НПАОП 26.5-1.02-14Правила охорони праці у цементній промисловості
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.10.2014 № 741

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2014 р. за № 1451/26228

Про затвердження Правил охорони праці у цементній
промисловості

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці у цементній промисловості, що до­даються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цементній промисловості, затверджені постановою Президії ЦК профспілки працівників будівництва і промбудма- теріалів від 18 грудня 1979 року та Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР від 20 грудня 1979 року (НПАОП 26.5-1.01-79).

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України в установленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністер­ства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з пи­тань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Ю

Міністр

. Продан

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА
охорони праці у цементній
промисловост

і ЗМІСТ

 1. Загальні положення 3

 2. Загальні вимоги 3

 3. Вимоги безпеки до технологічних процесів 10

 1. Видобуток сировини 10

 2. Переробка сировини та приготування сировинної суміші 11

 3. Випал сировинних матеріалів 11

 4. Помел клінкеру 12

 5. Навантажування цементу 12

 1. Вимоги безпеки до експлуатації виробничого устаткування технологічних ліній 13

 1. Загальні вимоги 13

 2. Дробильні машини 13

 3. Щокові дробарки 14

 4. Конусні дробарки 14

 5. Молоткові дробарки 14

 6. Валкові дробарки 15

 7. Бовтанки 15

 8. Шламові басейни 16

 9. Силоси і бункери 17

 10. Сушильні барабани 19

 11. Млини 20

 12. Вагові дозатори й тарілчасті живильники 22

 13. Пневмогвинтові й пневмокамерні насоси 23

 14. Обертові печі 23

 15. Шламові живильники обертових печей 26

 16. Концентратори шламу 26

 17. Циклонні теплообмінники і декарбонізатор 26

 18. Колосникові холодильники 28

 19. Сушильно-помельні установки вугілля 29

 20. Пакувальні машини 30

 21. Газопиловловлювальне устаткування 31

  1. Пилоосаджувальні камери 31

  2. Електричні фільтри 32

  3. Рукавні фільтри 33

 1. Вимоги безпеки до внутрішньозаводського і внутрішньоцехового транспорту 33

 1. Конвеєрний транспорт 33

 2. Пластинчасті конвеєри для переміщення клінкеру 34

 3. Гвинтові конвеєри 34

 4. Елеватори 35

 5. Пневматичний транспорт 35

 6. Електронавантажувачі, автонавантажувачі та електрокари 36

VL Вимоги безпеки до складського господарства та складів 37

 1. Загальні вимоги 37

 2. Склади сировини і сипких матеріалів 37

 3. Склади виготовленої продукції і матеріалів 38

 4. Складування вогнетривких виробів і мелючих тіл 38

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 24.10.2014 № 741

ПРАВИЛА
охорони праці у цементній промисловості

І.Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання (далі - підприємства) незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність у цементній промисловості.

 2. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які вико­нують роботи, пов’язані з виробництвом цементу.

II. Загальні вимоги

  1. Роботодавець створює службу охорони праці відповідно до вимог Типо­вого положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

  2. Роботодавець розробляє та затверджує інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвер­дженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00­4.15-98). Інструкції на підприємстві мають бути пов’язані з чинним техно­логічним регламентом підприємства за методичним супроводом та координа­цією організації.

  3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників повинні проводитися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвер­дженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лю­того 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

  4. Роботодавець повинен розробити та затвердити перелік робіт з підвище­ною небезпекою відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвер­дженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лю­того 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05), з урахуванням специфіки виробництва, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна пе­ревірка знань з питань охорони праці.

Проведення робіт підвищеної небезпеки слід виконувати за нарядами-допус­ками, оформленими в установленому порядку.

  1. Вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці шляхом на­лежного облаштування робочих місць і виробничих, санітарно- побутових та ін­ших приміщень повинні відповідати Загальним вимогам стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затвердженим наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року №67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (далі - НПАОП 0.00-7.11-12).

  2. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

  3. Роботодавець повинен за власні кошти організувати проведення медич­них оглядів працівників певних категорій, а саме: попередній медичний огляд (під час прийняття на роботу) та періодичні медичні огляди (протягом трудової діяльності), відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здо­ров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

  4. Забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборо­няється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

  1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забо­роняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністер­ства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здо­ров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юс­тиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

  1. Роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників спеціальним одя­гом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держав­ного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

  2. Працівники, які виконують роботи з виробництва цементу, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплат­ної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуаль­ного захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, за­тверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охо­рони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (НПАОП 0.00­3.07-09), та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 11 грудня 2007 року № 298, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1410/14677 (НПАОП 26.0-3.01-07).

  3. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Техніч­ного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

  4. Роботодавець забезпечує проведення розслідувань та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, про­фесійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року за № 1232.

  5. Роботодавець повинен забезпечити встановлення знаків безпеки для по­значення небезпечних зон відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262 (далі - Технічний регла­мент знаків безпеки), та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки без­опасности" (далі - ГОСТ 12.4.026-76).

Допускається застосування попереджувальних написів, не передбачених Технічним регламентом знаків безпеки. Попереджувальний знак слід встановлю­вати у небезпечному місці, а нижче нього розміщувати попереджувальний напис відповідно до конкретних обставин. Оформлення напису допускається відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76, якщо це не суперечить вимогам Техніч­ного регламенту знаків безпеки.

  1. Ями, колодязі, канави, траншеї, а також місця руху працівників і транс­порту повинні мати огородження заввишки не менше 1 м, а в нічний час - додат­ково освітлені.

У місцях руху та переходу через канави, траншеї повинні бути влаштовані перехідні містки завширшки не менше 1 м, з огородженням з обох боків не менше 1 м, із суцільною обшивкою знизу заввишки не менше 0,14 м, додатковою планкою на висоті 0,5 м від настилу та поручнями. За цими самими розмірами та висотою огородження за периметром повинні виготовлятися виносні майдан­чики, містки та майданчики для переходу через устаткування або комунікації, а також майданчики для обслуговування устаткування, які в разі розташування у замкнутому просторі повинні мати евакуаційні виходи.

  1. Постійні та тимчасові огородження або елементи огороджень, що вста­новлюються на підприємстві на межах небезпечних зон, біля отворів, виносних майданчиків та сходів, необхідно фарбувати відповідно до ГОСТ 12.4.026-76.

Межі транспортних колій, підходів до евакуаційних і запасних виходів необ­хідно фарбувати суцільними білими лініями завширшки 230 мм.

  1. Показники мікроклімату в робочій зоні виробничих приміщень повинні відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (далі - ДСН 3.3.6.042-99), та вимо­гам ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (далі - ГОСТ 12.1.005-88).

  2. У виробничих приміщеннях, де можливе виділення пожежонебезпеч- них або шкідливих речовин під час виробничого процесу, припливно-витяжна вентиляція повинна працювати постійно та забезпечувати у цих приміщеннях граничнодопустимі концентрації (далі - ГДК) цих речовин згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005-88 та "Общесоюзными санитарно-гигиеническими и санитарно­противоэпидемическими правилами и нормами "Предельно допустимые концен­трации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", затвердженими Голов­ним державним санітарним лікарем СРСР 26 травня 1988 року № 4617-88 (далі - СН 4617-88).

Забороняється експлуатація технологічного устаткування, робота якого су­проводжується виділенням вибухопожежонебезпечних та шкідливих речовин, при непрацюючій системі вентиляції.

  1. У робочих зонах, де під час роботи працівники можуть піддаватися впливу інтенсивного інфрачервоного випромінювання (випал, сушка), необхідно застосовувати душові, екрани та відповідні пристрої для захисту від теплових випромінювань відповідно до чинних нормативно-правових актів.

  2. Для зменшення пиловиділення при перевантаженні сипких матеріалів, а також зменшення кількості відсмоктувального повітря і винесення матеріалу в аспіраційну мережу слід виконувати:

 • пересипання матеріалу через похилі жолоби з мінімально допусти­мими за умовами транспортування кутами нахилу;

 • скорочення висоти падіння гравітаційних потоків матеріалу при ком­понуванні технологічного устаткування;

 • застосовування пристроїв для гасіння швидкості матеріалу при значній висоті падіння (установлення вантажних затворів, поперечних гальмо­вих пластин на днище жолоба, влаштування ступінчатих жолобів, відбивачів);

 • напрям виходу матеріалу із жолоба повинен збігатися з напрямом руху конвеєрної стрічки, а швидкість його повинна бути рівною швидкості переміщення стрічки конвеєра.

  1. Для зменшення пиловиділення і просипу при транспортуванні ма­теріалу стрічковими конвеєрами слід застосовувати:

 • завантажувальні пристрої, що обмежують шар матеріалу на стрічці по ширині і висоті;

 • спеціальні роликоопори, які запобігають сходженню і перекошенню стрічок;

 • підвищені кути встановлення роликоопор;

 • мінімально допустиму відстань між осями роликоопор у місці заванта­ження матеріалу на стрічку, в особливих випадках роликоопори необ­хідно встановлювати на амортизаторах відповідно до технологічних норм;

 • очищення холостих гілок конвеєрних стрічок, встановлюючи очисники в зоні дії місцевих відсмоктувачів для запобігання вторинним пило- виділенням при поверненні уловлюваного продукту в технологічний процес.

  1. Для локалізації пиловиділення необхідно передбачати:

 • герметизацію і аспірацію устаткування;

 • зволоження перероблюваних матеріалів, передбачене технологічними нормативами;

 • відсмоктування повітря з бункерів і влаштування на люках бункерів щільних кришок;

 • прибирання приміщень аспіраційним методом.

  1. Устаткування по переробці і транспортуванню сипких матеріалів, яке за технологією виробництва не може підключатися до аспіраційних систем, по­винно укриватися суцільними кожухами і герметично з’єднуватися із захисними завантажувальними і розвантажувальними пристроями цього устаткування.

  2. Питна вода повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання люди­ною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здо­ров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юс­тиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.

  3. Рівень виробничого шуму, що впливає на працівників, не повинен пе­ревищувати норм, установлених Санітарними нормами виробничого шуму, уль­тразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37 (далі - ДСН 3.3.6.037-99), вимогами ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования без­опасности" (далі - ГОСТ 12.1.003-83).

  4. Робочі місця працівників, які обслуговують дробарки, млини, грохоти та гучне устаткування, повинні бути розміщені у звукоізольованих приміщеннях або відокремлені звукоізольованими перегородками чи екранами.

  5. Вібраційна безпека повинна забезпечуватися з дотриманням норм, вста­новлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39 (далі - ДСН 3.3.6.039­99), та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования" тільки в питанні гігієнічного нормування в галузі вібрації.

  6. Відкриті рухомі частини устаткування, які розташовані на висоті до 2,5 м від рівня підлоги, або доступні випадковому дотику, а також відкриті отвори повітроводів і патрубків систем вентиляції повинні бути огороджені. Огород­ження повинне бути суцільне або сітчасте з розміром чарунок не більше ніж 20 х 20 мм.

  7. Огородження на підприємстві повинні бути міцними, стійкими до ко­розії та механічного впливу і перешкоджати доступ працівників до рухомих ча­стин устаткування.

  8. Знімні, відкидні та розсувні огорожі, а також дверцята, щитки в цих ого­рожах або корпусах устаткування повинні бути обладнані пристроями, що виключають їх випадкове знімання або відчинення.

  9. Пуск устаткування, яке розташоване поза зоною видимості з пульту управління, а також при змішаному управлінні (ручному і автоматичному) пови­нен проводитися після отримання відповідних сигналів від працівників, які підтверджують безпеку його пуску на закріплених за ними робочих місцях.

Робота виробничого устаткування за переліком, затвердженим роботодав­цем, повинна контролюватися за допомогою телекомунікаційних систем.

  1. Не дозволяється пуск виробничого устаткування після монтажу або ре­монту без установки огорож, звукової або світлової сигналізації, блокувань, що забезпечують безпеку обслуговування, і без дозволу особи, що відповідає за мон­таж або ремонт.

  2. Зняття та установка деталей і вузлів устаткування масою більше ніж 50 кг повинні проводитися механізованим способом. Для механізації ремонтних і монтажних робіт над приводними, натяжними і кінцевими станціями конвеєрів і елеваторів мають бути передбачені вантажопіднімальні пристрої.

  3. Проведення на підприємстві ремонтних робіт всередині нагрітого устат­кування і споруд (обертових печей, сушильних барабанів, млинів, бункерів, си- лосів) дозволяється після провітрювання і встановлення температури повітря не вище +40 °С з додержанням режиму праці відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042­99, розробкою проекту виконання робіт, видачею наряду-допуску і з використан­ням засобів індивідуального захисту органів дихання (далі - ЗІЗОД) відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні ви­моги", ГОСТ 12.4.045-87 "ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия" (далі - ГОСТ 12.4.045-87), ГОСТ 12.4.050-78 "Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур. Техниче­ские условия" (далі - ГОСТ 12.4.050-78) на виконання цих робіт.

Ремонтні роботи необхідно виконувати бригадою в кількості не менше трьох працівників. При температурі повітря в середині устаткування і споруд вище ніж +40 °С ремонтні роботи повинні бути регламентовані затвердженою роботодав­цем інструкцією з охорони праці.

  1. Вибір та застосування ЗІЗОД повинні відповідати вимогам Правил ви­бору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затвер­джених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976 (далі - НПАОП 0.00-1.04-07).

  2. Сигналізація і зв’язок устаткування автоматизованих ліній повинні за­безпечуватися системами сигналізації, що попереджають працівників про пуск. Сигнальні елементи (дзвінки, сирени, лампи) повинні бути захищені від ме­ханічних пошкоджень і розміщені так, щоб забезпечувалась надійна чутність і видимість сигналу в зоні роботи працівників, які обслуговують це устаткування.

Робота устаткування при відсутності або несправності наявних сигнальних пристроїв не дозволяється.

  1. Робочі місця повинні знаходитися поза зоною переміщення вантажів, що транспортуються піднімальними механізмами, і повинні бути обладнані сте­лажами або шафами для зберігання пристосувань та інструменту.

Складання на робочих місцях і транспортування в цеху дрібних однотипних виробів, деталей, заготовок та відходів виробництва повинно проводитися у не- пошкодженій тарі.

На устаткуванні, верстатах і механізмах не повинні знаходитися сторонні предмети.

  1. Граничнодопустимі значення напруженості та густини потоку енергії електромагнітного поля (далі - ЕМП), які генерує обладнання на робочих місцях працівників, а також методи контролю, способи та засоби захисту від впливу ЕМП, повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при ро­боті з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (далі - ДСН 3.3.6.096-2002), і ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Электромагнитные поля радиоча­стот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению кон­троля".

  2. Спуск працівника у колодязь або камеру дозволяється за наявності за­побіжного пояса або страхувального каната (мотузки), довжина якого повинна бути на 2 м більше глибини колодязя, та шлангового ізолювального протигаза зі шлангом, що виходить на 2 м вбік від лазу в колодязь. Запобіжні пояси повинні бути випробувані, промарковані та мати бірку із зазначенням наступного терміну випробування.

  3. При роботі в колодязі або в камері необхідно додержуватись таких за­ходів:

Завантажити