НПАОП 92.7-1.01-06Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки

утримання у справному стані під’їздів до атракціонів та майданчиків біля них для аварійно-рятувальних технічних засобів;

забезпечення засобами зв’язку та озвучення, утримання їх постійно в справному стані;

очищення дна акваторій у місцях розташування водних атракціонів; укладення договорів про обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговува­ння місць розміщення атракціонів відповідно до вимог Переліку об’єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому на догові­рній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1214;

навчання обслуговувального персоналу діям у разі виникнення аварійної або надзвичайної ситуації, розроблення та відпрацювання обслу- говувальним персоналом сумісно з аварійно-рятувальними службами від­повідних заходів з ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій відповідно до статті 33 Закону України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”;

забезпечення інформацією та інструкціями відвідувачів, обслу- говувального персоналу та контроль виконання вимог інструкцій.

 1. Додатково для зменшення ризику небезпечних впливів і ситуацій необхідно:

проаналізувати загрозу виникнення аварій та надзвичайних ситуацій, розробити способи евакуації відвідувачів і обслуговувального персоналу, ви­значити шляхи евакуації та забезпечити постійне утримання їх у справному стані;

передбачити пристрої для аварійної зупинки атракціонів, якщо це необ­хідно;

забезпечити можливість ручного переміщення окремих частин обладнання;

поліпшити огляд з робочого місця оператора;

забезпечити доступність вузлів і деталей для огляду та ремонту тощо.

 1. ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ АТРАКЦІОННОГО КОМПЛЕКСУ

  1. Територія атракціонного комплексу, будівлі та приміщення, що бу­дуються для встановлення в них атракціонів і обладнання, що належать до них, мають відповідати проектним рішенням, вимогам цих Правил, інших нормативно-правових актів, стандартів, санітарних норм, буді­вельних норм і правил (далі - нормативні документи - НД).

  2. Атракціонні комплекси, будівлі та приміщення для встановлення в них атракціонів і обладнання, що належать до них, а також пересувні містечка атракціонів повинні розміщуватись відповідно до проектів, розроблених спеціалізованими організаціями, що мають ліцензію (до­звіл) на виконання таких робіт.

  3. Перед прийняттям рішення щодо розміщення атракціонів у будівлях і на територіях мають бути проведені роботи з інженерних вишукувань для будівництва відповідно до вимог чинних НД.

  4. Розташування атракціонних комплексів, будівель та приміщень для встановлення в них атракціонів і обладнання, що відноситься до них, а також пересувних містечок атракціонів на територіях, які піддаються впливу несприятливих природних і геологічних процесів (селі, лавини, зсуви, обвали, заболоченість, підтоплення, просідання тощо) та техно­генних явищ (зони можливого хімічного, радіаційного, біологічного, гідродинамічного ураження, пожежі), не допускається.

  5. Проекти розміщення атракціонів повинні погоджуватись в установленому порядку.

  6. Кожен майданчик, на якому експлуатуються атракціони, має бути обладнаний протипожежними щитами з первинними засобами пожежо­гасіння, розміщеними в доступних місцях відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства Украї­ни з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126 і зареє­строваних у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

Відстань від засобів пожежогасіння до атракціонів не повинна переви­щувати 50 м.

  1. Територія водних атракціонів має відповідати вимогам Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від

 1. № 272 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України

 1. за № 95/6383 (із змінами) (далі - Правила охорони життя людей на водних об’єктах України) та іншим НД з цих питань.

Склад і властивості води водних об’єктів (басейни, природні водні

середовища), біля яких розташовуються водні атракціони, мають відповідати вимогам „Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от загрязне­ния СанПиН 4630-88”, затверджених заступником Міністра охорони здоров’я СРСР, головним державним санітарним лікарем СРСР від 04.07.88 № 4630­88.

  1. Атракціонні комплекси, шумові характеристики яких у робочому режимі перевищують гігієнічні нормативи шуму, установлені „Санитар­ными нормами допустимого шума в помещениях жилых и обществен­ных зданий и на территории жилой застройки”, затверджені головним державним санітарним лікарем СРСР від 03.08.84 № 3077-84, мають розміщуватися від адміністративних будівель і житлових будинків на відстані, що забезпечує зменшення шуму до нормативних величин, або необхідно зменшити шум до нормативного за допомогою шумопо­глинальних екранів відповідно до вимог НД.

  2. Територія атракціонів повинна утримуватись у чистоті, пішохідні доріжки, під’їзди та майданчики повинні бути замощеними або заасфа­льтованими.

Під’їзди до будівель, у яких розміщені атракціони, та до атракціонів, розташованих просто неба, а також майданчики біля них, призначені для установлення аварійно-рятувальних технічних засобів під час виконання аварійно-рятувальних робіт, повинні постійно утримуватись чистими та вільни­ми.

  1. На території атракціонних комплексів мають передбачатися си­стеми обмеження доступу, що забезпечують безпечну експлуатацію атракціонів і належну безпеку для життя та здоров’я відвідувачів, а та­кож підходи та під’їзди до атракціонів, що уможливлюють вільний прохід відвідувачів і рух транспорту.

4.11.Залежно від типу атракціону мають застосовуватися такі системи обмеження доступу:

 1. візуальні системи, розраховані винятково на візуальне сприйняття:

кольорові смуги на підлозі або обмежувальні виступи, стовпчики, конуси тощо;

 1. гнучкі системи, виконані із гнучких елементів типу ланцюжків, стрічок тощо, розраховані на візуальне сприйняття, а не фізичне стримуван­ня;

 2. жорсткі системи, виконані з жорстких конструкцій (огородження, бар’єри тощо), здатних сприймати горизонтальні навантаження.

 1. Для забезпечення безпеки руху і (або) розташування відвідувачів на атракціоні має бути необхідна кількість проходів в огородженнях і бар’єрах. Ширина будь-якого проходу для входу (виходу) повинна бути не менше 0,8 м і не більше 2,5 м. Залежно від типу атракціону повинні застосовуватися такі проходи для входу (виходу):

 1. проходи без будь-якого прямого контролю входу (виходу);

 2. проходи, контрольовані персоналом;

 3. проходи з бар’єрами або воротами, що позначають прохід у спеці­альну зону та обмежують потік відвідувачів (наприклад, за допомогою меха­нічних воріт або турнікетів);

 4. проходи з бар’єрами або воротами, що відчиняються та зачиняються оператором або обслуговувальним персоналом;

 5. проходи з бар’єрами або воротами, що блокують у разі відчинення пуск атракціону.

4.13.Огородження мають бути розраховані на можливі під час експлуа­тації навантаження відповідно до вимог НД. Висота огороджень має бути не менше 1,0 м щодо поверхні, на якій перебувають відвідувачі, а їх конструкція має бути такою, щоб ні дорослі, ні діти не могли проліз­ти крізь них або під ними. Якщо огороджується об’єкт, що становить значну небезпеку, то застрявання голови людини між елементами огородження має бути унеможливлене.

Дозволяється використовувати два типи огороджень:

 1. огородження з вертикальними або нахиленими під невеликим кутом внутрішніми елементами (рис. 1), при цьому відстань між двома сусідніми елементами не повинна перевищувати 100 мм. До даного типу огороджень належать огородження, у яких як внутрішній елемент використовується сітка (рис. 2);

 2. огородження з декоративними внутрішніми елементами (рис. 3). Від­стань між двома суміжними елементами не повинна перевищу­вати 100 мм.

Елементи огороджень не повинні мати гострих країв.

Рис. 1 - 3 не визначають конструкції огороджень.Рис. 1. Огородження з нахиленими під невеликим кутом внутрішніми елементами

О

s

<=>

о

Ф

бо уа кс

100 макс

Рис. 2. Огородження із сіткоюНа атракціонах, призначених винятково для дітей молодше 10 років, і де зони, що огороджуються, розташовані на одному рівні, дозволяється ви­користовувати бар’єри висотою 0,85 м.

 1. Дитячі майданчики, обладнані атракціонами без кінематичних (ру­хомих) елементів, дозволяється огороджувати посадками з кущів з дво­ма та більше проходами шириною не менше 1,5 м.

 2. Ділянки майданчика, на яких експлуатуються дитячі немеха- нізовані атракціони, особливо місця приземлення під час катання з гі­рок, а також майданчики під зоною розгойдування гойдалок, мають бути засипані піском або тирсою. У процесі експлуатації вибоїни, що утворюються в місцях приземлення з гірок, необхідно засипати.

 3. Відстань між зовнішньою огорожею та атракціоном (з урахуван­ням максимальної траєкторії переміщення рухомих частин атракціону) має бути не менше 1,0 м. Відстань між максимальними траєкторіями переміщення рухомих частин сусідніх атракціонів має бути не менше 1,0 м.

 4. Механізовані атракціони з рухомими сидіннями або посадковими

місцями, що становлять небезпеку травмування відвідувачів і обслу­говувального персоналу під час роботи атракціону, повинні мати огоро­жу зони катання по всьому периметру на відстані не менше 1,0 м. Прохід між огорожами сусідніх атракціонів має бути не менше 1,5 м з урахуванням вимог пунктів 4.16 і 5.15.7 цих Правил.

Укріплення секцій огорожі має унеможливлювати їх демонтаж без спеціального інструменту.

Огорожа багатомісних атракціонів (24 місця і більше) повинна мати роздільні вхід і вихід. Вхідні двері мають відчинятися всередину посадкової площадки та мати ширину не менше 0,8 м. Вихідні двері повинні відчинятися назовні та мати ширину не менше 1,0 м.

Двері огорож мають обладнуватися замками. Замок вихідних дверей повинен відмикатися під час експлуатації зсередини (без ключа). За наявності в складі атракціонів огорожі, що входить у комплект постачання атракціону, виконуються вимоги настанови з експлуатації.

4.18.Робочі місця операторів мають обладнуватись кабінами (парасолями, навісами тощо) для захисту оператора від дії сонячної радіації та атмо­сферних опадів навіть тоді, коли вони й не передбачені конструкцією атракціону.

Кабіни операторів на атракціонах, що експлуатуються в холодний пері­од року, повинні оснащуватися безпечними обігрівачами відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004.

Електричні опалювальні прилади, що встановлюються в кабіні, мають бути пожежобезпечними, а їх струмопровідні частини - захищеними. Ці при­лади слід приєднувати до електричної мережі після ввідного пристрою. Корпус опалювального приладу має бути заземлений (занулений).

Не дозволяється встановлення в кабіні оператора резисторів для електродвигунів.

4.19.З робочого місця оператора має бути повний і безперешкодний

огляд всіх робочих зон атракціону.

Робоче місце оператора має бути обладнане зручним і безпечним пу­льтом керування. Загальні ергономічні вимоги до робочого місця оператора мають відповідати НД.

 1. Конструкція кабіни оператора повинна забезпечувати природну вентиляцію, а за необхідності влаштовується примусова вентиляція. 4.21.Освітленість робочого місця оператора має відповідати вимогам НД і бути не менше 100 лк.

 1. Кабіна оператора повинна мати площу підлоги не менше 2 м2і внутрішню висоту не менше 2 м.

Двері кабіни оператора мають бути оснащені запірним пристроєм, що унеможливлює доступ у кабіну сторонніх осіб.

Висота дверного прорізу має бути не менше 1,9 м, ширина - не менше 0,6 м.

 1. У кабіні оператора, крім пульта керування, шафи з електроапара­турою, сигнальних і контрольних приладів, мають бути передбачені: світильник для освітлення кабіни;

місце для вогнегасника;

місце для зберігання експлуатаційної документації;

місце для зберігання засобів надання першої медичної допомоги.

 1. Припустимий рівень шуму та вібрації на робочому місці оператора (помічника оператора) атракціону не повинні перевищувати граничнод­опустимих рівнів відповідно до Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37, і Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 39.

 2. Параметри мікроклімату в кабіні оператора (помічника оператора) атракціону повинні відповідати вимогам Санітарних норм мікро­клімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджених по­становою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42.

 3. Рівні напруженості електромагнітного поля на робочому місці оператора (помічника оператора) атракціону не повинні перевищувати граничнодопустимих рівнів відповідно до Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2002 № 476 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за № 203/7524.

Параметри електричних і електромагнітних полів на території атракціонних комплексів мають відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випроміню­вань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.96 № 239 „Про затвердження Державних санітарних правил та норм” і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.96 за № 488/1513.

 1. Під час вибору місця встановлення атракціонного комплексу (окремого атракціону) слід ураховувати забруднення атмосферного повітря хімічними і біологічними речовинами, граничнодопустимі концентрації яких не повинні перевищувати величин, зазначених у Державних санітарних правилах охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними ре­човинами), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.07.97 № 201.

 2. Порядок накопичення, транспортування, знешкодження і захороне- ння відходів під час експлуатації атракціонів повинен відповідати Гігіє­нічним вимогам щодо поводження з промисловими відходами та ви­значення їх класу небезпеки для здоров’я населення ДСанПіН 2.2.7.029-99, затвердженим постановою головного державного саніта-

рного лікаря України від 01.07.99 № 29.

 1. Проекти розміщення атракціонів мають підлягати державній санітарно-гігієнічній експертизі відповідно до вимог Порядку проведе­ння державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2000 № 247 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за № 4/5195 (у редакції наказу МОЗ України від 14.03.2006 № 120, зареєстрованого в Мін’юсті України 31.03.2006 за № 362/12236), а визначення відповід­ності діючих атракціонів вимогам санітарних норм, зазначених у пункті 4 цих Правил, має здійснюватися в ході поточного державного саніта­рно-епідеміологічного нагляду відповідно до вимог Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд, затвердженого по­становою Кабінету Міністрів України від 22.06.99 № 1109 (із змінами).

 2. Проекти розміщення атракціонів мають підлягати державній екс­пертизі стосовно техногенної безпеки відповідно до статті 17 Закону України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” і статті 38 Закону України „Про правові засади цивільного захисту”.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО БУДОВИ АТРАКЦІОНІВ ТА ЇХ

СКЛАДОВИХ ЧАСТИН 5.1.Загальні вимоги

 1. Атракціони мають бути здатними сприймати максимальні наванта­ження (маси власних конструкцій, відвідувачі і глядачі, частини, що ру­хаються, атракціону з відвідувачами, вітер та сніг, динамічні, вібраційні та ударні (у тому числі аварійні), температурні, сейсмічні та інші навантаження, а також усі можливі їхні несприятливі сполучення, навіть якщо ці комбінації навантажень малоймовірні), що виникають під час монтажу та експлуатації, без руйнування або появи неприпусти­мих деформацій, зберігати задані властивості за багаторазового монта-

жу, демонтажу та транспортування.

 1. Конструкції атракціонів з метою унеможливлення або зменшення ризику руйнування (пластичного та утомного) повинні бути розраховані на міцність відповідно до вимог НД.

 2. Конструкції атракціонів обертового типу мають бути розраховані на статичні навантаження для умов поза експлуатацією та під час екс­плуатації з повним і частковим завантаженням. Розрахунок конструкцій на однобічне завантаження слід проводити для випадків, коли зайняті посадкові місця на 1/4 або 3/4 периметра атракціону.

 3. Під час розрахунку конструкцій атракціонів обертового типу необ­хідно перевірити їх опір утоми за однобічного завантаження 1/6 і 5/6 периметра атракціону. У цьому разі вважається, що однобічне заванта­ження діє протягом усієї розрахункової кількості циклів завантаження.

 4. Під час розрахунку міцності конструкції та посадкових місць слід приймати такі значення номінальних навантажень:

на кожного відвідувача віком понад 10 років:

750 Н - для всіх розрахунків на втому і розрахунків на статичні навантаження в атракціонах, призначених для двох і більше відвідувачів;

1000 Н - для розрахунків на статичні навантаження в атракціонах, призначених для одного відвідувача; на кожного відвідувача віком 10 років і менше - 500 Н для розрахунків у всіх випадках.

 1. Каруселі з декількома видами руху необхідно розраховувати з урахуванням усіх сил інерції, що виникають під час обертання (від­центрових, коріолісових, гіроскопічних, гальмування, удару тощо).

 2. Під час проектування розрахунок на стійкість атракціонів проводиться з метою гарантування стійкості положення та форми під час експлуатації.

 3. Під час розрахунку на стійкість положення (перекидання, ковзан­ня та підведення конструкцій) не повинні враховуватися тимчасові навантаження, що збільшують стійкість, і постійні навантаження від тих частин конструкції, які не закріплені на ній стаціонарно. При враху­ванні постійних навантажень, що збільшують стійкість, у розрахунок приймаються їх мінімально можливі значення. У разі, якщо власна маса конструкції не забезпечує необхідної її стійкості, слід застосовувати додаткові конструктивні заходи (противаги, анкери тощо).

Атракціони обертового типу мають бути стійкими за однобічного

завантаження сидінь на 1/6 периметра атракціону. У цьому разі перекидний момент, викликаний однобічним завантаженням, не повинен перевищувати утримувального моменту. Аналогічну перевірку на стійкість положення необхідно виконувати для атракціонів з багатомісними гондолами з роз­глядом найбільш несприятливого випадку - однобічного завантаження крайнього сектора гондоли.

 1. Розрахунки на стійкість форми повинні виконуватися відповідно до вимог НД.

 2. Конструкція атракціону повинна забезпечувати зведення до мінімуму ризику одержання травми відвідувачами від ударів, здавлюва­ння та зачеплення при русі атракціону або його частин. Якщо це немо­жливо забезпечити, то необхідно запобігти доступу людей у небезпечні зони.

 3. Коли потрібне огородження небезпечних зон усередині або зовні атракціону, воно має бути розміщене відповідно до вимог НД на такій відстані, щоб ніхто не міг через огородження торкнутися будь-якої ча­стини, що рухається, атракціону. Ця відстань залежить від:

висоти джерела небезпеки над поверхнею підлоги; висоти огородження;

найкоротшої відстані від огородження до джерела небезпеки.

 1. Будь-які складові частини механізмів атракціону (приводи, трансмісії, механічні передачі, муфти, шківи тощо), що становлять не­безпеку, до яких можуть мати доступ відвідувачі або обслуговувальний персонал, повинні бути захищені огорожами (кожухами, кришками, екранами, дверима тощо) відповідно до вимог НД. Огорожі, призначені для запобігання доступу в небезпечні зони потрібно виготовляти та встановлювати відповідно до вимог НД таким чином, щоб вони пере­шкоджали потраплянню частин тіла в небезпечні зони з урахуванням віку відвідувачів, а також унеможливлювали їх демонтаж без застосува­ння інструментів.

 2. Деталі конструкцій і механізмів, до яких висуваються вимоги контролю під час експлуатації, мають бути доступні для проведення необхідного контролю принаймні в розібраному стані.

 3. Для болтів, гайок, клинів та інших кріпильних деталей, що під­даються впливу вібрації, необхідно передбачити заходи щодо унемож- ливлення самовідгвинчування та саморозклинення (пружинні шайби, шплінти, контргайки тощо). У цьому разі попереднє затягнення болтів не може вважатися достатньою мірою, особливо на початкових стадіях експлуатації атракціону. Тому в експлуатаційних документах мають за­значатися місця розташування кріпильних деталей, затягнення яких слід контролювати, а також періодичність контролю.

5.1.15.Застосування пружних стопорних шайб (пружинних, стопорних із зубами, фасонних, з лапкою або носком та аналогічних) як міра попередження самовідгвинчування болтів класу 8.8 і 10.9 не дозволяє­ться.

 1. У разі застосування відкритих гаків необхідно вживати заходів, що унеможливлюють їхнє відчіплювання. Гаки із запобіжною засувкою (замком) не належать до відкритих.

 2. У з’єднаннях канатів не повинно бути вузлів і перегинів, а також

Завантажити