НПАОП 05.0-1.01-07Правила безпеки для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства

15


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 24.01.2007 № 13

Включено до Державного реєстру нормативно- Зареєстровано в Міністерстві

правових актів з питань охорони праці юстиції України

„ 08” лютого 2007р. за № 352 „06” лютого 2007 р.

НПАОП 05.0-1.01-07 З а № 101/13368

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ СУДЕН ПОРТОВОГО І СЛУЖБОВО-ДОПОМІЖНОГО ФЛОТУ

РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів рибогосподарської діяльності незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в експлуатації яких перебувають судна портового і службово-допоміжного флоту.

 2. Відповідно до Закону України „Про охорону праці” (із змінами) та вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04), у морських рибних портах створюється служба охорони праці, яка безпосередньо підпорядковується роботодавцю.

 3. На підставі Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту морських рибних портів розробляються і затверджуються роботодавцем інструкції з охорони праці для окремих професій та видів робіт з урахуванням фактичних умов проведення робіт, прийнятої організації і технології робіт, наявності устаткування, оснащення, інструменту, засобів захисту та рівня підготовки виконавців.

 4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на суднах портового і службово-допоміжного флоту здійснюються згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (із змінами).

2 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

акваторія морського порту- відведений морському порту водний простір, обмежений природними, штучними або умовними кордонами, який забезпечує у своїй суднохідній частині безпечний рух, маневрування та стоянку суден;

балясина- рейка, що править за сходинку штормтрапа;бункерування судна - поповнення судна запасами палива і мастильних матеріалів, водою, продуктами харчування;

екіпаж судна- особовий склад судна, який забезпечує керування, рух, живучість і безпеку експлуатації судна;

зовнішній рейд- частина акваторії за межами огороджувальних споруд;кнехти- тумби, прикріплені до палуби судна і призначені для кріплення швартовного каната;

колективний рятувальний засіб- засіб, здатний забезпечити збереження життя людей, які зазнають лиха, з моменту залишення ними судна;

кранець- пристрій (дерев’яний, гумовий, пневматичний або зшитий з парусини мішок, набитий ворсою й обплетений каболкою) для пом’якшення ударів під час підходу (відходу) судна;

лінь- прядив’яний трос діаметром до 25 мм;

морський рибний порт- державне транспортне підприємство, призначене для обслуговування рибопромислових та інших суден, пасажирів і вантажів на відведених порту території й акваторії, а також перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать порту;

нафтоналивне судно- морське або судно внутрішнього плавання, призначене для перевезення наливом сирої нафти, нафтопродуктів;огон- петля на кінці троса;підхідний канал- зовнішній судновий хід;

портовий і службово-допоміжний флот рибного господарства- судна флоту, що використовуються для забезпечення виробничої та господарської діяльності порту: нафтоналивні судна; плавучі нафтові станції; портові буксири-кантувачі й морські буксири; портові бункерувальники рідким паливом і водою; судна, призначені для запобігання забрудненню моря; лоцманські судна й катери; катери для завезення швартовних кінців;

пасажирські службові катери; самохідні та несамохідні малотоннажні вантажні судна, пожежні судна; судна для забезпечення перевантажувальних робіт тощо;

причал- комплекс споруд, призначений для безпечної стоянки, оброблення та обслуговування суден;

Регістр судноплавства України- національне класифікаційне товариство, яке здійснює технічний нагляд і проводить класифікацію морських і річкових торговельних суден. Регістр заснований на державній власності, належить до сфери управління Міністерства транспорту України;рейд- частина акваторії порту для якірної стоянки суден;територія морського порту- відведені порту землі, а також намиті, насипані або створені із застосуванням інших гідротехнічних технологій площі;

швартов- рослинний або сталевий трос, заведений під час швартування судна;

шкентель- сталевий кінець м’якого троса з огоном на кінці;

шкерт- тонкий короткий кінець троса;

шлаг- оберт троса навколо кнехта або турачки.

3 ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ

Під час виконання робіт на суднах портового і службово-допоміжного флоту можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, вплив яких на працівника за певних умов може викликати професійне захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних та інфекційних захворювань тощо:

водне середовище навколо суден з глибинами води, що не виключають можливість потоплення плавзасобів й утоплення людей;

екстремальні гідрометеорологічні явища - гроза, злива, смерч, туман, шторм тощо;

хитавиця судна, крен, диферент плавзасобу; слизька поверхня палуби судна та робочих місць;

можливість контакту з вибухонебезпечними предметами, що плавають або затонули, - бомбами, мінами, торпедами тощо;

вибухонебезпечність і легкозаймистість нафтопродуктів, що

використовуються як паливо для суден або оброблюються на них; підвищена небезпека вантажно-розвантажувальних робіт; незахищені частини устаткування, механізмів і машин, що рухаються чи обертаються;

руйнування кріплення деталей, блоків, механізмів, стріл, які перебувають під навантаженням;

обрив натягнутих під навантаженням тросів, канатів, ланцюгів, шнурів; імовірність падіння з висоти, у трюм, змиву за борт;

токсичність і шкідливість мийних, дезінфекційних та інших небезпечних рідин і речовин;

підвищений рівень статичної електрики;

підвищена напруга в електричній мережі з можливістю ураження електричним струмом;

підвищений рівень електромагнітного випромінювання; підвищений рівень ультрафіолетової радіації; відсутність або недостатнє природне освітлення; недостатнє освітлення робочої зони;

підвищена або понижена температура поверхні суднових конструкцій та виробничого устаткування;

підвищена запиленість і загазованість робочої зони на палубах суден та робочих місцях;

підвищені рівні шуму та вібрації на робочих місцях; підвищена вологість, циркуляція повітря;

підвищена або понижена температура повітря робочої зони на судновій палубі;

монотонність праці, фізичні перевантаження, нервово-психічні

навантаження;

швидкість підвищення тиску, підвищений парціальний тиск кисню й азоту, підвищена концентрація вуглекислого газу, окису вуглецю й окису азоту для водолазів під час водолазних робіт;

скутість під час робіт у засобах індивідуального захисту;

гострі крайки, задирки й шорсткість на поверхні виробничого обладнання та інструментів;

зараження небезпечними хворобами риби, морепродуктів та іншої сировини і продукції тваринного походження.

4 ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСАХ

  1. Основи організації служби на суднах флоту рибного господарства, основні права та обов’язки осіб суднового екіпажу, які беруть участь у забезпеченні безпеки мореплавства, безпечної експлуатації судна, управлінні судном, а також виробничої діяльності і обслуговування екіпажу та пасажирів визначаються Статутом флоту рибної промисловості України, затвердженим наказом Державного комітету рибного господарства України від 10.06.93 № 43.

  2. Працівники суден портового і службово-допоміжного флоту під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки в разі виникнення аварії згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом

Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005

за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

  1. Будь-яка особа, що перебуває на судні, у разі виявлення небезпеки, що загрожує судну, людям, вантажам і технічним засобам, зобов’язана негайно доповісти про це капітану (шкіперу).

  2. Згідно зі статтею 17 Закону України „Про охорону праці” роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО СУДЕН І ПЛАВЗАСОБІВ, ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ

 1. Усі судна під час руху акваторією порту повинні дотримуватися обережності, рухатися мінімальним ходом, а під час розходження з буксирним караваном, поблизу місць здійснення гідротехнічних і підводних робіт судна повинні завчасно зменшувати швидкість руху.

 2. На підхідних каналах допускається, як правило, односторонній рух суден.

 3. З метою недопущення посадки на мілину в разі відхилення судна від траси підхідного каналу та на мілководді акваторії повинні встановлюватися плавучі буї, а на березі - нерухомі створні знаки, що орієнтують напрямок осі каналу. Знаки судноплавної обстановки в темний час доби повинні освітлюватися.

 4. У морських рибних портах для постійного перебування суден портового та службово-допоміжного флоту з метою забезпечення безпечного швартування та стоянки повинні бути виділені спеціально обладнані причали.

 5. Місця стоянки суден у темний час доби повинні бути освітлені згідно з діючими нормами мінімальної освітленості для відкритих ділянок території морських портів, забезпечені електропостачанням, охороною та постійним зв’язком з диспетчером портового флоту.

 6. Підключення суден портового та службово-допоміжного флоту до берегових колонок електроживлення та відключення від них виконуються судновими електриками.

Кабель, підключений до берегової колонки електроживлення та прокладений вздовж причалу, повинен бути захищений від механічних пошкоджень.

 1. Кожне судно повинно бути обладнане швартовним пристроєм, який забезпечує підтягування і надійне кріплення судна до берегових або плавучих причальних споруд, а також буксирним пристроєм.

 2. Перехід членів екіпажів і пасажирів із судна на причал, берег чи борт іншого судна та зворотно повинен здійснюватися по трапах і сходнях, що відповідають вимогам до пристроїв та устаткування морських суден.

Трапи та сходні повинні встановлюватися у вільних від суднових конструкцій місцях, надійно закріплюватися і постійно підтримуватися в чистоті, а взимку очищатися від снігу, льоду та посипатися піском.

 1. Не дозволяється сходити із судна та входити на судно по трапах і сходнях до їх закріплення, ставати на фальшборт, причальні бруси, кранці, кнехти, а також входити або сходити з борта судна, минаючи трап або сходні.

 2. На пасажирських катерах допускається перехід членів екіпажу та пасажирів із судна на причал і зворотно без використання сходень за умови, що катер ошвартований до причалу, а різниця рівнів палуби та причалу не перевищує 200 мм і відсутнє хвилювання моря. Біля місця переходу людей повинна перебувати особа, що забезпечує безпеку переходу пасажирів.

 3. Під час шторму пересування членів екіпажу судна палубою допускається тільки з дозволу капітана (вахтового змінного помічника капітана), а проведення палубних робіт - тільки у виняткових випадках і під керівництвом капітана (вахтового змінного помічника капітана).

 4. Судна і плавзасоби, а також устаткування, механізми, пристрої та їх розташування на суднах, освітленість усіх приміщень суден, робочих місць, відкритих палуб, трапів тощо, системи електропостачання, автоматизації, вентиляції та кондиціонування повітря повинні відповідати вимогам Правил класифікації та побудови морських суден, затверджених наказом Регістру судноплавства України від 03.06.2003 № 146, Правил щодо обладнання морських суден, затверджених наказом Регістру судноплавства України від 03.06.2003 № 146, Правил щодо вантажопідйомних пристроїв морських суден, затверджених наказом Регістру судноплавства України від 03.06.2003 № 146, Правил захисту від статичної електрики, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці України від 22.04.97 № 103 (НПАОП 0.00-1.29-97), інших чинних нормативно- правових актів з охорони праці, безпеки мореплавства та пожежної безпеки, а також експлуатаційної документації.

 5. Рівні шуму в приміщеннях судна і на робочих місцях повинні відповідати ГОСТ 12.1.003-83 „ССБТ. Шум. Общие требования

безопасности”, затвердженому і введеному в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 06.06.83 № 2473 (із змінами та

доповненнями), та Державним санітарним нормам виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затвердженим постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37 (ДСН 3.3.6.037-99).

 1. Рівні вібрації в приміщеннях судна і на робочих місцях повинні відповідати ГОСТ 12.1.012-90 „ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования”, затвердженому і введеному в дію постановою Державного

комітету СРСР з управління якістю продукції та стандартів від 13.07.90 № 2190 (із змінами та доповненнями), та Державним санітарним нормам виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженим постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 39

(ДСН 3.3.6.039-99).

 1. Рівні концентрації шкідливих речовин у робочій зоні на судновій палубі та робочих місцях не повинні перевищувати допустимих значень, установлених Орієнтовно безпечними рівнями впливу (ОБУВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України, 1993, № 5203.

 2. Для захисту членів екіпажів суден від дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів повинні здійснюватися конструкційні або організаційні заходи безпеки.

 3. Підготовка екіпажу до боротьби за живучість і боротьба за живучість суден і плавзасобів у разі виникнення аварійних ситуацій здійснюються згідно з вимогами „Наставления по предупреждению аварий и борьбе за живучесть судов флота рыбной промышленности СССР”, затвердженого наказом Міністерства рибного господарства СРСР від 29.09.81 № 434.

 4. На кожному судні взаємне розміщення та конструкція всього обладнання і пристроїв повинні забезпечувати зручність і безпечність обслуговування, монтажу, демонтажу, ремонту устаткування, наявність безпечних робочих місць і проходів, можливість переміщення працівників у процесі виконання робіт з одного робочого місця на інше та в безпечні місця найкоротшими і безпечними шляхами, а також швидку безпечну евакуацію людей у разі аварійних ситуацій, мінімальне використання ручної праці, а також унеможливлювати вплив на обслуговувальний персонал небезпечних і шкідливих виробничих факторів, наведених у розділі 3 цих Правил.

 5. Електричне обладнання повинно мати відповідну механічну міцність і встановлюватися в такому місці, де немає небезпеки його механічного пошкодження, а також продовжувати працювати в разі відхилення напруги живлення і частоти від передбачених значень.

 6. Устаткування, механізми, пристрої й інші предмети на судні повинні мати штатні місця та бути закріплені способом, що унеможливлює будь-яке розхитування, переміщення чи зрив з місця від вібрації, хитавиці, крену та диференту.

 7. Перед початком робіт з будь-якими механізмами повинна перевірятися міцність і справність кріплень, огороджень та інших запобіжних пристроїв.

 8. Усі обертові та рухомі частини устаткування, привідних механізмів, двигунів тощо повинні бути закриті огородженнями, що допускають можливість зручного і безпечного огляду та змащення, або розташовані так, щоб унеможливлювалося травмування працівників.

 9. Огородження і запобіжні пристосування не повинні зменшувати освітленість робочого місця, посилювати шум, який створюється рухомими частинами устаткування, та підвищувати його вібрацію.

 10. Не дозволяється пуск механізмів і обладнання зі знятими захисними кожухами або огородженнями. Захисні огородження, зняті під час ремонту чи огляду обладнання, повинні бути встановлені на місце після закінчення цих робіт.

 11. На всі органи управління двигунами, машинами, устаткуванням, пристроями, механізмами, системами, приладами повинні бути нанесені чіткі написи і знаки, що вказують на призначення цих органів управління, напрямок вмикання або вимикання, пуску, зупинки, зміни руху або обертання тощо.

 12. Усі запобіжні та редукційні клапани й автоматичні регулятори машин, котлів, пристроїв тощо повинні знаходитися в справному стані та періодично перевірятися згідно з вимогами відповідних правил або інструкцій з їх експлуатації.

 13. Не дозволяється здійснювати пуск або зупинку будь-яких суднових механізмів, пристроїв, устаткування без дозволу осіб командного складу.

 14. У разі виникнення загрози аварії або нещасного випадку обслуговувальний персонал з дозволу вахтового помічника капітана або капітана повинен зупинити механізм, якщо він не забезпечує безпеки мореплавства судна.

 15. Не дозволяється експлуатація всіх видів обладнання, якщо їх параметри перевищують номінальні паспортні характеристики, за винятком випадків, коли це необхідно для забезпечення безпеки людей і судна.

 16. Контрольно-вимірювальні прилади повинні бути справними.

 17. Не дозволяється залишати неогородженими відкриті люки, горловини тощо в палубі. Для огородження небезпечних місць повинні застосовуватися переносні огородження жорсткої конструкції висотою не менше 1,0 м.

 18. Усі робочі місця, що розташовані на 0,75 м вище від палуби, повинні мати міцні огородження.

 19. Не дозволяється ставати або сідати на поручні огороджень.

 20. У всіх місцях можливого перебування та переміщення людей (на відкритих палубах, у службових і санітарно-побутових приміщеннях, коридорах тощо) мають бути передбачені штормові поручні й огородження, що запобігають падінню або змиву людини за борт.

Штормові леєри з рослинного каната відповідної товщини для проходу на відкритих палубах повинні встановлюватися на висоті 1,0-1,2 м, набиватися талрепами й оснащуватися спеціальними рухомими ручками зі скобами для страхування під час руху.

 1. Усі робочі місця та проходи на судні (на відкритих палубах, у машинному та котельному відділеннях, службових і житлових приміщеннях, на камбузі, у коридорах тощо) мають бути вільними від сторонніх предметів і не повинні бути слизькими.

 2. У разі застосування на судні мийних, дезінфекційних засобів, інсектицидів і ратицидів повинні бути призначені відповідальні особи за їх зберігання та використання згідно з інструкціями з їх безпечного використання та зберігання.

 3. На судні на видних місцях повинні бути розміщені схеми шляхів евакуації з приміщень і відсіків із зазначенням заходів безпеки під час використання шляхів.

 4. Евакуаційні шляхи повинні бути забезпечені покажчиками і постійно підтримуватися в порядку. Не дозволяється захаращувати евакуаційні шляхи та виходи, а також створювати ситуації, коли неможливо скористатися проходом для евакуації людей.

 5. Куріння на суднах дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

6 ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ

 1. Навігаційне обладнання на суднах повинно встановлюватися згідно з вимогами частини V, радіообладнання - вимогами частини IV, а сигнальні засоби - частини III Правил щодо обладнання морських суден, затверджених наказом Регістру судноплавства України від 03.06.2003 № 146.

 2. На кожному судні повинні бути засоби внутрішнього зв’язку, що забезпечують чітку та швидку передачу розпоряджень і оповіщень.

 3. Під час виконання робіт і виробничих операцій на судні, плавзасобі між особами, що їх виконують, повинен забезпечуватися надійний звуковий зв’язок незалежно від умов погоди, стану моря і звукових перешкод.

 4. Судна, що стоять біля причалів, повинні підключатися до телефонної мережі берегової АТС.

 5. Штормові прогнози та попередження щодо небезпечних явищ для суден, які стоять біля причалів і на рейді, передає служба інспекції державного портового нагляду (далі - портнагляд) за допомогою радіостанції порту, гучномовного зв’язку на причалах порту, телефонного зв’язку, лоцманського катера та безпосереднім оповіщенням вахтових служб.

7 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ НА СУДНАХ І ПЛАВЗАСОБАХ 7.1 Загальні вимоги

 1. Судна портового і службово-допоміжного флоту отримують у портнагляді та в чергового диспетчера порту дозвіл на плавання в межах портових вод за наявності свідоцтва на придатність до плавання та пожежного свідоцтва.

 2. Усі виробничі операції та розстановка для їх виконання членів суднового екіпажу повинні виконуватися згідно з діючими для даного типу судна і виду робіт розкладами, що складаються з урахуванням забезпечення виконання робіт безпечними способами і методами.

 3. Після отримання штормового попередження чи інформації щодо інших можливих екстремальних небезпечних природних явищ (ураган, смерч, ожеледь, землетрус тощо), а також у разі фактичної швидкості вітру понад 11 м/с:

Завантажити