НПАОП 15.8-1.27-02Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів

Назва речовин

Характеристика

речовин

Гранично допустима концентрація у повітрі ро­бочої зони, мг/м3

Клас небез-пеки, агрега­тний стан речовин

Нижня концентраційна межа займання парів у повітрі, % за об’ємом пилу, мг/м3

Температура,

оС

Токсичне діяння на організм людини

спала ху

само

займа

ння

1

2

3

4

5

6

7

8

ароматичним

запахом

у крові. Іноді спостерігаються дерматити

Уайт-спірит

Безбарвна

легкозаймиста

рідина

300

(в перерахунку на С)

4; п

1.4

35

270

Може спричинити різноманітні ураження нервової системи

Двоокис вуглецю (вуглекислий газ)

Безбарвний непальний газ з кислуватим за­пахом

0.5% об’єму при 20% О2

4; п

Наркотик, подразнює слизові оболонки, спричиняє шум у вухах, запаморочення

Вуглецю окис (чадний газ)

Безбарвний непальний газ без запаху

20

4; п

12.5

610

Спричиняє запаморочення, уражає нервову систему, органи дихання, шкіру

Вуглець чоти- рихлористий

Безбарвна летюча непальна рідина

20

2; п

При

зіткненні з полу­м’ям або розжа- ренни- ми пред­метами розкла­дається, утво­рюючи фосген

Наркотик, спричиняє ураження печінки, нирок, дерматити та кропив’янку

Хрому оксид

Порошкоподібна

речовина

1

(у перера­хунку на Сг)

3; а

Викликає алергічні захворювання

Назва речовин

Характеристика

речовин

Гранично допустима концентрація у повітрі ро­бочої зони, мг/м3

Клас небез-пеки, агрега­тний стан речовин

Нижня концентраційна межа займання парів у повітрі, % за об’ємом пилу, мг/м3

Температура,

оС

Токсичне діяння на організм людини

спала ху

само

займа

ння

1

2

3

4

5

6

7

8

Хлор

Не горить, але може викликати займання та вибух при контакті зі скипидаром, ефіром і пилом металів

1

2; п

29

593

Має дуже різкий запах, спричиняє дуже сильне подразнення дихальних шляхів та запалення слизових оболонок горла та носа. При тяжкому отруєнні можливий набряк легенів

Класифікація приміщень щодо небезпеки ураження електричним струмом

Щодо ступеня небезпеки ураження людини електричним струмом приміщення поділяються на: підвищеної небезпеки, особливо небезпечні, без підвищеної небезпеки.

Приміщення підвищеної небезпеки характеризуються наявністю однієї з наступних

умов:

 • вологості /відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75 %/;

 • струмопровідного пилу в кількості, що призводить до осідання на дротах, проникнення до середини машин, апаратів тощо;

 • струмопровідних підлог /металевих, земляних, залізобетонних, цегляних тощо/;

 • високої температури — 35оС періодично, понад добу або постійно;

 • можливості одночасного дотику людини до металоконструкцій будівель, технологічних апаратів тощо, поєднаних з землею, — з одного боку та до металевого корпусу електроустаткування — з другого.

Приміщення особливої небезпеки характеризуються наявністю однієї з наступних умов, що створюють особливу небезпеку:

 • особливої вологості /відносна вологість повітря близька до 100 %, стеля, стіни, підлога, предмети, що знаходяться в приміщенні, вкриті вологою/;

 • хімічно активного або органічного середовища /у приміщенні постійно або протягом тривалого часу наявні агресивні пари, гази, рідини, утворюються відклади або пліснява, які руйнують ізоляцію та струмопровідні частини електроустаткування/;

 • одночасно двох або більшої кількості умов підвищеної небезпеки.

Приміщення без підвищеної небезпеки такі, в яких не існує умов, що створюють

підвищену або особливу небезпеку

.ЗАТВЕРДЖУЮ

Власник

назва підприємства

«

»

(підпис)

р.

ПЕРЕЛІК робіт з підвищеною небезпекою по

цеху, дільниці


Місце та характер роботи (позиція устаткування за схе-мою)

Можливі небезпечні та шкідливі фактори

Хто виконує вказану роботу

Головні заходи

Примітка

Підготовка до виконання робіт

Для безпечного виконання робіт

1

2

3

4

5

6

Роботи, що виконуються з реєстрацією в журналі за формою додатка 14. Роботи, що виконуються з оформленням наряду-допуску.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Власник


назва підприємства

«

»

(підпис)

р.

НАРЯД-ДОПУСК на виконання робіт з підвищеною небезпекою

(черговий номер за журналом реєстрації нарядів-допусків додаток )

Цех (виробництво, установка)

Місце виконання роботи

(відділення, дільниця, апарат, комунікація)

Характер робіт, що виконуються

Відповідальний за підготовку та виконання робіт

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Заходи щодо підготовки об’єкта до виконання робіт з підвищеною небезпекою та послідовність їх виконання

Додаток:

(найменування схем)Заходи, що забезпечують безпечне виконання робіт _

Засоби індивідуального захисту та режим роботи

Начальник цеху

(прізвище, підпис, дата)

Заходи узгоджено:

зі службою охорони праці

(прізвище, підпис, дата)

зі взаємопов’язаними цехами

(найменування суміжного цеху,

прізвище, підпис, дата)

Склад бригади, відмітка про проведення інструктажуДата і час проведення робіт

З умовами робіт

Інструктаж

п/п

Прізвища, ім’я, по батькові членів бригади

Фах

ознайомлений,

інструктаж

проведено (посада, прізвище, ім’я, по

отримав, підпис

батькові, підпис)

Аналіз повітряного середовища до початку та під час виконання робіт

Дата і час

Компоненти,

Гранично

Підпис особи,

відбору

Місце відбору проб

що

допустима

Результати аналізу

що проводила

проб

визначаються

концентра­ція (ГДК)

аналіз

Заходи щодо підготовки до безпечного виконання робіт у відповідності з нарядом- допуском виконані. Відповідальний за підготовку та проведення робіт

(прізвище, підпис, час, дата)

Можливість виконання робіт підтверджую

(підпис представника служби охорони праці, час, дата)

До виконання робіт допускаю начальник зміни

(підпис, дата, час)

Дата і час прове­дення робіт


Строк дії наряду-допуску продовжено

Можливість виконання робіт підтверджую

Відповідаль­ний за виконання робіт

Начальник

зміни

Представник служби охорони праці

Начальник

цеху

Результат аналізу повітряного середовища (лабораторного або автоматичного)Роботи виконано у повному об’ємі, наряд-допуск закрито

(підписи: відповідального за виконання робіт,

начальника зміни, час, дата) ПЕРЕЛІК робіт, що виконуються на підприємстві за нарядами-допусками

Можливі

Головні заходи

п. п.

Цех, місце та характер роботи, назва устаткування

небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Хто виконує цю роботу

щодо

підготовки

щодо

безпечного

виконання

УЗГОДЖЕНО

Назви цехів Служба охорони праці

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ нарядів-допусків на проведення робіт на підприємствах

п.п.

Цех, дільниця

Ким виданий

Керівник робіт

Строк дії наряду

Наряд-допуск (2-й примірник зберігається в службі охорони праці)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Власник

назва підприємства (підпис)

« » р. ЖУРНАЛ обліку робіт з підвищеною небезпекою, що виконуються без наряду-

допуску

назва підрозділу

п.п

Дата та час виконан ня робіт

Місце

виконання

робіт

(установка,

відділення)

Характер робіт, що виконують ся

Заходи щодо підготовки об’єкта до виконання робіт. Виконано (прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальн ого)

Заходи, що забезпечу ють безпечне проведен ня робіт. Виконан о

(прізвищ е, ім’я, по батькові, підпис відповіда льного)

З

умовами

безпечно

го

виконан ня робіт ознайомл ені (прізвищ е, ім’я, по батькові виконавц ів, їх підписи)

Результа

ти

аналізу

повітрян

ого

середови

ща

Примітк

и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 1 Загальні вимоги

 1. Працівникам та посадовим особам на роботах зі шкідливими умовами праці, а також в несприятливих температурних умовах або пов’язаних з забрудненням повинні видаватись безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змивні та знешкоджувальні засоби.

 2. Працівникам та посадовим особам, професії та посади яких передбачені «Типовими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв», спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту видаються незалежно від того, в яких виробництвах, цехах та дільницях вони працюють, якщо ці професії та посади спеціально не передбачені типовими галузевими нормами.

 3. При використанні засобів індивідуального захисту необхідно знати їх технічну характеристику та правила експлуатації.

 4. Трудові колективи мають право приймати рішення про безкоштовну видачу працівникам та посадовим особам спеціального одягу та спеціального взуття (за винятком брезентового, хутрового та кожухового одягу) понад типові норми за рахунок коштів фонду соціального розвитку.

До колективного договору повинен прикладатись перелік посад працюючих, які мають право на безкоштовне отримання засобів індивідуального захисту з наведенням термінів їх носіння у відповідності з типовими нормами.

 1. Найменування професій працівників та посад посадових осіб, для яких передбачається безкоштовна видача спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, відбираються за відповідними тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт та професій працівників, посад посадових осіб та за іншими нормативними актами.

 2. Складання заявок повинно здійснюватись з урахуванням планової чисельності працівників та посадових осіб за професіями та посадами, для яких передбачена безкоштовна видача спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

Порядок видачі, зберігання, використання і обліку санітарного одягу, санітарного взуття і санітарного приладдя повинен здійснюватись відповідно до вимог діючої інструкції.

2 Вимоги до засобів індивідуального захисту

 1. Для приміщень категорій вибухопожежонебезпеки А і Б необхідно зберігати у спеціальних шафах поза приміщення необхідну кількість комплектів спеціального інструменту, акумуляторних ліхтарів (за відсутності аварійного освітлення) та засобів індивідуального захисту (протигази тощо).

 2. Для захисту очей від механічної та хімічної дії відповідно з умовами праці працівники під час роботи повинні застосовувати захисні окуляри.

Типи захисних окулярів вибираються відповідно з ГОСТ 12.4.013-85Е. Скельця окулярів не повинні зміщуватись в оправі більше ніж на 0.001 м.

При виконанні газозварювальних та електрозварювальних робіт необхідно застосовувати захисні окуляри зі скельцями-світлофільтрами

 1. . Для захисту органів слуху необхідно користуватись протишумовими заглушками або внутрішніми вкладками, що закладаються до зовнішнього слухового проходу, або зовнішніми, що повністю перекривають вушну раковину, протишумовими або шумозахисними навушниками.

 2. При виконанні робіт, пов’язаних з можливістю падіння згори деталей чи інструменту, для захисту голови необхідно застосовувати захисні каски.

 3. Всі працюючі з кислотами та лугами повинні користуватись запобіжними окулярами (зі шкіряною або гумовою оправою) та гумовими рукавичками, а в окремих випадках — гумовим (прогумованим) фартухом та гумовими чоботами.

 4. Перед роботою з розфасування хімічних речовин шкіра рук повинна бути змащена спеціальними захисними мазями або пастами (ХИОТ-6, Селиського, силіконовий крем тощо).

 5. У разі контакту з перекисом водню слід використовувати засоби захисту рук.

 6. При роботі у сховищах хімічних речовин слід обов’язково знаходитись у головному уборі.

 7. При роботі з бактерицидними лампами необхідно захищати очі захисними окулярами з темними скельцями та використовувати запобіжні засоби для захисту шкіри обличчя та рук від опіків.

 8. Для індивідуального захисту органів дихання від шкідливих парів та газів, присутніх у повітрі робочої зони в поєднанні з аерозолями або без них, при об’ємній частці вільного кисню не менше 19% застосовуються протигази промислові фільтруючі за ГОСТ 12.4.121-83*. До комплекту протигаза входять:

 • коробка фільтруюча — 1 одиниця (ГОСТ 12.4.122-83*);

 • маска — 1одиниця (ГОСТ 12.4.166-85*Е);

 • гофрована трубка — 1 одиниця;

 • сумка — 1 одиниця;

 • коротка інструкція — 1 примірник.

Коробки спеціалізуються за призначенням залежно від шкідливих домішок; вони різняться між собою складом поглиначів, а за зовнішнім виглядом — розпізнавальним забарвленням. Марки фільтруючих коробок промислових протигазів наведено в таблиці 1.

Марки та характеристики фільтруючих коробок


Маска промислового протигазу повинна бути правильно підігнана, не викликати больових відчувань на протязі шести годин праці.

Марка

Тип фільтруючої коробки та розпізнавальне забарвлення

Найменування шкідливих речовин, від яких захищає фільтруюча коробка

1

2

3

А,А8

Без аерозольного фільтра, коричнева

Пари органічних сполук (бензин, гас, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сірководень, спирти, ефіри, анілін, галоідоорганічні сполуки, нітросполуки бензолу та його гомологів, тетраетилсвинець, фосфор та хлорорганічні отрутохімікати)

А

З аерозольним фільтром, коричнева з білою вертикальною смугою

Те ж саме, а також пил, дим та туман

В, В8

Без аерозольного фільтра, жовта

Кислі гази та пари (сірчистий газ, хлор, сірководень, синильна кислота, окисли азоту, хлористий водень, фосген), фосфор та хлорорганічні отрутохімікати

В

З аерозольним фільтром, жовта

Те ж саме, а також пил, дим та туман

Таблиця 1Марка

Тип фільтруючої коробки та розпізнавальне забарвлення

Найменування шкідливих речовин, від яких захищає фільтруюча коробка

1

2

3

вертикальна смуга

Г, Г8

Без аерозольного фільтра, чорна та жовта вертикальні смуги

Пари ртуті, ртуть, органічні отрутохімікати на основі етилмеркурхлориду

Г

З аерозольним фільтром, чорна та жовта горизонтальні з білою вертикальною смугою

Те ж саме, а також пил, дим та туман, суміш парів ртуті та хлору

Е, Е8

Без аерозольного фільтра, чорна

Миш’яковистий і фосфористий водень

Е

З аерозольним фільтром, чорна з білою вертикальною смугою

Те ж саме, а також пил, дим та туман

КД, КД8

Без аерозольного фільтра, сіра

Аміак, сірководень, їх суміш

КД

З аерозольним фільтром, сіра з білою вертикальною смугою

Те ж саме, а також пил, дим та туман

ОО

Без аерозольного фільтра, біла

Оксид вуглецю

М

Без аерозольного фільтра, червона

Оксид вуглецю за присутності незначної кількості органічних парів, кислих газів, аміаку, миш’яковистого та фосфористого водню

БКФ

З аерозольним фільтром, захисна з білою вертикальною смугою

Кислі гази та пари, пари органічних речовин, миш’яковистий та фосфористий водень, пил, дим, туман

 1. При роботах, пов’язаних з виділенням органічного та мікробного пилу, необхідно застосовувати респіратори марок ТТТБ-1, («Пелюстка»), РПР-1, ПР-5, ШР, У-2к або РУ-60М.

Респіратор видається працівникам для індивідуального користування. Передавати респіратор іншим особам не дозволяється.

 1. Універсальний фільтруючий респіратор РУ-60М використовується для захисту органів дихання працівників від дії шкідливих газів (парів) та аерозолей (пилу, диму, туману), що одночасно та роздільно присутні у повітрі робочої зони.

У залежності від призначення універсальний респіратор комплектується фільтруючими патронами, марки яких наведені у табл. 2.

Таблиця 2


Марка

фільтруючого

патрона

Умовне позначення за ГОСТ 12.4.034-85

Область застосування

1

2

3

А

ФУ-31А

Пари органічних речовин (бензин, гас, сірководень, спирти, ефіри, кетони), бензол та його гомологи (нітросполуки бензолу та його гомологів, ксилол, толуол), пил, дим, туман

В

У-31В

Сірчистий ангідрид, сірководень, хлор та фосфорорганічні отрутохімікати, пил, дим, туман

кд

ФУ-31 ЕД

Сірководень, аміак та його суміш, пил, дим, туман

Г

ФУ-31Г2

Пари ртуті, пил, дим, туман

 1. Для захисту від різноманітного органічного пилу (борошна, цукру тощо), а також від пиловидних хімікатів застосовується респіратор У-2К.

 2. Для захисту органів дихання людини, яка знаходиться в атмосфері з нестачею кисню або ж при наявності в ній шкідливих газів, парів, пилу (робота в ємкостях, цистернах, колодязях) застосовуються протигази шлангові ПШ-1 та ПШ-2.

До комплекту протигаза ПШ-1 входять:

 • коробка фільтруюча — 1 одиниця;

 • рукав гумотканинний довжиною 10 м зі з’єднувальними деталями — 1 комплект;

 • трубка гофрована — 3 одиниці;

 • маска ШМП, зріст 1,2,3 — 3 одиниці;

 • линва сигнально-рятувальна діаметром 0.0096 м довжиною 15 м — 1 одиниця;

 • пояс рятувальний — 1 одиниця;

 • валіза — 1 одиниця.

Завантажити