого рівня, а також при раптовій зупинці циркуляції води.

   7. Для контролю за системою охолодження агрегату повинен бути встановлений водозбірник. Улаштування та розміщення водозбірників повинні дозволяти обслуговуючому персоналу бачити струмені води.

  4. Виробництво свинцю та цинку повинно бути забезпечено безперерв­ним постачанням електроенергії, води, пари, стисненого повітря та інертного газу з необхідними параметрами.

  5. За надійністю електропостачання виробництво свинцю та цинку на­лежить до першої категорії.

До споживачів першої категорії електропостачання належать: печі елект­роопору, шахтні, електролізери, крани мостові та інші вантажопідйомні маши­ни та механізми, насоси вакуумні, насоси для перекачування кислот та лугів, електрообладнання контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматиза­ції, електродвигуни вентиляційних, газоочисних та аспіраційних установок, аварійне освітлення виробничих приміщень.

До споживачів особливої групи першої категорії надійності електропоста­чання належать насоси для подавання технічної та м'якої води в кесони та апа­рати випарного охолодження.

До споживачів другої категорії належать печі індукційні, вельцювання, ки­плячого шару, дробарки, млини, преси, агітатори та сепаратори, куби- випарювачі.

  1. У місцях підвищеної небезпеки та біля обладнання, що викликає не­безпеку травматизму працівників, повинні бути вивішені попереджувальні пла­кати, знаки безпеки або влаштована звукова і світлова сигналізація.

 1. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

  1. Між корпусами цехів виробництва свинцю та цинку для перевезення металевих, штейнових, шлакових розплавів, кислотних та лужних речовин, зливків свинцю і цинку повинні бути передбачені спеціальні дороги, транспор­тні коридори, криті галереї, які зв’язують відповідні відділення виробництва свинцю та цинку.

  2. Територія та приміщення виробництва свинцю та цинку повинні мати знаки безпеки згідно з вимогами ГОСТ 12.4.026-76.

  3. На всіх приміщеннях виробництва свинцю та цинку повинні бути по­значені їх категорії і клас, визначені згідно з вимогами Правил безпечної екс­плуатації електроустановок, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.10.97 № 257, зареєстрованих в Мін’юсті України 13.01.98 за № 11/2451 (зі змінами) (далі - НПАОП 40.1-1.01-97).

  4. Підлоги у будівлях діючих виробництв повинні бути:

жаростійкими у відділенні електропечей біля льотки та на майданчиках

охолодження;

кислотостійкими та безіскровими у відділенні вилуговування недогарка в агітаторах;

Завантажити