НПАОП 32.0-1.01-13Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ НАКАЗ

 1. 772

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2013 р. за № 1912/24444

Про затвердження Правил охорони праці під час виробництва

друкованих плат

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Прези­дента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації систе­ми центральних органів виконавчої влади»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат, що додаються.

 2. Вважати таким, що не застосовується на території України, ОСТ 25 1159-84 «Виробництво друкованих плат. Вимоги безпеки», затверджений Міністерством приладобудування, засобів автоматизації і систем управління СРСР у 1984 році.

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохот- ва О.І.) у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охо­рони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр


Е. Ставицьки

й

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міненерговугілля України

 1. 772

ПРАВИЛА

охорони праці під час виробництва друкованих плат

I. Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з вироб­ництва друкованих плат.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги щодо охорони праці під час виробництва однобічних, двобічних та багатошарових друкованих плат.

 3. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, що виконують роботи з виробництва друкованих плат.

ІІ. Загальні вимоги

 1. Роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

 2. Працівники повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного коміте­ту України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстровано­го в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП

0.00-4.12-05).

 1. Не дозволяється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з до­триманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Не дозволяється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборо­няється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснюва­ти з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Працівники відповідно до Переліку виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безкоштовне одержання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, затвердженого постановою Дер­жавного комітету Ради Міністрів СРСР з праці і соціальних питань, Президії Всесо­юзної Центральної Ради Професійних Спілок від 07 січня 1977 року № 4/П-1, зай­няті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечують­ся лікувально-профілактичним харчуванням відповідно до вимог Порядку без­коштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, затвердженого постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань, Президії Все­союзної Центральної Ради Професійних Спілок від 16 грудня 1987 року № 731/П-13.

 2. Опрацювання та затвердження нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, необхідно здійснювати відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03­93).

 3. Роботодавець повинен організувати проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвер­дженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій необхідно здійснювати відповідно до вимог Порядку проведення розсліду­вання та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листо­пада 2011 року № 1232.

 5. Роботодавець повинен забезпечити безпечну та надійну експлуатацію виро­бничих будівель і споруд відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 року за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98), та затвердженої в установленому порядку проект­ної документації.

 6. Експлуатацію електроустаткування необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 ро­ку № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 9 січня 1998 року № 4, за­реєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), ГОСТ 12.1.019-79 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» та ГОСТ 12.2.007.9-88 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование электротер­мическое. Требования безопасности».

 7. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.

 8. Роботодавець повинен організувати контроль параметрів повітря робочої зони на вміст шкідливих речовин відповідно до Вимог до роботодавців щодо захи­сту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, за­реєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834.

 9. Роботодавець повинен забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).

 10. Роботодавець повинен забезпечити працівників питною водою, яка відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до во­ди питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністер­ства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747 (ДСанПіН 2.2.4­171-10).

 11. Системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря приміщень по­винні відповідати вимогам чинного законодавства.

 12. Роботодавець повинен забезпечувати працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту згідно з вимогами Поло­ження про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Дер­жавного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагля­ду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

 13. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 14. Працівники, які виконують роботи під час виробництва друкованих плат, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з Нормами без­платної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивіду­ального захисту працівникам електротехнічної промисловості, затвердженими нака­зом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничо­го нагляду від 29 грудня 2008 року № 300, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 27 січня 2009 року за № 82/16098, Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населен- ня від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21 лютого 2006 року № 89, за­реєстрованими у Міністерстві юстиції України 10 березня 2006 року за № 250/12124 (НПАОП 29.0-3.02-06), Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціально­го взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 ро­ку за № 424/16440 (НПАОП 0.00-3.07-09).

 15. Під час роботи з легкозаймистими, горючими рідинами та шкідливими ре­човинами працівники повинні забезпечуватися відповідними захисними пастами, мазями згідно з вимогами ГОСТ 12.4.068-79 «Система стандартов безопасности тру­да.Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования», а також змивними, дезінфекційними, пом’якшувальними шкіру засо­бами та засобами нейтралізації (розчинами лугу та соди для нейтралізації кислот при ураженні шкіри; розчинами оцтової, лимонної або борної кислот для нейтралізації лугу при ураженні шкіри; розчином галуну для нейтралізації ор­ганічних розчинників при ураженні очей).

ІІІ. Вимоги безпеки до організації робочих місць

 1. Організація робочого місця повинна відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производ­ственное. Общие требования безопасности к рабочим местам», ГОСТ 12.2.032-78 «Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ си­дя. Общие эргономические требования» та ГОСТ 12.2.033-78 «Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономиче­ские требования».

 2. Контроль допустимих величин температури, відносної вологості, швидкості руху повітря, вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопас­ности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (далі - ГОСТ 12.1.005-88), ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (далі - ГОСТ 12.1.007-76), ГОСТ 12.1.016-79 «Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ».

Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати вимогам ГОСТ

12.1.005-88.

 1. На робочих місцях параметри електромагнітних полів повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромаг­нітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (ДСанПіН 3.3.6.096-2002).

 2. Контроль за рівнем шуму на робочих місцях необхідно здійснювати відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 23941:2004 «Шум машин. Методи визначення шумових характеристик. Загальні вимоги». Рівні шуму на робочих місцях повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

 3. Контроль звукового тиску на робочих місцях від джерел ультразвуку необ­хідно здійснювати згідно з вимогами ГОСТ 12.4.077-79 «Система стандартов без­опасности труда. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих ме­стах». Рівні ультразвукового тиску на робочих місцях від ультразвукових установок повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

 4. Робочі місця повинні розміщуватися поза лінією руху вантажу, який транс­портується вантажопідіймальними засобами.

На робочих місцях повинні бути площі для передачі матеріалів, напівфабрикатів та складування для обробки. Ці площі повинні бути позначені фарбою за габарита­ми. Складування заготовок, деталей необхідно виконувати тільки на відведених площадках.

 1. Робочі місця повинні бути обладнані стелажами та інструментальними ша­фами для зберігання пристосувань, інструментів, штампів тощо. Розмір стелажів по­винен відповідати найбільшим габаритам виробів, які на них укладаються. Вироби, які укладаються на стелажі, не повинні мати кінців, що виступають або звішуються за межі стелажів.

 2. Матеріал необхідно подавати на робоче місце очищеним на спеціально відведеній дільниці.

 3. Захаращувати виробничі приміщення, проходи і робочі місця матеріалами, заготовками, деталями, друкованими платами і відходами не дозволяється.

 4. Захаращувати устаткування, столи, механізми предметами, які не викори­стовуються у процесі виробництва, не дозволяється.

 5. Рівні небезпечних і шкідливих виробничих чинників на робочих місцях по­винні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.029-80 «Система стандартов безопасности труда. Средства и методы защиты от шума. Классификация», ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.005-88, ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопас­ность. Общие требования (Тільки в питанні гігієнічного нормування в галузі вібрації)», Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39 (ДСН 3.3.6.039-99).

 6. Роботи, пов'язані з виділенням токсичних і шкідливих викидів, необхідно виконувати при включеній загальнообмінній та місцевій вентиляції для досягнення граничнодопустимих концентрацій токсичних речовин.

 1. Вимоги до технологічних процесів під час виробництва друкованих плат

І. Вимоги безпеки під час зберігання, складування, транспортування ма­теріалів і готової продукції

 1. Для зберігання, складування та транспортування заготовок, матеріалів і дру­кованих плат необхідно використовувати спеціальну та уніфіковану тару відповідно до вимог ГОСТ 14861-91 «Тара производственная. Типы», ГОСТ 19822-88 «Тара производственная. Технические условия», ГОСТ 22752-84 «Тара производственная пластмассовая. Типы» та ГОСТ 12.3.010-82 «Система стандартов безопасности тру­да. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации».

 2. Для укладання друкованих плат у тару необхідно використовувати розділові перегородки (сепарації), що запобігають зіткненням та переміщенням друкованих плат.

 3. У великосерійному виробництві для завантаження автоматизованих потоко­вих ліній та міжопераційного зберігання заготовок друкованих плат необхідно вико­ристовувати багатомісні касети.

 4. Фотооригінали на склі та сітчасті трафарети необхідно зберігати у шафах з відсіками і сепараціями з вініпласту для укладання заготовок у вертикальному по­ложенні. Конструкція шафи повинна передбачати захист від попадання пилу.

 5. Хімічні речовини необхідно зберігати в закритій тарі окремими групами з бирками та етикетками відповідно до вимог ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чи­стые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» з урахуванням здатності до хімічної взаємодії цих речовин.

 6. Місця зберігання хімічних речовин необхідно обладнувати стелажами та шафами і забезпечувати інвентарем, пристосуванням, засобами нейтралізації, засо­бами індивідуального захисту відповідно до вимог ДСТУ 7238:2011 «Система стан­дартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація» та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

 7. Пожежонебезпечні та шкідливі речовини необхідно зберігати на складі у спеціальній тарі або в тарі підприємства-виробника в спеціально відведених для них місцях із забезпеченням вільного доступу до кожного з них.

Захаращувати проходи, проїзди, вхід у складське приміщення не дозволяється.

 1. Тара для зберігання хімічних речовин повинна мати надписи, сигнальний колір та знаки безпеки відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (далі - ДСТУ ISO 6309:2007) та Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постано­вою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262 (далі - Тех­нічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників).

 2. Зберігання ціанистих сполук у сухому вигляді на цеховому складі не дозво­ляється.

Водний розчин ціанистих сполук для коректування робочих ванн необхідно зберігати у витяжній шафі в герметично закритих опломбованих ємностях.

На ємності та дверцята шафи повинні бути нанесені знаки безпеки відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007 та Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здо­ров’я працівників.

 1. Заготовки зі склотканини необхідно зберігати в холодильнику в щільно за­критих поліетиленових мішках, укладених у тару, для запобігання впливу темпера­турного режиму на хімічні властивості склотканини.

 2. Транспортування хімічних речовин та їх відходів необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 «Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности» у справній чистій закритій тарі з бирками та етикетками із зазначенням речовини та знаків безпеки відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007 та Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників на спеціальних ношах або візках.

 3. Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погру­зочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

 4. Підіймально-транспортне устаткування, вантажозахоплювальні пристосу­вання та інструмент для стропальних і такелажних робіт повинні відповідати вимо­гам ГОСТ 12.2.022-80 «Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности» та Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідій­мальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, за­реєстрованих у Міністерстві юстиції України 9 липня 2007 року за № 784/1405 (НПАОП 0.00-1.01-07).

 5. Переміщати вантажі над працівниками, проходити під піднятим вантажем не дозволяється.

 6. Перевищення вантажопідйомності підіймально-транспортних засобів, при­стосувань, інструменту і тари, піднімання працівників чи вантажів, для яких ван­тажопідіймальні засоби не призначені, виконання робіт за несправності підіймаль­но-транспортних засобів, пристосувань, інструменту і тари для стропальних і таке­лажних робіт не дозволяється.

 7. Ручне транспортування розчинників, лаків, емалей та інших їдких речовин необхідно виконувати не менше ніж двома працівниками за допомогою нош зі спеціальним місцем для ємності або на візку.

 8. Місця навантаження, зберігання і використання розчинників, лаків, емалей та інших їдких речовин у виробництві повинні бути забезпечені засобами нейтралізації та засобами для надання першої допомоги.

 9. Зберігання, реалізацію (відпуск) та контроль за обігом прекурсорів необ­хідно здійснювати відповідно до вимог Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 589.

Завантажити