НПАОП 0.00-1.73-14Правила охорони праці та безпечноїексплуатації технологічнихтрубопроводів
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ

Н

24.10.2014

№ 755


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12 листопада 2014 р. за №

1438/26215

Про затвердження Правил охорони праці та безпечної експлуатації
технологічних трубопроводів

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці та безпечної експлуатації техно­логічних трубопроводів, що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69), затвердженого Держгіртехнаглядом СРСР 17 ве­ресня 1969 року.

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з пи­тань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Ю

Міністр

. Продан

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА
охорони праці та безпечної
експлуатації технологічних
трубопроводі

в ЗМІСТ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

 2. ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТРУБОПРОВОДІВ 4

 1. Загальні вимоги з охорони праці 4

 2. Вимоги охорони праці під час технічного обслуговування, контролю за

технічним станом та ремонту трубопроводів 7

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРУБОПРОВОДІВ 10

 1. Загальні вимоги 10

 2. Вимоги щодо контролю за параметрами технологічного середовища в

трубопроводах і щоденного огляду трубопроводів 13

 1. Вимоги щодо технічного огляду трубопроводів 15

 2. Вимоги щодо випробування трубопроводів на міцність та щільність .... 19

 3. Вимоги щодо ремонту та модернізації трубопроводів 23

 4. Вимоги безпечної експлуатації трубопроводів, які необхідно враховувати

під час внесення змін до проектної документації 32

Додаток 1 46

Додаток 2 48

Додаток 3 50

Додаток 4 51

Додаток 5 52

Додаток 6 54

Додаток 7 56

Додаток 8 57

Додаток 9 58

Додаток 10 59

Додаток 11 60

Додаток 12 61

Додаток 13 61

Додаток 14 62

Додаток 15 63

Додаток 16 64

Додаток 17 64

Додаток 18 65

Додаток 19 66

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та ву­гільної промисловості України 24 жовтня 2014 року № 755

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

12 листопада 2014 р. за № 1438/26215

ПРАВИЛА
охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, діяльність яких пов'язана з експлуатацією сталевих технологічних трубопроводів з небезпечним техно­логічним середовищем (далі - трубопроводи) у переробній промисловості.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці та безпечної експлу­атації під час технічного обслуговування, ремонту, модернізації та контролю за технічним станом трубопроводів низького тиску (до 10 МПа), які класифіку­ються залежно від технологічного середовища та розрахункових параметрів тиску і температури згідно з додатком 1, і трубопроводів високого тиску (по­над 10 МПа).

 3. Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які вико­нують роботи з експлуатації трубопроводів.

 4. Вимоги цих Правил не поширюються на трубопроводи:

 • ацетилену й кисню;

 • пари і гарячої води;

 • газів, що містять горючий пил і волокно;

 • водопостачання і каналізації;

 • які є невід'ємною частиною обладнання;

 • що створюються на період будівництва, монтажу або рекон­струкції підприємства зі строком експлуатації не більше одного року.

 1. Визначення термінів

У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

зовнішній візуально-оптичний огляд трубопроводу- огляд трубопро­воду, що проводиться як без застосування, так і із застосуванням оптичних приладів (луп, біноклів, перископів);

контроль за технічним станом трубопроводів- випробування та тех­нічний огляд трубопроводів;

модернізація трубопроводу- заміна складових одиниць і елементів тру­бопроводу на надійніші й безпечніші в експлуатації;

небезпечне технологічне середовище- сировина, реагенти, напівпро­дукти, готові газоподібні й рідкі продукти, енергоресурси, які транспорту­ються трубопроводом і відносяться до небезпечних хімічних речовин, визна­чених у Нормативах порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956;

переробна промисловість-промисловість з виробництва продукції згідно з ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності";

технічне обслуговування трубопроводів- комплекс заходів щодо кон­тролю за тиском та температурою технологічного середовища, зовнішнього візуально-оптичного огляду, усунення нещільностей у фланцевих з'єднаннях трубопроводу та сальникових ущільнювачах арматури, підготовки трубопро­водів до і після ремонту, технічного огляду, експертного обстеження, відклю­чення чи включення ділянок трубопроводу;

технологічний трубопровід- споруда із труб, деталей, арматури, щільно сполучених між собою, призначена для транспортування технологічного сере­довища в межах промислових підприємств.

Терміни щодо складових одиниць і елементів трубопроводу, їх технічних характеристик, а також параметрів технологічного середовища вживаються в значеннях, наведених у Правилах будови і безпечної експлуатації трубопро­водів пари і гарячої води, затверджених наказом Комітету по нагляду за охо­роною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 08 вересня 1998 року № 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 636/3076 (далі - НПАОП 0.00-1.11.98).

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687 (далі - Порядок проведення огляду, випробування та експертного

II. ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТРУБОПРОВОДІВ

 1. Загальні вимоги з охорони праці

  1. Роботодавець розробляє та затверджує інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, за- твердженогонаказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерствапраці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрова-ного в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

  2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників повинні проводитися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

  3. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт відповідно до Пере­ліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, за-реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/11208Забороняється залучення жінок до виконання робіт відповідно до Пе­реліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками здійснюються з дотри­манням Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, за- твердженихнаказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Роботодавець організовує проведення попереднього (під час прий­няття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій відповідно до вимог Порядку прове­дення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, за-реєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 2. Під час виконання робіт на висоті необхідно дотримуватися вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених нака­зом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).

 3. Експлуатацію електроустановок, що обслуговуються споживачами, необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98).

 4. На трубопроводах необхідно встановлювати знаки безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

 5. Роботодавець повинен забезпечувати працівників безоплатно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуаль­ного захисту (далі - ЗІЗ) відповідно до вимог Положення про порядок забезпе­чення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засо­бами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 6. Роботодавець повинен забезпечити контроль параметрів, які не пе­ревищують у виробничому середовищі граничнодопустимих концентрацій та/або нижньої межі вибуховості парів і газів технологічного середовища тру­бопроводів.

 7. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захво­рювань та аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 8. Класифікацію трубопроводів, що експлуатуються під тиском до 10 МПа, визначено в додатку 1.

 1. Вимоги охорони праці під час технічного обслуговування, контролю за
  технічним станом та ремонту трубопроводів

  1. До виконання робіт, пов'язаних з технічним оглядом трубопроводів, допускаються працівники, які мають посвідчення, отримане відповідно до ви­мог Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердже­ного наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20 грудня 2006 року № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2007 року за № 103/13370 (НПАОП 0.00-6.08-07).

  2. Виконання робіт з неруйнівного контролю технічного стану трубо­проводів здійснюється фахівцями з неруйнівного контролю, які сертифіковані згідно з вимогами, що встановлені Правилами сертифікації фахівців з не­руйнівного контролю, затвердженими наказом Міністерства надзвичайних си­туацій України від 10 грудня 2012 року № 1387, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 10/22542 (НПАОП 0.00­1.63-13).

  3. Зварювальні роботи проводять працівники (зварники), атестовані відповідно до вимог Правил атестації зварників, затверджених наказом Дер­жавного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року № 61, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 року за № 262/1287 (НАОП 0.00-1.16-96).

  4. Допуск фахівців спеціалізованих, експертних та уповноважених ор­ганізацій для виконання робіт з випробування, технічного огляду та/або експертного обстеження трубопроводів згідно з Порядком проведення огляду, випробування та експертного обстеження здійснюється відповідно до вимог інструкцій з охорони праці, що діють на території суб'єкта

  5. Працівники підрядних організацій до виконання ремонтних робіт тру­бопроводу допускаються відповідно до наряду-допуску на проведення ре­монтних робіт за формою, наведеною в додатку 2.

  6. Виконання ремонтних робіт трубопроводів, що знаходяться під тис­ком, забороняється.

Усунення нещільності в роз'ємних фланцевих з'єднаннях та в ущільнюва­чах арматури дозволяється виконувати після відключення запірними засув­ками ділянки трубопроводу, де знаходиться фланцеве з'єднання або арматура, зниження тиску до атмосферного і зниження температури технологічного се­редовища до 60° C у відключеній ділянці трубопроводу за участю двох працівників, а саме - виконавця робіт і спостерігача, із застосуванням ними відповідних засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

Під час підтягування гайок на фланцевому з'єднанні гайки болтового з'єд­нання необхідно підтягувати поступово навхрест, починаючи з протилежної від працівників сторони.

Підтягування гайок необхідно виконувати з використанням динамомет­ричних ключів з контролем зусиль затяжки, які не повинні перевищувати ве­личин, визначених у технічних умовах виробника болтового з'єднання (гайок та болтів).

Якщо підтягуванням гайок з допустимим зусиллям затяжки не вдається досягнути щільності в роз'ємному з'єднанні, вживаються заходи щодо заміни прокладки в роз'ємному з'єднанні після підготовки ділянки трубопроводу відповідно до вимог пункту 2.12 розділу II цих Правил.

  1. Забороняється проведення ремонту в умовах нестачі кисню або пере­вищення граничнодопустимих концентрацій токсичних речовин у виробни­чому середовищі.

Під час роботи в колодязях, де є ризик утворення повітря з нестачею кисню або з концентрацією токсичних речовин вище граничнодопустимих концентрацій, працівники повинні використовувати ізолюючі ЗІЗ, засоби індивідуального захисту органів дихання (далі - ЗІЗОД), запобіжні пояси зі страхувальним канатом, захисні окуляри, засоби сигналізації (сигнальні мо­тузки, переговорні пристрої, радіозв'язок).

Вибір та застосування ЗІЗОД необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів ди­хання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976 (НПАОП 0.00-1.04-07).

  1. Роботи із застосуванням відкритого вогню необхідно виконувати з дотриманням вимог Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах, затвердже-ної наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 541/5732 (НПАОП 0.00-5.12-01).

  2. Виконання ремонтних робіт із застосуванням інструментів і при­строїв необхідно здійснювати з дотриманням Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 грудня 2013 року № 966, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за № 327/25104 (НПАОП 0.00-1.71-13).

Під час ремонту трубопроводу на вибухонебезпечних об'єктах праців­ники повинні використовувати інструмент, що унеможливлює іскроутво­рення.

Не допускається застосування додаткових важелів під час відкривання і закривання арматури на трубопроводі, що знаходиться під тиском.

  1. Температура зовнішніх поверхонь трубопроводів не повинна пере­вищувати 43° C відповідно до ДСТУ E№ 563-2001 "Безпечність машин. Тем­ператури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встанов­лення граничних значень температури гарячих поверхонь".

  2. Під час ремонту деталей трубопроводів вагою понад 50 кг необхідно застосовувати вантажопідіймальні машини, навантажувачі з дотриманням ви­мог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, за­тверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстро-ваних у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07), та Правил будови і безпечної експлуатації наванта-жувачів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 31 грудня 2008 року № 308, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 березня 2009 року за № 103/16119 (НПАОП 0.00-1.22-08).

  3. Забороняється виконувати випробування на міцність та щільність трубопроводів, відключення ділянок трубопроводів на тривалий строк (кон­сервацію), а також ремонт, технічний огляд, експертне обстеження трубопро­воду (якщо вони пов'язані з розбиранням трубопроводу) без відповідної підго­товки трубопроводу.

Під час підготовки трубопроводу необхідно здійснити:

 • відключення трубопроводу запірними засобами та заглушками від устаткування, заглушення штуцерів, бобишок, крім тих, що пов'язані із си­стемою дренажу;

 • повне відкриття запірної та регулюючої арматури, встановленої на трубопроводі;

 • ущільнювання сальників арматури;

 • зниження тиску в трубопроводі до атмосферного;

 • вивільнення трубопроводу від технологічного середовища;

 • промивання та/або продування трубопроводів з технологічним середо­вищем класу А згідно з додатком 1;

 • промивання та (або) продування трубопроводів з технологічним сере­довищем класу Б згідно з додатком 1 перед ремонтом, якщо ремонт пов'яза­ний з проведенням вогневих робіт;

 • аналіз середовища в трубопроводі.

  1. Для вивільнення трубопроводів від технологічного середовища по­винна використовуватися система дренажу, визначена в пунктах 6.73 - 6.83 розділу III цих Правил.

  2. Трубопроводи після вивільнення від технологічного середовища по­винні промиватися або продуватися залежно від середовища випробування, встановленого в паспорті трубопроводу.

  3. Промивання трубопроводів необхідно здійснювати водою, маслом або хімічними реагентами залежно від розчинності технологічного середо­вища зі швидкістю від 1 до 1,5 м/с.

  4. Під час промивання або продування трубопроводу запірну арматуру, встановлену на спускових лініях і тупикових ділянках, необхідно повністю відкривати, а після закінчення промивання або продування ретельно оглядати й очищувати.

  5. Після промивання трубопровід необхідно повністю випорожнити стисненим повітрям або інертним газом.

  6. Продування трубопроводів необхідно здійснювати стисненим по­вітрям, парою або інертним газом під робочим тиском, але не більше 4 МПа. Продування трубопроводів, що працюють під надлишковим тиском до 0,1 МПа або вакуумом, необхідно здійснювати під тиском не більше 0,1 МПа.

  7. Тривалість продування, якщо відсутні відповідні вимоги в проектній документації на трубопроводи, має складати не менше 10 хвилин.

  8. Після промивання або продування трубопроводу необхідно зробити аналіз середовища (при цьому концентрація пари і газів не повинна переви­щувати граничнодопустимої концентрації та/або їх вибуховість не повинна пе­ревищувати нижню межу вибуховості) і скласти акт за формою, наведеною в додатку 3, на підставі якого робиться запис в експлуатаційному журналі тру­бопроводів (додаток 4), а також видається наряд-допуск на проведення ре­монтних робіт.

III. ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРУБОПРОВОДІВ

1. Загальні вимоги

 1. Для забезпечення безпечної експлуатації трубопроводів роботода­вець повинен вжити заходів щодо:

 • первинного технічного огляду перед введенням нового трубопроводу в експлуатацію згідно з главою 3 розділу III цих Правил та усунення зауважень за його результатами;

 • постійного контролю за технологічними параметрами середовища в трубопроводах і щоденного огляду трубопроводів згідно з главою 2 розділу III цих Правил;

 • випробування трубопроводів на міцність та щільність з визначенням місць пошкоджень трубопроводу перед періодичним технічним оглядом згідно з главою 4 розділу III цих Правил;

 • пневматичного випробування трубопроводів на щільність з визначен­ням падіння тиску та місць пошкодження згідно з главою 4 розділу III цих Правил після ремонту або модернізації трубопроводів, а також після періодич­ного технічного огляду або експертного обстеження, якщо під час періодич­ного технічного огляду та експертного обстеження трубопроводи піддавалися зварюванню або розбиранню;

 • періодичного технічного огляду трубопроводів згідно з главою 3 розділу III цих Правил;

 • позачергових технічних оглядів згідно з главою 3 розділу III цих Пра­вил після ремонту, консервації, модернізації трубопроводів, а також у разі ви­явлення під час зовнішнього візуально-оптичного огляду пошкоджень, визна­чених у пункті 2.7 глави 2 розділу III цих Правил;

 • експертного обстеження (технічного діагностування) разом з позачер­говим технічним оглядом трубопроводів згідно з вимогами Порядку прове­дення огляду, випробування та експертного обстеження і ДСТУ 4046-2001 "Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних ви­робництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги" (далі - ДСТУ 4046-2001) у разі виникнення аварій на трубопроводах та після ліквідації наслідків аварії або незадовільного технічного стану трубопроводу, визначе­ного під час періодичного технічного огляду трубопроводу, а також для визна­чення технічних характеристик та параметрів трубопроводів, у тому числі гра­ничного строку експлуатації трубопроводів (якщо вони відсутні в паспорті трубопроводу) або досягнення граничного строку експлуатації трубопроводів, визначеного в паспорті трубопроводу;

 • дотримання вимог безпечної експлуатації трубопроводів, визначених під час технічних оглядів або експертних обстежень (технічних діагносту­вань);

 • своєчасного усунення нещільностей згідно з пунктом 2.6 глави 2 розділу II цих Правил;

 • ремонту і модернізації трубопроводу згідно з главою 5 розділу III цих Правил.

Завантажити