НПАОП 40.1-1.01-97Правила безпечної експлуатації електроустановок

4. Пункт 5.1.5 у першому абзаці після слів "або оперативно-виробничих працівників" доповнити словами "з групою IV", а після другого слова "або" доповнити словом "іншого".

5. У пункті 5.1.6 у першому реченні слова "в електроустановках" замінити словом "електроустановок".

6. У пункті 5.1.10: у третьому абзаці слова "та захисними окулярами (масками)" вилучити; доповнити третій абзац таким реченням: "Роботу слід виконувати із застосуванням захисних окулярів (масок)".

7. У таблиці 5.1 у назві графи 2 слова "від тимчасових огороджень" вилучити.

8. У пункті 5.2.1 у третьому абзаці слова "оперативні або оперативно-виробничі" вилучити.

9. Пункт 5.2.9 викласти в новій редакції: "5.2.9. На ПЛ, за винятком зовнішніх вводів 0,4 кВ до будівель, та ПЛЗ перед розриванням або з'єднанням електрично сполучених складників (проводів, тросів) необхідно встановлювати заземлення з обох боків розриву (передбачуваного розриву)".

10. У пункті 5.2.11 слова "в ЗРУ, ВРУ; на виводах" замінити словами "у ВРУ, ЗРУ на виводах".

11. Пункт 6.1.4 у другому реченні після слів "вказаних в наряді" і слів "які зазначені в наряді" доповнити словом у дужках "розпорядженні".

12. Пункт 6.1.5 доповнити абзацом такого змісту: "В електроустановках, що не обслуговуються оперативними або оперативно-виробничими працівниками (майстерні, гаражі, приміщення тощо), дозвіл на підготовку робочих місць і допуск можуть давати посадові особи з групою IV, яким надані такі права".

13. У пункті 6.1.8 у шостому абзаці слова "стан збереження" замінити словами "наявність та збереження встановлених".

14. У пункті 6.1.9: у першому реченні першого абзацу слова "які обслуговують цю електроустановку" вилучити; другий абзац після слова "оперативними" доповнити словами "або оперативно-виробничими"; дев'ятий абзац після слова "роботи" доповнити словами "на струмовідних частинах"; десятий абзац викласти в такій редакції: "роботи під напругою на струмовідних частинах з ізолюванням людини від землі, за винятком робіт, що виконуються згідно з пунктом 17.2.9 цих Правил".

15. Пункт 6.1.13 викласти в новій редакції: "6.1.13. Допускається будь-яке суміщення обов'язків відповідно до наданих прав (пункт 6.1.2 цих Правил), за винятком суміщення особою, яка видає дозвіл на допуск, обов'язків допускача".

16. У пункті 6.2.5 у другому абзаці слова "Дозвіл на продовження наряду слід передавати" замінити словами "Дозвіл на продовження наряду може оформлюватись особисто працівником, який видав наряд, або передаватись".

17. У пункті 6.3.1 у п'ятому абзаці слова та цифри "передбачених в пунктах 6.13.4, 6.13.6, 6.13.7, 17.2.9 і 19.6" замінити словами та цифрами "передбачених в пунктах 6.13.4, 6.13.6, 6.13.7, 17.1.10, 17.2.1, 17.2.9 і 19.6".

18. Пункт 6.4.3 викласти в новій редакції: "6.4.3. Давати дозвіл на підготовку робочих місць можна тільки за умови, якщо у працівника, який видає цей дозвіл, є оригінал або копія наряду (розпорядження) чи заявка, якими визначено зміст роботи і технічні заходи для підготовки робочого місця".

19. Пункт 6.5.1: у першому абзаці слово "працівником" замінити словом "працівниками"; доповнити третім абзацом: "Працівники, які не беруть участі в підготовці робочого місця, повинні перебувати за межами електроустановки".

20. Пункт 6.5.2 у першому абзаці після слів "передбачені нарядом" доповнити словом у дужках "розпорядженням".

21. У пункті 6.5.8: у другому реченні першого абзацу слова "тільки у разі" замінити словами "під час"; перший абзац доповнити таким реченням: "Такий самий порядок оформлення цільових інструктажів повинен бути і в разі введення до складу бригади нових працівників".

22. У пункті 6.6.2 другий абзац вилучити.

23. У пункті 6.8.3 у другому абзаці слова "з дозволу допускача" вилучити, а слово "доручено" замінити словом "дозволено".

24. У пункті 6.8.4: перше речення викласти в новій редакції: "У разі необхідності проведення під час ремонту пробних вмикань обладнання, електричних випробувань або вимірювань, необхідно:"; у третьому абзаці слова "Пробне вмикання" вилучити; п'ятий абзац після слів "пробне вмикання" доповнити словами "електричні випробування або вимірювання"; шостий абзац після слів "пробного вмикання" доповнити словами "випробування або вимірювання".

25. У пункті 6.10.1: у другому абзаці підпункту б) сполучник "і" вилучити. Доповнити цей абзац такими словами: "що знаходяться в одному приміщенні"; у підпункті г) в абзаці 4) слова "а також" замінити сполучником "і".

26. У пункті 6.10.3 у першому реченні слова та цифри "підрозділу 6.10" замінити словами та цифрами "пунктів 6.10.1 і 6.10.2".

27. У назві підрозділу 6.11 після слова "РУ" розділовий знак - кому вилучити.

28. У пункті 6.13.8 у першому реченні слова "електростанцій та підстанцій" вилучити.

29. Підрозділ 6.13 доповнити новим пунктом 6.13.9: "6.13.9. Організаційними заходами з безпеки робіт, що виконуються у порядку поточної експлуатації, є: визначення необхідності і можливості безпечного виконання робіт у порядку поточної експлуатації; складання і затвердження переліку робіт, що виконуються у порядку поточної експлуатації, з урахуванням місцевих умов; призначення виконавців (виконавця) робіт з кваліфікацією, достатньою для виконання робіт у порядку поточної експлуатації".

30. Пункт 7.3.1 доповнити новим абзацом такого змісту: "Якщо комутаційний апарат на момент підготовки робочого місця був у вимкненому стані, то в цьому разі працівники, які готують робоче місце, або оперативні працівники, які дають дозвіл на підготовку робочого місця, повинні перевірити вимкнене положення апарата і наявність відповідних плакатів на ньому".

31. У пункті 7.3.2 у другому реченні слово "розпорядження" замінити словом "дозвіл".

32. У пункті 7.4.3 у другому абзаці слова "а також" вилучити і доповнити цей абзац такими словами: "а також у КРУ з викочуваними візками перед увімкненням заземлювальних ножів".

33. Пункт 7.4.4 у першому реченні після слів "телескопічної вишки" доповнити словами "або з інших механізмів та пристосувань, ізольованих "від землі".

34. У пункті 7.5.3: у першому реченні після слів "діелектричних рукавичок" поставити розділовий знак - кому; доповнити перше речення такими словами: "а в електроустановках до 1000 В достатньо застосування діелектричних рукавичок".

35. У пункті 7.6.1 другий абзац доповнити реченням такого змісту: "Установлення і знімання переносних заземлень слід виконувати за умови, що заземлювальні ножі ввімкнені в бік лінії".

36. У пункті 7.6.7 після слова "керівника" додати слово "робіт" та слово "диспетчера" замінити словами "працівника, який дає дозвіл на підготовку робочого місця".

37. У пункті 7.7.7: у першому реченні слово "одноколових" вилучити; друге речення доповнити словами "а на роботах із заміною проводів, тросів - у межах одного анкерного прольоту".

38. У пункті 7.7.9: у першому абзаці друге речення вилучити; у четвертому абзаці слово "дерев'яних" вилучити.

39. У пункті 7.7.10: слова "до 1000 В для робіт, що виконуються з опор або телескопічної вишки без ізолювальної секції" вилучити; у слові "проводі" букву "і" замінити буквою "и".

40. У пункті 8.1: у третьому абзаці слово "один" вилучити; формулу записати в такому вигляді:

50 

Т 

------- 

- 2, 

год, 

Е 

41. У пункті 8.5 в першому і третьому абзацах цифру "10 мм 2" замінити цифрою "4 мм 2".

42. Пункт 10.7 після слова "зупиненого" доповнити словами "і переведеного на повітря".

43. У пункті 11.3 перший абзац доповнити словами "а кабель, що живить його, слід заземлити".

44. У заголовку розділу 12 слово "комплектне" вилучити.

45. Пункт 12.2: перше речення першого абзацу після слова "апарата" доповнити словами в дужках "без подавання робочої напруги"; другий абзац викласти в новій редакції: "Дистанційно вмикати та вимикати комутаційний апарат під час його випробовування дозволяється оперативним та оперативно-виробничим працівникам, якщо це обумовлено нарядом в "Окремих вказівках".

46. Пункт 14.1 доповнити таким реченням: "Працівники, які обслуговують електрообладнання акумуляторних приміщень, повинні мати групу III".

47. У пункті 15.1.5 у першому реченні першого абзацу слова "що проводять працівники" замінити словами "під наглядом працівників".

48. Пункт 16.1.1: перший абзац після слів "та ін." доповнити словами "перевірити за оперативною документацією наявність на ПЛ 6-35 кВ однофазних замикань на землю, які могли пошкодити арматуру опори"; у другому абзаці останнє речення вилучити.

49. У пункті 16.1.2 слова "в присутності керівника робіт" замінити словами "під керівництвом керівника робіт із складу керівників або спеціалістів".

50. У пункті 16.1.3: другий абзац вилучити; у третьому абзаці слово "також" вилучити.

51. У пункті 16.1.5: другий абзац вилучити; у третьому абзаці слова "а для виконання робіт на неструмопровідних частинах невимкненої ПЛ - не вище рівня, при якому від голови людини, яка працює, до рівня нижніх проводів цієї ПЛ залишається відстань, не менша за зазначену в таблиці 5.1 цих Правил. Виняток становлять роботи з фарбування опор (див. пункт 16.1.16 цих Правил)" вилучити.

52. У пункті 16.1.10 слово "гірляндах" замінити словом "підвісках".

53. Пункт 16.1.16 вилучити.

54. У пункті 16.2.3 у першому реченні слово "проводах" вилучити.

55. У пункті 16.3.3 у другому реченні слова "змінюючи режим, схеми мережі" замінити словами "у разі зміни режиму або схеми мережі".

56. Пункт 16.3.9 доповнити абзацом такого змісту: "Завдання на встановлення та знімання базового заземлення видається оперативним працівником, який дає дозвіл на підготовку робочих місць. Установлення та знімання базового заземлення виконується за окремим нарядом".

57. У пункті 16.3.10: у першому абзаці останнє речення викласти в такій редакції: "Установлення та знімання базового заземлення повинні виконувати два члени бригади з групою IVі IIIпід наглядом керівника робіт"; у другому абзаці слово "розрахункові" вилучити.

58. У пункті 16.5.1 перший абзац розпочати словом "Допускається", слово "обмивати" написати з малої літери, а слово "слід" вилучити.

59. У пункті 16.5.2 перший абзац викласти в такій редакції: "У разі обмивання ізоляції необхідно заземлювати ствол, цистерну з водою, а також механізми, що застосовуються".

60. Пункт 16.6.2: слова "у разі" вилучити; доповнити пункт реченням такого змісту: "У разі розчищення траси ПЛ від дерев висотою понад 4 м слід користуватися вимогами пункту 16.6.1 цих Правил".

61. Пункт 16.6.10 викласти в новій редакції: "16.6.10. Забороняється виконувати підрубку гнилих і сухостійних дерев. Звалювати такі дерева слід з виконанням попереднього надпилювання".

62. Пункт 16.7.2: у першому реченні слова "з групою II" замінити словами "з групами IIIі II"; друге речення першого абзацу доповнити словами "працівникові з групою III".

63. У пункті 16.7.4: слова "на залізобетонних опорах" вилучити; після слів "протікання струму" розділовий знак - кому вилучити; слово "стояках" замінити словами "елементах опор".

64. У пункті 17.1.2: у першому реченні слово "нарядом" замінити словами "окремим нарядом на випробування"; другий абзац викласти в такій редакції: "Допуск до випробувань в електроустановках здійснює оперативний або оперативно-виробничий працівник, який має такі права. У недіючих електроустановках, на складах, території підприємств, у полі тощо допуск до випробувань здійснює керівник робіт за нарядом"; третій абзац вилучити.

65. У пункті 17.1.4 другий абзац вилучити.

66. У пункті 17.1.17 слова "перебуваючи на обладнанні, що випробовується, а також торкатися до корпусу випробної установки, стоячи на землі" замінити словами "а також торкатися випробної установки і обладнання, що випробовується".

67. У пункті 17.2.7 другий абзац після слів "в колах" доповнити словом "струму", слова "контактів (блоків)" замінити словами "спеціальних контактних затискачів або випробувальних блоків" і після слів "трансформатора струму" доповнити словами "та зняття напруги з клемної колодки лічильника"; у третьому абзаці слова "зазначених контактів" замінити словами "спеціальних контактних затискачів або випробувальних блоків".

68. Пункт 17.2.8 після першого речення доповнити таким реченням: "Допускається видавати один наряд (розпорядження) для почергового проведення однотипних робіт з лічильниками безпосереднього ввімкнення, розміщеними в різних приміщеннях".

69. Пункт 17.2.9 викласти в новій редакції: "17.2.9. У разі розміщення однофазних електролічильників безпосереднього ввімкнення в приміщеннях без підвищеної небезпеки щодо ураження електричним струмом роботи з електролічильниками можна виконувати одному працівникові з групою IIIбез знімання напруги, але з вимкненням навантаження та з урахуванням вимог пунктів 5.2.5 і 16.4.2 цих Правил".

70. У пункті 17.3.3: у другому абзаці слова "телескопічну вишку" замінити словами "механізм для піднімання людей"; третій абзац вилучити.

71. У пункті 20.1: перший абзац викласти в такій редакції: "Під час виконання робіт в електроустановках з використанням вантажопідіймальних машин і механізмів необхідно враховувати вимоги "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів"; примітку *) вилучити.

72. Пункт 20.5 у першому абзаці після слів "та механізмів" доповнити словами "для піднімання вантажів або людей".

73. У пункті 23.1.1 друге речення доповнити словами "та ГОСТ 12.1.051".

74. У пункті 23.2.4 слово "схоронність" замінити словом "збереження".

75. У пункті 23.3.10 у першому реченні слова "на виконання робіт та на" замінити словами "на підготовку робочих місць і".

76. Додаток 1 в останньому абзаці пункту 4 після слова "груп" доповнити розділовим знаком - комою і римською цифрою " III".

77. У додатку 2: пункт 15 після передостаннього абзацу доповнити таким абзацом: "- дозвіл на проведення пробних вмикань, випробувань (вимірювань) із зазначенням осіб, які мають виконувати ці роботи"; у пункті 16 друге речення другого абзацу вилучити; у пункті 18 друге речення після слів "керівник робіт" доповнити словом "наглядач" і взяти це слово в дужки.

78. У додатку 3: в останньому абзаці перше речення вилучити; у формі "Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями" назву графи 7 викласти в такій редакції: "Дозвіл на допуск (дата, час)".

79. У "Змісті": у назві підрозділу 6.11 після слова "РУ" розділовий знак - кому вилучити; у назві розділу 12 слово "комплектне" вилучити.

Начальник Управління охорони праці
Міненерго України 

 
А. У. Цимбалюк 116


Завантажити