НПАОП 27.4-1.11-06Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку

2.04.05-91).

  1. При розвантаженні залізничних вагонів з матеріалами, що утворюють пил, повинні бути передбачені заходи, що запобігають запиленості території і приміщень складу.

  2. У всіх виробничих приміщеннях, де можливі виділення пожежоне- безпечних або токсичних речовин, припливно-витяжна вентиляція повинна працювати постійно і забезпечувати зниження вмісту шкідливих речовин у цих приміщеннях до граничнодопустимих концентрацій (далі - ГДК) згідно із сані­тарно-гігієнічними вимогами до повітря робочої зони.

  3. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих примі­щень повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88.

  4. На робочих місцях, де за характером виробничого процесу темпера­тура повітря і теплове випромінювання перевищують санітарні норми (при за­вантаженні та розвантаженні печей, випуску розплавів тощо), повинні застосо­вуватися установки для зволоження повітря, екрани та інші пристрої для захис­ту від теплових випромінювань відповідно до чинних норм.

  5. У цехах електролізу рециркуляція повітря не дозволяється.

  6. Повітропроводи аспіраційних систем повинні розташовуватись під кутом до горизонту. Кут нахилу їх повинен перевищувати кут природного від- косу транспортованого пилоподібного матеріалу.

  7. На роботах, що пов’язані з небезпекою ураження електричним стру­мом, повинні застосуватися захисні засоби (штанги, кліщі, ізольовані підставки, інструмент з ізольованими рукоятками, діелектричні рукавиці, боти, калоші, килимки тощо).

Користування захисними засобами та їх випробування повинно відповідати вимогам Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та

інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям гірничої та металургійної промисловості та металургійних виробництв інших галузей про­мисловості, затверджених постановою Держкомпраці СРСР від 01.08.79 № 344/П-7 (НПАОП 0.00-3.07.79).

  1. У приміщеннях з великим пиловиділенням електропроводка та елек- тропускові пристрої повинні бути виконані так, щоб забезпечити можливість вологого прибирання приміщень.

У відділеннях виробництва свинцю, цинку та супутніх продуктів, де пе­редбачено мокре прибирання пилу, електричні шафи управління механізмами, що не мають спеціального укриття, а також окремо розташовані кнопки управ­ління повинні бути виконані у водозахищеному виконанні.

  1. Для захисту працівників від ураження електричним струмом та за­безпечення безперервної роботи обладнання в умовах регулярного вологого прибирання приміщень шафи, пульти та пристрої управління, які виготовля­ються промисловістю без захисту від попадання вологи, повинні, як правило, розміщуватися в окремих приміщеннях.

У разі розміщення електрообладнання безпосередньо у виробничих при­міщеннях повинні бути визначені заходи щодо захисту їх від попадання вологи (захисні екрани, перегородки, підставки тощо).

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть відповідальність, передбаче­ну чинним законодавством України.

М.В.Саварин


Завантажити