НПАОП 0.00-1.76-15Правила безпеки систем газопостачання

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ

НАКАЗ
15.05.2015 № 285

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 р.

за № 674/27119

Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці"НАКА­ЗУЮ:

 1. Затвердити Правила безпеки систем газопостачання, що додаються.

 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року № 254 "Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України", зареєстрова­ний в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758 (НПАОП 0.00-1.20-98).

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністер­ства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з пи­тань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В

Міністр

. ДемчишинМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА
безпеки систем газопостачання ЗМІСТ

 1. Сфера застосування 4

 2. Терміни та визначення понять 5

 3. Загальні положення 11

TV. Вимоги безпеки при проведенні передпускових та пускових робіт систем газопостачання 13

 1. Вимоги безпечної експлуатації систем газопостачання

(природний газ) 16

 1. Вимоги безпечної експлуатації газопроводів і споруд 16

 2. Вимоги безпечної експлуатації газорегуляторних пунктів, газорегуляторних установок і комбінованих будинкових

регуляторів тиску 22

 1. Вимоги безпечної експлуатації газопроводів і установок, що

використовують газ, промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств комунально-побутового обслуговування виробничого характеру 25

 1. Вимоги безпечної експлуатації системи газопостачання теплових

електростанцій, котелень 30

 1. Вимоги безпечної експлуатації внутрішніх газопроводів і газового

обладнання житлових і громадських будинків 36

 1. Вимоги безпечної експлуатації димових і вентиляційних каналів

житлових і громадських будинків 38

 1. Вимоги безпечної експлуатації систем газопостачання

(зріджений газ) 41

 1. Вимоги безпечної експлуатації газонаповнювальних станцій,

газонаповнювальних пунктів, проміжних складів балонів, спеціалізованих магазинів із продажу ЗВГ, автомобільних газозаправних станцій, автомобільних газозаправних пунктів, пунктів обміну балонів 41

 1. Вимоги безпечної експлуатації резервуарних, балонних, групових,

геотермальних, випарних, змішувальних та індивідуальних балонних установок ЗВГ 48

 1. Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних робіт 51

 2. Вимоги до організації роботи аварійно-диспетчерських служб 59

 3. Захист сталевих споруд систем газопостачання від електрохімічної

корозії 61

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики

та вугільної промисловості

України 15.05.2015 № 285

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 р.

за № 674/27119

ПРАВИЛА

безпеки систем газопостачання

 1. Сфера застосування

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання неза­лежно від форм власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з будівництвом, ремонтом, розширенням, реконструкцією, тех­нічним переоснащенням (далі - будівництво), експлуатацією систем газопо­стачання (далі - експлуатація), а також роздрібною торгівлею зрідженим ву­глеводним газом у балонах.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги безпеки до систем газопостачання для забезпечення споживачів природним газом з надлишковим тиском не більше 1,2 МПа, а також зрідженим вуглеводневим газом з надлишковим тис­ком не більше 1,6 МПа, а саме:

 • розподільні зовнішні газопроводи, що забезпечують подачу природного газу від газорозподільних станцій до газорегуляторних пунктів міських і сільських поселень, територій дачних та садових поселень, газопроводи- вводи, газопроводи до підприємств, теплових електростанцій, котелень;

 • газопроводи та газове обладнання промислових і сільськогосподарських підприємств, теплових електростанцій, котелень, підприємств комунального і побутового обслуговування населення, житлових і громадських будинків;

 • газорегуляторні пункти, газорегуляторні пункти блокові, шафові газоре- гуляторні пункти, газорегуляторні установки, комбіновані будинкові регуля­тори тиску, установки для отримання газоповітряних сумішей;

 • газонаповнювальні станції і газонаповнювальні пункти зрідженого ву­глеводневого газу, проміжні склади балонів, стаціонарні автомобільні газоза­правні станції і пункти, резервуарні установки, групові газобалонні установки та індивідуальні газобалонні установки, випарні та змішувальні установки.

 1. Ці Правила не встановлюють вимог до:

 • технологічних газопроводів і газового обладнання хімічних, нафтохімічних, нафтодобувних, нафтопереробних виробництв та підприємств чорної металургії;

 • дослідних і експериментальних агрегатів та установок, а також устано­вок, що використовують енергію вибуху повітряних сумішей, й установок для отримання захисних газів;

 • газового обладнання та пересувних газовикористовуючих установок ав­томобільного та залізничного транспорту, річкових, морських і повітряних су­ден;

 • автомобільних газонаповнювальних компресорних і суміщених станцій для заправлення автомобілів стисненим природним газом і рідким паливом;

 • систем газопостачання для забезпечення споживачів природними горю­чими газами нафтових, газових і газоконденсатних родовищ і газоповітряними сумішами на їх основі з надлишковим тиском понад 1,2 МПа, а також зрідже­ними вуглеводневими газами з надлишковим тиском понад 1,6 МПа;

 • обладнання підвищеної небезпеки виробництва біогазу.

II. Терміни та визначення понять

2.1. У цих Правилах терміни та визначення позначених ними понять вжиті у таких значеннях:

автомобільна газозаправна станція зріджених вуглеводневих газів (автогазозаправна станція)- комплекс, призначений для заправки газобалон­них установок автомобілів зріджених вуглеводневих газів;

автомобільний газозаправний пункт зріджених вуглеводневих газів- стаціонарний або пересувний комплекс, призначений для заправлення палив­них балонів зріджених вуглеводневих газів автомобільного транспорту із ста­ціонарних резервуарів або з автоцистерн;

балансоутримувач- власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює ро­зрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і по­точного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із чинним законодавством України;

балон- посудина, що працює під тиском до 1,6 кгс/см ' 2 , ємністю до 100 дм ' 3 , що призначена для транспортування, зберігання і використання зрідже­них газів;

блокування- комплекс заходів, які забезпечують неможливість пуску газу або вмикання газовикористовуючого агрегату при порушенні вимог безпеки;

ввідний газопровід- ділянка газопроводу від вимикаючого пристрою, що на вводі в будинок (при встановленні вимикаючого пристрою зовні будинку) до внутрішнього газопроводу, включаючи газопровід, прокладений в футлярі через стіну будинку;

внутрішній газопровід- ділянка газопроводу від газопроводу-вводу (при установці вимикаючого пристрою всередині будинку) або від ввідного газо­проводу до місця підключення газового приладу, газовикористовуючої уста­новки, теплового агрегату тощо;

вогневі роботи- виробничі операції, пов’язані із застосуванням відкри­того вогню, іскроутворенням та нагріванням до температур, які можуть викли­кати загоряння матеріалів та конструкцій (електро- та газозварювання (різка)), бензогасорізка, роботи з використанням паяльних ламп, переносних горнів;

вузол обліку газу- сукупність засобів вимірювальної техніки та до­поміжних засобів, що призначені для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об'єму газу, приведеного до стандартних умов його стану;

газове господарство- газопроводи та споруди на них, засоби захисту від електрохімічної корозії, газорегуляторний пункт, шафовий газорегуляторний пункт, газорегуляторна установка, системи телемеханіки та автоматизованої системи управління технологічним процесом, промислові, побутові та кому­нально-побутові газоспоживаючі об’єкти, газове обладнання громадських, адміністративних та житлових будинків незалежно від відомчої належності та форм власності;

газове обладнання громадських, адміністративних та житлових бу­динків- газові прилади і пристрої, апарати та агрегати (повної заводської го­товності), які використовують газ як паливо для приготування їжі, гарячого водопостачання та опалення;

газовикористовуючі установки та обладнання- котли, виробничі печі, технологічні лінії та інші установки, які використовують газ як паливо для ви­роблення теплової та електричної енергії для опалення, гарячого водопоста­чання та на технологічні потреби виробництв;

газонаповнювальна станція- комплекс, призначений для приймання, зберігання та відпускання зріджених вуглеводневих газів споживачам в авто­цистернах та побутових балонах, заправлення паливних балонів зріджених ву­глеводневих газів автомобільного транспорту, ремонту та періодичного тех­нічного опосвідчення газових балонів;

газонаповнювальний пункт- комплекс, призначений для приймання зріджених вуглеводневих газів в автомобільних або залізничних цистернах, зберігання та відпускання зріджених вуглеводневих газів споживачам у побу­тових балонах;

газонебезпечні роботи- роботи, під час виконання яких є або може бути виділення в робочу зону вибухо- і пожежонебезпечної або шкідливої пари, газів та інших речовин, здатних викликати вибух, загорання, в кількостях, що перевищують граничнодопустиму концентрацію, а також роботи при недо­статньому вмісті кисню (об’ємна частка нижче ніж 20% у повітрі);

газопровід-ввід- газопровід від місця приєднання до розподільного газо­проводу до запірного пристрою (включно) на вводі в будинок;

газорегуляторний пункт- комплекс обладнання для зниження тиску газу і підтримання його на заданому рівні, розташований в будівлях (окремо розта­шованих або прибудованих до інших будинків) та приміщеннях, вбудованих в будинки;

газорегуляторний пункт блоковий- комплекс обладнання для зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні, повністю змонтований у за­водських умовах і розташований в одному або декількох контейнерах;

газорегуляторний пункт із засобами телеметричного контролю або диспетчеризації- газорегуляторний пункт з засобами передачі даних на дис­петчерський пункт СПГГ з метою контролю технологічних параметрів та аварійного припинення газопостачання;

газорегуляторна установка- комплекс обладнання для зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні, змонтований безпосередньо на місці і розташований у приміщенні, в якому розміщені установки, які викори­стовують газ, або в суміжному приміщенні, з ним сполученому відкритим от­вором;

газорозподільне підприємство- суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мере­жами безпосередньо споживачам до межи балансової належності, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні системи та інші вироб­ничі об'єкти та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління;

геотермальна установка зріджених вуглеводневих газів- вертикально заглиблена (до 50 м) герметична ємність з обсадних труб, яка використовує температуру ґрунту для природного випаровування зріджених вуглеводневих газів;

групова балонна установка зріджених вуглеводневих газів- установка газопостачання зріджених вуглеводневих газів, до складу якої входить більше двох побутових балонів;

запобіжно-запірний клапан- пристрій для автоматичного припинення подачі газу до споживача при неприпустимому (за умовами експлуатації) підвищенні або зниженні тиску газу в контрольованій точці за регулятором тиску;

запобіжно-скидний клапан- пристрій для автоматичного видалення в ат­мосферу надлишкового обсягу газу з резервуара або газопроводу при непри­пустимому (за умовами експлуатації) підвищенні в них тиску газу;

засіб вимірювальної техніки і автоматики- технічний засіб, який засто­совується під час вимірювання і має нормовані метрологічні характеристики;

інвентарна заглушка- від’ємна деталь (різьбова або фланцева), яка забез­печує герметичне закриття труби, отворів, штуцерів або бобишок; листова за­глушка повинна мати хвостовик;

індивідуальна-газобалонна установка зріджених вуглеводневих газів- установка газопостачання зріджених вуглеводневих газів, до складу якої вхо­дить не більше двох побутових балонів;

інфрачервоні трубчаті газові обігрівачі- пальники інфрачервоного ви­промінювання з темними випромінювачами - радіаційні труби, поверхня яких, нагріваючись продуктами згорання газу в газових пальниках, розміщених все­редині, є джерелом інфрачервоного випромінювання;

капітальний ремонт- роботи по заміні ділянок газопроводів, які стали непридатними, зношених вузлів, деталей, конструкцій, а також роботи з ре­монту основних конструкцій будівель і споруд систем газопостачання, в тому числі фарбування;

комбінований будинковий регулятор тиску газу- газорегулююче обладнання, призначене для постачання природним газом низького тиску од­ного або декількох житлових будинків та інших споживачів;

комбінований регулятор тиску- газорегулююче обладнання, в якому скомпоновані (з’єднані) і незалежно працюють пристрої: безпосередньо регу­лятор тиску, запобіжно-запірний клапан та запобіжно-скидний клапан;

комплексне приладове обстеження- комплекс робіт з надтрасового об­стеження газопроводу без його розкриття за допомогою приладів, до складу яких входять роботи з визначення місцезнаходження газопроводу, глибини за­лягання при необхідності, перевірки герметичності та виявлення місць пош­коджень ізоляції;

лічильник газу- засіб вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання, запам’ятовування та відображення об’єму газу, що проходить через нього;

малометражні котли- котли тепловою продуктивністю до 100 кВт вклю­чно з температурою теплоносія не більше 115°С та тиском до 0,7 МПа;

наземний газопровід- газопровід, прокладений на поверхні землі з обва­луванням або без обвалування;

надземний газопровід- газопровід, прокладений на окремо розташованих опорах, колонах, естакадах, етажерках та по стінах будівель;

небезпечна концентрація газу у повітрі- концентрація (об’ємна частина газу) у повітрі, яка більша або дорівнює 20% нижньої концентраційної межі вибуховості;

опалювальне газовикористовуюче обладнання- технічні вироби повної заводської готовності, що використовують газ як паливо для виробництва теп­лової енергії;

орендар (наймач)- фізична або юридична особа, яка бере у тимчасове ко­ристування нерухоме або рухоме майно. У договорі оренди - це сторона, якій передано майно в оренду за окрему плату у тимчасове користування, де друга сторона це - орендодавець, який передає в оренду майно для орендаря;

охоронна зона об’єктів газорозподільної системи- територія, обмежена умовними лініями уздовж наземних, надземних і підземних газопроводів та їх споруд по обидва боки від крайніх елементів конструкції розподільчих газо­проводів та по периметру наземних споруд на визначеній відстані, на якій об­межується провадження господарської та іншої діяльності;

підключення до газових мереж- надання газорозподільним підприєм­ством послуги замовнику щодо фізичного підключення об’єктів системи газо­постачання та/або споживання замовника до газових мереж згідно з установ­леним порядком;

поточний ремонт- ремонт, призначений для постійного підтримування працездатності систем газопостачання, усунення дефектів і виходу газу, вияв­лених при технічному обслуговуванні, комплекс операцій з розбиранням, відновленням або заміною деталей, вузлів, обладнання, агрегатів;

проміжний склад балонів- комплекс, призначений для приймання, зберігання та відпускання споживачам побутових балонів зріджених вуглевод­невих газів;

режим консервації- режим, при якому газопроводи газовикористовуючої установки (обладнання, посудини) звільнені від газу, пропарені (продуті інерт­ним газом), захищені від корозії, відключені за допомогою інвентарних заглу­шок;

режим резерву- стан газовикористовуючої установки, при якому газ не спалюється і тиск газу в газопроводах відсутній, а запірна арматура на відводі газопроводу (газопроводі-відводі) до установки повинна бути в положенні "за­крито";

резервуар- стаціонарна посудина, призначена для зберігання газоподіб­них та зріджених (рідких) речовин;

резервуарна установка зріджених вуглеводневих газів- установка газо­постачання зріджених вуглеводневих газів, до складу якої входять резервуари об’ємом від 2,5 до 10,0 м ' 3 ;

реконструкція системи газопостачання- зміна структури побудови чи параметрів системи газопостачання, включаючи її технічне переоснащення;

розподільні газопроводи (газорозподільні системи)- майновий вироб­ничий комплекс, що складається з організаційно та технологічно пов'язаних об'єктів, призначених для розподілу природного газу;

сигналізація- пристрої, які забезпечують подання звукового або світло­вого сигналів при досягненні попереджувального значення контрольованого параметру;

система газопостачання- технічний комплекс, до складу якого входять:

 • газопроводи і споруди на них;

 • газовикористовуючі установки, резервуарні, групові та індивідуальні установки зріджених вуглеводневих газів, а також газифіковані житлові та громадські будинки;

 • газорегуляторні пункти та установки;

 • вузли обліку газу;

 • газифіковані промислові, сільськогосподарські та інші підприємства, ко­тельні;

 • засоби електрохімічного захисту від корозії;

 • допоміжне технологічне обладнання, що забезпечує роботу системи га­зопостачання;

скидний трубопровід- трубопровід, призначений для скидання в атмо­сферу газу при спрацьовуванні захисних пристроїв із тим, щоб тиск газу в кон­трольованій точці не перевищував заданого;

складні інженерно-геологічні умови- наявність ґрунтів з особливими властивостями (просідаючі, здимані та інші) або можливість розвитку небез­печних геологічних процесів (карст, зсувів тощо), а також підроблювані тери­торії, сейсмічні райони, райони з водонасиченими ґрунтами;

спеціалізована організація- організація, основний вид діяльності якої становлять роботи, пов’язані з проектуванням, будівництвом, експлуатацією систем газопостачання, димовідведення та вентиляції, і яка має необхідні дозвільні документи на виконання цих видів робіт;

спеціалізовані магазини- магазини з продажу зріджених вуглеводневих газів (підприємство торгівлі), що здійснюють реалізацію зріджених вуглевод­невих газів споживачам у побутових балонах;

технічне обслуговування- системи обходів (оглядів), ремонтів, які дають змогу утримувати обладнання в справному стані. При технічному обслуго­вуванні здійснюються контроль за технічним станом, перевірка на загазо­ваність, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення, регулювання та інші операції з утримання працездатності і справності системи газопоста­чання;

технічне обстеження- комплекс планових робіт з визначення технічного стану систем газопостачання;

технічний нагляд- комплекс робіт з визначення відповідності проведення будівельних робіт проекту та нормативним документам;

технічний огляд- періодичний обхід з метою нагляду, візуального огляду стану герметичності газопроводів і споруд на них, стану газового обладнання та засобів електрохімзахисту;

технічні смуги- технічні смуги на поверхні землі вздовж траси газопро­воду завширшки 2 м з обох сторін від зовнішньої стінки газопроводу в плані, в межах яких не допускається складання юридичними і фізичними особами матеріалів і обладнання, садіння дерев та влаштування будь-яких споруд і будівель (в тому числі тимчасових);

трубопровід безпеки- газопровід, призначений для запобігання попа­данню в топку газу, який просочується при продуванні через негерметичність контрольного вимикаючого пристрою, а також через негерметичність голов­ного та контрольного вимикаючих пристроїв при непрацюючому агрегаті, пуску та запалюванні пальників. Газопровід безпеки з'єднує з атмосферою ділянку внутрішнього газопроводу, розміщену між робочим та контрольним вимикаючими пристроями;

цистерна- пересувна посудина, що встановлена на рамі залізничного ва­гона або на шасі автомобіля та призначена для транспортування і зберігання газоподібних та зріджених (рідких) речовин;

шафовий регуляторний пункт- комплекс обладнання для зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні, повністю змонтований в за­водських умовах, розташований в металевій шафі.

Завантажити