НПАОП 92.7-1.01-06Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки

призначає працівника, відповідального за безпечну експлуатацію атракціонів;

призначає працівника, відповідального за утримання атракціонів у справному стані;

призначає обслуговувальний і ремонтний персонал (операторів, контролерів, електриків, слюсарів-ремонтників, налагоджувальників, монта­жників тощо);

створює ремонтну службу;

установлює порядок проведення періодичного технічного обслуговува­ння та ремонту;

забезпечує в установлений термін і у випадках, зазначених у пунктах 10.3і 10.3цих Правил, проведення технічних оглядів;

забезпечує умови для виконання відповідальними працівниками, обслуговувальним персоналом своїх обов’язків;

на основі Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнагляд­охоронпраці України від 26.01.2005 № 15 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), організовує розроблення Положення про навчання з питань охорони праці (далі - Положення про навчання), яке затверджується його наказом і діє в ме­жах підприємства, та забезпечує його виконання;

організовує розроблення та затверджує Інструкції з охорони праці для обслуговувального і ремонтного персоналу відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держна­глядохоронпраці від 29.01.98 № 9 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666;

забезпечує працівників Правилами та інструкціями.

 1. Номер і дата наказу про призначення працівника, відповідально­го за утримання у справному стані атракціонів, а також посада, прі­звище, ім’я та по батькові, його підпис заносяться до паспорта атракціону.

 2. Дозволяється покладати обов’язки працівників, відповідальних за безпечну експлуатацію атракціонів і за утримання атракціонів у справному стані, на одного працівника.

 3. У разі володіння атракціоном громадянином, який здійснює під­приємницьку діяльність без статусу юридичної особи і без залучення найманої праці, обов’язки відповідальних працівників може виконувати цей громадянин за умови проходження ним навчання та перевірки знань з питань охорони праці та цивільного захисту у сфері техногенної безпеки.

 4. Працівники, відповідальні за безпечну експлуатацію атракціонів і за утримання атракціонів у справному стані, обслуговувальний і ремонтний персонал перед призначенням повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці та цивільного захисту у сфері техногенної безпеки, а також інструктаж і стажування відповідно до Положення про навчання.

 5. Увесь персонал, що бере участь в експлуатації атракціонів зале­жно від своїх службових обов’язків повинен бути навчений і знати: основні технічні характеристики, будову та правила безпечної експлуа­тації та обслуговування атракціонів;

безпечне розміщення атракціонів;

способи вирішення виникаючих проблем, у тому числі дії під час екстремальних ситуацій (виникнення пошкоджень і відмов обладнання, не­щасних випадків, пожеж, несприятливих погодних умов, виникнення за­грози вибухів та інших надзвичайних ситуацій);

принципи роботи систем забезпечення безпечної експлуатації; порядок оповіщення про несправний стан, пошкодження або над­звичайні події;

порядок посадки та висадження;

обмеження для відвідувачів у користуванні атракціонами за їхніми пси­хофізичними даними;

порядок розміщення та фіксації відвідувачів, включаючи перевірку запирання пристроїв фіксації;

порядок здійснення аварійної зупинки;

дії в аварійній ситуації, включаючи відключення енергоживлення та

евакуації відвідувачів;

порядок надання долікарняної допомоги потерпілим від нещасного ви­падку на атракціоні.

10.4.7.Обслуговування відвідувачів і керування атракціонами мають ви­конувати оператори.

10.4.8.Оператори нижчеперелічених типів атракціонів повинні бути не молодше 18 років:

а) будь-яких атракціонів, що перевозять відвідувачів, крім тих, що повільно рухаються, призначених у першу чергу для дітей, але не під­падають під вимоги підпункту „в” цього пункту;

б) тирів, що використовують небезпечні метальні снаряди;

в) атракціонів, розташованих у будь-яких закритих приміщеннях, роз­рахованих більш ніж на 30 чоловік і призначених у першу чергу для дітей.

У інших випадках оператори або службовці, що виконують відповід­альні з погляду безпеки обов’язки, повинні бути не молодше 16 років.

Вікові вимоги, крім того, повинні відповідати Кодексу законів про пра­цю України.

10.4.9.Залежно від конструкції атракціону можуть призначатися помі­чники оператора у випадках, коли це передбачено настановою з експлу­атації атракціону.

10.4.10.Оператори, їх помічники, електрики, слюсарі-ремонтники, нала- годжувальники, монтажники перед призначенням на роботу повинні пройти медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 45 і зареє­строваного у Міністерстві юстиції України 21.06.94 за № 136/345 (зі змінами), і Правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, дія­льність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 „Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівни­ків окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких по­в’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб” і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за № 639/6927.

Не дозволяється виконувати роботу з обслуговування атракціонів пра­цівникам із захворюванням серцево-судинної системи, порушеною ко­ординацією рухів, зниженням гостроти зору та слуху, психічними розладами, з алкогольною чи наркотичною залежністю.

Роботи з монтажу, налагодження, ремонту та підтримування атракціонів у справному стані, пов’язані з проведенням їх на висоті або, що виконуються під напругою, можуть виконувати працівники, які мають спеціальні посвідчення на виконання цих видів робіт.

Працівники, допущені до технічного обслуговування та ремонту атракціонів (механік, слюсар та інші), повинні мати відповідну кваліфікацію, а працівники, допущені до обслуговування та ремонту електрообладнання напругою до 1000 В, повинні мати групу з електробезпеки не нижче III від­повідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-98.

Працівники, допущені до технічного обслуговування та ремонту атракціонів (механік, слюсар та інші), оператор, помічник оператора, які обслуговують атракціон, повинні мати групу з електробезпеки не нижче II, а контролер - І.

 1. Працівники, допущені до технічного обслуговування та ремонту атракціонів, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захи­сту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення праці­вників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держнаглядохоронпра- ці від 29.10.96 № 170 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692.

 2. Увесь персонал, який за своїми службовими обов’язками по­в’язаний з експлуатацією атракціонів, повинен проходити навчання від­повідно до Положення про навчання та уміти надавати першу долікар- няну допомогу потерпілим.

 3. Працівник, відповідальний за безпечну експлуатацію атракціонів, повинен:

здійснювати нагляд за технічним станом та безпечною експлуатацією атракціонів відповідно до їх призначення;

очолювати приймання нових атракціонів (проводити перевірку якості та комплектності, наявності експлуатаційних документів та іншої су­проводжувальної документації);

забезпечити безпечний монтаж і демонтаж атракціону, якщо вони здійснюються власними силами;

очолювати комісії з приймання атракціонів після монтажу, а також брати участь у проведенні періодичних і позачергових технічних оглядів;

забезпечити безпеку під час проведення обслуговування, технічного огляду, ремонту;

перевіряти дотримання встановленого цими Правилами порядку допуску операторів та їх помічників до керування, а працівників до обслу­говування та ремонту атракціонів, брати участь у роботі комісій з періоди­чної перевірки знань обслуговувального та ремонтного персоналу;

забезпечувати обслуговувальний і ремонтний персонал атракціону всі­ма необхідними інструкціями, у тому числі інструкціями для роботи із си­стемами керування і зв’язку, включаючи систему умовних сигналів, викори­стовуваних на робочих місцях;

контролювати наявність і дотримання вимог інструкцій обслу- говувальним і ремонтним персоналом;

забезпечувати виконання приписів посадових осіб територіальних органів органу з нагляду за охороною праці.

 1. У разі виявлення дефектів, пошкоджень або відмов, а також порушень вимог цих Правил під час роботи атракціонів та їх обслу­говування працівник, відповідальний за безпечною експлуатацією атракціонів, має вжити заходів щодо їх усунення, а в разі необхідності - заборонити експлуатацію атракціону.

Зокрема атракціон не можна використовувати в разі: виявлення дефектів, пошкоджень або відмов пристроїв і приладів без­пеки, гальм, канатів, ланцюгів та їх кріплень, гаків, лебідок, приводів меха­нізмів, ходових коліс, гідро- та пневмопристроїв, електрообладнання тощо; наявності тріщин і деформацій у металевих конструкціях атракціону; не проведення в установлені терміни технічного огляду; закінчення строку служби атракціону; обслуговування атракціонів не навченими операторами; невиконання приписів посадових осіб територіальних органів з нагляду за охороною праці.

 1. Працівник, відповідальний за утримання атракціонів у справному стані, повинен:

забезпечити утримання атракціонів у справному стані, проведення в установленому порядку періодичного технічного обслуговування та ремонту;

забезпечити своєчасне усунення виявлених дефектів, пошкоджень або відмов;

здійснювати систематичний контроль за правильним веденням жу­рналу щоденного огляду атракціону оператором;

забезпечити обслуговування та ремонт атракціонів навченими та атестованими працівниками, а також проведення періодичної перевірки їх знань;

забезпечити виконання операторами і обслуговувальним персоналом ін­струкції з охорони праці та цивільного захисту у сфері техногенної безпеки; забезпечити своєчасну підготовку атракціонів до технічного огляду; забезпечити виконання приписів, виданих посадовими особами тери­торіальних органів з нагляду за охороною праці та Державної інспекції ци­вільного захисту та техногенної безпеки МНС України;

забезпечити зберігання та ведення паспортів і технічної документації на атракціони.

10.5.Вимоги до обслуговувального персоналу

10.5.1.Оператор атракціону повинен:

знати основні технічні характеристики, будову, конструктивні елементи органів керування та правила експлуатації даного атракціону і суворо дотримуватись вимог настанови з експлуатації;

мати на робочому місці інструкцію з охорони праці під час експлуата­ції атракціонів;

перед відкриттям атракціону для відвідувачів переконатися в тому, що він повністю зрозумів для себе інструкції з його експлуатації та порядок дій в аварійній ситуації;

виконувати свої обов’язки відповідно до наданих йому інструкцій, при­діляючи необхідну увагу як безпеці відвідувачів і своїх співробітників, так і своїй особистій безпеці;

щоденно перед початком роботи візуально перевіряти стан атракціону і здійснювати пробний цикл роботи в режимі експлуатації без відвідувачів, за­вчасно звільнивши рухомі складові частини атракціонів від фіксаторів;

контролювати атракціон протягом усього циклу його роботи, а також увесь час поки він відкритий для відвідувачів;

забезпечити щоб засоби, передбачені для захисту небезпечних деталей машин, силових агрегатів і трансмісійних механізмів, перебували в належ­ному стані перед відкриттям атракціону для відвідувачів, а також щоразу під час приведення його в рух або під час експлуатації;

не допускати до керування атракціоном або втручатися в його роботу в момент експлуатації нікого, крім особи, що проходить навчання, або помі­чника за умови безпосереднього контролю за ними з боку оператора;

експлуатувати атракціон зі швидкостями, що не виходять за межі, установлені в паспорті та (або) в настанові з експлуатації. У тих випадках, коли за неповного завантаження пасажирського модуля відвідувачами пред’являються особливі вимоги до їх розміщення за певною схемою, оператор, відповідальний за даний атракціон, повинен забезпечити здійснен­ня посадки відвідувачів у належному порядку;

контролювати під час експлуатації атракціону відсутність механі­чних пошкоджень. Необхідно негайно приймати рішення у разі виникнення тих пошкоджень або дефектів, які можуть призвести до виникнення небезпе­чної ситуації для відвідувача. У цьому випадку необхідно припинити екс­плуатацію атракціону та повідомити суб’єкта господарювання. Поновити роботу після отримання письмового дозволу на подальшу роботу (записом у паспорті). Під час експлуатації атракціону не дозволяється проведення ремонтних робіт, які можуть поставити під загрозу безпеку відвідувачів;

здійснювати заходи для того, щоб змусити відвідувачів дотримуватися правил, установлених суб’єктом господарювання, наприклад стосовно обме­жень щодо користування атракціоном за антропометричними даними, наявності особистих речей, що теліпаються, вільного, широкого одягу. Якщо оператор прийшов до висновку, що відвідувач не може безпечно кори­стуватися атракціоном, наприклад за станом свого здоров’я або поведінки, оператор не повинен дозволяти відвідувачу користуватися атракціоном;

забезпечити, щоб його помічник виконував свої обов’язки з дотриман­ням правил охорони праці;

зафіксувати атракціон у нерухомому положенні та вжити заходів щодо унеможливлення доступу відвідувачів щоразу, коли атракціон закривається для користування;

не дозволяти на атракціонах, що швидко рухаються, стягувати самому або своїм помічникам плату за користування атракціоном під час поїздки, якщо це може бути небезпечно для нього самого, його помічників або від­відувачів. На інших атракціонах плата за користування атракціоном може стягуватися під час поїздки тільки в тому випадку, якщо відвідувачам не доводиться одночасно самим керувати транспортним засобом, тримати дітей або триматися за будь-яку частину атракціону, що є елементом системи без­печногорозміщення відвідувачів. Оператор не повинен пересуватися на атракціоні в небезпечному положенні, заплигувати або зіскакувати з нього за небезпечних обставин.

 1. Перед початком робочого циклу атракціону або перед подачею сигналу в будь-якій формі про початок робочого циклу оператор повинен забезпечити:

надійну фіксацію всіх відвідувачів у належному положенні, при цьому засоби фіксації мають бути належним чином підігнані, відрегульовані та, якщо це передбачено конструкцією, надійно заблоковані;

відсутність відвідувачів на тій частині атракціону, де несправні при­строї розміщення та (або) фіксації відвідувачів;

повідомлення відвідувачів про все, що їм необхідно знати для безпе­чного користування атракціоном;

відсутність глядачів або службовців у небезпечній зоні. У тому випад­ку, якщо неможливо безпосереднє спостереження за всіма місцями посадки або висадження відвідувачів для того, щоб упевнитися в безпеці запуску атракціону, необхідно використовувати систему сигналів. Не дозволяються паління, подача світлових сигналів та інші дії, які можуть перекрити огляд; однозначне сприйняття помічниками кожного сигналу.

У тих випадках, коли це доцільно, для подачі сигналів варто викори­стовувати гучномовний зв’язок. У тому випадку, якщо будь-хто опинився в небезпеці, необхідно якнайшвидше зупинити атракціон за умови, що це мож­на зробити безпечно, або іншим способом усунути виниклу небезпеку.

 1. Помічник оператора атракціону повинен:

виконувати свої обов’язки відповідно до наданих йому інструкцій, при­діляючи належну увагу безпеці відвідувачів, своїх колег і своїй особистій безпеці;

виконувати вказівки оператора щодо завантаження пасажирських модулів і контролю за поведінкою відвідувачів;

проводити завантаження пасажирських модулів за заздалегідь перед­баченою схемою, розміщаючи максимальне (мінімальне) число відвідувачів у належному положенні;

правильно забезпечувати рівновагу пасажирських модулів, що пере­возять відвідувачів;

не дозволяти користування атракціоном відвідувачами, яким не до­зволяється ним користуватися за фізичними протипоказаннями;

приймати всі належні заходи для унеможливлення користування атракціоном тих відвідувачів, чия поведінка викликає сумнів, що вони не зможуть безпечно ним користуватися;

не дозволяти відвідувачам користуватися тією частиною атракціону, на якій несправна система фіксації відвідувачів;

забезпечити, щоб до подачі оператору заздалегідь застереженого си­гналу щодо готовності атракціону до пуску усі відвідувачі були безпечно та належним чином розміщені та зафіксовані в належному положенні, сповіще­ні про все, що їм необхідно знати для безпечного користування атракціоном, і ніхто із глядачів не перебував у небезпечній зоні;

не дозволяти собі стягувати плату за користування атракціоном, що швидко рухається, якщо це може бути небезпечно для нього самого або від­відувачів. На інших атракціонах плата за користування атракціоном може стягуватися під час поїздки тільки в тому випадку, якщо відвідувачам не доводиться одночасно самим керувати транспортним засобом, тримати дітей або триматися за будь-яку частину атракціону, що є елементом системи без­печногорозміщення відвідувачів. Помічник оператора не повинен пере­суватися на атракціоні в ризикованому положенні, не повинен заплигувати або зіскакувати з нього за небезпечних обставин;

протягом робочого циклу атракціону постійно уважно стежити за тим, щоб відвідувачі залишалися локалізованими пристроєм фіксації і щоб від­відувачі не заходили в небезпечну зону. Помічник оператора повинен припи­няти спроби відвідувачів прийняти небезпечне положення або робити будь- що небезпечне. Якщо помічник оператора побачить, що будь-який відвідувач може впасти, ризикує бути викинутим або ненавмисно стикнутися з будь- якою частиною атракціону, він повинен негайно сповістити про це без­посередньо оператора або подати йому сигнал;

забезпечити безпечне висадження відвідувачів із атракціону.

 1. Технічний персонал (електрики, слюсарі-ремонтники, нала- годжувальники, монтажники тощо) повинен:

вивчити настанови з експлуатації, знати будову атракціонів, котрі обслуговують або монтують;

мати на робочому місці інструкції з охорони праці для своєї професії, на роботи, що виконують, знати основні вимоги цих Правил; мати відповідний допуск на роботи, що виконуються; не здійснювати огляд чи перевірку з відвідувачами атракціону, що пра­цює;

фіксувати в журналі щоденного огляду атракціону всі пошкодження атракціону та причини їх виникнення;

не дозволяти ремонт із застосуванням деталей і матеріалів, що при­зводять до погіршення якості та надійності атракціонів;

 1. після усунення пошкоджень у присутності оперативного персоналу здійснити пробні цикли роботи атракціону.Експлуатація атракціонів має здійснюватися відповідно до вимог настанови з експлуатації атракціонів і цих Правил.

 2. Кожен пасажирський модуль повинен завантажуватися відповід­но до схеми, зазначеної в настанові з експлуатації, включаючи випадки неповного завантаження.

10.6.3.Оператор або помічник оператора атракціону повинні пере­конатися, що кожен відвідувач правильно розташований на посадково­му місці, пристрій фіксації перебуває в необхідному положенні, а замок замкнений. Необхідно переконатися, що на атракціоні немає відвідува­чів, для яких пристрої фіксації або сидіння не підходять за їх антропометричними даними або з інших причин. Зазначені перевірки необхідно здійснити до пуску атракціону та перед подачею сигналу про готовність до пуску. Якщо в оператора немає повного огляду всіх місць посадки та висадження, необхідно передбачити чіткі та однозначні засоби, за допомогою яких оператор може визначити разом із помічни­ком,чи можна запускати атракціон.

 1. Відвідувачів не можна саджати на пасажирські місця, обладнан­ня або фіксація яких несправні.

 2. Відвідувачів необхідно чітко і ясно проінструктувати щодо необ­хідності дотримання правил поводження під час поїздки.

 3. Перед пуском атракціону необхідно переконатися, що ніхто, що перебуває поруч, не піддасться небезпеці у разі пуску атракціону.

 4. Суб’єкт господарювання повинен періодично аналізувати ефе­ктивність і адекватність заходів забезпечення безпеки з урахуванням наявного досвіду та обставин, що змінюються, і, якщо буде потреба, змінювати або поліпшувати застосовувані заходи.

 5. Необхідно підготувати інструкції, що докладно описують про­цедуру безпечної та швидкої евакуації відвідувачів (бажано в тому ж транспортному засобі, у якому вони перебувають) у разі застрявання транспортного засобу поза зоною посадки (висадження). У випадку темних атракціонів має бути докладно описана процедура доставки від­відувачів до виходу. Ця процедура повинна підходити для всіх осіб, яким дозволено користуватися даним атракціоном, і повинна бути добре відома та зрозуміла оператору і помічникам оператора, які обслу­говують цей атракціон.

Завантажити