НПАОП 40.1-1.01-97Правила безпечної експлуатації електроустановок

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці № 26 від 25.02.2000 )

Додаток 2

до Правил безпечної експлуатації електроустановок

Лицьова сторона наряду

Підприємство _________________________

Підрозділ ____________________________

Наряд-допуск № (для виконання робіт в електроустановках)

Керівнику робіт (наглядачу) ______________________________________________

(прізвище, ініціали,

______________________________________________________________________

група з електробезпеки)

допускачу ________________________________________________________

(прізвище, ініціали, група з електробезпеки)

з членами бригади: _______________________________________________

(прізвища, ініціали, група з електробезпеки)

__________________________________________________________________

доручається: _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Роботу почати дата __________________ год ________ хв ___________

Роботу закінчити дата _______________ год ________ хв ____________

Таблиця 1.

Заходи щодо підготовки робочих місць

Назва електроустановок, в яких треба про |вести вимкнення і встановити заземлення

Що повинно бути вимк нено і де заземлено |

1

2

Окремі вказівки: _________________________________________________

__________________________________________________________________

Наряд видав дата ____________________ год _________ хв ___________

Підпис _______________ Прізвище, ініціали ________________________

Наряд продовжив до: дата __________________ год _______ хв _______

Підпис ___________ Прізвище, ініціали _____________ дата _________

Таблиця 2 –

Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск

Дозвіл на підготовку ро бочих місць і на допуск видав (посада, прізвище або підпис)

Дата, час

Підпис працівника, який отримав дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск |

1

2

3

Робочі місця підготовлені.Під напругою залишились: ______________

__________________________________________________________________

Допускач _________________________________________________________

(підпис)

Керівник робіт (наглядач) ________________________________________

(підпис)

Зворотна сторона наряду

Таблиця 3 –

Інструктаж членів бригади (цільовий) у разі первинного допуску

Члени бригади (прізвище, ініціали)

Підписи членів бригади, як |пройшли інструктаж

1

2

Підписи працівників, які провели інструктаж:

Допускач _________________________________

Керівник робіт (наглядач) ________________

Таблиця 4 –

Щоденний допуск до роботи та її закінчення

Бригада проінструктована і допущена на робоче місце

Робота закінчена, ригада виведена

Найменування робочого місця

Дата, час

Підписи

Дата, час

Підпис ерівника керівника робіт (наглядача)

допускача

керівника робіт (наглядача)

1

2

3

4

5

6

Таблиця 5 –

Зміни в складі бригади

Працівник, введений до складу бригади (прізвище, ініціали, група)

Працівник, виведений зі складу бригади (прізвище, ініціали, група)

Дата, час

Дозволив (підпис)|

1

2

3

4

Робота повністю закінчена, бригада виведена, заземлення, встановлені бригадою, знято, повідомлено (кому) ____________________________________________________

(посада) ____________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Дата _____________________ год ______________ хв _________________

Керівник робіт (наглядач) ________________________________________

(підпис)

Продовження додатка 2

до Правил безпечної експлуатації

електроустановок


1. Записи в наряді-допуску повинні бути розбірливими і виконаними чорнилом, кульковою ручкою тощо. Забороняється заповняти бланк наряду-допуску олівцем і виправляти текст.

2. Систему нумерації нарядів-допусків визначає керівництво підприємства.

3. Для зазначення дати пишуть число, місяць та дві останні цифри, що позначають рік. Наприклад: 02.11.97, 26.04.97.

4. Прізвища осіб, зазначених в наряді, пишуть в називному відмінку; записують їх ініціали і групу з електробезпеки.

5. Диспетчерські найменування електрообладнання дозволяється записувати в скороченій формі, що прийнята на підприємстві і яка відповідає стандартам. Наприклад: МВ-110 Т-2 (масляний вимикач трансформатора Т-2), Тр-р 21Т (трансформатор 21Т).

6. Якщо не вистачає рядків в таблицях або тексті наряду, дозволяється прикласти до нього додатковий бланк наряду під тим самим номером за підписом працівника, який видає наряд для продовження записів. У цьому разі в останніх рядках таблиць або в кінці рядка основного бланку слід записати: "Див. додатковий бланк", а додатковому бланку надають номер основного наряду і роблять помітку "додатковий". Лицьова сторона наряду

7. В рядку "Підрозділ" зазначається той структурний підрозділ підприємства (цех, служба, район, дільниця), в електроустановках якого треба буде працювати.

8. У рядку "Допускачу" зазначається прізвище допускача зі складу оперативних або оперативно-виробничих працівників, або керівника робіт, який суміщає обов'язки допускача.

Для електроустановок, де допускачем є черговий, в рядку записується "Черговому" без зазначення прізвища.

9. В рядках "З членами бригади" зазначаються члени бригади та їхні групи з електробезпеки.

Для виконання робіт із застосуванням автомобілів, механізмів і самохідних кранів зазначається, хто з членів бригади є водієм, кранівником, стропальником, а також тип механізму або самохідного крана, на якому він працює. Наприклад: Петренко К.В., гр.II, водій ТВ-26.; Крилов А.С, гр.II, кранівник АК-51; Костюк М.В., гр.I, стропальник.

10. В рядках "Доручається":

- для електроустановок електростанцій, підстанцій та КЛ зазначається найменування електроустановки та її приєднань, в яких треба буде працювати, зміст роботи. Наприклад: ПС Заводська, ВРУ 110 кВ, шиноз'єднувальний вимикач, заміна вводів. Для робіт, що виконуються згідно з пунктом 6.10.1а цих Правил, допускається зазначати лише назву електроустановки та зміст роботи;

- для ПЛ зазначаються найменування лінії і межа її ділянки, де треба буде працювати (номери опор, на яких або між якими, враховуючи їх, буде виконуватись робота; окремі прольоти, наприклад: прольот між кінцевою опорою та порталом ВРУ та ін.), а також зміст роботи, наприклад: ПЛ 330 кВ Чайкіно-Макєєвська, опори № 120 - 150, перетягування проводів. Для багатоколової ПЛ зазначається також найменування кола, а у разі пофазного ремонту - і розташування фази на опорі.

11. В рядках "Роботу почати" та "Роботу закінчити" зазначаються дата і час початку та закінчення роботи за даним нарядом.

12. Уразівиконанняробітвелектроустановках електростанцій, підстанцій та на КЛ в таблиці 1 "Заходи щодо підготовки робочих місць" зазначаються:

- в графі 1 - найменування електроустановок, в яких необхідно провести операції з комутаційними апаратами і встановити заземлення;

- в графі 2 - диспетчерське найменування (позначення) комутаційних апаратів, приєднань, обладнання, з якими проводяться операції, і місця, де слід встановлювати заземлення.

Операції вимкнення у вторинних колах, в пристроях РЗА, автоматики, телемеханіки, зв'язку зазначати в таблиці 1 не потрібно.

Для роботи на КЛ та ПЛ, що вимикають і заземлюють в РУ працівники, які не обслуговують ці лінії (наприклад, оперативні працівники електростанцій та підстанцій), таблицю 1 слід заповнювати таким чином:

- в графі 1 зазначається найменування електростанції або підстанції, на яких вимикається лінія;

- в графі 2, в рядку, що відповідає найменуванню електростанції або підстанції, зазначаєтьсядиспетчерське найменування (позначення) лінії.

13. Для виконання робіт на ПЛ в таблиці 1 зазначаються:

- в графі 1 - найменування ліній, кіл, проводів, що записані в рядку "Доручається" наряду, а також найменування інших ПЛ або кіл, які підлягають вимкненню і заземленню в зв'язку з виконанням робіт на ПЛ, яка ремонтується, або на колі (наприклад, ПЛ, які перетинаються з лінією, що ремонтується, або проходять поблизу неї, інших кіл багатоколової ПЛ та ін.);

- в графі 2 для ПЛ, які вимикаються і заземлюються допускачем зі складу оперативно-виробничих працівників - найменування комутаційних апаратів в РУ та на самій ПЛ, на яких проводяться операції, і номери опор, на яких необхідно встановити заземлення. В цій самій графі слід зазначити номери опор або прольоти, де керівник робіт повинен встановити заземлення на проводи та троси на робочому місці відповідно до пунктів 7.7.2, 7.7.6, 7.7.7, 7.7.8 і 7.7.10 цих Правил.

Якщо місця встановлення заземлень під час видавання наряду визначити неможливо або робота буде виконуватись з переставлянням заземлень, то в графі 2 зазначається "Заземлити на робочих місцях".

В графі 2 слід вказати місця, де керівник робіт повинен встановити заземлення на ПЛ, які перетинаються з тією, що ремонтується, або проходять поблизу неї. Якщо ці ПЛ експлуатуються іншим підприємством (службою), в рядку "Окремі вказівки" наряду слідвказатина необхідність перевірки заземлень, що встановлюються працівниками цього підприємства (служби).

14. До таблиці 1 слід занести ті операції з комутаційними апаратами, що потрібні для підготовки безпосередньо робочого місця. Перемикання, які виконуються в процесі підготовки робочого місця, пов'язані зі змінюванням схем (наприклад, переведення приєднань з однієї системи шин на іншу, переведення живлення ділянки мережі з одного джерела живлення на інше тощо), до таблиці не заносяться.

Допускається оформлення таблиці 1 у виглядібланка переключень із зазначенням послідовності операцій.

У тому разі, коли допускачу зі складу оперативно-виробничих працівників за нарядом доручається допуск на вже підготовлені робочі місця, в графі 2 таблиці 1 працівник, який видає наряд, записує ті вимкнення і заземлення, які необхідні для підготовки робочих місць, і зазначає, які з них вже виконано.

Для робіт, які не вимагають підготовки робочого місця, в графах таблиці 1 робиться запис "Не вимагається".

15. В рядках "Окремі вказівки" записуються:

- додаткові заходи, що створюють безпечні умови праці працівників (встановлення огороджень, перевірка повітря в приміщенні на відсутність водню, заходи пожежної безпеки та ін.);

- дозвіл керівнику робіт (наглядачу) на повторний допуск бригади до роботи на підготовлене робоче місце (пункт 6.8.3 цих Правил);

- дозвіл керівнику робіт на переведення бригади на інше робоче місце (пункт 6.7.1 цих Правил);

- дозвіл керівнику робіт на тимчасове знімання і встановлення заземлень (пункт 6.8.4 цих Правил);

- дозвіл керівнику робіт оперувати комутаційними апаратами (пункт 19.8 цих Правил);

- призначення особи, відповідальної за безпечне виконання робіт з переміщення вантажів кранами (пункт 20.1 цих Правил);

- у разі видавання наряду наглядачу - відповідальний працівник, який очолює бригаду (пункт 6.1.10 цих Правил);

- вказівка про необхідність перевірки заземлення ПЛ інших підприємств (пункт 13 цього додатка);

- вказівка про те, що лінія, яка ремонтується, перебуває в зоні наведеної напруги, із зазначенням рівня наведеної напруги (пункт 16.3.10 цих Правил);

- дозвіл увімкнути електроустановку або частину її (окремі комутаційні апарати) без дозволу або розпорядження чергового (пункт 6.9.3 цих Правил);

- дозвіл на проведення пробних вмикань, випробувань (вимірювань) із зазначенням осіб, які мають виконувати ці роботи.

Працівнику, який видає наряд, дозволяється вносити на свій розсуд в ці рядки й інші записи, пов'язані з роботою, що виконується.

16. Таблиця 2 заповнюється під час отримання дозволу на підготовку робочого місця і на допуск.

В графі 1 допускач вказує посаду та прізвище працівника, який видав дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск.

В графі 2 зазначаються дата та час видачі дозволу.

В графі 3 розписуються працівники, які отримали дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск. Якщо підготовляють робочі місця кілька працівників або працівники різних цехів, то в графі 3 розписуються всі, хто готував робочі місця.

Якщо дозволи на підготовку робочого місця і на допуск записують неодночасно, то в графі 2 послідовно заповнюють два рядки: один - про дозвіл на підготовку робочого місця, другий - про дозвіл на допуск.

17. Уразівиконанняробітвелектроустановках електростанцій, підстанцій та на КЛ в рядках "Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились" допускач зазначає струмовідні частини, що перебувають під напругою, приєднання, яке ремонтується, і найближчі до місця роботи струмовідні частини або обладнання сусідніх приєднань незалежно від того, вимкнені вони чи ні.

У разі виконання робіт на ПЛ в цих самих рядках записують струмовідні частини, вказані працівником, який видав наряд, в рядках "Окремі вказівки", а у разі необхідності - інші струмовідні частини.

Допускач і керівник робіт (наглядач) розписуються під рядками "Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились" тільки у разі первинного допуску.

Зворотна сторона наряду

18. Цільовий інструктаж членів бригади слід оформляти в таблиці 3 наряду тільки у разі первинного допуску та введення до складу бригади нового працівника. Про проведені інструктажі допускач і керівник робіт (наглядач) розписуються у відповідних рядках в кінці таблиці 3.

19. В таблиці 4 слід оформляти щоденний допуск до роботи та її закінчення, а також допуск у разі переведення на інше робоче місце.

Якщо керівник робіт суміщає обов'язки допускача, а також якщо керівнику робіт дозволено допустити бригаду до роботи у разі повторного допуску, він розписується під час допуску в графах 3 і 4.

Закінчення робіт, пов'язане із закінченням робочого дня, керівник робіт (наглядач) оформляє в графах 5 і 6.

20. В таблиці 5 у разі введення до складу бригади або виведення зі складу бригади водія автомобіля, машиніста механізму, кранівника зазначають також тип закріпленого за ним автомобіля, механізму чи самохідного крана. В графі 4 розписується працівник, який видав дозвіл на зміну складу бригади. У разі передавання дозволу по телефону, радіо керівник робіт в графі 4 зазначає прізвище цього працівника.

21. Після повного закінчення роботи керівник робіт (наглядач) розписується в призначених для цього рядках наряду, зазначаючи час і дату оформлення.

Якщо під час оформлення в наряді повного закінчення роботи черговий чи допускач зі складу оперативно-виробничих працівників відсутній або керівник робіт суміщує обов'язки допускача, керівник робіт чи наглядач це оформляє тільки в своєму примірнику наряду, зазначаючи посаду і прізвище працівника, якому він повідомив про повне закінчення робіт, а також дату і час повідомлення.

Якщо під час оформлення в наряді повного закінчення робіт черговий чи допускач зі складу оперативно-виробничих працівників присутній, то керівник робіт або наглядач оформляє це в обох примірниках наряду.

Якщо бригадане встановлювала заземлення, то слова "Заземлення, встановлені бригадою, зняті" треба викреслити.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці № 26 від 25.02.2000 )

Додаток 3

до Правил безпечної експлуатації

електроустановок


Порядок обліку робіт за нарядами та розпорядженнями визначає керівництво підприємства.

Роботи за нарядами та розпорядженнями слід обліковувати в призначеному для цього журналі за пропонованою нижче формою.

В журналі у відповідних графах реєструють первинний допуск до роботи за нарядами і повне її закінчення, допуск до роботи за розпорядженням та її закінчення (за винятком робіт за розпорядженнями, які виконуються самими оперативними працівниками або під їхнім наглядом і запис про які роблять тільки в оперативному журналі). Крім того, первинні та щоденні допуски до робіт за нарядом оформляють записом в оперативному журналі, у цьому разі зазначають тільки номер наряду і робоче місце.

Сторінки журналу слід пронумерувати, а журнал прошнурувати та скріпити печаткою. Термін зберігання журналу після останнього запису становить 6 місяців.

Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями

Номер розпорядження

Номер наряду

Місце і найменування роботи. Заходи безпеки

Керівник робіт або наглядач (прізвище, ініціали)

Члени бригади, яка працює за розпорядженням (прізвище, ініціали)

|Працівник, який дав розпорядження (прізвище, ініціали)

Дозвіл на до пуск (дата, час)

Роботу закінчили (дата, час)

1

2

3

4

5

6

7

8

Примітки: 1. У разі великої кількості робіт за розпорядженнями запис їхніх порядкових номерів дозволяється щомісяцяпочинати знову.

2. У разі виконання робіт за нарядом заповнюються тільки графи 2, 7, 8.

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці № 26 від 25.02.2000 )

Додаток 4

до Правил безпечної експлуатації електроустановок

   

Рисунок 1.Приклад встановлення заземлень у разі виконання робіт на електродвигуні

   

Рисунок 2.Приклад встановлення заземлень у разі виконання робіт на силовому двообмотковому трансформаторі

   

Рисунок 3.Приклад встановлення заземлень у разі виконання робіт на секційному реакторі та на його вимикачі

   

Рисунок 4.Підстанція за схемою містка. Приклад встановлення заземлень у разі виконання робіт на лінійному роз'єднувачі трансформатора N 2 і на вимикачі перемички

   

Рисунок 5.Блок генератор-трансформатор. Приклад встановлення заземлень у разі виконання робіт на генераторі, блочному трансформаторі та на трансформаторі власних потреб

   

Рисунок 6.Схема ПЛ 35 - 110 кВ з відгалуженням. Приклад встановлення заземлень згідно з пунктом 7.7.1а цих Правил (заземлення на робочому місці не показані) 1 - робоче місце (ділянка робіт); 2 - підстанція

   

Рисунок 7.Схема ПЛ 10 кВ з відгалуженням. Згідно з пунктом 7.7.1б цих Правил переносне заземлення встановлено на опорі, що обладнана заземлювальним спуском (заземлення на робочому місці не показано)

1 - джерело живлення; 2 - опора; 3 - відгалуження; 4 - робоче місце (ділянка робіт)

 

Про затвердження змін та доповнень до Правил безпечної експлуатації електроустановок

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України
Міністерства праці та соціальної політики
(Держнаглядохоронпраці)
від 25 лютого 2000 року № 26

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2000 р. за № 213/4434

Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 року № 182/98, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни та доповнення до Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного Комітету по нагляду за охороною праці від 06.10.97 № 257 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.01.98 за № 11/2451 (далі - Правила), що додаються.

2. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду разом з Міністерством енергетики - вжити заходів щодо вивчення змін та доповнень до Правил державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій Міністерства енергетики.

3. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду, начальникам територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці - забезпечити систематичний контроль за виконанням і дотриманням змін та доповнень до Правил.

4. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду (Андреєв С. А.) - подати протягом тижня відділу нормативно-правових актів Головного управління охорони праці Комітету (Лесенко Г. Г.) відповідні матеріали для включення змін та доповнень до Правил до державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Іванченка В. І.

Голова Комітету 

С. П. Ткачук 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник Міністра енергетики
України 

 
Ю. В. Саква 

Голова Центрального комітету
профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України 

 
 
С. С. Шишов 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики
від 25 лютого 2000 р. № 26 Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2000 р. за № 213/4434 

Зміни та доповнення до Правил безпечної експлуатації електроустановок

1. Розділ 2 (Нормативні посилання) доповнити новим пунктом 24 такого змісту:

"24. ГОСТ 12.1.051-90 "ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В".

2. У розділі 3 (Терміни, позначення, скорочення, визначення) у визначенні терміну "Роботи, що виконуються у порядку поточної експлуатації" слова "оперативними та оперативно-виробничими" вилучити.

3. У пункті 5.1.4: перший абзац доповнити таким реченням: "Огляд виконується з дозволу особи, в управлінні якої знаходиться електроустановка"; другий абзац після слів "з групою V" доповнити словами "або оперативного працівника з групою IV".

Завантажити