НПАОП 40.1-1.21-98Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

–у випадку видавання наряду наглядачеві – відповідальний працівник, який очолює бригаду (пункт 3.2.8 цих Правил);

–вказівка керівнику робіт про необхідність узгодити роботу, що суміщається;

–залишені під напругою проводи, троси ПЛ, що ремонтується, фази лінії під час пофазного ремонту; ПЛ, з якими перетинається в прольотах лінія, що ремонтується;

–вказівка про необхідність перевірки заземлень ПЛ інших підприємств;

–вказівка про те, що лінія, яка ремонтується, перебуває в зоні наведеної напруги, із зазначенням рівня наведеної напруги (пункт 6.1.63 цих Правил);

–дозвіл керівнику робіт на переведення бригади на інше робоче місце (пункт 3.8.1 цих Правил).

Особі, яка видає наряд, дозволяється на свій розсуд вносити в ці рядки і інші записи, пов’язані з роботою, що виконується.

16. В рядках “Наряд видав” і “Наряд продовжив до” відповідно, особи, які видають або продовжують наряд, вказують дату і час підписання наряду.

17.Таблиця 2 заповнюється під час одержання дозволу на підготовку робочого місця і на допуск.

В графі 1 допускач вказує посаду та прізвище особи, яка видала дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск. Під час видавання дозволу особисто в графі 1 розписується працівник, який видав дозвіл, із зазначенням своєї посади. Приводиться перелік робочих місць.

В графі 2 вказуються дата і час видачі дозволу.

В графі 3 розписуються працівники, які одержали дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск. Під час підготовки робочих місць кількома особами або працівниками різних цехів в графі 3 розписуються всі, хто готував робочі місця.

Якщо дозволи на підготовку робочого місця і на допуск запитуються неодночасно, то в графі 2 заповнюють два рядки: один – про дозвіл на підготовку робочого місця, другий – про дозвіл на допуск.

18. Під час робіт в електроустановках електростанцій, підстанцій і на КЛ в рядках “Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились:” допускач вказує струмовідні частини, що залишилися під напругою, приєднання, яке ремонтується, і найближчі до місця роботи струмовідні частини або обладнання сусідніх приєднань незалежно від того, вимкнені вони чи ні.

Під час робіт на ПЛ в цих рядках записуються струмовідні частини, вказані особою, яка видала наряд, а в рядках “Окремі вказівки”, за необхідності, і інші струмовідні частини.

Допускач і керівник робіт (наглядач) розписуються під рядками “Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились:” тільки під час первинного допуску.

19. Цільовий інструктаж членів бригади оформляється в таблиці 3 наряду тільки під час первинного допуску та в разі введення до складу бригади нового працівника. Про проведений інструктаж допускач і керівник робіт розписуються у відповідних рядках в кінці таблиці 3.

20. В таблиці 4 оформляється щоденний допуск до роботи і її закінчення, в тому числі – допуск під час переведення на інше робоче місце.

Якщо керівник робіт одночасно виконує обов’язки допускача (а також якщо керівнику робіт дозволено допустити бригаду в разі повторного допуску), то він розписується під час допуску в графах 3 і 4.

Закінчення робіт, пов’язане із закінченням робочого дня, керівник робіт (наглядач) оформляє в графах 5 і 6.

21. В таблиці 5 “Зміни в складі бригади” дозвіл на зміни складу бригади дає працівник, що має право видавати наряд, і розписується в графі 4. Під час передавання дозволу по телефону або радіо керівник робіт в графі 4 зазначає прізвище цього працівника.

Під час введення в бригаду або виведенні з неї водія автомобіля, машиніста механізму, кранівника вказується також тип закріпленого за ним автомобіля, механізму чи самохідного крана.

22. Після повного закінчення роботи керівник робіт (наглядач) розписується в призначених для цього рядках наряду, зазначаючи час і дату оформлення.

Якщо під час оформлення повного закінчення роботи черговий чи допускач зі складу оперативно-ремонтних працівників відсутні або керівник робіт суміщає обов’язки допускача, то керівник робіт чи наглядач виконує це оформлення тільки в своєму примірнику наряду, зазначаючи час і дату, посаду і прізвище працівника, якому він повідомив про повне закінчення робіт.

Якщо під час оформлення в наряді повного закінчення роботи присутній черговий чи допускач зі складу оперативно-ремонтних працівників, то керівник робіт або наглядач виконує це оформлення в обох примірниках наряду.

Якщо бригада заземлень не встановлювала, то слова “заземлення, встановлені бригадою, зняті” мають бути викреслені.

Додаток 5

до пункту 3.3.12 Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів

п/п

Обліковий

номер і дата видачі

Місце і назва роботи

Особа, яка віддала розпорядження (посада; прізвище, ініціали;

група) Підпис

Керівник робіт або
наглядач (посада; прізвище, ініціали; група) Підпис

Члени бригади, яка працює за розпорядженням (посада; прізвище, ініціали; група)

Заходи безпеки під час підготовки робочих місць

До роботи приступили (дата, час)

Робота закінчена (дата, час)

Наряду

Розпорядження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Примітки:

1. Під час робіт за нарядом заповнюються графи 1, 2, 9, 10.

2. Під час робіт за розпорядженнями заповнюються графи 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Додаток 6

до пункту 6.7.36 Правил безпечної експлуатації

електроустановок споживачів

ЖУРНАЛ

обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів,

перетворювачів частоти та переносних світильників

_______________________________________________________________________

назва підприємства, організації

Назва електроінструмента

Інвентарний номер

Дата останнього випробування, перевірки

Причина випробування, перевірки

Випробування ізоляції підвищеною напругою

Вимірювання опору ізоляції

Перевірка справності ланцюга заземлення

Зовнішній огляд і перевірка роботи на холостому ході

Дата наступного випробування, перевірки

Особа, що проводила перевірку та випробування

після ремонту

періодична

Дата

Результат

Дата

Результат

Дата

Результат

Дата

Результат

П.І.Б.

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Додаток 7

до пункту 7.6.36 Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів

Штамп
організації

ПРОТОКОЛ
вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах
і заземленнях магістралей і устаткування

«_______»_____________________199___р.

Замовник _____________________________________________________________________

Об’єкт ________________________________________________________________________

1. Основні дані вимірювальних приладів__________________________ ________________

_____________________________________________________________________________

2. Стан погоди протягом останніх трьох днів і в день проведення вимірювань ___________

_____________________________________________________________________________

3. Спосіб виконання заземлення _________________________________________________

4. Дані вимірювань ____________________________________________________________

п/п

Вимірюваний об’єкт

Опір, Ом

Примітка

розтікання

перехідний

ВИСНОВОК

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Випробування провадили: ______________________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)

М.П.

Керівник робіт ___________________________________________________

Штамп

організації

Замовник ______________________________________

_______________________________________________

Об’єкт _________________________________________

_______________________________________________

Протокол

перевірки ізоляції _____________________________________________________________

Робоча напруга _______________________ Ізоляція виміряна мегомметром ____________

заводський № _________________________________________________________

п/п

Назва устаткування або кабелів, проводів

Переріз

і марка

Ізоляція, МОм

Висновок

А-О

В-О

С-О

АВ

ВС

СА

Висновок ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Випробування провадили: _____________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)

М.П.

Керівник робіт _____________________________________________

Штамп «_____»___________________199___ р.

організації

Замовник ______________________________________

_______________________________________________

Об’єкт _________________________________________

_______________________________________________

ПРОТОКОЛ №

перевірки повного опору петлі фаза-нуль

Характеристика живильної мережі __________________________________________

________________________________________________________________________

(напруга, потужність трансформатора)

п/п

Найменування захищуваного об’єкту

Спосіб або засіб

захисту

Номінальна сила струму зворотно-залежного захисту або струмовідсічки, А

Розрахункова мінімальна сила струму спрацювання захисту,А

Максимально допустимий опір Z n, Ом

Виміряний опір Z n, Ом, або сила

струму, А

Примітка

Висновок: ___________________________________________________________________

а) опір петлі вище норми мають об’єкти, зазначені в позиціях ________________________

б) опір петлі всього іншого устаткування в нормі ___________________________________

Випробування провадили: ______________________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)

М.П.

Керівник робіт _________________________________

Додаток 8

до пункту 8.2 Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів

ЗАТВЕРДЖУЮ:____________________________

Керівник (власник) підприємства, організації

«________»_____________________199__р.

АКТ

опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

від «____»_________199__р. №__________

____________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації)

____________________________________________________________________________

(підпорядкованість підприємства, організації)

____________________________________________________________________________

(поштова адреса підприємства, організації)

Телефони: керівника підприємства ___________________________________________

особи, відповідальної за електрогосподарство ________________________

Комісія у складі: голова комісії ________________________________________________

(посада; прізвище, ініціали)

члени комісії ________________________________________________

(посади; прізвища, ініціали)

провела обстеження безпечного стану таких електроустановок:

___________________________________________________________________________

(перелік електроустановок)

1. Стан безпеки електроустановок

___________________________________________________________________________

(опис у довільній формі)

___________________________________________________________________________

2. Відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки

___________________________________________________________________________

(опис у довільній формі)

3. Наявність та стан документації

___________________________________________________________________________

(опис у довільній формі)

Зворотний бік акта

ВИСНОВКИ

1. Стан безпеки електроустановок нормативним вимогам безпеки відповідає, за винятком:

_____________________________________ _____________________________________

(назва електроустановки) (причини невідповідності)

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

2. Експлуатація електроустановок відповідає нормативним вимогам безпеки, за винятком:

_____________________________________________________________________________

(перелік порушень нормативних вимог)

_____________________________________________________________________________

3. Документація наявна в повному обсязі і відповідає нормативним вимогам, за винятком:

_____________________________________________________________________________

(перелік порушень нормативних вимог)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ЗАХОДИ

щодо усунення допущених порушень з обов’язковим зазначенням
термінів усунення порушень

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ

«Експлуатація електроустановок зазначеного енергогосподарства

дозволяється не дозволяється»

(непотрібне викреслити)

Голова комісії ____________________________________

(підпис)

Члени комісії: ____________________________________

(підпис)

Закон України «Про охорону праці».

Закон України « Про пожежну безпеку».

Закон України «Про дорожній рух».

ДНАОП 0.00-1.07.-94. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104.

ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 № 30, зареєстровано в Мінюсті України 12.05.94 за №95/304.

ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128.

ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123, зареєстровано в Мінюсті України 23.12.93 за №196.

ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 45, зареєстровано в Мінюсті України 21.06.94 за №136/345.

ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 № 61, зареєстровані в Мінюсті України 31.05.96 за №262/1287.

ДНАОП 0.00-1.13-71 "Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07. 12. 71.

НАОП 1.4.10-1.04-86“Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах”, затверджені Мінхіммашем СРСР 22.05.86.

“ Правила применения и испытания средств защиты, используемые в электроустановках /Москва, Энергоатомиздат, 1987”, затверджені Міненерго СРСР 12.02.81.

“ Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное. /Москва, Энергоатомиздат, 1985 ”, затверджені Міненерго СРСР 04.07.84.

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 22.06.95 № 400, зареєстровані Мінюстом України 14.07.95 за № 219/755.

НАПБ Б.02005-94 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом МВС України від 17.11.94 № 628, зареєстроване Мінюстом України 22.12.94 за № 307/517.

РД 16.407-87 “Ремонт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР и Мінелектротехпромом СРСР 1987 року.

“ Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей /Москва, Энергоатомиздат, 1989”, затверджених Міненерго СРСР 21.12.85.

“Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования (ПИВЭ) изд. 1960-1963”.

“Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования (ПИВРЭ). 684.053-67 изд. 1967”.

ГОСТ Р50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.

ГОСТ 12.1. 009-76 ССБТ. “Электробезопасность. Термины и определения”.

ГОСТ 12.2.007. 0-75 ССБТ. “Изделия электротехнические. Общие требования безопасности”.

ГОСТ 12.1. 002-84 ССБТ. “Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах”.

ГОСТ 12.1. 006-84 ССБТ. “Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля”.

ГОСТ 12.1. 007-8-75 ССБТ “Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности”.

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ “Строительство. Электробезопасность. Общие требования”.

ГОСТ 12.4. 026-76 ССБТ. “Цвета сигнальные и знаки безопасности”.

ГОСТ 12.4. 035-78 ССБТ. “Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия”.

ГОСТ 12.2. 020-76* “Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка”.

ГОСТ 12.4.107 ССБТ “Канаты страховочные. Общие технические условия”.

ГОСТ 12.2.011-78 ССБТ “Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний”.

ГОСТ 14254-80* (СТ СЭВ 778-77) “Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Методы испытания”.

ГОСТ 14254-78 “Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия”.

ГОСТ 23274-84 “Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки”.

ССБП ДСТУ 2293-93. “Система стандартів безпеки праці. Терміни та визначення”.

СНиП II-4-79. “Естественное и искусственное освещение”.

СНиП III-4-80*. “Техника безопасности в строительстве”.

1Вимоги цього розділу відносяться до робіт на проводах, тросах та лінійному обладнанні електростанцій (підстанцій).

Група з електробезпеки вказується прописом.

141


Завантажити