НПАОП 28.0-1.35-14Равила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів


МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2014 № 117

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 травня 2014 р. за № 507/25284

Про затвердження Правил охорони праці під час
газоелектричного, контактного, кисневого та
плазмового різання металів

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оп- тимізації системи центральних органів виконавчої влади»НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час газоелектричного, контакт­ ного, кисневого та плазмового різання металів,що додаються.

 2. Вважати такою, що не застосовується на території України, Систему стандартів безпеки праці. Різання теплове металів. Загальні вимоги безпеки, введену розпорядженням Міністерства суднобудівної промисловості СРСР від 11 жовтня 1979 року № 32/7-0272-575.

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з пи­тань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Е

Міністр

. Ставицький

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Правила охорони праці під час
газоелектричного, контактного, кисневого
та плазмового різання металі

в ЗМІСТ

 1. Загальні положення 3

 2. Загальні вимоги 3

 3. Вимоги до робочих місць 7

 4. Вимоги охорони праці під час технологічних процесів 10

 1. Вимоги до вихідних матеріалів і заготовок, їх зберігання і

транспортування 10

 1. Вимоги безпеки під час газоелектричного різання 11

 2. Вимоги безпеки під час контактного різання 12

 3. Вимоги безпеки під час кисневого різання 12

Вимоги безпеки під час плазмового різання 13 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 06.02.2014 № 117

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 травня 2014 р. за № 507/25284

ПРАВИЛА
охорони праці під час газоелектричного, контактного,
кисневого та плазмового різання металів

І.Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання неза­лежно від форми власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність, пов’язану з газоелектричним, контактним, кисневим та плазмовим різанням металів (далі - різання металів).

 2. Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці під час виконання робіт з різання металів.

 3. Вимоги цих Правил є обов’язковими для виконання роботодавцями та працівниками, які виконують роботи з різання металів.

ІІ.Загальні вимоги

 1. Роботодавець організовує проведення попереднього (під час прий­няття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій згідно з вимогами Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 2. Роботодавець повинен організувати проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників відповідно до вимог Типового по­ложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охоро­ни праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 3. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердже­ного наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05), роботодавець з урахуванням специфіки виробництва розробляє і затверджує відповідний пе­релік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці.

 4. Працівники, які виконують роботи з різання металів, повинні отрима­ти допуск до виконання робіт зі зварювання об’єктів та обладнання відповідно до вимог Правил атестації зварників, затверджених наказом Дер­жавного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року № 61, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 року за № 262/1287 (НПАОП 0.00-1.16-96).

 5. Працівники, які виконують роботи з різання металів на висоті, по­винні дотримуватись вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).

 6. Забороняється застосування праці жінок до робіт, визначених у Пе­реліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, за­реєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання і переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких ре­чей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється застосування праці неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердже­ному наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 ро­ку № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщен­ня важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охоро­ни здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Роботодавець повинен опрацювати і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного коміте­ту України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

 2. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних за­хворювань і аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог По­рядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, про­фесійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 3. Рівні шкідливих та небезпечних виробничих чинників у виробничих та допоміжних приміщеннях повинні відповідати:

 • ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

 • ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»;

 • ДСТУ EN 563-2001 «Безпечність машин. Температури поверхонь, до­ступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь»;

 • Державним санітарним нормам і правилам при роботі з джерелами електромагнітних полів, затвердженим наказом Міністерства охорони здо­ров’я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (ДСанПіН 3.3.6.096­2002).

 1. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

 2. Організацію безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежо- небезпечних та вибухонебезпечних об’єктах необхідно здійснювати з дотри­манням вимог Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 541/5732 (НПАОП 0.00-5.12-01).

 3. Експлуатацію електроустаткування необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, за­тверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил без­печної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91).

 4. Системи опалення, вентиляції і кондиціювання повітря приміщень повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

 5. Повітря, що видаляється з виробничих приміщень і від устаткуван­ня, перед викидом в атмосферу підлягає очищенню від шкідливих речовин.

 6. Устаткування, яке використовується під час виконання робіт з різання металів, повинно відповідати вимогам Технічного регламенту безпе­ки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62, та ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производ­ственное. Общие требования безопасности».

 7. Устаткування для виконання робіт з різання металів повинно бути обладнане контрольно-вимірювальною апаратурою та приладами для регу­лювання рівня технологічних параметрів та відключення устаткування у разі виходу параметрів за межі встановлених норм.

Контрольно-вимірювальні прилади повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.019-80 «ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требова­ния безопасности» та ГОСТ 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля ра­диочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведе­нию контроля».

Використання у складі контрольно-вимірювальних приладів джерел іонізуючого випромінювання необхідно здійснювати за наявності ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання відповідно до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяль­ності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02 грудня 2002 року № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за № 978/7266 (НП 306.5.05/2.065-2002), Основних санітарних пра­вил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року № 54, за­реєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832 (ДСП 6.177-2005-09-02), крім джерел іонізуючого випромінюван­ня, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування у встанов­леному законодавством порядку згідно з Критеріями, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцен­зування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 ли­стопада 2011 року № 1174.

 1. Улаштування, утримання, експлуатація і обслуговування електрич­них установок та електричних мереж повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление» та ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электриче­ства. Общие технические требования».

 2. Організацію і проведення робіт з різання металів необхідно вико­нувати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производ­ственные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Рабо­ты электросварочные. Требования безопасности».

 3. Працівники, які виконують роботи з різання металів, повинні бути забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям і засобами індивіду­ального захисту (далі - ЗІЗ) відповідно до Норм безплатної видачі спеціаль­ного одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (НПАОП 0.00-3.07-09).

Забороняється проводити роботи з різання металів без ЗІЗ.

 1. ЗІЗ повинні відповідати Технічному регламенту засобів індивіду­ального захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 2. Вибір ЗІЗ органів дихання повинен здійснюватися відповідно до ви­мог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976 (НПАОП 0.00-1.04-07).

 3. Вибір ЗІЗ обличчя і органів зору повинен здійснюватися залежно від методів, режимів і видів робіт, інтенсивності випромінювання, індивідуаль­них особливостей зору.

 4. Вибір спеціального одягу залежно від методів різання металів та умов праці повинен здійснюватися відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 12.4.221:2004 «Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний для захи­сту від підвищених температур, теплового випромінювання, конвективної теплоти. Загальні технічні вимоги».

ІІІ.Вимоги до робочих місць

 1. Розташування виробничого устаткування і організація робочих місць для виконання робіт з різання металів повинні відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требо­вания безопасности к рабочим местам».

 2. Сигнальні кольори і знаки безпеки на місцях проведення робіт з різання металів повинні відповідати вимогам Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

 3. Під час виконання робіт з різання металів повинен бути забезпечений вільний доступ до виробничого устаткування.

Ширина проходів з кожної сторони робочого столу і стелажа повинна бу­ти не менше 1 м.

Ширина проходів між устаткуванням, рухомими механізмами і деталями, що транспортуються, та багатопостовими джерелами живлення повинна бути не менше 1,5 м.

Проходи між стаціонарними однопостовими джерелами живлення по­винні бути шириною не менше 0,8 м.

Під час установлення однопостового джерела живлення біля стіни відстань від стіни до джерела живлення повинна бути не менше 0,5 м.

 1. На кожне робоче місце працівника, який виконує роботи з різання металів, крім площі, займаної устаткуванням і проходами, повинно бути відведено не менше 4,5 м -2додаткової площі згідно з вимогами Правил охо­рони праці під час зварювання металів, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 14 грудня 2012 року № 1425, зареєстро­ваних у Міністерстві юстиції України 04 січня 2013 року за № 63/22595 (НПАОП 28.52-1.31-13).

 2. На робочих місцях у положенні «стоячи» повинні бути встановлені спеціальні підставки (підвіски) для зменшення статичного навантаження на руки працівника відповідно до вимог ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее ме­сто при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования».

Не дозволяється зменшувати навантаження на руку працівника шляхом перекидання шланга (кабелю) через плече або накручування його на руку.

 1. Не дозволяється знаходитися стороннім працівникам в місцях прове­дення робіт з різання металів.

Необхідно передбачити захисні огородження працівників, що працюють поруч або нижче ярусом, від випромінювань, іскор і бризок розплавленого металу, випадкового падіння недогарків електродів відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения за­щитные».

 1. Під час різання металів відкритою електродугою у виробничому приміщенні робочі місця повинні бути відділені від суміжних робочих місць і проходів негорючими екранами (ширмами, щитами) висотою не менше 1,8 м.

Під час виконання робіт з різання металів на відкритому просторі ого­родження повинні ставитися на відстані не менше 2 м в разі одночасної робо­ти декількох працівників поблизу один одного і на ділянках інтенсивного ру­ху працівників.

 1. Під час проведення робіт з різання металів на відкритому просторі над робочими місцями повинні бути споруджені укриття (навіси) від негоди. За відсутності навісів роботи з різання металів під час дощу або снігопаду повинні бути припинені.

 2. Під час проведення робіт з різання металів на висоті понад 1,3-5 м повинні встановлюватися майданчики та драбини, які відповідають вимогам чинного законодавства.

 3. Для зниження температури поверхонь обладнання і зменшення сту­пеня нагріву повітря на робочих місцях необхідно передбачати теплоізо­ляційні пристрої відповідно до вимог ДСТУ 2894-94 «Пристрої екранувальні для захисту від інфрачервоного випромінювання. Параметри та загальні тех­нічні вимоги».

 4. Для виконання робіт з різання металів постійне робоче місце працівника повинно бути обладнане раціонально влаштованим столом або пристосуванням для утримання і переміщення оброблюваного виробу. Ці пристосування повинні забезпечувати зручне положення корпуса працівника, а при ручному різанні дрібних деталей - можливість виконувати роботи си­дячи відповідно до вимог ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при вы­полнении работ сидя. Общие эргономические требования».

 5. На робочих місцях для виконання робіт з різання металів повинна встановлюватися стійка з гачком або вилкою для підвішування погашених різаків на час перерви у роботі. На тимчасових робочих місцях погашені різаки дозволяється підвішувати на частини оброблюваної конструкції (кронштейни, мірні пристрої).

 6. Не дозволяється працювати біля неогороджених або незакритих люків, прорізів, колодязів.

 7. Не дозволяється знімати огородження і кришки люків, прорізів, ко­лодязів.

 8. При спусканні в закриті ємності через люк необхідно переконатися, що кришка люка надійно закріплена у відкритому положенні.

 9. Під час виконання робіт з різання металів в закритих ємностях по­винні забезпечуватися:

 • наявність контрольних постів для спостереження за різальником;

 • наявність люків для прокладання комунікацій і евакуації різальника;

 • безперервна робота місцевої витяжної вентиляції, що унеможливлює накопичення шкідливих речовин у повітрі робочої зони вище граничнодопу­стимих концентрацій;

 • наявність устаткування, у якому є автоматичне відключення подавання захисного газу і напруги холостого ходу при розриві зварювального кола.

 1. Роботи з різання металів відкритою дугою виробів середніх і малих розмірів у стаціонарних умовах необхідно виконувати у вентильованих, спеціально обладнаних кабінах.

Кабіни повинні бути з відкритим верхом, виконані з негорючих ма­теріалів, між обшивкою і підлогою необхідно залишати зазор не менше 50 мм, а під час різання металів в середовищі захисних газів - не менше 300 мм. Висота стін кабіни повинна бути не менше 1,8 м. Площа кабіни повинна бути достатньою для розміщення устаткування, столу, пристосувань і виробів, що ріжуться. Вільна площа у кабіні на один зварювальний пост повинна бути не менше 3 м -2 .

Кабіна на два пости і більше та робочі місця на потокових і конвеєрних лініях повинні бути розділені захисними екранами висотою не менше 1,6 м, які відокремлюють працівників один від одного та забезпечують достатній простір для кожного працівника.

 1. Стаціонарні машини, що мають швидкість понад 6 м/хв., повинні бути обладнані сидінням або площадкою для забезпечення зручності ке­рування машиною згідно з ГОСТ 22269-76 «Система «человек-машина». Ра­бочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования».

 2. Керування і контроль стаціонарних машин необхідно здійснювати з пульта керування. Органи керування повинні мати чіткі написи, символи, що вказують на керований об'єкт, до якого вони відносяться, їх призначення і стан (аварійна зупинка, блокування живлення) або положення органу ке­рування відповідно до вимог ГОСТ 12.4.040-78 «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения».

 3. Органи керування, якими здійснюється пуск і зупинка процесу різання металів, повинні відповідати вимогам ГОСТ 22613-77 «Система «че­ловек-машина».Выключатели и переключатели поворотные. Общие эргоно­мические требования» та ГОСТ 22615-77 «Система «человек-машина». Вы­ключатели и переключатели типа «тумблер». Общие эргономические требо­вания».

 4. На робочому місці під ногами працівника повинен бути килим гу­мовий діелектричний відповідно до вимог ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Сред­ства защиты от статического электричества. Общие технические требова­ния».

 1. Вимоги охорони праці під час технологічних процесів

1. Вимоги до вихідних матеріалів і заготовок, їх зберігання і
транспортування

Завантажити