НПАОП 28.0-1.37-14Правила охорони праці принанесенні металопокриттів

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2014 м. Київ № 581

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

08 вересня 2014 р. за №1090/25867

Про затвердження Правил охорони праці при нанесенні
металопокриттів

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 "Про деякі заходи з оп- тимізації системи центральних органів виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів, що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при нанесенні металопокриттів, за­тверджені постановою Президії ЦК профспілок робітників суднобудівної промисловості від 24 листопада 1972 року та наказом Міністерства судно­будівної промисловості СРСР від 01 грудня 1972 року (НПАОП 28.5-1.08-72), Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві металопо­криттів, затверджені постановою Президії ЦК профспілок робітників маши­нобудування СРСР від 08 червня 1960 року (НПАОП 28.5-1.17-60).

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з пи­тань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Ю

Міністр

. ПроданПОГОДЖЕНО:

Г олова

Держгірпромнагляду України

Заступник Г олови СПО об'єднань профспілок

Перший заступник Г олови

Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Директор виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Г олова Державної інспекції ядерного регулювання України

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Міністр

о

О. І. Хохотва

С. М. Кондрюк

О. Мірошниченко

 1. Акопян

 2. Божко

С. Бочковський

М. Ю. Бродський

О. Мусій

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Правила охорони праці при
нанесенні металопокриттів ЗМІСТ

 1. Загальні положення3

 2. Загальні вимоги3

 3. Вимоги безпеки до технологічних процесів6

 1. Вимоги до зберігання, складування та транспортування матеріалів,

заготівок, готових виробів та відходів виробництва 6

 1. Вимоги безпеки до устаткування, робочих місць та огороджень.... 10

 2. Вимоги до безпечного використання інструменту 14

 3. Вимоги безпечного виконання робіт під час використання

легкозаймистих та горючих рідин 14

 1. Вимоги безпеки під час приготування розчинів та електролітів 16

 2. Вимоги безпеки під час підготовки поверхні виробів перед

нанесенням металопокриттів 17

 1. Вимоги безпеки при нанесенні металопокриттів електрохімічним

способом 23

 1. Вимоги безпеки при нанесенні хімічних металопокриттів 24

 2. Вимоги безпеки при нанесенні металопокриттів фізичним

способом 25ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 20 серпня 2014 року № 581

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

08 вересня 2014 р. за № 1090/25867ПРАВИЛА

охорони праці при нанесенні металопокриттів

 1. Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання неза­лежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність, пов'язану з нанесенням металопокриттів.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці при нанесенні ме­талопокриттів електрохімічним, хімічним і фізичним способами.

 3. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які ви­конують роботи з нанесення металопокриттів.

 1. Загальні вимоги

 1. Роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затверджено­го наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

 2. Забороняється залучення жінок до робіт відповідно до Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністер­ства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрова­ного у Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками здійснюється відповідно до вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт відповідно до Пе­реліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджено­го наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми здійснюються відповідно до вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юс­тиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Роботодавець повинен опрацювати і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного коміте­ту України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

 2. Роботодавець зобов'язаний забезпечити проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, за­реєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці проводяться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 4. Роботодавець повинен розробити та затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт з підвищеною небез­пекою, затвердженогонаказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05).

 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захво­рювань і аварій на виробництві здійснюється відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професій­них захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 6. Рівні небезпечних і шкідливих виробничих чинників у виробничих та допоміжних приміщеннях повинні відповідати вимогам Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37 (ДСН 3.3.6.037-99), Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації, затверджених постановою Головного державного санітар­ного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39 (ДСН 3.3.6.039-99), Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затвердже- нихпостановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (ДСН 3.3.6.042-99), Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затвердже­них наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (ДСанПіН 3.3.6.096-2002), ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитар­но-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасно­сти", ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования" (з обмеженою сферою застосування - тільки в питанні гігієніч­ного нормування в галузі вібрації).

 7. Роботодавець забезпечує своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

 8. Експлуатацію електроустановок, що обслуговуються споживачами, необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лю­того 1998 року за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), та ДСТУ 7237:2011 "Си­стема стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номен­клатура видів захисту".

 9. Роботи, які згідно з технологічним процесом пов'язані з виділенням токсичних і шкідливих викидів (роботи з лугом, кислотами, електролітами, нанесення металопокриттів), необхідно виконувати при включеній загально- обмінній та місцевій вентиляції.

 10. Системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря приміщень повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

 11. Показники концентрації хімічних речовин у повітрі робочої зони повинні відповідати Вимогам до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затвердженим наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстро­ваним у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834 (НПАОП 0.00-8.11-12).

 12. Роботодавець повинен забезпечувати працівників спеціальним одя­гом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту згідно з вимо­гами:

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвер­дженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охо­рони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрова­ного у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08);

Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та ін­ших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та ме­талообробної промисловості, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21 лютого 2006 року № 89, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 березня 2006 року за № 250/12124 (НПАОП 29.0-3.02-06);

Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та ін­ших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (НПАОП 0.00-3.07-09).

 1. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Тех­нічного регламенту засобів індивідуального захисту, затверджено­го постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 1. Вимоги безпеки до технологічних процесів

1. Вимоги до зберігання, складування та транспортування матеріалів,
заготівок, готових виробів та відходів виробництва

 1. Для зберігання, складування та транспортування заготівок, ма­теріалів і готових виробів необхідно використовувати тару відповідно до ви­мог ГОСТ 14861-91 "Тара производственная. Типы", ГОСТ 19822-88 "Тара производственная. Технические условия" та ГОСТ 12.3.010-82 "ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации".

 2. Хімічні речовини необхідно зберігати в закритій тарі з бирками та етикетками відповідно до вимог ГОСТ 3885-73 "Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" з урахуванням здатності до хімічної взаємодії цих речовин та Правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 серпня 2010 року № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2010 року за № 850/18145.

 3. Тара для зберігання хімічних речовин повинна мати написи, сиг­нальний колір та знаки безпеки відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (далі - ДСТУ ISO 6309:2007) та Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262 (далі - Технічний регламент знаків безпеки і за­хисту здоров'я працівників).

 4. Місця зберігання хімічних речовин повинні бути обладнані стела­жами та шафами, забезпечені інвентарем, пристосуванням для наповнення тари, засобами нейтралізації, засобами індивідуального захисту відповідно до вимог ДСТУ 7238:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби колектив­ного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація" (у частині пере­ліку основних видів засобів захисту працюючих (засоби колективного захи­сту)) та ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація" (у частині пере­ліку основних видів засобів захисту працюючих (засоби колективного захи­сту)). Стелажі, оснащення та інструмент повинні бути виготовлені з негорю­чих та неіскристих матеріалів.

 5. Пожежонебезпечні та шкідливі речовини необхідно зберігати на складі у відповідній тарі або у тарі підприємства-виробника у спеціально відведених для них місцях з урахуванням фізико-хімічних властивостей та класу небезпеки речовин із забезпеченням вільного доступу до кожного з них. Захаращувати проходи, проїзди, вхід у складське приміщення не дозво­ляється.

 6. Склади виробничих приміщень необхідно оснащувати збірно- розбірними стелажами відповідно до вимог ГОСТ 14757-81 "Стеллажи сбор­но-разборные. Типы, основные параметры и размеры".

 7. Відкриття тари з ціанистою сіллю необхідно виконувати у приміщенні, обладнаному ваннами з бортовими відсмоктувачами, витяжними шафами, з використанням інструментів, приладів і тари для розфасовування та розчинення хімічних речовин.

 8. На складі, де зберігаються ціанисті сполуки, повинні бути встанов­лені скляні або керамічні посудини з 10-процентним розчином залізного ку­поросу та водопровідний кран для нейтралізації сполук у разі їх потрапляння на підлогу.

 9. На складі для зберігання ціанистих солей та сполук заборонено зберігати хімічні речовини, що використовуються під час нанесення метало­покриттів.

 10. Зберігання ціанистих сполук у сухому вигляді на складі не дозво­ляється. Водний розчин ціанистих сполук для коректування робочих ванн необхідно зберігати у витяжній шафі в герметично закритих опломбованих ємностях. На ємності та дверцятах шафи повинні бути нанесені знаки безпе­ки відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007 та Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників.

 11. Допускається зберігання ціанистих солей у сухому вигляді на складі у разі необхідності багатократного коректування ванн під час вико­нання технологічних процесів нанесення металопокриттів. Зберігати ціанисті солі необхідно у спеціально обладнаному приміщенні у витяжних шафах.

 12. Зберігання та реалізацію (відпуск) прекурсорів необхідно здійснювати відповідно до вимог Порядку провадження діяльності, пов'яза­ної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року № 589.

 13. Транспортування хімічних речовин та їх відходів необхідно здійснювати в справній чистій закритій тарі на спеціальних ношах або візках відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы перемещения гру- зов на предприятих. Общие требования безопасности", ДСТУ 4500-5:2005 "Вантажі небезпечні. Марковання", ДСТУ 4500-4:2006 "Вантажі небезпечні. Методи випробувань" та ДСТУ 4500-3:2008 "Вантажі небезпечні. Кла­сифікація" .

 14. Для транспортування вантажів усередині виробничих приміщень необхідно використовувати:

 • підвісні конвеєри, монорейкові дороги з автоматичним адресуван­ням вантажів;

 • системи автоматичного навантаження гальванічних ліній;

 • роботи та маніпулятори для завантаження та вивантаження кон­веєрних ліній;

 • вертикально-колискові конвеєри для міжповерхового транспорту­вання між дільницями;

 • засоби малої механізації відповідно до вимог ГОСТ 13188-67 "Те­лежки грузовые. Типы, основные параметры и размеры".

 1. Роботи з використанням вантажопідіймальних кранів, ван­тажопідіймальних машин, вантажозахоплювальних пристроїв, тари необ­хідно виконувати відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуата­ції вантажопідіймальних кранів, затвердженихнаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07), та ГОСТ 12.2.022-80 "ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности".

 2. Роботи з використанням вантажопідіймальних кранів необхідно виконувати відповідно до вимог:

Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (ма­шиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 року № 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1995 року за № 371/907 (НПАОП 0.00-5.03-95);

Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердже­ної наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 року № 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1995 року за № 372/908 (НПАОП 0.00-5.04-95);

Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 60/596 (НПАОП 0.00-5.06-94);

Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідій­мальних кранів в справному стані, затвердженої наказом Державного коміте­ту України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, за­реєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 59/595 (НПАОП 0.00-5.07-94);

Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженоїнаказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 58/594 (НПАОП 0.00-5.20-94).

 1. Вантажопідіймальні крани, вантажопідіймальні машини повинні проходити технічний огляд відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) ма­шин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджено­го постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

 2. Підвісне транспортне устаткування (монорейки, кран-балки, кон­веєри) повинно розташовуватися поза зоною робочих місць. У разі неможли­вості такого розташування підвісне транспортне устаткування знизу повинно бути обладнано суцільним огородженням.

Переміщати вантажі над працівниками, проходити під піднятим ванта­жем заборонено.

 1. Транспортування хімічних речовин та розчинів для нанесення ме­талопокриттів, легкозаймистих та горючих рідин необхідно здійснювати цен­тралізовано трубопроводами з матеріалів, хімічно стійких до речовин, що транспортуються.

 2. Транспортування ціанистих солей зі складу у виробничі приміщен­ня необхідно здійснювати в нерозкритих барабанах або в запечатаних банках.

 3. Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно­разгрузочные. Общие требования безопасности".

 4. Під час нанесення металопокриттів не дозволяється застосовувати матеріали, які не пройшли санітарно-гігієнічну експертизу відповідно до ви­мог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 жовтня

 1. року № 247, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня

 2. року за № 4/5195 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 березня 2006 року № 120).

Завантажити