НПАОП 0.00-1.33-94Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом

374. Біля приводних і натяжних станцій (з боку надходження повітря) в 3-5 м від станцій і через кожні 100 м вздовж конвейєра в спеціальних нішах повинні бути встановлені по два ручних вогнегасника і ящик з піском або інертним пилом.

375. Приміщення підземних маслостанцій необхідно обладнувати установками автоматичного пожежогасіння і засобами автоматичної пожежної сигналізації. Забороняється стороннім особам знаходитись в приміщеннях маслостанції, двері їх повинні бути постійно закриті на замки.

376. Конвейєри ЦПТ повинні бути укомплектовані ефективними пристроями для різання стрічки. Різання стрічки з застосуванням відкритого вогню забороняється.

377. Зварочні та газополум'яні роботи на об'єктах ЦПТ повинні проводитися у суворій відповідності до вимог Інструкції по виконанню зварочних і газополум'яних робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях, правил безпеки при розробці рудних і нерудних родовищ корисних копалин підземним способом.

378. Для об'єктів ЦПТ (стволів, тунелей та ін.) повинен бути складений план ліквідації аварій (ПЛА), який узгоджується з ВГРС і затверджується технічним керівником підприємства.

Вивчення ПЛА технічним наглядом повинно проводитися під керівництвом технічного керівника дробильної фабрики (кар'єру) до початку півріччя.

Ознайомлення робітників з правилами особистої поведінки під час аварії відповідно ПЛА повинно проводитися начальником участку під розпис у Журналі реєстрації ознайомлення робітників з запасними виходами. Повторне ознайомлення їх з ПЛА проводиться перед початком кожного півріччя. 

Забороняється допускати до роботи осіб, не ознайомлених з ПЛА і які не знають його в частині, що відноситься до місця їх роботи.

379. Всі підземні працівники і особи технічного нагляду повинні мати індивідуально закріплені ізолюючі саморятувальники і бути навчені правилам користування ними. Перевірка знань робітниками правил користування саморятувальниками повинна проводитись начальниками дільниць або їх заступниками не менше одного разу в шість місяців.

Кількість саморятувальників повинна бути на 10% більше списочного складу підземних робітників.

380. Для оповіщення робітників на підземних роботах про виникнення аварій, крім телефонної, повинна бути обладнана спеціальна сигналізація (світлова, гучномовна та інша).

381. Підземні похилі стволи, устатковані стрічковими конвейєрами, в яких різниця відміток кінцевих точок більше 40 м , повинні бути обладнані для доставки людей механічними підйомними установками, що мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України на застосування їх на гірничорудних підприємствах.

382. Кожна підйомна установка, яка служить для спуску і підйому людей по похилому стволу, повинна щодобово оглядатися спеціально призначеною наказом по підприємству особою, а парашутні пристрої випробуватися шляхом включення ручного приводу. Результати огляду записуються в спеціальну книгу по затвердженій формі.

383. Транспортні засоби, які служать для перевезення людей, необхідно з'єднувати між собою подвійними зчепками або однією зчепкою та запобіжними ланцюгами.

Центровий стержень зчепки, крюки і запобіжні ланцюги повинні мати 13-кратний запас міцності по відношенню до максимального статичного навантаження і замінюватися новими не пізніше ніж через 5 років після навішування.

384. Пересування людей по проходу в похилому стволі і галереї допускається тільки при непрацюючих підйомних установках.

385. В постійних місцях посадки і висадки людей вздовж підйомних установок з боку проходів необхідно передбачувати посадочні площадки шириною не менше 1 м з обладнанням переходів до робочих місць.

386. Кожна підйомна установка в похилому стволі повинна бути обладнана високочастотним зв'язком між підйомною машиною і сосудом, що рухається, який дозволяє здійснювати двосторонній розмовний зв'язок, а також передачу:

кодових сигналів;

виконуючого сигналу;

сигналу аварійної зупинки підйомного сосуда;

сигналу датчика напуску каната;

сигналів "посадка дозволена", "посадка заборонена".

387. Проектування об'єктів ЦПТ повинно здійснюватись у відповідності до Основних вимог з техніки безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт.

9. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ

9.1. Загальні положення

388. При розробці родовищ відкритим способом до електроустановок пред'являються вимоги діючих Правил обладнання електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, Правил застосування засобів захисту, що використовуються в електроустановках, Правил безпеки при експлуатації електрообладнання і електромереж на відкритих гірничих роботах, Інструкції з проектування та обладнання захисту від блискавки будівель, відпо-

відних нормативних документів в тій частині, в якій вони не суперечать цим Правилам. 

389. На кожному кар'єрі повинна бути технічна документація, передбачена Правилами безпеки при експлуатації електрообладнання і електромереж на відкритих гірничих роботах, в тому числі:

а) схема електропостачання, нанесена на план гірничих робіт, на якій вказуються силові і електротягові мережі, місця розташування електроустановок (трансформаторних підстанцій, розподільних пристроїв і т.п.);

б) принципіальна однолінійна схема з зазначенням силових мереж, електроустановок (трансформаторних підстанцій, розподільних пристроїв і т.п.), а також виду струму, перерізи проводів і кабелів, їх довжини, марки, напруги і потужності кожної установки, всіх місць заземлення, розмежування захисної і комутаційної апаратури, установок струму максимальних реле і номінальних струмів плавних вставок запобіжників, а також струмів короткого замикання в найбільше віддаленій точці лінії, яка захищається.

Зміни, які відбулись, повинні наноситися на схеми не пізніше ніж на наступний день.

390. На кожному пусковому апараті повинен бути чіткий напис, який вказує установку, що вмикається ним.

391. При роботі на лініях і в електроустановках напругою до і вище 1000 В повинні виконуватися організаційні і технічні заходи, передбачені Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів.

392. При обслуговуванні електроустановок необхідно застосовувати захисні засоби (діелектричні рукавиці, боти, килимки, ізолюючі підставки та ін.). Перед застосуванням захисні засоби повинні ретельно оглядатися.

В місцевостях з низькими температурами необхідно застосовувати утеплені діелектричні рукавиці. Допускається застосування діелектричних рукавиць сумісно з теплими (вовняними або іншими) рукавицями.

393. Захисні засоби, які застосовують при обслуговуванні електроустановок, повинні підлягати обов'язковим періодичним електричним випробуванням у встановлені строки.

394. Всі особи, які працюють в кар'єрі, повинні бути навчені способам надання першої допомоги потерпілим від електричного струму і при інших нещасних випадках.

395. Голі струмоведучі частини електричного обладнання, голі провода і шини, контакти рубильників і запобіжників, затискачі електричних машин і апаратури і т.п., доступні випадковим дотикам, повинні бути захищені надійними огорожами.

Електрозварювальні апарати змінного струму, які встановлені на гірничих машинах (екскаваторах, бурових станках і інше), повинні бути обладнані пристроями зниження напруги холостого ходу.

Застосування вказаних пристроїв на зварювальних апаратах постійного струму напругою до 110 В не потрібно.

Недіючі ділянки електромережі повинні бути роз'єднані з живильною мережею.

396. Для живлення пересувних електроустановок допускається застосування напруги не вище 35 кВ.

397. Електроустановки напругою до 35 кВ повинні мати ізольовану нейтраль.

Ця вимога не поширюється на електроустановки електричної тяги. При циклічно-потоковій технології заземлюючі пристрої для електроустановок з ізольованою і наглухо заземленою нейтраллю, що знаходяться відповідно в кар'єрі та поза кар'єром, корпуси устаткування яких можуть мати електричний зв'язок та по металоконструкціям, інженерним мережам і оболонкам кабелів, повинні виконуватися окремо.

398. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією із зазначенням на клеймі номінального струму вставки. Забороняється застосовувати некалібровані плавкі вставки. Забороняється застосування плавких вставок без патронів-запобіжників. Заміна їх повинна проводитися при знятій напрузі та не під час грози.

399. Для захисту людей від ураження електричним струмом в електроустановках напругою до 1000 В повинні застосовуватися апарати (реле витоку), автоматично вимикаючі мережу при небезпечних струмах витоку.

Загальний час вимикання пошкодженої мережі не повинен перевищувати 200 мс.

Справність дії (спрацювання) реле витоку струму повинна перевірятися в кожній зміні. Перевірку реле витоку струму в комплексі з автоматом на час їх спрацювання необхідно проводити раз у шість місяців, а також при його перестановці. Допускається відсутність захисту від витоку струму для кола напругою до 60 В.

9.2. Розподільні пристрої і трансформаторні підстанції

400. В приміщеннях стаціонарних електричних підстанцій і розподільних пристроїв обов'язково вивішуються схеми первинної і вторинної комутації, повітряних і кабельних мереж, інструкції для обслуговуючого персоналу, правила надання першої допомоги потерпілим від електричного струму, установлюються попереджувальні знаки і стенди з плакатами.

401. На електростанціях або підстанціях всі відхідні фідери напру-гою вище 1000 В, які живлять кар'єрні пересувні електроустановки, повинні бути обладнані апаратурою, що забезпечує автоматичне вимикання ліній при однофазних і багатофазних замиканнях на землю.

Захист від однофазних замикань на землю повинен виконуватися двоступінчастим. Перевірка та контрольне налагодження І ступеня захисту від замикання на землю одної фази повинні проводитися не менше одного разу в шість місяців, а II ступеня захисту — не менше одного разу на рік.

402. Приєднання пересувних машин і трансформаторних підстан-цій до живильних кар'єрних ліній повинні проводитися за допомогою пересувних пунктів приключення заводського виготовлення, придатних до застосування на відкритих гірничих роботах.

Допускається виготовлення спеціальних пересувних пультів приключення гірничими підприємствами за документацією заводів-виготовлювачів з комплектуючих вузлів, деталей, зборок заводського виготовлення, які мають сертифікати (паспорта), за згодою в Держнаглядохоронпраці України.

Безпосереднє приєднання кабелів до повітряної лінії без пунктів приключення забороняється*. Пункти приключення повинні бути встановлені на одному горизонті (уступі) з працюючими гірничими машинами.

* При установці пересувних трансформаторних підстанцій біля повітряних ліній (без кабельної вставки) застосування пункта приключення необов'язкове.

Примітка.

В окремих випадках при спорудженні з'їздів і робіт на перевантажувальних пунктах допускається розташування пунктів приключення на різних горизонтах (уступах) з працюючими екскаваторами при забезпеченні безпечних умов для огляду кабеля.

403. Корпуси пересувних трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів повинні бути виконані з неспалимих матеріалів з достатньою жорсткістю конструкції, що відповідає умовам експлуатації і обладнані жорсткою зчепкою для їх транспортування.

404. Всі двері високовольтних камер пересувних підстанцій розподільних пристроїв і пунктів приключення повинні мати надійний замикаючий пристрій, механічну блокіровку між високовольтними вимикачами, роз'єднувачами і всіма дверима високовольтних камер, перешкоджаючу помилковим операціям з роз'єднувачем і вимикачем виключаючу можливість відкриття дверей при ввімкнутому роз'єднувачі, а також вмикання роз'єднувача при відкритих дверях.

405. Проведення робіт по перемиканню пунктів приключення повинно здійснюватися за нарядом, в якому визначаються безпечні умови робіт.

9.3. Заземлення

406. Заземленню підлягають металеві частини електроустановок, які нормально не знаходяться під напругою, але можуть у випадках пошкоджень ізоляції опинитися під нею:

а) корпуси електричних екскаваторів, бурових станків, насосів, конвейєрів, електросвердел і інших машин, станини та кожухи електричних машин, трансформаторів, вимикачів та інше електрообладнання і апарати;

б) приводи електричної апаратури;

в) вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів, крім випадків, передбачених Правилами обладнання електроустановок;

г) каркаси щитів керування та розподільних щитів;

д) металеві та залізобетонні конструкції, кожухи стаціонарних і пересувних трансформаторних підстанцій, розподільних пристроїв і пунктів приключення;

е) металеві корпуси кабельних муфт, металеві оболонки кабелів і проводів, сталеві труби електропроводок;

ж) металеві та залізобетонні опори і конструкції ліній електропередачі;

з) корпуси прожекторів і освітлювальної арматури;

й) бар'єри, металеві ґратчасті та суцільні огородження частин, які знаходяться під напругою, металеві ферми, балки, площадки та інші металеві частини, що можуть опинитися під напругою.

407. Заземленню не підлягають:

а) арматура підвісних і штирі опорних ізоляторів, кронштейни і освітлювальна арматура при установці їх на дерев'яних опорах ліній електропередачі і на дерев'яних конструкціях відкритих підстанцій, якщо цього не вимагають умови захисту від атмосферних перенапруг;

б) устаткування, встановлене на заземлених металевих конструкціях, при цьому на опорних поверхнях повинні бути передбачені зачищені і незафарбовані місця для забезпечення електричного контакту;

в) корпуси електровимірювальних приладів, реле і т.п., установлених на щитах, шафах, а також стінах камер розподільних пристроїв;

г) кабельні конструкції, по яким прокладеш кабелі будь-яких напруг з металевими оболонками, заземленими з обох кінців лінії;

д) рейкові колії на ділянках, які виходять за територію електростанцій, підстанцій, розподільних пристроїв.

408. Заземлення працюючих у кар'єрі стаціонарних і пересувних електроустановок напругою до 1000 В і вище виконується загальним, крім електроустановок електричної тяги і нетягового електроустаткування, яке знаходиться в зоні можливого виникнення коротких замикань на його металеві частини від контактних проводів.

Примітка.

Заземлення нетягового електроустаткування здійснюється відповідно до вимог спеціально розробленої інструкції, затвердженої технічним керівником підприємства і узгодженої з органами Держнаглядохоронпраці.

409. Загальна мережа заземлення стаціонарних і пересувних машин і механізмів повинна здійснюватися шляхом безперервного електричного з'єднання між собою заземлюючих провідників (тросів) і заземлюючих жил гнучких кабелів.

410. Загальний заземлюючий пристрій кар'єра повинен складатися з центрального заземлювача, магістралі заземлення, заземлюючих провідників і місцевих заземлень.

Опір загального заземлюючого пристрою повинен бути не більше 4 Ом. Допускається робота пересувних комплектних трансформаторних підстанцій, пересувних пунктів приключення без місцевих заземлень при наявності додаткового заземлення (аналогічно центральному заземлювачу), підключеного до магістралі заземлення таким чином, щоб при виході з строю будь-якого елементу центрального заземлювача або магістралі заземлення опір заземлення в будь-якій точці заземлюючої мережі не перевищував 4 Ом.

411. На кар'єрах не менше одного разу в місяць необхідно проводити зовнішній огляд всієї заземлюючої мережі, а також вимірювання опору загального заземлюючого пристрою. Опір загального заземлюючого пристрою повинен бути не більше 4 Ом.

Заземлення в районах з великим питомим опором землі допускається виконувати відповідно до Правил обладнання електроустановок.

412. Всі підключення заземлюючих провідників до корпусів машин, електроустаткування та апаратів, а також до заземлювачів повинні проводитися зваркою або надійним болтовим з'єднанням.

413. Перед включенням знов установленого або пересунутого електроустаткування повинен бути виміряний опір їх заземлюючих пристроїв. Результати вимірювання повинні заноситися в спеціальний журнал.

414. Після проведення підривних робіт треба проводити огляд заземлюючої мережі в зоні вибуху.

9.4. Повітряні і кабельні лінії електропередачі

415. Обладнання і експлуатація пересувних (тимчасових) повітряних ліній електропередачі напругою до 1000 В і вище на кар'єрах проводяться згідно з Правилами безпеки при експлуатації електрообладнання та електромереж на відкритих гірничих роботах.

416. Під повітряними лініями не повинні розміщуватися штабелі породи, руди, шпал, рейок і інших матеріалів.

417. Відстань від нижнього фазного провода повітряної лінії електропередачі на уступі до поверхні землі при максимальній стрілі провісу проводів повинна бути не менше величин, вказаних в табл. 3.

Таблиця З

Район проходження лінії

Відстань від фазного провода до землі при напрузі до 35 кВ, м

Територія кар'єрів і породних відвалів

6

Місця, важкодоступні для людей і недоступні для надземного транспорту

5

Укоси уступів

3

Перетинання контактного провода електрифікованої дільниці залізничних колій з лінією електропередачі (від контактного провода до лінії електропередачі)

2

Перетинання неелектрифікованих залізничних колій з лінією електропередачі (від головки рейок)

7,5

418. Горизонтальна відстань від крайніх проводів ліній електропередачі при найбільшому їх відхиленні до найближчих виступаючих частин будівель і споруд повинна бути не менша 2 м при напрузі лінії до 10 кВ і 4 м — 35 і 110 кВ.

419. Горизонтальні відстані від крайнього проводу повітряної лінії електропередачі (стаціонарної або пересувної) напругою до 10 кВ на уступі повинні бути не менше величин, приведених нижче: при невідхиленому положенні до крайнього проводу контактної мережі, підвішеного з польового боку опори контактного проводу — 2,5 м; при невідхиленому положенні до бровки земляного полотна автомобільної дороги — 2м.

420. Робота екскаваторів, навантажувачів, бурових станків і т.п. під лініями електропередачі, які знаходяться під напругою або поблизу них, допускається в тому випадку, якщо машини належать власнику лінії або закріплені за ним і при умові, коли відстань по повітрю від підйомної або висувної частини в будь-якому її положенні, в тому числі і при найбільшому, що допускається конструкцією, підйомі або бічному вильоті до найближчого проводу, який знаходиться під напругою, буде не менше при напрузі до 1 кВ — 1,5 м, від 1 до 20 кВ — 2 м, від 35 до 110кВ —4м.

При експлуатації автосамоскидів вантажопідйомністю 75 т і більше необхідно розробляти додаткові заходи з безпеки проїзду їх під контактними мережами.

421. На кар'єрних і відвальних лініях електропередачі напругою до 35 кВ допускається застосування пересувних опор.

Відстань між пересувними опорами визначається за розрахунком з урахуванням кліматичних умов і не повинна перевищувати 50 м.

При переході повітряних ліній електропередачі через автошляхи кріплення проводів на опорах з штирьовими ізоляторами повинно бути подвійним, за виключенням переходів через привибійні автошляхи, де кріплення допускається на одному ізоляторі.

422. Всі повітряні та кабельні лінії електропередачі в межах не-безпечних зон на час підривання зарядів повинні бути відімкнуті. Після вибуху, перед вмиканням, необхідно провести огляд цих ліній з записом результатів в спеціальний журнал.

423. Забороняється проводити роботи на лініях електропередачі під час грози.

424. Ремонт шлангових оболонок і з'єднання гнучких кабелів необхідно проводити шляхом вулканізації. Після з'єднання, що вимагає відновлення жильної ізоляції кабеля, останній повинен бути випробуваний на діелектричну міцність.

Величина випробувальної напруги випрямленого струму повинна бути не менше 2UН. Тривалість випробування 5 хв.

Примітка.

При застосуванні кабельних ліній в кар'єрах і відвалах допускається проводити з'єднання відрізків кабелів довжиною не менше 100 м за допомогою спеціальних муфт (з'єднувальних коробок), допущених до застосування на відкритих гірничих роботах.

425. Гнучкий кабель, який живить пересувні машини, необхідно прокладати так, щоб виключити можливість його пошкодження, при- мерзання, завала породою, наїзда на нього транспортних засобів і механізмів. На обводненій площі кабель треба прокладати на опорах ("козлах"). На початку зміни, а також на протязі роботи, гнучкі кабелі повинні оглядатися працівниками, які обслуговують таку установку.

Допускається тримати гнучкий кабель під напругою на спеціальному барабані (пристрої), якщо це передбачено конструкцією машини.

Забороняється перетягування кабеля волоком по грунту з застосуванням механізмів. Переміщення кабеля дозволяється проводити за допомогою ковша екскаватора або механізмів з застосуванням пристроїв, які виключають злом або пошкодження кабеля (ізольовані насадки на зуб'я та інше), за Інструкцією, затвердженою технічним керівником підприємства.

426. При перенесенні екскаваторного кабеля, що знаходиться під напругою, обслуговуючий персонал зобов'язаний користуватися діелектричними рукавицями або спеціальними пристроями з ізолюючими рукоятками.

427. Ремонт кабеля повинен проводитися після від'єднання його від живильного пункта і розрядки від залишкових електричних зарядів.

428. В місцях перетину з залізничними коліями і автомобільними шляхами кабелі з метою захисту від пошкоджень необхідно прокладати в трубах, коробах, жолобах та ін. Розміри укриття повинні перевищувати ширину залізничних колій або доріг не менше ніж на 2 м в кожний бік.

Завантажити