НПАОП 40.1-1.21-98Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів


6.1.35. Під час монтажу і заміни проводів (вимоги цього і наступних пунктів стосуються також і тросів) розкочувати їх потрібно поволі, без ривків, тягові канати направляти так, щоб уникнути підсікання і наближення до проводів, розташованих вище, що перебувають під напругою. Для відтяжок і контрвідтяжок слід використовувати канати із рослинних або синтетичних волокон мінімальної довжини, натягуючи їх без послаблень, не допускаючи звисання кінців. Лебідки і сталеві канати, які використовуються під час роботи, мають бути заземлені.

6.1.36. Під час розкочування провід кожного барабана має бути заземлений. У випадку розкочування з розкочувального візка заземлювати слід нерухомий кінець проводу.

Під час розкочування з барабана, встановленого на одному місці, провід заземлюється приєднанням його кінця до втулки барабана, а валу барабана – до заземлювача або на опорі, найближчій до барабана.

6.1.37. Перед початком монтажних робіт (візировка, натяжка, перекладка з роликів в затискачі) розгорнутий провід заземлюється в двох місцях: біля початкової анкерної опори поблизу натяжного затискача і на кінцевій опорі, через яку проводиться натягування. Крім того, заземлення встановлюються на провід на кожній проміжній опорі, де проводиться робота.

6.1.38. Для проводу, що лежить в металевих розкочувальних роликах або затискачах, достатнім є заземлення обойм цих роликів (затискачів). За наявності металевого контакту між металевою обоймою ролика (затискача) і тілом металевої або арматурою залізобетонної опори додаткові заходи з заземлення металевого ролика (затискача) не потрібні.

6.1.39. Під час роботи на проводах, що виконується з телескопічної вишки (підйомника), робоча площадка вишки має бути з’єднана за допомогою спеціальної штанги для перенесення потенціалу гнучким мідним провідником перетином не менше 10 мм2з проводом, а сама вишка заземлена. Провід в цьому разі слід заземлити на найближчій опорі або в прольоті.

Забороняється заходити в кабіну вишки і виходити з неї, а також доторкатися до корпусу вишки стоячи на землі, після з’єднання площадки телескопічної вишки з проводом.

6.1.40. Під час виконання роботи на проводах ПЛ в прольоті перетину з іншою ПЛ, що перебуває під напругою, заземлення необхідно встановлювати на тій опорі, на якій провадиться робота.

Якщо в цьому прольоті підвішуються або замінюються проводи, то з обох боків від місця перетину мають бути заземлені проводи – як той, що підвішується, так і той, що замінюється.

6.1.41. Роботи на проводах, що виконуються з опор, з телескопічної вишки, яка не має ізолювальної секції, або іншого механізму для підіймання людей, і роботи на проводі, опущеному з опори аж до землі, мають провадитися відповідно до 4.7.12 цих Правил.

6.1.42. Після закінчення монтажних робіт в анкерному прольоті проводи заземлюються на початковій анкерній опорі або на одній з проміжних опор. Не допускається заземляти проводи на кінцевій анкерній опорі змонтованого анкерного прольоту для запобігання ураженню людей, що працюють на наступному анкерному прольоті, грозовими розрядами на проводи вже готової дільниці.

6.1.43. З’єднання шлейфів на анкерній опорі проводиться тільки після закінчення монтажних робіт в суміжних з цією опорою анкерних прольотах.

Шлейфи ПЛ напругою 110 кВ і вище до їх з’єднання закріплюються за проводи або за натяжні гірлянди, але не ближче ніж за четвертий ізолятор, рахуючи від траверси, а ПЛ напругою 35 кВ і нижче – тільки за проводи.

6.1.44. Після з’єднання шлейфів на анкерних опорах змонтованої дільниці ПЛ проводи заземлюються на початковій анкерній опорі і на одній з проміжних опор. Заземлювати ці проводи на кінцевій анкерній опорі забороняється.

6.1.45. На відключеному колі багатоколових ПЛ з вертикальним розташуванням кіл одне над одним можна працювати тільки за умови, що це коло підвішене нижче від кіл, що перебувають під напругою. Забороняється заміняти і регулювати проводи відключеного кола.

6.1.46. Під час роботи на одному відключеному колі багатоколової ПЛ з горизонтальним розташуванням кіл на стійках мають бути вивішені червоні прапорці з боку кіл, які залишилися під напругою. Прапорці вивішують на висоті 2–3 м від землі керівник робіт з членом бригади, що має групу ІІІ.

6.1.47. Підніматися на опору слід під наглядом керівника робіт або члена бригади з групою ІІІ, які стоять на землі. Підніматися на опору з боку кола, що перебуває під напругою, і переходити на дільницю траверси, що підтримує це коло, забороняється.

6.1.48. Під час роботи з опор на проводах відключеного кола багатоколової ПЛ, решта кіл якої перебуває під напругою, заземлення необхідно встановлювати на кожній опорі, на якій проводяться роботи.

6.1.49. Забороняється під час пофазового ремонту ПЛ заземляти в РУ провід відключеної фази. Провід має бути заземлений тільки на робочому місці. На ПЛ 35 кВ і вище під час робіт на проводі однієї фази або почергово на проводах кожної фази допускається заземлювати на робочому місці провід тільки тієї фази, на якій виконується робота. В цьому разі забороняється наближатися до проводів інших, незаземлених фаз на відстань, меншу від зазначеної в таблиці 2.3.

6.1.50. Під час пофазового ремонту заземлення повинне бути подвійним і складатися з двох окремих, встановлених паралельно заземлень. Працювати на проводі дозволяється не далі ніж за 20 м від встановленого заземлення.

В разі одночасної роботи кількох бригад відключений провід має бути роз’єднаний на електрично незв’язані дільниці. Кожній бригаді виділяється окрема дільниця, на якій встановлюється одне подвійне заземлення.

6.1.51. Під час пофазового ремонту ПЛ 110 кВ і вище для локалізації дугового розряду перед встановленням або зняттям заземлення провід має бути попередньо заземлений за допомогою штанги з дугогасним пристроєм. Заземлювальний провід штанги має бути заздалегідь приєднаний до заземлювача. Ця штанга може бути знята лише після встановлення (або зняття) переносного заземлення.

6.1.52. Забороняється під час пофазового ремонту на ПЛ з горизонтальним розміщенням фаз переходити на ділянки тих траверс, що підтримують проводи фаз, які перебувають під напругою.

6.1.53. До робіт на струмовідних частинах електроустановок під наведеною напругою мають допускатись особи, які пройшли спеціальне навчання методам безпечного виконання таких робіт, з перевіркою знань, записом у посвідченні про надання права на їх проведення.

Члени бригади (за винятком водіїв машин та механізмів) повинні мати групу з електробезпеки не нижче ІІІ.

6.1.54. Працівники, які обслуговують електроустановки і ПЛ, повинні знати перелік ПЛ та лінійного обладнання електростанцій та підстанцій, що перебувають під наведеною напругою після їх вимкнення.

6.1.55. Із числа ПЛ, що перебувають під наведеною напругою, слід визначити вимірюваннями або розрахунками лінії, під час вимкнення і заземлення яких по кінцях (в РУ) і на місці виконання робіт на заземлювачі залишається потенціал наведеної напруги понад 42В за найбільшого робочого струму діючих ПЛ. В подальшому вимірювання або розрахунки слід виконувати під час зміни режиму, схеми мережі.

6.1.56. Під час роботи в зоні слабкої дії наведеної напруги лінія має бути заземленою в РУ електростанції і підстанції.

6.1.57. Роботи в зоні сильної дії наведеної напруги слід виконувати без заземлення ПЛ в РУ електростанцій і підстанцій. Виняток становлять роботи, які виконують:

– на дільниці сумісного проходження повітряних ліній поблизу РУ електростанцій (підстанцій), але не далі як за 2 км від них – в цих випадках ПЛ заземлюється в кінцевих РУ;

–на дільниці одиночного проходження, яка примикає до РУ електростанцій (підстанцій), – в цих випадках лінію треба заземлити в РУ, яке примикає до дільниці робіт.

6.1.58. Під час виконання робіт на ПЛ в зоні сильної дії наведеної напруги, коли ця лінія не заземлена в РУ електростанції і підстанції, треба вжити додаткових заходів щодо запобігання помилковому або самочинному ввімкненню комутаційних апаратів. Для цього додатково до вимог пункту 4.2.4 цих Правил схема вимикача має бути розібрана роз‘єднувачами з обох боків, а на лінійному роз‘єднувачі мають бути ввімкнені заземлювальні ножі в бік вимикача. За наявності обхідної системи шин вона також має бути заземленою.

6.1.59. Струмовідні частини електроустановки, що перебувають під наведеною напругою, мають бути заземлені на кожному робочому місці з приєднанням заземлювальних провідників до контуру заземлення опори або до заземлювального пристрою електростанції чи підстанції. Допускається використовувати груповий заземлювач. Використання одинарного стрижневого заземлювача допускається тільки під час робіт в зоні слабкої дії наведеної напруги.

6.1.60. З моменту заземлення проводу заземлювач, заземлювальні провідники, опори та їх елементи, монтажні канати, машини та механізми слід вважати такими, що перебувають під напругою, тому доторкатися до них стоячи на землі без застосування електрозахисних засобів (діелектричних рукавичок, взуття), а також заходити до кабіни механізму і виходити з неї – забороняється.

6.1.61. В зоні сильної дії наведеної напруги роботи, що виконуються без заземлення ПЛ в РУ електростанції і підстанції, мають проводитися з встановленням базового заземлення на дільниці виконання робіт. Під час роботи на дільниці сумісного проходження ПЛ базове заземлення треба встановлювати не далі як за 1 км від робочого місця, а на дільниці одиночного проходження лінії – його можна розташувати довільно в межах цієї дільниці. Не допускається встановлювати базове заземлення на опорі, на якій виконуються роботи.

6.1.62. Встановлення та зняття базового заземлення виконується із заземлюванням проводів всіх фаз на контур заземлення опори, а в випадку відсутності такого контуру – на груповий заземлювач. Залежно від місцевих умов допускається встановлювати та знімати базове заземлення без заземлення ПЛ в РУ електростанції (підстанції) із записом в оперативному журналі або тимчасовим заземленням ПЛ в цих РУ. Встановлення та зняття базового заземлення має виконувати керівник робіт з двома членами бригади з групами ІV і III.

В рядку “Окремі вказівки” наряду необхідно вказати розрахункові рівні наведеної напруги до встановлення базового заземлення та після підготовки робочого місця.

Базове заземлення встановлюється перед початком підготовчих робіт і знімається після повного закінчення робіт та зняття робочих заземлень.

6.1.63. В зоні сильної дії наведеної напруги, під час сумісного проходження ПЛ, роботи треба виконувати на одній або двох суміжних опорах та прольоті між ними. В разі сумісного проходження ПЛ в зоні сильної дії наведеної напруги допускається одночасне проведення робіт кількома бригадами, коли довжина дільниці робіт не перевищує 2 км, за умови виконання вимог пункту 6.1.61 цих Правил. За необхідності перевищення зазначеної довжини дільниці робіт, ПЛ має бути поділена на електрично не зв‘язані між собою дільниці зі встановленням на кожній з них базового заземлення.

Під час виконання таких робіт на дільниці одиночного проходження лінії, а також усіх видів робіт в зоні слабкої дії наведеної напруги довжина дільниці, на якій провадяться роботи, не обмежується.

Суміщення робіт в зоні сильної дії наведеної напруги на дільницях сумісного та одиночного проходження допускається тільки за умови розділення лінії на електрично незв‘язані дільниці.

6.1.64. В разі проходження ПЛ на дільниці одиночного прямування на території різних підприємств на кожній дільниці робіт повинне встановлюватися своє базове заземлення.

6.1.65. Перед початком робіт під наведеною напругою мають бути вирівняні потенціали проводу, опор та їх елементів, монтажних канатів, машин і механізмів через заземлення їх на загальний заземлювач. У цьому випадку провід слід заземлювати в останню чергу – після монтажу такелажної схеми на землі та її заземлення. Розбирати такелажну схему необхідно у зворотній послідовності.

6.1.66. Роботи, пов‘язані з дотиком до проводу, опущеного на землю, мають проводитися із застосуванням електрозахисних засобів або з металевого майданчика, який з‘єднаний з проводом для вирівнювання потенціалів. Забороняється входити на майданчик або сходити з нього, а також подавати металеві предмети, стоячи на землі без діелектричного взуття.

6.1.67. Перед тим як розрізати провід, його необхідно заземлити з обох боків від місця розриву на контур заземлення опори або, під час виконання таких робіт в прольоті – на загальний груповий заземлювач, на який мають заземлюватись також монтажні канати, машини та механізми.

6.1.68. Під час наближення до заземлювача на відстань менше 3 м для захисту від напруги кроку після заземлення проводу на місці робіт необхідно взувати діелектричне взуття.

6.1.69. Під час монтажу та заміни проводів під наведеною напругою всі роботи, пов‘язані з дотиком до проводу, машин та механізмів, мають виконуватися із заземленням їх на місці робіт та застосуванням електрозахисних засобів. Перед розкочуванням заземлювати провід безпосередньо біля барабану не вимагається.

6.1.70. Підіймання та опускання проводу має проводитись із заземленням його на кожній опорі, де здійснюється монтаж, за умови, що довжина дільниці не перевищує 2 км. Натягування та візування проводу треба виконувати із заземленням його на анкерній опорі, через яку здійснюється натягування.

6.1.71. Перекладання проводу із розкочувальних роликів в затискачі має виконуватись після заземлення його на місці робіт або на сусідній опорі. Для проводу, який лежить на металевих роликах або у підтримувальних затискачах, достатньо заземлити їх на контур заземлення опори, а за наявності природного контакту між ними встановлення додаткового заземлення на місці робіт не вимагається. Суміжний анкерний проліт, в якому перекладання проводу вже закінчено, слід вважати таким, що перебуває під напругою.

6.1.72. До роботи зі з‘єднання проводів в петлях анкерних опор ПЛ 110 кВ і вище їх слід закріпляти за проводи або за натяжні ізолювальні підвіски (але не ближче, ніж за четвертий ізолятор від траверси), а на ПЛ 35 кВ і нижче – тільки за проводи.

6.1.73. Починати з‘єднувати проводи у прольоті анкерних опор можна тільки після повного припинення робіт в суміжних анкерних прольотах і зняття з них всіх заземлень. Лінія має бути заземлена в одному місці – на анкерній опорі, де провадяться роботи, із заземленням кінців з‘єднувальних проводів на контур заземлення опори. Перед установленням заземлень треба дотримуватись підвищеної обережності і не наближатись до незаземлених проводів через наявність на них наведеного електростатичного потенціалу.

6.1.74. Роботи на обладнанні електростанцій і підстанцій, яке перебуває під наведеною напругою, необхідно виконувати із встановленням на спуски проводів з боку ПЛ по одному переносному заземленню або з вмиканням заземлювальних ножів на обхідному роз‘єднувачі, якщо на ньому не виконуються роботи. Встановлення та зняття переносних заземлень необхідно виконувати за умови ввімкнення заземлювальних ножів у бік лінії.

6.1.75. Під час роботи в електроустановках під наведеною напругою із застосуванням телескопічних вишок та гідропідйомників робочий майданчик має бути з‘єднаний із заземленим на місці робіт проводом-перемичкою з гнучкого мідного проводу за допомогою спеціальної штанги, а сам механізм має бути заземлений на загальний з проводом заземлювач. Перетин перемички та заземлювального провідника має бути не менше 25 мм2. Механізми повинні мати інвентарні заземлювачі, на робочих майданчиках мають бути позначені місця для приєднання перемичок, які мають бути ретельно очищені від фарби, іржі та забруднення.

6.1.76. Для захисту працівників від ураження, викликаного винесенням потенціалу на робоче місце в аварійному режимі, слід вжити додаткових заходів безпеки. Під час робіт на ПЛ 6,10,35,110 кВ, що відходять від ПС 110, 150 кВ за схемою «короткозамикач – відокремлювач», забороняється заземлювати струмовідні частини в РУ на контурі заземлювальних пристроїв підстанцій. Лінія має бути заземленою з усіх тих боків, звідки може бути подана напруга, зі встановленням заземлень між робочим місцем і РУ підстанцій або секціонувальними апаратами, а також на місці робіт.

В цьому разі заземлення слід встановлювати на опорах, що мають заземлювальні пристрої.

Для запобігання помилковому або самочинному вмиканню комутаційних апаратів, якими може бути подана напруга до місця робіт, додатково до передбачених цими Правилами заходів безпеки на лінійному роз’єднувачі слід вмикати заземлювальні ножі у бік вимикача.

6.1.77. Під час робіт на ПЛ (КЛ) 6, 10 кВ, що відходять від ПС 35 кВ за схемою «короткозамикач – відокремлювач», додаткові заходи безпеки по захисту працівників від винесеного потенціалу в аварійному режимі не вимагаються.

6.1.78. Роботи на ПЛ (КЛ) 6, 10, 35 кВ і ПЛ 110кВ і вище, що відходять від підстанцій з вимикачем на стороні високої напруги, слід виконувати з відключенням і заземленням струмовідних частин в РУ електростанцій (підстанцій) і на місці робіт відповідно до вимог цих Правил. Під час робіт на ПЛ 110 кВ і вище, для захисту від винесеного потенціалу повинні бути вирівняні потенціали всіх елементів.

6.1.79. Замінювання ламп і чищення арматури світильників будь-якої конструкції, встановлених на опорах всіх типів або на кронштейнах, а також підвішених на тросах, в разі проведення роботи з телескопічної вишки з ізолювальною секцією допускається виконувати за розпорядженням без зняття напруги з проводів.

У світильниках, встановлених нижче фазних проводів на дерев’яних опорах без заземлювальних спусків, цю роботу допускається проводити з опори або з приставної драбини, виготовленої з ізоляційних матеріалів.

Ця робота провадиться керівником робіт з одним або кількома членами бригади з групою ІІ.

6.1.80. Заміна ламп та очищення арматури світильників будь-якої конструкції, встановлених на дерев’яних опорах із заземлювальними спусками, на залізобетонних та металевих опорах і на кронштейнах, в разі проведення роботи з телескопічної вишки без ізолювальної секції або з опори, приставної драбини із ізоляційних матеріалів виконуються за нарядом зі зняттям напруги з усіх підвішених на опорі проводів і обов’язковим їх заземленням.

Підніматися до світильників під час виконання робіт, зазначених в цьому пункті, дозволяється тільки керівнику робіт або члену бригади з групою ІІІ.

6.1.81. Під час роботи на пускорегулювальній апаратурі газорозрядних ламп до відключення її від загальної схеми світильника необхідно заздалегідь від’єднати від мережі живлення провід і розрядити статичні конденсатори (незалежно від наявності розрядних резисторів).

6.1.82. Забороняється провадити будь-які ремонтні та відновлювальні роботи, а також підніматися на опору та її конструкційні елементи під час огляду ПЛ або повітряного пункту перемикань. Піднімання на опору допускається під час верхового огляду ПЛ.

6.1.83. У важкопрохідній місцевості (болота, водяні перешкоди, гори тощо) та за умов несприятливої погоди (дощ, снігопад, сильний мороз тощо), а також в темний час доби огляд ПЛ повинні здійснювати два працівники, які мають групу ІІ. В інших випадках оглядати ПЛ може один працівник, що має групу ІІ.

Забороняється йти під проводами під час огляду ПЛ в темний час доби.

Під час пошуку пошкоджень ПЛ працівники повинні мати з собою попереджувальні знаки або плакати для встановлення їх в разі виявлення пошкодження.

6.1.84. Забороняється на ПЛ понад 1000 В наближатися до проводу, що лежить на землі, на відстань меншу за 8 м. Поблизу такого проводу слід:

– організувати охорону для запобігання наближенню до нього людей і тварин;

– встановити, якщо це можливо, попереджувальні знаки і плакати;

– повідомити про те, що сталося, власника лінії;

– дочекатися приїзду ремонтної бригади.

6.1.85. Забороняється наближатися на відстань меншу 8 м до залізобетонних опор ПЛ 6, 10, 35 кВ за наявності ознак проходження через стійки опор струму замикання на землю внаслідок пошкодження ізоляторів, доторкування проводу до опори тощо (інтенсивне випаровування вологи з ґрунту, виникнення електричної дуги на стійках і в місцях безпосереднього закріплення опори в ґрунті).

6.1.86. До початку звалювання дерев місце роботи повинне бути розчищене. В зимовий час для швидкого відходу від дерева, що падає, в снігу прокладаються дві стежки довжиною від 5 до 6 м під кутом до лінії його падіння в бік, протилежний падінню. Забороняється вилазити на підрубані й підпиляні дерева.

6.1.87. Керівник робіт зобов’язаний перед початком роботи попередити всіх членів бригади про небезпеку наближення до проводів ПЛ дерев, що звалюються, канатів тощо.

6.1.88. Для запобігання падінню дерев на проводи до початку вирубки слід застосувати відтяжки.

6.1.89. Забороняється у випадку падіння дерева на проводи наближатися до нього на відстань меншу 8 м до зняття напруги з ПЛ.

6.1.90. Про наступне падіння дерева, що звалюється, пильщики мають попередити інших працівників. Стояти з боку падіння дерева і з протилежного боку забороняється.

6.1.91. Забороняється валити дерева без підпилювання або підрубування, а також робити наскрізний пропил дерева. Нахилені дерева належить валити в бік їх нахилення.

6.1.92. Забороняється залишати неповаленим підрубане і підпиляне дерево на час перерви в роботі або в разі переходу до інших дерев.

6.1.93. Перед звалюванням гнилих і сухостійних дерев необхідно випробувати їх міцність, а потім зробити підпил. Забороняється підрубувати ці дерева.

6.1.94. Забороняється групове звалювання дерев з попереднім підпилюванням і звалювання з використанням падіння одного дерева на інше. В першу чергу слід звалювати підгнилі та обгорілі дерева.

6.1.95. Під час вимірювання опору заземлення опор від’єднувати і приєднувати заземлювальний спуск від блискавкозахисного тросу слід в діелектричних рукавичках або після попереднього заземлення тросу.

6.1.96. На ПЛ допускається переміщення працівників по проводах перерізом не менше 240мм2 і по тросах перерізом не менше 70 мм2.

Завантажити