НПАОП 28.0-1.36-14Правила охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавівМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2014 № 579

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

8 вересня 2014 р. за № 1088/25865

Про затвердження Правил охорони
праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових
сплавів

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оп- тимізації системи центральних органів виконавчої влади»НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів, що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при обробленні і використанні алюмі­нієвих і титанових сплавів, затверджені ЦК профспілки робітників суднобу­дування у 1966 році (НПАОП 28.5-1.07-66).

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Мініс­терства юстиції України;

 2. внести його до Державного реєстру нормативно-правових актів з пи­тань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Ю

Міністр

. Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 20.08.2014 № 579

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

8 вересня 2014 р. за № 1088/25865

ПРАВИЛА
охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і
титанових сплавів

 1. Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незале­жно від форм власності, діяльність яких пов’язана з обробленням і викорис­танням алюмінієвих і титанових сплавів.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час технологі­чних процесів оброблення алюмінієвих і титанових сплавів та під час їх ви­користання.

 3. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які ви­конують роботи, пов’язані з обробленням і використанням алюмінієвих і ти­танових сплавів.

ІІ.Загальні вимоги

 1. Вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці шляхом належного облаштування робочих місць і виробничих, санітарно-побутових та інших приміщень повинні відповідати Загальним вимогам стосовно забез­печення роботодавцями охорони праці працівників, затвердженим наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).

 2. Роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого нака­зом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листо­пада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 гру­дня 2004 року за № 1526/10125 (із змінами) (НПАОП 0.00-4.21-04).

 3. Роботодавець повинен опрацювати і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до Порядку опрацюван­ня і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по на­гляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00­6.03-93).

 4. Роботодавець повинен розробити та затвердити інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Мініс­терства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 року за № 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98).

 5. Роботодавець організовує проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113 (із змінами).

 6. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників повинні проводитися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (із змінами) (НПАОП 0.00-4.12­05).

 7. Працівники, зайняті на роботах, що визначені у Переліку робіт з під­вищеною небезпекою, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (із зміна­ми) (НПАОП 0.00-4.12-05), проходять щорічне спеціальне навчання і переві­рку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

 8. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку прове­дення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних за­хворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Мі­ністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 9. Забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важ­ких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких за­бороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Піднімання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснюва­ти з дотриманням Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Пе­реліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому нака­зом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Піднімання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням Граничних норм підіймання і переміщення важ­ких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здо­ров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Мініс­трів України від 1 серпня 1992 року № 442.

 2. Роботодавець повинен забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одя­гом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, за­твердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєст­рованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (із змінами) (НПАОП 0.00-4.01-08).

 3. Працівники, які виконують роботи під час оброблення і викорис­тання алюмінієвих і титанових сплавів, повинні бути забезпечені спеціаль­ним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захи­сту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з про­мислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 серпня 2008 ро­ку № 187, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2008 року за № 918/15609 (далі - НПАОП 27.0-3.01-08).

 4. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Техні­чного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постано­вою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 5. Роботодавець повинен забезпечити санітарно-гігієнічний стан виро­бничих приміщень відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міні­стерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєст­рованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (далі - ДСН 3.3.6.096-2002), Санітарних норм виробничого шуму, ультразву­ку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 року № 37 (далі - ДСН 3.3.6.037-99), Державних санітарних норм виробничої загальної та ло­кальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99, затверджених постановою Головного дер­жавного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 року № 39 (далі - ДСН 3.3.6.039-99), стандартів ГОСТ 12.1.001-89 «ССБТ. Ультразвук. Общие тре- бования безопасности», ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования» (з обмеженою сферою застосування - тіль­ки в питанні гігієнічного нормування в галузі вібрації) (далі - ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008), ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопас­ности» (далі - ГОСТ 12.1.003-83).

 6. Роботодавець повинен забезпечити проведення контролю санітарно- гігієнічного стану у цехах згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Об­щие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (далі - ГОСТ 12.1.005-88), ГОСТ 12.4.012-83 «ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования», ГОСТ 12.4.077-79 «ССБТ. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на ра­бочих местах», ГОСТ 12.1.023-80 «ССБТ. Шум. Методы установления значе­ний шумовых характеристик стационарных машин», ГОСТ 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабо­чих местах и требования к проведению контроля» (далі - ГОСТ 12.1.006-84) та ДСН 3.3.6.096-2002.

 7. Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинна перевищувати граничнодопустимих рівнів, що наведені у ГОСТ 12.1.005-88.

 8. Контроль за шкідливими речовинами у повітрі робочої зони прово­диться згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005-88.

 9. Показники мікроклімату в межах робочої зони виробничих примі­щень під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів по­винні відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих при­міщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 року № 42 (далі - ДСН 3.3.6.042-99).

 10. Працівники повинні бути забезпечені питною водою, яка відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10, за­тверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 року за № 452/17747.

 11. Утримання, експлуатація і обслуговування електроустановок по­винні відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 9 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

 12. Загальні вимоги електробезпеки устаткування повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.018-93 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования» (далі - ГОСТ 12.1.018-93). Обладнання та комунікації повинні бути заземлені від статичної електрики згідно з вимога­ми ДСТУ 7237:2011 «Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. За­гальні вимоги та номенклатура видів захисту».

 13. Посудини, що працюють під тиском, повинні відповідати вимогам, установленим Технічним регламентом безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35.

 14. Роботодавець повинен забезпечити контроль за станом трубопрово­дів пари і гарячої води відповідно до вимог Правил будови і безпечної екс­плуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Коміте­ту по нагляду за охороною праці України від 8 вересня 1998 року № 177, за­реєстрованих у Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 року за № 636/3076 (НПАОП 0.00-1.11-98).

ІІІ.Вимоги охорони праці під час технологічних процесів

1. Загальні вимоги

 1. Організація технологічних процесів, а також гігієнічні вимоги до ви­робничого обладнання повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».

 2. Технологічні процеси необхідно розробляти на основі вихідних да­них щодо технологічного проектування відповідно до вимог ДСТУ 3273-95 «Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги».

 3. Технологічне обладнання та організація робочих місць повинні від­повідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производствен­ное. Общие требования безопасности», ДСТУ 7234:2011 «Дизайн і ергономі­ка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки», ДСТУ ГОСТ 12.2.061-2009 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требо­вания безопасности к рабочим местам», ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.064-81 «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности».

 4. Під час організації та ведення технологічних процесів, пов'язаних із застосуванням шкідливих речовин, необхідно додержуватися вимог безпеки відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (далі - ГОСТ 12.1.007-76).

 5. Граничне значення температури гарячих поверхонь, доступних для дотику, технологічного обладнання та машин не повинно перевищувати 43оС згідно з вимогами ДСТУ EN 563-2001 «Безпечність машин. Температури по­верхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення гранич­них значень температури гарячих поверхонь» та Правил технічної експлуа­тації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованих у Міні­стерстві юстиції України 5 березня 2007 року за № 197/13464 (із змінами).

 1. Вимоги охорони праці під час механічної обробки

  1. Для охолодження зони різання слід застосовувати змащувально- охолоджувальні рідини на водній основі (емульсії), мінеральні, рослинні ма­сла та їх суміші.

  2. Для охолодження зон свердління й розточування глибоких отворів допускається застосування змащувально-охолоджувальної рідини такого складу: сульфофрезол - 80%, гас - до 15%, олеїнова кислота - до 5%.

  3. Змащувально-охолоджувальні рідини повинні готуватися на підпри­ємстві централізовано працівником, на якого покладено ці обов’язки, за ре­цептурою, що затверджується роботодавцем. Рідини слід піддавати аналізу на відповідність рецептурі.

Змащувально-охолоджувальні рідини при рециркуляції в зоні охоло­дження повинні безперервно піддаватися очищенню від дрібних стружок, ти­рси та інших забруднень.

На підприємстві, що застосовує змащувально-охолоджувальні рідини, повинен здійснюватися контроль за біостійкістю цих речовин не рідше 2 ра­зів на десять днів.

  1. Геометрія робочої частини різального інструменту, режим обробки та охолодження речовини повинні забезпечувати такий відвід тепла від зони рі­зання, при якому температура стружки на виході не перевищує 150-200 °С. Для попередження загоряння стружки працювати на подачах зі швидкістю менше 0,06 мм/об або при швидкості різання більше 100 м/хв забороняється.

  2. У разі утворення в процесі обробки пилу, дрібної стружки, тирси на робочих місцях і обладнанні повинні встановлюватися місцеві відсмоктувачі.

  3. Повітропроводи для відсмоктування пилу повинні мати:

 • гладкі внутрішні поверхні без кишень і заглиблень, де можливе на­копичування пилу;

 • найменшу довжину і число перегинів з радіусами заокруглень не менше трьох діаметрів;

 • лючки для очищення;

 • заземлення для захисту від накопиченої статичної електрики.

 1. Вимоги охорони праці під час нагрівання, термічної обробки та
  очищення поверхні металу

  1. Подача, кантовка і прибирання заготовок у нагрівальних пристроях повинні бути механізовані.

  2. Нагрівальні пристрої повинні мати прилади контролю за нагріванням. Підвищення температури нагріву вище зазначеної в технологічній інструкції до нагрівального пристрою забороняється у зв’язку з можливістю загоряння титану в нагрівальному пристрої.

  3. При обробці в термічних печах, у соляних ваннах, при оксидуванні і лужно-кислотному травленні необхідно здійснювати заходи, що повністю виключають контакт нагрітих виробів з титанових сплавів із залізною окали­ною.

  4. Нагрівальне обладнання, призначене для виробів з титанових сплавів, не повинно використовуватися для сталевих виробів або після застосування для нагрівання сталевих виробів повинно піддаватися ретельному очищенню від сталевої окалини і шлаку.

  5. Ванни і печі термічної і хіміко-термічної обробки повинні бути обла­днані приладами аварійного відключення. Застосування селітрових ванн за­бороняється.

  6. Ванни повинні мати укриття з відсмоктувачами шкідливих виділень. Для місцевого відсмоктування від ванн повинні застосовуватися двосторонні перекинуті або звичайні бортові відсмоктувачі. При ширині ванни більше 1 м слід встановлювати спеціальне укриття з таким розрахунком, щоб ширина відкритої поверхні розчину у ванні не перевищувала 0,9 м. Обсяги повітря, що відсмоктується (м -3 /год) від ванн, обладнаних бортовими відсмоктувача- ми, наведено в додатку до цих Правил.

  7. Знежирення листів і заготовок органічними розчинниками повинно проводитися тільки при ефективно діючій припливно-витяжній вентиляції, яка відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів з пожежної без­пеки.

Незалежно від наявності вентиляції працівникам, які виконують роботи по знежиренню в закритих приміщеннях, повинні бути видані фільтруючі ре­спіратори або шлангові протигази з подачею чистого повітря відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту орга­нів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промис­лової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 квітня 2008 року за № 285/14976 (НПАОП 0.00-1.04-07).

  1. Ванни для лужного оксидування повинні бути теплоізольовані. Зава­нтаження у ванни і вивантаження з них деталей повинні бути механізовані. Будова, висота і розташування ванн повинні забезпечувати зручність і безпе­ку роботи на них.

  2. Рівень розчину у ванні оксидування повинен бути не менше ніж на 30 мм нижче верхнього краю ванни.

  3. Для попередження викиду розчину з ванн оксидування під час кори­гування та їх поповнення повинні застосовуватися спеціальні пристосування (трубки, що доходять до дна ванн, для подачі гарячої води, перфоровані відра для розчинення лугів, ковші з довгими ручками тощо).

  4. До роботи на ваннах оксидування не допускаються працівники, які не пройшли спеціального навчання, не проінструктовані і не забезпечені за­собами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 27.0-3.01-08.

  5. Підключення до цехових трубопроводів захисного газу повинно проводитися через редуктор і ротаметр під керівництвом працівника, на яко­го покладено обов’язки чергового по обслуговуванню газопроводів.

Підключення до цехових трубопроводів захисного газу здійснюється під керівництвом працівника, відповідального за організацію безпечного вико­нання робіт на об'єкті (майстра).

  1. Перед підключенням шлангів до трубопроводу працівник, на якого покладено обов’язки чергового по обслуговуванню газопроводів, повинен перевірити справність арматури і шлангів, що підключаються.

  2. Контроль фактичного вмісту кисню в нижній зоні приміщення (шляхом газового аналізу), в якому проводиться зварювання в середовищі за­хисного газу (з відбором проб на рівні підлоги, в колодязі, траншеї або прия­мку), повинен проводитись не менше одного разу на тиждень.

  3. Під час виконання зварювальних робіт в середовищі захисних газів у важкодоступних приміщеннях біля їх входу повинні встановлюватися зна­ки безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захи­сту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

 1. Вимоги охорони праці під час зварювання та різання сплавів

  1. Підготовчі роботи із застосуванням знежирювальних рідин перед зварюванням виконуються відповідно до інструкцій з охорони праці, розроб­лених на підприємстві відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98.

Місця проведення зварювальних робіт повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння.

  1. Зварювальні роботи проводяться відповідно до вимог Правил охоро­ни праці під час зварювання металів, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 14 грудня 2012 року № 1425, зареєстро­ваних у Міністерстві юстиції України 4 січня 2013 року за № 63/22595.

  2. При знежирюванні кромок металу під зварювання необхідно дотри­муватись таких вимог:

Завантажити