НПАОП 15.8-1.27-02Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів

ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЛІ (СПОРУДИ)


в стовпчик 2 записуються відомості про результати повсякденних спостережень за будівлею (спорудою) та її конструктивними елементами; результати інструментальних вимірів осадок, прогинів та інших деформацій окремих конструктивних елементів; висновки за результатами періодичних технічних оглядів будівлі (споруди); відомості про випадки суттєвих порушень правил експлуатації та заходи з їх запобігання
 1. До первинних засобів пожежогасіння відносяться: вогнегасники, пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати), пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо).

 2. Для визначення видів та кількості первинних засобів пожежогасіння слід враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин, їх взаємодію з вогнегасними речовинами, а також розміри площ виробничих приміщень, відкритих майданчиків та установок.

 3. Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння визначають окремо для кожного поверху та приміщення, а також для етажерок відкритих установок.

Якщо в одному приміщенні знаходяться декілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного протипожежними стінами, усі ці

приміщення забезпечують вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими видами засобів пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва.

 1. Покривала (з матеріалів, вказаних у п.1 цього додатку) повинні мати розмір не менше 1 м х 1 м. Вони призначені для гасіння невеликих осередків пожеж в разі займання речовин, горіння яких не може відбуватися без доступу повітря. У місцях застосування та зберігання ЛЗР та ГР розміри покривал можуть бути збільшені до величин: 2 м х 1,5 м, 2 м х 2 м. Покривала слід застосовувати для гасіння пожеж класів «А», «В», «D», (Е).

 2. Бочки з водою встановлюються у виробничих, складських та інших приміщеннях, спорудах у разі відсутності внутрішнього протипожежного водогону та наявності горючих матеріалів, а також на території об’єктів. Їх кількість у приміщеннях визначається з розрахунку установки однієї бочки на 250-300 м захищуваної площі.

 3. Бочки для зберігання води з метою пожежогасіння відповідно до ГОСТ 12.4.009-83 повинні мати місткість не менше 0,2 м і бути укомплектовані пожежним відром місткістю не менше 0.008 м .

 4. Пожежні щити (стенди) встановлюються на теріторії об’єкта з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 м2.

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на ньому, слід включати: вогнегасники — 3 шт., ящик з піском — 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром до 2 м х 2 м — 1 шт., гаки — 3 шт., лопати — 2 шт., ломи — 2 шт., сокири — 2 шт.

 1. Ящики для піску повинні мати місткість 0.5; 1.0 або 3.0 м та бути укомплектовані совковою лопатою.

Вмістилища для піску, що є елементом конструкції пожежного стенду, повинні бути місткістю не менше 0.1 м3. Конструкція ящика (вмістилища) повинна забезпечувати зручність діставання піску та виключати попадання опадів.

 1. Склади лісу, тари та волокнистих матеріалів слід забезпечувати збільшеною кількістю пожежних щитів з набором первинних засобів пожежогасіння, виходячи з місцевих умов.

 2. Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників:

  1. Вибір типу та визначення потрібної кількості вогнегасників здійснюється за таблицями 1 або 2 в залежності від їх вогнегасної спроможності, граничної площі, класу пожежі горючих речовин та матеріалів у захищуваному приміщенні або на об’єкті (стандарт ISO № 3941-77):

клас А — пожежі твердих речовин, переважно органічного походження, горіння яких супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір);

клас В — пожежі горючих рідин або твердих речовин, які розтоплюються;

клас С — пожежі газів;

клас Д — пожежі металів та їх сплавів;

клас (Е) 1 — пожежі, пов’язані з горінням електроустановок.

Крім перерахованих параметрів, береться до уваги також категорія приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

  1. Вибір типу вогнегасника (пересувний чи переносний) обумовлений розмірами можливих осередків пожеж; у разі збільшених їх розмірів рекомендується використовувати пересувні вогнегасники (таблиця 2).

Для гасіння великих площ горіння, коли застосування ручних та пересувних вогнегасників є недостатнім, на об’єкті мають бути передбачені додатково ефективні засоби пожежогасіння.

  1. В таблицях 1 та 2 знаком «++» позначені рекомендовані до оснащення об’єктів вогнегасники, знаком «+» — вогнегасники, застосування яких допускається в разі відсутності рекомендованих та за наявності відповідного обгрунтування; знаком «-» — вогнегасники, котрі не допускаються для оснащення об’єктів.

  2. Необхідно враховувати климатичні умови експлуатації будівель та споруд, вибираючи вогнегасник з відповідною температурною межею використання.

  3. Якщо на об’єкті можливі комбіновані осередки пожеж, то перевага у виборі вогнегасника віддається більш універсальному щодо області застосування.

  4. Для граничної площі приміщень різних категорій (максимальної площі, захищуваної одним або групою вогнегасників) необхідно передбачати кількість вогнегасників одного з типів, зазначену в таблицях 1 та 2 перед знаками «++» або «+».

  5. Громадські будівлі та споруди повинні мати на кожному поверсі не менше двох переносних вогнегасників.

  6. Комплектування технологічного устаткування вогнегасниками здійснюється відповідно до вимог технічних умов (паспортів) на це устаткування або відповідних галузевих правил пожежної безпеки, затверджених у встановленому порядку.

  7. Комплектування імпортного устаткування вогнегасниками здійснюється згідно з вимогами договору на його поставку.

  8. У місцях зосередження коштовної апаратури й устаткування кількість засобів пожежогасіння може бути збільшена.

  9. Коли від пожежі захищаються приміщення з EOM, телефонних станцій, архівів тощо, слід враховувати специфіку вогнегасних речовин у вогнегасниках, які призводять під час гасіння до псування обладнання. Ці приміщення рекомендується оснащувати вуглекислотними вогнегасниками з урахуванням гранично допустимої концентрації вогнегасної речовини.

  10. Виробничі приміщення категорії Д, а також ті, які містять негорючі речовини й матеріали, можуть не оснащуватися вогнегасниками, якщо їх площа не перевищує 100 м . Необхідність установлення вогнегасників у таких приміщеннях визначається власником підприємства.

  11. Відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м для громадських будівель та споруд; 30 м — для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини); 40 м — для приміщень категорій В, Г; 70 м — для приміщень категорії Д.

  12. За наявності декількох невеликих приміщень з однаковим рівнем пожежонебезпеки кількість необхідних вогнегасників визначається згідно з п. 10.13 та таблицями 1 або 2 з урахуванням сумарної площі цих приміщень. У місцях наявності великої кількості ЛЗР, ГР та легкогорючих матеріалів (каучук, гума тощо) доцільно встановлювати стаціонарні або пересувні вогнегасники типу ОВП-100, ОУ-25, ОУ-80, ОП-100, ОПА-100, ОП-250 і подібне.

  13. Приміщення, обладнані автоматичними стаціонарними установками пожежогасіння, забезпечуються вогнегасниками на 50%, виходячи з їх розрахункової кількості.

  14. Приклади визначення кількості та типу вогнегасників за таблицями 1 і 2 з урахуванням вимог п.10.13:

 • приміщення категорії А площею 970 м2(клас пожежі — В) повинно захищуватися п’ятьма порошковими вогнегасниками типу ОП-10 (таблиця 1) . Відстань між вогнегасниками та місцями можливого загоряння повинна становити не більше 30 м;

 • Рекомендації щодо оснащення приміщень переносними вогнегасниками


  приміщення категорії Д площею 1200м повинно захищатися двома вогнегасниками ОУ-5 (таблиця 1) (для гасіння загорянь електродвигунів верстатів). Відстань між вогнегасниками та місцями можливого загоряння не більше 70 м.

Категорія

приміщень

Гранична захищува- льна площа, м2

Клас

пожежі

Пінні та водні вогнегасники місткістю 10 л

Порошкові

вогнегасники

місткістю

Хладонові вогнегасники місткістю 2 (3) л

Вуглекислотні

вогнегасники

місткістю

2 л

5 л

10 л

2 (3) л

5 (8) л

А,Б,В (горючі гази і рідини)

200

А

2++

-

2+

1++

-

-

-

В

4+

-

2+

1+

4+

-

-

С

-

-

2+

1+

4+

-

-

Д

-

-

2+

1++

-

-

-

(Е)

-

-

2+

1++

-

-

2++

В

400

А

2++

4+

2++

1+

-

-

2+

Д

-

-

2+

1++

-

-

-

(Е)

-

-

2++

1+

2+

4+

2++

Г

800

В

2+

-

2++

1+

-

-

-

С

-

4+

2++

1+

-

-

-

Г, д

1800

А

2++

4+

2++

1+

-

-

-

Д

-

-

2+

1++

-

-

-

(Е)

-

2+

2++

1+

2+

4+

2++

Громадські будівлі та споруди

800

А

4++

8+

4++

2+

-

-

4+

(Е)

-

-

4++

2+

4+

4+

2++

Таблиця 1


Примітки:


Максимальна площа можливих осередків пожеж класів А та В у приміщеннях, в яких передбачається використання вогнегасників, не повинна перевищувати вогнегасної спроможності застосовуваних вогнегасників.Для гасіння осередків пожеж різних класів порошкові вогнегасники повинні мати відповідні заряди: для класу А — порошок АВС(Е); для класів В,С та (Е) — ВС(Е) або АВС(Е) та для класу Д

Д.

Значення знаків «++», «+», «-» наведено в п.10.3 цього додатка. Рекомендації щодо оснащення приміщень пересувними вогнегасниками

Категорія

приміщень

Гранична захищувана площа, м2

Клас

пожежі

Повітрянопінні вогнегасники місткістю 100л

Комбіновані

вогнегасники

місткістю

(піна,

порошок)

100л

Порошкові вогнегасники місткістю 50 (100) л

Вуглекислотні

вогнегасники

місткістю

25 (40) л

80 л

А,Б,В (горючі гази і рідини)

500

А

1++

1++

1++

-

3+

В

2+

1++

1++

-

3+

С

-

1+

1++

-

3+

Д

-

-

1++

-

-

(Е)

-

-

1+

2+

1++

В (крім горючих газів та рідин)

800

А

1++

1++

1++

4+

2+

В

2+

1++

1++

-

3+

С

-

1+

1++

-

3+

Д

-

-

1++

-

-

(Е)

-

-

1+

1+

1+

Примітка:

 1. Максимальні площі можливих осередків пожеж класів А та В у приміщеннях, в яких передбачається використання вогнегасників, не повинні перевищувати вогнегасної спроможності застосовуваних пересувних вогнегасників.

 2. Для гасіння осередків пожеж різних класів порошкові та комбіновані вогнегасники повинні мати відповідні заряди: для класу А — порошок АВС(Е); для класів В,С та (Е) — ВС(Е) або АВС(Е) та для класу Д — Д.

Значення знаків «++», «+», «-» наведено в п.10.3 цього додатка. Фізико-хімічні та токсикологічні характеристики шкідливих та небезпечних речовин

Назва речовин

Характеристика

речовин

Гранично допустима концентрація у повітрі ро­бочої зони, мг/м3

Клас небез-пеки, агрега­тний стан речовин

Нижня концентраційна межа займання парів у повітрі, % за об’ємом пилу, мг/м3

Температура,

оС

Токсичне діяння на організм людини

спала ху

само

займа

ння

1

2

3

4

5

6

7

8

Акролеїн

Безбарвна легкозаймиста рідина з різким запахом, пари у суміші з повітрям вибухонебезпечні, токсичні

0.2

2; п

2.8

- 26 234

Дуже подразнює слизові оболонки, спричиняє сльозоточивість, кон’юнктивіт, набряк очей, при високих концентраціях — запаморочення, біль в шлунку, уповільнення пульсу, оніміння кінчиків пальців, втрату свідомості

Аміак

Безбарвний газ з різким запахом, вибухонебезпечний

20.0

4; п

15 (у повітрі)

650

Подразнює верхні дихальні шляхи, при високих концентраціях викликає корчі та збуджує нервову систему, спричиняє подразнення шкіри. При тяжкому отруєнні можливе настання смерті від рефлекторної зупинки дихання.

Ацетилен

Безбарвний

пальний

вибухонебезпеч­ний газ

0.3

2.0

335

Посідає наркотичну дію, в суміші з повітрям спричиняє задуху наслідком зменшення вмісту кисню у повітрі

Ацетон

Безбарвна рідина з різким запахом

200

4; п

2.2

-18 465

Подразнює верхні дихальні шляхи, викликає запаморочення.

Назва речовин

Характеристика

речовин

Гранично допустима концентрація у повітрі ро­бочої зони, мг/м3

Клас небез-пеки, агрега­тний стан речовин

Нижня концентраційна межа займання парів у повітрі, % за об’ємом пилу, мг/м3

Температура,

оС

Токсичне діяння на організм людини

спала ху

само

займа

ння

1

2

3

4

5

6

7

8

Бензин

(розчинник,

паливний)

Безбарвна

легкозаймиста

рідина

100

(в перерахунку на С)

4; п

0.76­

1.48

-27- 255­-44 474

Спричиняє різноманітні ураження нервової системи, злущування шкіри, дерматити з горбкувато-пузирчастими висипами

Водень фтористий

Безбарвний непальний газ

0.5/0.1 (в перерахунку на F)

1; п

Спричиняє подразнення слизової оболонки, уражає нервову систему, органи дихання

Кальцію гіпохлорит санітарно- технічний (хлорне вапно)

Не горить. Як окислювач, у контакті з рідкими олієподібними речовинами і пилоподібними органічними продуктами викликає їх займання

1 (за хлором )

2; а

Подразнює дихальні шляхи, очі, шкіру, пошкоджує зуби. Спричиняє токсичний гепатит, атрофію шкіри

Кальцію карбонат (вапняк, крейда)

Вибухопожежо-

безпечний

6

4; а

Спричиняє атрофічні катари верхніх дихальних шляхів, емфіземи легень, бронхіти, гастрити та порушення функції печінки

Кальцію оксид (негашене вапно)

Вибухопожежо-

безпечний

5

4; а

Спричиняє атрофічні зміни слизової верхніх дихальних шляхів, пневмосклероз, хронічні бронхіти та емфіземи легень. У разі потрапляння на шкіру —

Назва речовин

Характеристика

речовин

Гранично допустима концентрація у повітрі ро­бочої зони, мг/м3

Клас небез-пеки, агрега­тний стан речовин

Нижня концентраційна межа займання парів у повітрі, % за об’ємом пилу, мг/м3

Температура,

оС

Токсичне діяння на організм людини

спала ху

само

займа

ння

1

2

3

4

5

6

7

8

важкі опіки.

Гас

Легкозаймиста

рідина

300 (в перерахунку на

С)

4; п

1.4

27-58

235-265

Спричиняє різноманітні ураження нервової системи, подразнює слизові оболонки та шкіру

Кислота азотна

Безбарвна негорюча їдка рідина, сильний окислювач

2

3; а

541

При вдиханні парів спричиняє набряк легень, руйнування зубів, кон’юнктивіти, важкі опіки, екзему

Кислота сірчана

їдка оліїста не­горюча рідина

1

2; а

544

Подразнює та припікає слизові верхніх дихальних шляхів, уражає легені. Потрапляючи на шкіру, спричиняє важкі опіки

Кислота соляна (водню хлорид)

Безбарвна непальна їдка рідина, «димить» на повітрі

5

2; п

599

У високих концентраціях спричиняє подразнення верхніх дихальних шляхів, слизових носа, очей, можливі запальні захворювання шкіри

Кислота оцтова

Безбарвна

легкозаймиста

рідина

5

3; п

38

454

Пари спричиняють подразнення слизових носа та дихальних шляхів, очей, опіки шкіри

Ксилол

Безбарвна

легкорухлива

легкозаймиста

рідина

50

3; п

29

590

Наркотик, спричиняє подразнення кровотворних органів, екземи та інші шкірні захворювання

Міді сульфат (мідний купорос)

Вибухопожежо-

безпечний

5

3; а

Спричиняє функціональні розлади нервової системи, порушення функції печінки

Назва речовин

Характеристика

речовин

Гранично допустима концентрація у повітрі ро­бочої зони, мг/м3

Клас небез-пеки, агрега­тний стан речовин

Нижня концентраційна межа займання парів у повітрі, % за об’ємом пилу, мг/м3

Температура,

оС

Токсичне діяння на організм людини

спала ху

само

займа

ння

1

2

3

4

5

6

7

8

Метан

Безбарвний пальний газ без запаху

300

4; п

-187.8

537

Являє собою надзвичайно сильний наркотик, спричиняє задуху, блювання, головний біль, втрату свідомості.

Натрію гідроок­сид (їдкий натр)

Біла непрозора надзвичайно гігроскопічна речовина

0.5 (аерозоль)

2; а

Подразнює верхні дихальні шляхи, діє припікаюче на шкіру, спричиняє виразки та важкі опіки очей

Натрію карбонат (сода

кальцинована)

Кристалічна негорюча дуже гігроскопічна речовина

2

3; а

Вдихання пилу може спричинити подразнення верхніх дихальних шляхів, кон’юнктивіт; при роботі з розчинами можливі екземи

Нікелю оксид

Темносірий

порошок

0.05

1; а

Канцероген, викликає алергі-чні захворювання

Скипидар

Безбарвна або зеленкувато-жовта легкозаймиста рідина

300

(в перерахунку на С)

4; п

0.8

34

300

Подразнює, а потім паралізує нервову систему; пари подразнюють очі і дихальні шляхи; при тривалому діянні викликає захворювання нирок

Спирт етиловий

Безбарвна

легкозаймиста

рідина

1000

4; п

3.6

13

404

Наркотик, який спочатку вик­ликає збудження, а згодом — параліч центральної нервової системи, при тривалому дія-нні — тяжкі органічні захворювання

Толуол

Безбарвна легкозаймиста рідина з

50

3;п

1.3

6.0

536

Наркотик, спричиняє подразнення слизових оболонок. Викликає нервові розлади, зміни

Завантажити