НПАОП 0.00-6.08-07Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпекиЗАТВЕРДЖЕНО

наказомДержавного комітету України з

промислової безпеки, охорони праці та

гірничого нагляду

від 20 грудня 2006 р. N 16

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

Цей нормативно-правовий акт установлює порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки (далі - технічний огляд та/або експертне обстеження), і поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання.

Експерт технічний з промислової безпеки - атестований фахівець, який має право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження.

Атестаційна комісія- група кваліфікованих фахівців, уповноважена Держгірпромнаглядом, яка приймає рішення про надання права фахівцям на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження.

3.1. Кандидат повинен мати базову вищу технічну освіту (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за напрямом діяльності не менше трьох років, а також пройти відповідну підготовку, володіти державною мовою та знати:

нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки, а також методики, інструкції, інші документи щодо проведення огляду, випробування та експертного обстеження устаткування, затверджені в установленому Держгірпромнаглядом порядку, відповідно до свого напряму діяльності;

державні та міжнародні стандарти, інші нормативні документи Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, відповідно до напряму діяльності;

правила технічної експлуатації приладів та обладнання, що використовуються під час проведення технічного огляду та/або експертного обстеження.

3.2. Підготовка фахівців включає теоретичне навчання і стажування за обраним напрямом діяльності. Напрями діяльності експертів технічних з промислової безпеки наведено в додатку 1.

3.3. Теоретичне навчання проводить ДП "Головний навчально-методичний центр" Держгірпромнагляду (далі - ГНМЦ).

Навчання здійснюється з відривом від виробництва за навчальними планами та програмами, складеними ГНМЦ і погодженими з Держгірпромнаглядом.

3.4. Для проходження теоретичного навчання до ГНМЦ подаються такі документи:

заявка на навчання, зразок якої наведено в додатку 2;

копія документа про вищу технічну освіту;

завірена в установленому порядку виписка з трудової книжки.

3.5. ГНМЦ відмовляє в проходженні теоретичного навчання, письмово повідомивши заявника, за таких підстав:

відсутність вищої технічної освіти;

некомплектність поданих документів;

недостатній стаж роботи за обраним напрямом діяльності.

3.6. Фахівці, які пройшли теоретичне навчання, складають іспит та проходять співбесіду з членами комісії, склад якої затверджується наказом Держгірпромнагляду.

3.7. Іспит з теоретичного навчання здійснюється шляхом комп'ютерного тестування або за екзаменаційними білетами у вигляді письмового опитування.

Питання для іспиту обираються з переліку питань для даного напряму діяльності, складеного ГНМЦ та погодженого з Держгірпромнаглядом.

3.8. Іспит уважається складеним, якщо отримано не менше ніж 80 відсотків правильних відповідей.

3.9. Про результати іспиту складається протокол засідання комісії Держгірпромнагляду за формою, наведеною в додатку 3.

3.10. Особа, яка не склала іспиту, може проходити теоретичне навчання повторно, але не раніше ніж через рік.

3.11. Особа, яка склала іспит, одержує витяг з протоколу засідання комісії Держгірпромнагляду та направляється на стажування за місцем своєї постійної роботи. Строк стажування становить 6 місяців.

3.12. Стажування проводиться під керівництвом фахівця, який має право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження. Після закінчення стажування цей фахівець надає керівнику підприємства обґрунтований відгук. Відгук повинен містити такі відомості:

прізвище, ім'я та по батькові особи, що проходила стажування;

характеристика, у якій зазначається вміння особи, що проходила стажування, на практиці проводити технічний огляд та/або експертне обстеження;

рекомендація, яка має містити формулювання:

"Рекомендую надати право на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження за обраним напрямом діяльності";

"Пропоную подовжити строк стажування";

"Не може проводити технічного огляду та/або експертного обстеження за обраним напрямом діяльності".

Відгук підписується фахівцем, який його склав, затверджується керівником підприємства, де відбувалося стажування, та направляється до ГНМЦ.

3.13. Особа, яка успішно пройшла стажування та була рекомендована до надання права проводити технічний огляд та/або експертне обстеження за обраним напрямом діяльності, протягом двох тижнів отримує виклик ГНМЦ на засідання атестаційної комісії.

4.1. Право на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження надається атестаційною комісією, до складу якої входять посадові особи Держгірпромнагляду, а також, за згодою, фахівці профільних наукових закладів, інші спеціалісти з промислової безпеки. Склад атестаційної комісії затверджується наказом Держгірпромнагляду.

4.2. Повноваження атестаційної комісії:

перевірка та оцінка практичних навичок, а також аналіз поданих документів;

складання протоколу засідання атестаційної комісії;

прийняття рішення про надання права на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження;

прийняття рішення щодо подовження (неподовження) терміну дії посвідчення.

4.3. Перевірка та оцінка практичних навичок здійснюється за результатами виконання наданих комісією трьох практичних завдань, аналізу відгуку та співбесіди.

4.4. За результатами перевірки та оцінки атестаційна комісія приймає рішення про надання права на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження. Рішення приймається більшістю голосів таємним голосуванням.

Рішення атестаційної комісії оформлюється протоколом засідання атестаційної комісії, форма якого наведена в додатку 4.

4.5. У разі позитивного рішення атестаційної комісії ГНМЦ видає посвідчення за формою, наведеною у додатку 5.

4.6. У разі прийняття рішення атестаційною комісією про ненадання права на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження особа може повторно прийти на засідання атестаційної комісії, але не раніше ніж через шість місяців. У цей період вона проходить повторне стажування.

4.7. Відомості про осіб, які мають право на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження, реєструються ГНМЦ та розміщуються на сайті Держгірпромнагляду.

4.8. Термін дії посвідчення - 3 роки.

4.9. Для подовження терміну дії посвідчення особа проходить підвищення кваліфікації за програмами, складеними ГНМЦ та узгодженими з Держгірпромнаглядом, після чого вона направляється ГНМЦ на засідання атестаційної комісії. Атестаційна комісія приймає рішення про подовження (неподовження) терміну дії посвідчення.

4.10. Анулювання права на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження здійснюється атестаційною комісією за поданням посадових осіб територіальних управлінь Держгірпромнагляду або керівника підприємства, де працює атестований фахівець, за таких обставин:

відсутність практичної діяльності в обраному напрямі більше 1 року;

наявність у роботі порушень (недостовірність оцінок або необ'єктивність аналізу фактичних даних).

4.11. Письмове повідомлення про анулювання такого права направляється атестованому фахівцю та керівнику підприємства, де він працює. Посвідчення вважається недійсним після прийняття рішення атестаційною комісією, про що зазначається на сайті Держгірпромнагляду.

4.12. У разі втрати або пошкодження посвідчення ГМНЦ видає його дублікат, про що зазначається на сайті Держгірпромнагляду.

  Начальник управління

науково-технічного забезпечення

державного нагляду

Г. Больман

Додаток 1
до пункту 3.2 Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки 1. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання гірничорудної, нерудної та вугільної промисловості.

2. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв.

3. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання нафтогазовидобувної промисловості.

4. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання газової промисловості.

5. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження електроустановок та електрообладнання.

6. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об'єктів котлонагляду (котлів посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води).

7. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів, ліфтів, підйомників, ескалаторів, канатних доріг і фунікулерів) та атракціонів стаціонарних та пересувних.

8. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження технологічного транспорту.

9. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження основних виробництв для харчової, деревообробної, легкої, текстильної промисловості, целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.

   Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду

Г. Больман  

  Додаток 2
до пункту 3.4Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки Зразок

Директору ДП "Головний навчально-методичний центр" 1) ______________________________ - (кількість осіб)

(зазначається напрям діяльності)


N

з/п

Прізвище,

ім'я та по батькові

Ідентифікаційний код

Посада

Освіта

Напрям навчання

Стаж роботи в цьому напряму

1

2

3

4

5

6

7


Керівник підприємства

(посада)

__________________

(підпис)

прізвище, ініціали


Виконавець:

прізвище, ім'я та по батькові

телефон

Примітка.Заявка друкується на бланку підприємства з обов'язковим зазначенням повної назви підприємства та коду ЄДРПОУ.

   Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду

Г.Больман

  Додаток 3
до пункту 3.9Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки 


Форма


N з/п Прізвище, ім'я та по батькові Посада Підприємство Іспит склав/не склав
1 2 3 4 5

1) _________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Голова комісії (прізвище)
(підпис)
Члени комісії: (прізвище)
(підпис)
(підпис) 
(підпис)
Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду
Г. Больман 

Додаток 4
до пункту 4.4Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки 

Форма


N з/п Прізвище, ім'я та по батькові Посада Підприємство Оцінка практичних навичок (задовільна/ незадовільна) 


Голова комісії __________________ (прізвище)

(підпис)

Члени комісії __________________ (прізвище)

(підпис) 

Начальник управління

науково-технічного забезпечення

державного нагляду

Г. Больман

Додаток 5
до пункту 4.5 Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки 


Форма

   

 
ЕКСПЕРТ ТЕХНІЧНИЙ
З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

ПОСВІДЧЕННЯ N 

   

 
Кольорове фото 
  
Прізвище
Ім'я
По батькові
 

      Посада
 

      Місце роботи 

  

Пройшов (ла) курс навчання, склав (ла) іспити та рішенням
атестаційної комісії від "___" ____________ 20__ р.,
протокол N _____
надається право на проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження:

______________________________________
(напрям діяльності) Голова комісії . . . . . . . . . . . .


П. І. Б. 


Директор Головного                           М. П.
навчально-методичного центру . . . . . . . .


П. І. Б. 


Посвідчення дійсне до "__"______20__р.

Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду

Г. Больман  

Наказ Державного комітету України з промислової

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 20 грудня 2006 року N 16

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

7 лютого 2007 р. за N 103/13370

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687 "Про затвердження Порядку проведення оглядів, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки" НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки (далі - Порядок), що додається.

2. Начальнику управління нормативно-правового забезпечення державного нагляду Больману Г. О. подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику Головного навчально-методичного центру Баженову О. К. організувати роботу щодо атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку.

4. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М. Г. опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Комітету Суслова Г. М.

Голова Держгірпромнагляду

С. Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

А. Дашкевич

5


Завантажити