НПАОП 0.00-1.33-94Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом

Допускається відповідно до проекту застосування нахилених берм з поздовжним похилом, в тому числі поєднаних з транспортними.

40. На кар'єрах (розрізах) повинен здійснюватись постійний контроль за станом їх бортів, траншей, уступів, укосів і відвалів; у випадках виявлення ознак зсування порід роботи повинні бути припинені. На кар'єрах, схильних до зсуву, повинні бути організовані інструментальні спостереження за станом бортів кар'єру та укосів відвалів з записами в спеціальному журналі.

Періодичність оглядів і інструментальних спостережень встановлюється у відповідності з "Інструкцією по спостереженню за деформаціями бортів, укосів, уступів і відвалів на кар'єрах і розробці заходів по забезпеченню їх стійкості".

41. При роботі на уступах повинна регулярно проводитись їх оборка від навісів і "козирків", а також ліквідація заколів.

Роботи по оббиранню уступів необхідно проводити механізованим способом. Ручне оббирання дозволяється тільки під безпосереднім спостереженням особи нагляду або бригадира.

Робітники, які не зайняті оббиранням, повинні бути виведені в безпечне місце.

42. Відстань по горизонталі між робочими місцями або механізмами, розташованими на двох суміжних по вертикалі уступах, повинна бути не менше 10 м при ручній розробці і не менше півтора максимального радіуса черпання при екскаваторній розробці.

Примітка.

При використанні взаємопов'язаних у роботі механізмів відстань між ними по горизонталі та вертикалі визначається проектом.

43. При розробці уступів ручним способом роботи повинні вестись тільки зверху вниз, зберігаючи кут укосу згідно з пунктом "г" п. 32 цих Правил і без застосування способу "підбоєм".

44. При роботі на укосах уступів з кутом нахилу більше 35 градусів, особи, які виконують буріння, оббирання укосів і інші операції, обов'язково повинні користуватися запобіжними поясами з канатами, закріпленими за надійну опору.

Запобіжні пояса та страхувальні канати при експлуатації повинні не рідше одного разу у 6 місяців випробуватися на статичне навантаження 2250 Н протягом 5 хвилин і мати клеймо про дату останнього випробування.

Кожний запобіжний пояс повинен мати інвентарний номер.

45. При роботах в зонах можливих обвалів або провалів внаслідок наявності підземних виробок або карстів повинні бути прийняті спеціальні заходи, які забезпечують безпечність роботи (передове розвідувальне буріння, вивід на час підривних робіт гірничих машин з вибоїв, які знаходяться поблизу зони можливого обрушення і т.д.).

При цьому необхідно вести ретельні маркшейдерські спостереження за станом бортів та підошви кар'єру. При виявленні ознак зсування порід роботи повинні бути зупинені і можуть бути відновлені тільки за спеціальним проектом організації робіт, затвердженим керівництвом підприємства.

46. В проекті розробки родовищ, схильних до зсувів, повинні бути передбачені спеціальні заходи безпеки.

Якщо схильність до зсуву встановлюється в процесі ведення гірничих робіт, необхідно внести відповідні корективи в проект і здійснити передбачені в ньому заходи безпеки.

47. При одночасній розробці родовища відкритим і підземним способами, а також при проведенні та експлуатації підземних дренажних виробок треба здійснювати заходи, погоджені з органами Держнаглядохоронпраці, які забезпечують безпеку робітників на підземних і відкритих гірничих роботах (погодження планів і графіків ведення гірничих і підривних робіт; застосування нагнітальної схеми провітрювання рудників; перевірка працівниками ВГРС стану атмосфери в підземних виробках після масових вибухів у кар'єрі, запобігання небезпеки прориву води у виробки з кар'єру; забезпечення змінного нагляду, бригадирів (ланкових) засобами контролю за вмістом отруйних продуктів вибуху і т.д.). За станом підробляємого масиву та виконанням намічених заходів повинен здійснюватись систематичний контроль.

48. При веденні робіт в лавинонебезпечних і селенебезпечних районах обов'язкове здійснення заходів по захисту віл снігових лавин і селевих потоків.

План заходів протилавинного та протиселевого захисту розробляється з урахуванням місцевих умов і затверджується технічним керівником підприємства.

3.2. Бурові роботи

49. Буровий станок повинен бути встановлений на спланованій площадці уступу поза призмою обрушення, а при бурінні першого ряду розташований так, щоб гусениці станка знаходились від бровки уступу на відстані не менш ніж 2 м, а його подовжна вісь була перпендикулярна бровці уступу.

Під домкрати станків забороняється підкладати куски руди та породи.

При установленні бурових станків шарошкового буріння на перший ряд скважин керування станками повинно здійснюватися дистанційно.

50. Переміщення бурового станка з піднятою мачтою по уступу дозволяється тільки по спланованій горизонтальній площадці. При переміщенні станка під лініями електропередачі мачта повинна бути опущена.

При перегоні бурових станків мачта повинна бути опущена, буровий інструмент знятий або надійно закріплений.

51. Бурові роботи повинні проводитись відповідно з технологічними інструкціями, розробленими підприємствами для кожного способу буріння (шарошкового, вогневого та ін.).

52. Забороняється буріння свердловин станками вогневого (термічного) буріння в гірничих породах, схильних до займання і виділення отруйних газів.

53. Кожна свердловина, діаметр устя якої перевищує 250 мм, після закінчення буріння повинна бути перекрита.

Ділянки пробурених свердловин обов'язково огороджуються попереджувальними знаками. Порядок огородження зони пробурених свердловин затверджується технічним керівником підприємства.

54. Шнеки у станків обертального буріння з немеханізованими зборкою та розборкою бурового стояка та очисткою устя свердловин повинні мати огородження, зблоковані з подачею електроживлення на двигун обертального пристрою.

55. Забороняється робота на станках обертального та шарошкового буріння з несправними обмежувачами перепідйому снаряда, при несправному гальмі лебідки і системи пилоподавлення.

56. При застосуванні самообертаючих канатних замків напрям скрутки пасм канату і нарізка різьбових з'єднань бурового інструменту повинні бути протилежними.

57. Підйомний канат бурового станка повинен розраховуватись на максимальне навантаження і мати п'ятикратний запас міцності. При виборі канату необхідно керуватися заводським актом-сертифікатом. Не менше одного разу на тиждень механік дільниці або спеціально призначена особа повинні проводити зовнішній огляд канату і робити записи у журналі про результати огляду.

Виступаючі кінці дроту повинні бути обрізані. При наявності в підйомному канаті більше 10% порваного дроту по довжині кроку звивки його необхідно замінити.

58. При бурінні перфораторами та електросвердлами ширина робочої берми повинна бути не менш 4 м. Підготовлені для буріння негабаритні блоки гірничої маси повинні бути складені стійко в один шар поза зоною можливого обрушення уступу.

4. ВІДВАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

59. Порядок утворення і експлуатації відвалів, розташованих над діючими підземними виробками, а також засипка провалів і відпрацьованих ділянок кар'єру повинні визначатись спеціальним проектом, який містить в собі заходи, що забезпечують безпеку робіт.

60. При розміщенні відвалів на косогорах необхідно передбачити спеціальні заходи, які перешкоджають сповзанню відвалів.

61. При спільному складуванні порід в один відвал на підприємствах, які працюють за транспортними системами в районах з великою кількістю опадів у вигляді снігу, повинні бути розроблені додаткові засоби безпеки від можливих зсувів відвалів влітку.

При спільному складуванні скельних порід і розсипчатих морених відкладень висота відвалів визначається проектом з урахуванням фізико-механічних властивостей складованих порід.

Забороняється складування снігу в породні відвали. В районах з великою кількістю опадів у вигляді снігу, де попадання його у відвали виключити неможливо, відвалоутворення повинно здійснюватися за спеціальним проектом, узгодженим з місцевими органами Держнаг-лядохоронпраці, в якому на основі проведених досліджень визначені об'єми снігу, що попадають у відвал, і забезпечена безпечна робота в будь-який час року.

62. При появі ознак зсувних явищ роботи по відвалоутворенню повинні бути припинені до розробки та затвердження спеціальних заходів безпеки.

63. Можливість підсипки відвалів на заболочених територіях і територіях без дренування визначається спеціальним проектом, яким передбачаються необхідні заходи безпеки відвальних робіт.

64. Висота породних відвалів, кути укосів та призми обрушення, швидкість посування фронту відвальних робіт установлюються в залежності від фізико-механічних властивостей порід відвалу та його основи, способу відвалоутворення та рельєфу місцевості.

До вибору ділянки для розміщення відвалів необхідно попередньо виконати інженерно-геологічні та гідрогеологічні пошукові роботи. В проекті повинні бути приведені характеристики грунтів ділянок, на яких будуть розміщені відвали.

Розміщення відвалів пустих порід треба проводити відповідно з вимогами санітарних норм проектування промислових підприємств.

Забороняється розміщення відвалів на площах родовищ, які підлягають відробленню відкритим способом.

65. Відстань від осі залізничної колії до бровки плугового відвалу після кожного переміщення колії установлюється в залежності від стійкості уступу і повинна складати не менше 1600 мм при вантажопідйомності думпкара до 60 т і 1800 мм при вантажопідйомності більше 60 т.

На відвалах, обладнаних одноковшевими екскаваторами, на місці розгрузки думпкарів відстань від осі залізничної колії до верхньої бровки повинна складати: для нормальної колії не менше 1600 мм і для колії 900 мм не менше 1300 мм.

66. Зовнішня рейка розвантажувальної колії повинна мати перевищення відносно до внутрішньої на 100-150 мм. Як виняток, при розвантаженні породи на внутрішній бік кривої залізничної колії обидві рейки розвантажувального тупика на екскаваторних відвалах на місці вивантаження думпкарів можуть знаходитись на одному рівні. Для забезпечення в цих умовах безпеки робіт технічним керівником кар'єру (розрізу) повинні бути затверджені спеціальні заходи.

67. В кінці розвантажувальних тупиків повинні установлюватися упори. При засипці дільниці відвалу від приямка до тупика при довжині розвантажувальної колії менше півтори довжини составу необхідно здійснювати спеціальні заходи безпеки, затверджені технічним керівником кар'єру.

Упори відвальних тупиків повинні мати справні покажчики шляхової огорожі та в темні години доби освітлюватися. Покажчики шляхової огорожі повинні бути розташовані на початку і в кінці відвального тупика з боку машиніста локомотива і винесені від осі колії на відстань не менше 2,5 м і на висоту 1,5 м.

68. Прийом завантажених поїздів для розвантаження породи у відвал після кожного переміщення відвальної колії дозволяється тільки з дозволу нагляду відвала з відповідним записом в спеціальному журналі.

69. Подача завантажених поїздів на розвантажувальні тупики відвалів повинна проводитися вагонами уперед, за винятком подачі їх на колії абзетцерних відвалів. Подача завантажених поїздів локомотивами уперед дозволяється тільки при умові розробки допоміжних заходів безпеки, затверджених технічним керівником підприємства та узгоджених з місцевими органами Держнаглядохоронпраці.

70. При розвантаженні думпкарів люди повинні знаходитися поза зоною розвалу гірничої маси.

З внутрішнього боку відвалу на місці розвантаження состава повинна бути спланована площадка для обслуговуючого персонала.

Очистка думпкарів повинна бути механізована.

Дозволяється ручна очистка думпкарів при дотриманні спеціально розроблених і затверджених технічним керівником підприємства заходів безпеки. Очистка думпкарів вручну на приямках забороняється.

71. Перекидання кузовів думпкарів і повернення їх в транспортне положення після розвантаження повинно проводитись без допомоги підставок, шпал, рельсів і т.п.

Забороняється використання екскаваторів для прискорення розвантаження думпкарів і повернення їх в транспортне положення.

72. На час переміщення та ремонту залізничних колій дільниця, на якій проводяться ці роботи, повинна бути огороджена сигналами, встановленими з обох боків дільниці.

73. Проїжджі шляхи повинні бути розташовані за межами скочування кусків породи з відвалів.

На відвалах повинні вивішуватись попереджувальні надписи про небезпеку розміщення людей на укосах відвалів, поблизу їх основи та в місцях розвантаження транспортних засобів.

74. Автомобілі та інші транспортні засоби повинні розвантажуватись на відвалі в місцях, передбачених паспортом, за призмою обрушення (сповзання) порід. Розміри цієї призми встановлюються працівниками маркшейдерської служби та регулярно доводяться до відома працюючих на відвалі.

Площадки бульдозерних відвалів повинні мати по всьому фронту розвантаження поперечний похил не менше 3 градусів, направлений від бровки укосу в глибину відвалу. На всій протяжності бровки треба мати породну відсипку висотою згідно з вимогами п. 328 цих Правил.

75. При плануванні відвалу бульдозером під'їзд до бровки укосу дозволяється тільки ножем уперед. Подавати бульдозери заднім ходом до бровки відвалу забороняється.

Дозволяється робота бульдозера поза призмою обрушення з переміщенням його вздовж захисного валу.

76. Забороняється проводити скид (стік) поверхневої та кар'єрної води у відвали.

77. На кожному підприємстві геолого-маркшейдерською службою повинен бути організований систематичний контроль за стійкістю порід у відвалі.

5. МЕХАНІЗАЦІЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ

5.1. Загальні положення

78. Гірничі, транспортні та будівельно-шляхові машини, які знаходяться в роботі, повинні бути в справному стані та забезпечені діючими сигнальними пристроями, гальмами, огородженнями доступних рухомих частин (муфт, передач шківів і т.п.) і робочих площадок, протипожежними засобами, мати освітлення, комплект справного інструменту та необхідну контрольно-вимірювальну апаратуру, а також справний діючий захист від перепідйому.

Справність машин повинна перевірятися щозмінно машиністом, щотижня — механіком дільниці та щомісячно — головним механіком кар'єру (або його заступником), або іншою призначеною особою.

Результати перевірки повинні бути записані в журналі.

Забороняється робота на несправних машинах та механізмах.

79. Транспортування машин тракторами та бульдозерами дозволяється тільки з застосуванням жорсткої зчіпки та при здійсненні спеціально розроблених заходів, що забезпечують безпеку відповідно з інструкцією, розробленою підприємством. Транспортування особливо важких машин з застосуванням інших видів зчіпки повинно здійснюватися згідно з спеціально розробленим проектом, затвердженим технічним керівником підприємства.

80. Забороняється проводити ручне змазування машин і механізмів на ходу та використання відкритого вогню і паяльних ламп для розігрівання мастил та води.

81. У випадку раптового припинення подачі електроенергії персонал, який обслуговує механізм, зобов'язаний негайно перевести пускові пристрої електродвигунів і важелі керування в положення "Стоп" (нульове).

82. Гірничі роботи по проведенню траншей, розробці уступів, відсипці відвалів повинні вестись відповідно до затверджених технічним керівником підприємства паспортів, які визначають допустимі розміри робочих площадок, берм, кутів укосів, висоту уступів, відстань від гірничого та транспортного устаткування до бровок уступу або відвалу. Паспорта повинні знаходитись на гірничих машинах (екскаваторах, бульдозерах і т.п.).

Забороняється ведення гірничих робіт без затвердженого паспорта, а також з відхиленням від нього.

83. Забороняється експлуатація екскаваторів на рейковому ході при несправних підекскаваторних коліях.

84. Присутність сторонніх осіб в кабіні та на зовнішніх площадках екскаватора і буровому станку при їх роботі забороняється.

85. Конструктивні елементи транспортно-відвальних мостів, відвалоутворювачів і екскаваторів, а також їх трапи і площадки повинні щозмінно очищатися від гірничої маси та бруду.

86. Застосування систем автоматики, телемеханіки і дистанційного керування машинами та механізмами дозволяється тільки при наявності блокіровки, яка не допускає подачу енергії при несправності цих систем.

87. Мастила та обтиральні матеріали на гірничих і транспортних машинах повинні зберігатися в закритих металевих ящиках. Зберігання на гірничих машинах і локомотивах бензину та інших легкозаймистих речовин забороняється.

5.2. Одноковшеві екскаватори

88. При переміщенні екскаватора по горизонтальному шляху або на підйом ведуча вісь його повинна знаходитись ззаду, а при спусках з схилу — спереду. Ківш повинен бути порожнім і знаходитись не вище 1 м від грунту, а стріла установлена по ходу екскаватора.

При русі крокуючого екскаватора ківш також повинен бути порожнім, а стріла установлена в бік, протилежний напрямку руху екскаватора.

При русі екскаватора на підйом або при спусках необхідно передбачати заходи, які виключають самовільне сковзання.

89. Перегін екскаватора повинен проводитися за сигналами помічника машиніста або спеціально призначеної особи, при цьому повинна бути забезпечена постійна видимість між ними. Для крокуючих екскаваторів допускається передача сигналів від помічника машиніста до машиніста через третього члена бригади.

90. Екскаватори повинні бути розташовані на уступі кар'єру або відвалу на твердій вирівненій основі з схилом, що не перевищує допустимий технічним паспортом екскаватора. В усіх випадках відстань між бортом уступу, відвалу або транспортними посудинами і контр-вантажем екскаватора повинна бути не менше 1 м. При роботі екскаватора з місткістю ковша менше 5 м3 його кабіна повинна бути розташована з протилежного боку вибою.

91. При навантаженні екскаваторами в засоби автомобільного та залізничного транспорту машиністом екскаватора повинні подаватися сигнали:

"Стоп" — один короткий;

сигнал, який дозволяє подачу транспортного засобу під навантаження — два коротких;

 початок навантаження — три коротких;

сигнал про закінчення навантаження і дозвіл від'їзду транспортного засобу — один довгий.

Таблиця сигналів повинна бути вивішена на кузові екскаватора на видному місці і з нею повинні бути ознайомлені машиністи локомотивів та водії транспортних засобів.

92. При навантаженні екскаваторами в залізничні вагони та розвантаженні їх на екскаваторних відвалах поїздна бригада повинна підкорятися тільки сигналам машиніста екскаватора.

93. Забороняється під час роботи екскаватора перебування людей (включаючи і обслуговуючий персонал) в зоні дії ковша.

94. Канати, які застосовують на екскаваторах, повинні відповідати паспорту. Стрілові канати необхідно оглядати не менше одного разу на тиждень дільничному механіку, при цьому кількість розірваних дротин на довжині кроку звивки не повинна перевищувати 15% від їх загальної кількості в канаті. Кінці обірваних дротин, що стирчать, повинні бути обрізані.

Результати огляду канатів, а також записи про їх заміну з зазначенням дати установки і типу нового установленого канату заносяться в спеціальний журнал, який повинен зберігатися на екскаваторі.

Підйомні та тягові канати треба оглядати в строки, установлені головним механіком підприємства.

95. У випадку загрози обрушення або зсування уступу під час роботи екскаватора або при виявленні невибухлих зарядів ВМ робота екскаватора повинна бути припинена і екскаватор відведений в безпечне місце.

Для виведення екскаватора із вибою необхідно завжди мати вільний прохід.

96. При роботі екскаватора на грунтах, які не витримують тиску гусениць, повинні здійснюватись спеціальні заходи, що забезпечують стійке положення екскаватора.

97. Навантаження екскаваторами типу драглайна в залізничні думпкари або інші ємкості допускається при здійсненні заходів для забезпечення безпечних методів роботи, затверджених керівником підприємства, і наявності захисту від дотику ковша до контактного дроту тягової мережі. Строки оснащення вказаного захисту погоджуються з місцевими органами Держнаглядохоронпраці.

98. В тих випадках, коли драглайн працює спаренно з іншими екскаваторами або в комплексі з землерийними машинами інших типів при безтранспортній системі розкривних робіт, найкоротша відстань між ними повинна бути не менше суми їх найбільших радіусів дії з урахуванням величини закиду ковша драглайна.

У випадку необхідності допускається проведення робіт на більш близькій відстані за спеціальним паспортом безпечного проведення робіт, затвердженим технічним керівником підприємства.

5.3. Багатоковшеві та роторні екскаватори

99. Похили і радіуси рельсових колій і шляхів багатоковшевих екскаваторів на залізничному, гусеничному та колесному ході, а також крокуючих екскаваторів повинні встановлюватись в межах, що допускаються технічним паспортом екскаватора.

Обладнання контролю за зміною ширини колій і їх похилів повинно не рідше одного разу на місяць перевірятись з занесенням результатів в журнал.

При відсутності або несправності вказаного обладнання робота екскаватора забороняється.

100. Не дозволяється експлуатація підекскаваторних колій на обводнених уступах кар'єру при відсутності водовідводних пристроїв.

101. Роторні екскаватори з невисувними стрілами повинні мати автоматичні пристрої, що забезпечують задані швидкості руху та кути повороту роторної стріли.

102. Багатоковшеві екскаватори повинні мати пристрої, які захищають черпакову раму, роторну стрілу та конвейєр від підйому, опускання або повороту на кут, більший ніж передбачено конструкцією екскаваторів.

Завантажити