НПАОП 0.00-1.33-94Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України

по нагляду за охороною праці

від 31.05.94 № 54

НПАОП 0.00-1.33--94

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом Обов'язкові для всіх міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій, юридичних та

фізичних осіб

Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом. — К.: Норматив, 1994. — 184 с. Рос. та укр. мовами.

Розроблено Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

Редакційна комісія: Г.Ф.Солопов, А.Я.Бережецький, М.Я.Білоус, М.І.Борисенко, М.К.Гардаш, В.Г.Гуржій, Е.П.Кураколов, С.В.Лесніков, С.О.Сторфак, Ю.П.Найбоженко, М.М.Сердюк, В.Ф.Бадагов

ЗМІСТ

1. Галузь застосування

2. Загальні правила

3. Ведення гірничих робіт

3.1. Гірничі роботи

3.2. Бурові роботи

4. Відвальне господарство

5. Механізація гірничих робіт

5.1. Загальні положення

5.2. Одноковшеві екскаватори

5.3. Багатоковшеві та роторні екскаватори

5.4. Транспортно-відвальні мости і відвалоутворювачі

5.5. Скрепери і бульдозери

5.6. Гідромеханізація

5.7. Розморожування мерзлого грунту

5.8. Ремонтні роботи

6. Розробка драгами та плавучими земснарядами

7. Додаткові правила безпеки

7.1. Вимоги безпеки для кар'єрів по видобуванню штучного каменю і крупних блоків

7.2. Вимоги безпеки при добуванні кухонної солі в садочних басейнах і соляних озерах

7.3. Додаткові вимоги при веденні робіт на перевантажувальних пунктах 

8. Транспорт

8.1. Залізничний транспорт

8.2. Автомобільний і тракторний транспорт

8.3. Стрічкові конвейєри

8.4. Об'єкти циклічно-потокової технології (ЦПТ)

9. Електроустановки

9.1. Загальні положення

9.2. Розподільні пристрої і трансформаторні підстанції

9.3. Заземлення

9.4. Повітряні і кабельні лінії електропередачі

9.5. Електрична тяга

9.6. Освітлення

9.7. Зв'язок і сигналізація

10. Водовідлив і осушення

11. Загальні санітарні правила

11.1. Боротьба з пилом та шкідливими газами

11.2. Санітарно-побутові приміщення

11.3. Медична допомога

11.4. Виробничо-побутові приміщення

11.5. Водопостачання

12. Радіаційна безпека

13. Відповідальність за порушення правил безпеки

Додаток.

Інструкція по складанню планів ліквідації аварій для драг і земснарядів

НПАОП 0.00-1.33-94

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

при розробці родовищ корисних копалин

відкритим способом

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила встановлюють загальні вимоги шодо безпечного виконання робіт і експлуатації устаткування на відкритих розробках родовищ корисних копалин, налагодження і експлуатації електроустаткування, засобів водовідливу та осушення, регламентують вимоги до санітарно-гігієнічних умов та радіаційної безпеки на кар'єрах, рудниках та розрізах.

Вимоги цих правил обов'язкові для виконання посадовими особами і працівниками підприємств і організацій, діяльність яких пов'язана з розробкою родовищ корисних копалин, а також відповідних проектних і науково-дослідних установ та організацій, незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності і господарської діяльності.

2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

1. Кожне гірниче підприємство повинно мати:

а) затверджений проект розробки родовищ корисних копалин незалежно від продуктивності, який включає розділи охорони праці і навколишнього середовища, в тому числі рекультивацію порушених земель;

б) встановлену маркшейдерську і геологічну документацію;

в) план розвитку гірничих робіт, затверджений технічним керівником підприємства та погоджений з місцевими органами Держнаглядохоронпраці;

г) спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення експлуатації родовищ корисних копалин, оформлений в установленому порядку.

Примітки.

1.1. Розробка породних відвалів і відвалів некондиційних руд шахт, кар'єрів, гідровідвалів збагачувальних фабрик, золовідвалів ТЕЦ, а також шлаків металургійних підприємств повинна проводитися згідно спеціального проекту.

1.2. Розробка природних багатств континентального шельфу повинна здійснюватись за спеціальними проектами і у відповідності з інструкціями щодо безпечного виконання робіт, які затверджуються Держнаглядохоронпраці України.

2. Збудовані або реконструйовані кар'єри, рудники, розрізи, драги, а також окремі промислові об'єкти і споруди, які вводяться в роботу на діючих підприємствах, повинні прийматися комісією за участю представників Держнаглядохоронпраці відповідно до діючих норм і стандартів.

Ця вимога не поширюється на об'єкти, систематичне переміщення яких пов'язано з технологією ведення гірничих робіт (пересувні залізничні колії, лінії електропередачі, контактні мережі, водовідливні установки, трубопроводи та інше).

3. Всі працівники, які приймаються на підприємство, підлягають попередньому медичному огляду, а працюючі безпосередньо на відкритих гірничих роботах — періодичному огляду на предмет їх професійної придатності. Медичний огляд і висновки про стан здоров'я осіб, які приймаються на підприємство, здійснюються у відповідності з діючими нормативними документами.

4. Особи, які приймаються на гірниче підприємство (в тому числі і на сезонні роботи), повинні пройти з відривом від виробництва попереднє навчання з питань охорони праці протягом трьох днів (ті, які працювали на гірничих підприємствах, що ведуть розробку родовищ відкритим способом і робітники, переведені на роботу з іншої професії -протягом двох днів), повинні бути навчені правилам подання першої допомоги потерпілим і скласти іспити за затвердженою програмою комісії під головуванням технічного керівника підприємства або його заступника.

При впровадженні нових технологічних процесів і методів праці, а також при зміні вимог, або введенні нових правил, інструкцій з охорони праці, всі робітники повинні пройти інструктаж в обсязі і в строки, встановлені керівництвом підприємства.

При переведенні робітника з однієї роботи на іншу для виконання разових робіт, не пов'язаних з основною спеціальністю, він повинен пройти цільовий інструктаж безпечних методів праці на робочому місці.

Забороняється допуск до роботи осіб, які не пройшли попереднє навчання. Повторний інструктаж з охорони праці повинен проводитися не менше двох разів на рік з реєстрацією у спеціальній книзі.

Примітки.

4.1. Студенти вищих і середніх гірничотехнічних учбових закладів, а також учні професійно-технічних училищ перед виробничою практикою повинні пройти дводенне навчання і скласти іспити з охорони праці комісії підприємства.

4.2. Перед наступними виробничими практиками студенти вищих і середніх гірничотехнічних навчальних закладів повинні пройти інструктаж з охорони праці, а учні професійно-технічних училищ — перевірку знань з охорони праці в обсязі програми попереднього навчання, як особи, які раніше працювали в кар'єрах.

5. Кожний заново прийнятий робітник після попереднього навчання з охорони праці повинен пройти навчання згідно професії в обсязі і в строки, встановлені програмами та скласти іспит. Осіб, які не пройшли навчання і не склали іспити, забороняється допускати до самостійної роботи. Всім робочим адміністрація повинна видати під розписку інструкції з безпечних методів ведення робіт згідно з їх професією.

6. До керування гірничими та транспортними машинами допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, склали іспити і отримали посвідчення на право керування відповідною машиною.

7. Машиністи і помічники машиністів гірничих та транспортних машин, керування якими пов'язано з оперативним вмиканням та відключенням електроустановок,повинні мати групу з електробезпеки відповідно з Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів:

при напрузі до 1000 В:

машиністи — не нижче III групи;

помічники машиністів — не нижче II групи;

при напрузі вище 1000 В:

машиністи — не нижче IV групи;

помічники машиністів — не нижче III групи.

Наявність вказаних груп з електробезпеки дає право машиністам та їх помічникам проводити оперативні переключення та технічне обслуговування тільки в межах закріпленої за ними гірничої та транспортної машини та її пункту приключення.

Дозволяється машиністам та їх помічникам здійснювати перемикання кабелю у пункті приключення тільки за письмовим нарядом енергетика кар'єру, або особи ним уповноваженої (енергетика участку, змінного енергетика, енергодиспетчера).

При тимчасовому переведенні машиністів та їх помічників на інші екскаватори (бурстанки) виконання вказаних робіт дозволяється після ознайомлення їх з системою електропостачання цих гірничих машин.

8. Перевірка знань безпечних методів роботи машиністами та помічниками машиністів гірничих та транспортних машин повинна проводитись щорічно комісіями, призначеними підприємством.

9. До технічного керівництва гірничими роботами допускаються особи, що мають закінчену вищу або середню гірничотехнічну освіту, або право відповідального ведення гірничих робіт.

Посадові особи (згідно з переліком, затвердженим Держнаглядохоронпраці) підприємств, які ведуть розробку родовищ корисних копалин відкритим способом, а також організацій, що розробляють для цих підприємств проекти, установки, прилади і т.п., зобов'язані не менше одного разу за три роки проходити перевірку знань ними цих Правил та інших нормативно-технічних документів з охорони праці в вищестоячих організаціях або в органах Держнаглядохоронпраці.

Примітка.

Посадові особи, які приймаються на кар'єр (в тому числі і переведені з іншого кар'єру), повинні скласти іспити з цих Правил.

10. Кожне робоче місце перед початком роботи або протягом зміни повинно бути оглянуто майстром або за його дорученням бригадиром (ланковим), а протягом доби — одним з вищестоячих керівників, які повинні не допускати проведення робіт при порушенні правил безпеки, крім робіт згідно нарядів для усунення цих порушень.

На проведення робіт повинні видаватись письмові наряди. Видача нарядів і контроль за проведенням робіт здійснюється відповідно до положення про нарядну систему, затверджену підприємством.

Забороняється видача нарядів на роботу в місця, де є порушення правил безпеки, крім робіт по усуненню цих порушень.

На проведення робіт, до яких поставлені підвищені вимоги з техніки безпеки, повинні видаватись письмові наряди-допуски. Перелік цих робіт встановлюється підприємством.

11. Кожний робітник до початку роботи повинен переконатись у безпечному стані свого робочого місця, перевірити справність запобіжних обладнань, інструментів, механізмів і пристосувань, потрібних для роботи.

Виявивши дефекти, які він сам не може ліквідувати, робітник, не починаючи роботи, повинен повідомити про них особі технічного нагляду.

12. Забороняється відпочинок безпосередньо в вибоях і біля укосів, у небезпечній зоні працюючих механізмів, на транспортних шляхах, устаткуванні і т.п.

13. Перед пуском механізмів і початком руху машин, залізничних составів або автомобілів обов'язкова подача звукових та світлових сигналів, з призначенням яких посадові особи повинні ознайомити всіх працюючих. При цьому сигнали повинні бути чутними (помітними) всіма працюючими в районі дії машин, механізмів та ін.

Кожний невірно поданий або незрозумілий сигнал повинен сприйматись як сигнал "Стоп".

Перед початком роботи або руху машини, механізму та ін. машиніст повинен переконатись у безпеці членів бригади та осіб, що знаходяться поблизу.

Таблиця сигналів вивішується на працюючому механізмі або поблизу від нього.

14. Робітники та спеціалісти у відповідності з затвердженими нормами повинні бути забезпечені і зобов'язані користуватися спеціальним одягом, спеціальним взуттям, справними захисними касками, окулярами та іншими засобами індивідуального захисту, відповідними їх професії та умовам роботи.

15. Кожний працюючий на підприємстві, помітивши небезпеку, що загрожує людям або підприємству (несправність залізничних колій, машин, механізмів, електромереж, ознаки можливих зсувів, обвалів уступів, виникнення пожеж та інше), зобов'язаний поряд з прийняттям заходів по їх усуненню повідомити про це особу технічного нагляду, а також попередити людей, яким загрожує небезпека.

16. Гірничі виробки кар'єрів у місцях, де є небезпека падіння в них людей, а також провали, зумпфи та воронки повинні бути огороджені запобіжними знаками, освітленими в темний час доби. Дренажні свердловини, недіючі шурфи та інші вертикальні та нахилені виробки повинні бути надійно перекриті.

17. Забороняється захаращувати робочі місця та підходи до них породою та будь-якими предметами, що заважають рухові людей та механізмів.

18. В неробочий час гірничі, транспортні та шляхово-будівельні машини повинні бути відведені від вибою в небезпечне місце, робочий орган (ківш та інше) опущений на землю, кабіна замкнута, з кабелю живлення знята напруга.

19. Запиленість повітря, вміст шкідливих газів на робочих місцях не повинні перевищувати величин, встановлених санітарними нормами.

Місця відбору проб та їх періодичність встановлюються графіком, затвердженим технічним керівником кар'єру (підприємства), але не менше одного разу у місяць.

В усіх випадках, коли вміст шкідливих газів або запиленість повітря в кар'єрі більші встановлених норм, необхідно приймати заходи для забезпечення безпечних і здорових умов праці.

При виникненні пожеж всі роботи на ділянках кар'єру, атмосфера яких забруднена продуктами горіння, повинні бути припинені, за виключенням робіт, пов'язаних з ліквідацією пожежі.

20. На кар'єрах, де розробляють самозагораючі або легкозаймисті корисні копалини, необхідно передбачати спеціальні профілактичні та протипожежні заходи, затверджені технічним керівником підприємства.

21. Рух людей в кар'єрі (розрізі) дозволяється по спеціально влаштованим доріжкам або по узбіччю автошляхів з боку порожнякового напрямку руху автотранспорту. В темні години доби пішохідні доріжки та переходи через залізничні колії, автошляхи повинні бути освітлені.

Рух людей з уступу на уступ по підірваній гірничій масі дозволяється тільки при особливій виробничій необхідності і з дозволу в кожному окремому випадку особи технічного нагляду.

22. В кар'єрах повинна бути організована доставка працюючих на робочі місця на спеціально обладнаному для цієї мети транспорті, якщо відстань до місця роботи перевищує 2 км і глибина робіт більше 100 м. Забороняється перевезення людей в саморозвантажувальних вагонах, кузовах автосамоскидів і вантажних вагонетках канатних доріг.

23. Для сполучення між уступами необхідно влаштовувати міцні сходи з двосторонніми поручнями і нахилом не більше 60 градусів або бульдозерні спуски з схилом не більше 20 градусів, які повинні бути освітленими в темні години доби. Маршеві сходи при висоті більш 10м повинні бути шириною не менше 0,8 м з горизонтальними площадками на відстані одна від одної по висоті не більше 15м. Відстань і місця установлення сходів по довжині уступу встановлюються планом розвитку гірничих робіт. Східці, площадки сходів необхідно систематично очищати від снігу, льоду, бруду та при необхідності посипати піском.

Дозволяється використання для перевезення людей з уступу на уступ механізованих засобів (екскалатори та ін.), що дозволені Держнаглядохоронпраці.

24. Перехід через стрічкові конвейєри дозволяється тільки по перехідним місткам шириною не менше 0,8 м, обладнаним поручнями висотою не менше 1 м.

В місцях проходу та проїзду під конвейєрами необхідно встановити захисні полиці для захисту людей від можливої поразки падаючими зі стрічки кусками матеріалу, що транспортується.

25. Забороняється:

знаходитися людям в межах призм обрушення на уступах і в безпосередній близькості від нижньої бровки укосу уступу;

працювати на уступах при наявності нависаючих "козирків", глиб, великих валунів, а також навісів із снігу та льоду. В тих випадках, коли неможливо провести ліквідацію заколів або оборку борта, всі роботи в небезпечній зоні повинні бути припинені, люди виведені, небезпечна ділянка огороджена попереджувальними знаками.

26. Проїзд в залізничних составах і кабінах локомотивів дозволяється особам, які супроводжують состави, а також нагляду і окремим працівникам при наявності у них письмового дозволу адміністрації.

27. Переїзд через залізничні колії в кар'єрі бульдозерам, автомашинам та іншим колесним, гусеничним або крокуючим машинам дозволяється в установлених місцях, спеціально обладнаних і позначених показчиками.

Переїзд через залізничні колії, що пов'язані з технологією гірничих робіт, дозволяється згідно затвердженому технічним керівником підприємства регламенту з виконанням необхідних заходів безпеки.

28. При проведенні та експлуатації підземних виробок кар'єрів необхідно керуватись Правилами безпеки у вугільних і сланцевих шахтах і Правилами безпеки при розробці рудних і нерудних родовищ корисних копалин підземним способом. Підривні роботи на відкритих гірничих розробках повинні проводитись з додержанням Єдиних правил безпеки при підривних роботах. При виконанні будівельно-монтажних і спеціальних робіт на гірничих підприємствах по видобутку корисних копалин відкритим способом, крім цих Правил, необхідно дотримуватись вимог діючих будівельних норм і правил.

29. Обладнання, установка та експлуатація вантажопідйомних кранів, парових котлів і сосудів, що працюють під тиском, повинні відповідати вимогам Правил обладнання та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів, Правил обладнання та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів і Правил обладнання та безпечної експлуатації сосудів, що працюють під тиском.

30. Всі нещасні випадки та аварії на виробництві підлягають розслідуванню, реєстрації та обліку згідно з діючим положенням.

3. ВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ

3.1. Гірничі роботи

31. Висота уступу визначається проектом з урахуванням фізико-механічних властивостей гірничих порід і корисних копалин, а також гірничотехнічних умов їх залягання.

Допускається відроблення уступів висотою до З0 м шарами, при цьому висота вибою не повинна перебільшувати максимальної висоти черпання екскаватора.

При відробці уступів шарами необхідно здійснювати заходи безпеки, які виключають обрушення та вивалення кусків породи з укоса уступу (похиле буріння, контурне підривання, заоткоска укосів та інше).

При відробці дрібнотріщинуватих порід і руд з застосуванням підривних робіт допускається збільшення висоти вибою до півтори висоти черпання. В цих випадках необхідно здійснювати додаткові заходи, які перешкоджають довільному обвалюванню козирків і навісів.

Висота уступу не повинна перевищувати:

при розробці одноковшевими екскаваторами типу механічної лопати без застосування підривних робіт — висоту черпання екскаватора;

при розробці драглайнами, багатоковшевими та роторними екскаваторами — висоту або глибину черпання екскаватора;

при розробці ручним способом розсипчастих і сипучих порід — Зм, м'яких, але стійких, а також міцних монолітних порід — 6м.

32. Кути укосів робочих уступів не повинні перевищувати:

а) при роботі екскаваторів типу механічної лопати та драглайна — 80 градусів;

б) при роботі роторних екскаваторів — 80 градусів;

в) при роботі багатоковшевих ланцюгових екскаваторів з нижнім черпанням — кута природнього укосу цих порід;

г) при розробці ручним способом:

розсипчастих і сипучих порід — кута природнього укосу цих порід;

м'яких, але стійких порід — 50 градусів; скальних порід — 80 градусів.

33. Граничні кути укосу неробочих уступів і бортів (кути стійкості), установлюються проектом, коректованим за даними наукових досліджень в процесі експлуатації.

34. Гірниче та транспортне обладнання, транспортні комунікації, мережі електропостачання та зв'язку повинні розміщуватись на робочих площадках уступів за межами призми обрушення.

Відстань від нижньої бровки уступу (розвалу гірничої маси) до осі найближчої залізничної колії повинна бути не менше 2,5 м.

Ширина робочої площадки з урахуванням її призначення визначається розрахунком відповідно з нормами технологічного проектування.

35. При відробці уступів екскаваторами з верхнім навантажуванням відстань від бровки уступу до осі залізничної колії або автодороги установлюється проектом, але повинна бути не менше 2,5 м.

Висота уступу (підуступу) повинна забезпечувати видимість транспортних засобів з кабіни машиніста екскаватора.

36. Формування тимчасових неробочих бортів кар'єру та відновлення гірничих робіт на них повинно проводитись згідно з проектами, які передбачають заходи безпеки.

37. При розкривних роботах, що здійснюються по безтранспортній системі розробки, відстань між нижніми бровками уступу корисних копалин і породного відвалу встановлюється проектом або планом гірничих робіт. При наявності залізничних колій або конвейєрів відстань від нижньої бровки відвалу до осі залізничної колії або осі конвейєра повинна бути не менше 4 м.

38. Відстань між суміжними бермами при погашенні уступів і постановці їх в граничне положення, ширина, конструкція та порядок обслуговування запобіжних берм визначається проектом. В процесі експлуатації параметри уступів і запобіжних берм повинні при необхідності уточнюватися в проекті згідно з результатами досліджень фізико-механічних властивостей гірничих порід.

При погашенні уступів необхідно додержувати загальний кут нахилу борта кар'єру, встановлений проектом.

В усіх випадках ширина берми повинна бути такою, щоб забезпечувалась її механізована очистка.

39. Запобіжні берми повинні бути горизонтальними або мати уклін у бік борта кар'єру і регулярно очищатися від кусків породи, руди, вугілля та сторонніх предметів. Берми, по яким систематично пересуваються робітники, повинні мати огорожу.

Завантажити