НПАОП 32.0-1.01-13Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат

ІІ. Вимоги безпеки до виробничих приміщень

 1. Проїзди та проходи всередині виробничих приміщень повинні мати чітко позначені габарити, які окреслені білими лініями або іншими знаками. Захаращува­ти проїзди та проходи не дозволяється.

 2. Кожна технологічна операція повинна виконуватися в умовах відповідного класу чистоти повітряного середовища, згідно з кліматичними параметрами відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 та Санітарних норм мікроклімату виробни­чих приміщень, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 року № 42 (далі - ДСН 3.3.6.042-99).

 3. У виробничих приміщеннях третього та п’ятого класів чистоти необхідно передбачати централізоване вакуумне прибирання пилу, в інших виробничих приміщеннях - централізоване повне вологе прибирання за графіком, затвердженим роботодавцем, та щоденне вологе прибирання (вологе протирання підлоги, повер­хонь устаткування та робочих місць).

 4. У виробничих приміщеннях третього та п’ятого класів чистоти не повинно бути завісок, штор, плакатів, декоративних рослин та інших сторонніх предметів.

 5. Перед входом у приміщення третього та п’ятого класів чистоти необхідно здійснювати очищення взуття в тамбурі будівлі біля входу в гардеробну для верхнь­ого одягу і знепилення одягу та очищення змінного взуття від пилу в обдувальних камерах і шлюзах.

 6. Куріння тютюнових виробів у виробничих приміщеннях і на території підприємства забороняється, крім спеціально відведених для цього місць.

ІІІ. Вимоги безпеки до устаткування

 1. Устаткування, яке встановлене в одному технологічному потоці, повинно бути обладнане світловою та звуковою сигналізаціями, одночасно зблокованими із загальним пусковим пристроєм.

Пускові пристрої устаткування повинні бути зблоковані з пусковими при­строями витяжних вентиляційних систем.

 1. Устаткування для виробництва друкованих плат повинно бути обладнане контрольно-вимірювальною апаратурою та приладами для регулювання рівня тех­нологічних параметрів і відключення устаткування в разі виходу параметрів за межі встановлених норм.

Використання у складі контрольно-вимірювальних приладів джерел іонізуючого випромінювання необхідно здійснювати за наявності ліцензії на провадження діяль­ності з використання джерел іонізуючого випромінювання відповідно до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 2 грудня 2002 року № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за № 978/7266 (НП 306.5.05/2.065-2002), Норм радіаційної безпеки України, затверджених наказом МОЗ України від 14 липня 1997 року № 208 та введених у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1997 року № 62, Державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», затверджених нака­зом Міністерства охорони здоров'я України від 2 лютого 2005 року № 54, зареєстро­ваних у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832, крім джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування у встановленому законодавством порядку згідно з Критеріями, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 ли­стопада 2011 року № 1174.

 1. Устаткування, під час роботи якого виділяється пил (відрізні, свердлувальні, фрезерувальні, шліфувальні верстати), необхідно розташовувати в окремому приміщенні, яке ізольоване від інших приміщень цеху глухими пилонепроникними перегородками. У цих приміщеннях повинні бути передбачені загальна припливна та місцева витяжна вентиляції.

 2. Верстати, столи і стелажі повинні бути міцними, стійкими, зручної для ро­боти висоти та надійно закріплені на підлозі. Поверхні верстатів, стелажів та столів повинні бути гладкими, без вибоїн, задирок та тріщин.

 3. На стелажах і столах, призначених для укладання заготовок, друкованих плат і матеріалів, повинні бути чітко нанесені дані про граничнодопустиме наванта­ження, зазначене в технічній документації на них.

 4. Деталі, які надходять на обробку, необхідно укладати на верстати окремо від інструменту.

Матеріали та деталі необхідно укладати на спеціально відведені місця.

Захаращувати проходи та перешкоджати вільному обслуговуванню устаткуван­ня (верстатів, столів, механізмів) не дозволяється.

 1. На виробниче обладнання повинні бути нанесені знаки безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників.

 2. Розміщення верстатів, механізмів, столів тощо під час транспортування ма­теріалів і деталей, що обробляються, не повинно створювати кругових зворотних та перехресних рухів.

Устаткування повинно бути розміщене з урахуванням ваги та габаритів деталей, що обробляються, характеру роботи і типу устаткування та забезпечувати безпеку робіт.

 1. Устаткування для виробництва друкованих плат необхідно розміщувати та­ким чином, щоб унеможливлювати з’єднання в одну систему повітроводів місцевих відсмоктувачів від ванн з кислими та ціанистими електролітами, а також від ванн з органічними розчинниками, шліфувальних та полірувальних верстатів.

 2. Роботодавець повинен здійснювати контроль шумових характеристик дію­чого устаткування відповідно до вимог ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов без­опасности труда. Шум. Общие требования безопасности» (далі - ГОСТ 12.1.003-83) та Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 року № 37 (далі - ДСН 3.3.6.037-99).

 3. Розташування пристосувань для пуску та зупинки устаткування і ме­ханізмів повинно передбачати можливість користуватися ними безпосередньо з ро­бочого місця та відповідати вимогам ГОСТ 12.2.064-81 «Система стандартов без­опасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности» та ГОСТ 12.4.040-78 «Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения».

Напрямок переміщення засобів керування устаткуванням повинен відповідати вимогам ГОСТ 9146-79 «Станки. Органы управления. Направление действия».

 1. Відкриті частини машин, механізмів і устаткування та частини, які руха­ються, повинні бути огороджені відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062-81 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения за­щитные».

 2. Технологічне обладнання, комунікації, ємності повинні бути заземлені та захищені від статичної електрики відповідно до вимог ГОСТ 12.1.018-93 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электри­чества. Общие требования», ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление» та ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического элек­тричества. Общие технические требования».

!V. Вимоги безпечного виконання робіт під час використання легкозаймистих

та горючих рідин

 1. Виконання робіт з легкозаймистими та горючими рідинами у приміщеннях, які не обладнані припливно-витяжною вентиляцією, не дозволяється.

Вентиляцію необхідно включати перед початком роботи; починати роботи з лег­козаймистими та горючими рідинами до повного провітрювання приміщення не дозволяється.

Необхідно систематично виконувати контроль парів легкозаймистих та горючих рідин у робочій зоні шляхом відбору проб з періодичністю згідно з вимогами ГОСТ

 1. 88 відповідно до класу небезпеки шкідливих хімічних речовин, що викори­стовуються у виробництві.

 1. Перед входом у приміщення складів та усередині них на видних місцях, де зберігаються легкозаймисті та горючі рідини або виконуються роботи з вогненебез­печними речовинами, повинні бути вивішені відповідні попереджувальні написи.

 2. З метою запобігання виникненню пожежі та нещасних випадків у приміщеннях, у яких виконуються роботи з легкозаймистими та горючими рідина­ми, повинно знаходитися не менше двох працівників.

 3. У приміщеннях, де виконуються роботи з легкозаймистими та горючими рідинами, не дозволяється:

 • виконання робіт з використанням відкритого вогню та іскроутворенням (елек- трогазозварювання, заточування тощо);

 • використання інструменту, що створює іскру;

 • зберігання сторонніх пожежонебезпечних матеріалів (вати, стружки, дрантя), окислювачів (перекису водню, азотної кислоти, нітратів) та речовин, що легко елек­тризуються;

 • використання пожежонебезпечних речовин не за призначенням (для чищення устаткування, миття рук);

 • виконання робіт в одязі, забрудненому пожежонебезпечними та шкідливими речовинами;

 • паління;

 • розташування пожежонебезпечних речовин поблизу опалювальних приладів.

 1. Постійне або тимчасове зберігання в приміщенні складу легкозаймистих та горючих рідин, засобів індивідуального захисту, особистих речей, обтирального ма­теріалу, ганчірок та інших речей, які не стосуються експлуатації складських приміщень, не дозволяється.

 2. Виливати в каналізацію легкозаймисті і горючі рідини та їх відходи не доз­воляється.

 3. Силову та освітлювальну мережі в приміщеннях, у яких зберігаються легко­займисті та горючі рідини, необхідно відключати після закінчення роботи.

 4. Для зберігання окремих видів легкозаймистих та горючих рідин повинно бу­ти відведене окреме місце.

На стіні складського приміщення повинні бути вивішені таблички із зазначен­ням речовини, що зберігається на цьому місці.

Зберігання легкозаймистих та горючих рідин у місцях зберігання кислот не доз­воляється.

 1. Наповнення тари для використання на робочих місцях легкозаймистих та горючих рідин, яка переноситься ручним способом, необхідно виконувати в складському приміщенні за допомогою сифона та насоса.

 2. Для запобігання забрудненню підлоги складу переливання легкозаймистих та горючих рідин у робочий посуд необхідно виконувати на металевих піддонах з бортами не нижче 5 см. Накопичення рідини в піддоні не дозволяється.

 3. У разі розлиття легкозаймистих та горючих рідин необхідно негайно заси­пати піском місце розлиття рідини, забруднений пісок необхідно зібрати дерев’яною або пластмасовою лопатою; використання сталевих лопат або совків не дозволяєть­ся.

 4. Легкозаймисті та горючі рідини повинні видаватися для роботи у спеціаль­ній тарі, яка унеможливлює іскроутворення, зі щільно закритими кришками, із за­значенням речовини та знаків безпеки згідно з вимогами ДСТУ ISO 6309:2007 та Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників у кількості, за­значеній в технологічній документації на виконання певних технологічних процесів.

 5. Посудини з легкозаймистими та горючими рідинами, які знаходяться на робочому місці, необхідно закріпляти для запобігання їх випадковому перекиданню.

 6. Кожне робоче місце для постійної роботи зі знежирення деталей з викори­станням легкозаймистих та горючих рідин повинно бути обладнане місцевою вен­тиляцією (типу витяжної шафи), яка не пов’язана з витяжною вентиляцією від інших робочих місць та приміщень.

 7. Тара для зберігання легкозаймистих та горючих рідин повинна мати напис, який не змивається водою і нафтопродуктами, містить найменування легкозайми­стих та горючих рідин та їх марку, ємність тари в літрах, попереджувальні написи.

 8. Зберігання пустої тари з-під легкозаймистих та горючих рідин у приміщенні складу виробничого приміщення не дозволяється. До здавання пустої тари на склад підприємства вона повинна зберігатися в окремому приміщенні біля складу легкозаймистих та горючих рідин.

Тара з-під легкозаймистих рідин і розчинників, що містять горючі рідини, по­винна здаватися відповідальним працівником складу на пункт промивання підприємства.

 1. Ремонт резервуарів, бочок та інших ємностей необхідно виконувати тільки після очищення та промивання.

Очищення та промивання повинні забезпечувати повне видалення залишків лег­козаймистих та горючих рідин та їх парів.

 1. Очищення тари необхідно виконувати за допомогою дерев’яного, пластма­сового або металевого інструмента, який не викликає іскор (мідний, латунний).

 2. Під час огляду тари користуватися відкритим вогнем (сірниками, свічками тощо) не дозволяється.

 3. Для освітлення внутрішньої поверхні тари під час очищення необхідно ко­ристуватися переносними електролампами з вибухозахищеною арматурою.

 4. Відпрацьовані легкозаймисті та горючі рідини у виробничих приміщеннях необхідно зберігати в металевій тарі зі щільною кришкою в спеціальній шафі з ви­тяжною вентиляцією.

Переливання відпрацьованих легкозаймистих та горючих рідин з робочої тари в тару для зберігання відходів необхідно виконувати в спеціальному приміщенні або шафі з витяжною вентиляцією.

 1. Відпрацьовані легкозаймисті та горючі рідини в міру накопичення необ­хідно здавати на склад підприємства.

 2. Місця для збирання та зберігання відпрацьованих легкозаймистих і горю­чих рідин на території підприємства необхідно виділяти на спеціальних площадках або в ізольованих приміщеннях, які обладнані пристроями, що запобігають забруд­ненню ґрунту і підземних вод.

 3. Поводження з відходами повинно відповідати вимогам Державних санітар­них норм та правил «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення», затверджених постано­вою Головного державного санітарного лікаря України від 1 липня 1999 року № 29 (ДСанПіН 2.2.7.029-99).

 1. Вимоги безпеки під час приготування розчинів

 1. Приготування розчинів для виконання технологічних процесів виробництва друкованих плат необхідно виконувати в окремих спеціально обладнаних приміщеннях.

 2. Розливання кислот, легкозаймистих та горючих рідин з бутлів та інших єм­ностей в невеликі ємності необхідно виконувати з використанням насадок для вили­вання. Переливати кислоту з бутлів у ванну для приготування електроліту необхідно за допомогою спеціальних механізованих установок.

 3. Під час приготування розчину для запобігання його розбризкуванню хімічні речовини необхідно додавати у ванну поступово, невеликими порціями.

 4. Роботи з ціанистими сполуками необхідно виконувати у спеціально відведе­них приміщеннях, обладнаних загальною та місцевою вентиляціями.

 5. Ціанисті сполуки після отримання необхідно негайно і повністю розчиняти, а виготовлені розчини вміщувати в герметичні робочі ванни.

Відкривання тари та приготування розчину необхідно виконувати в герметично закритих установках, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

Робочі водні розчини ціанистих сполук повинні містити не більше 30 відсотків основної речовини.

 1. На робочих місцях повинні знаходитися розчини для знешкодження випад­кових виплесків розчинів ціанистих сполук (розчин хлорного вапна, гіпохлориту, сірчанокислого заліза).

У разі появи запаху синильної кислоти (запах гіркого мигдалю) необхідно негайно припинити роботу, видалити працівників з приміщення та вжити заходів щодо усунення причин утворення запаху.

 1. Під час роботи з трихлоретиленом, хлористим метиленом для запобігання їх розкладу і утворенню отруйних та вибухонебезпечних речовин не дозволяється зіткнення цих речовин з кислотами і лугом, металевими поверхнями, що нагріті до температури понад 100-0С, нагрівання відкритим полум’ям, відкритими електро­нагрівальними приладами.

 2. Для запобігання вибуху ємностей з перекисом водню їх необхідно закривати негерметичними кришками або пробками, розміщувати віддалік нагрівальних при­ладів та захищати від прямої дії сонячних променів.

 3. Під час приготування розчину із суміші кислот необхідно вводити кислоти за порядком зростання їх густини (сірчану кислоту вливають в останню чергу). До­давати кислоти необхідно тільки в холодну (не вище 20-0С) воду тонким струменем за допомогою спеціальних насадок.

 4. Під час розріджування пожежонебезпечних та шкідливих речовин розчин­никами не дозволяється додавання розчинників до матеріалів вільно падаючим струменем.

 5. Подрібнення твердих хімічних речовин (їдкого натру, хромового ангідриду, тринатрійфосфату) необхідно виконувати в закритих герметичних розмелювальних апаратах. Подрібнення відкритим способом не дозволяється.

Розчиняти тверді хімічні речовини необхідно в перфорованих посудинах з хімічно стійких матеріалів.

 1. Розфасовку та розважування хімічних речовин необхідно виконувати в спеціально обладнаних приміщеннях, обладнаних загальною та місцевою приплив­но-витяжною вентиляціями.

 2. Подачу розчинів до робочих приміщень необхідно виконувати переважно централізовано трубопроводами з матеріалів, хімічно стійких до речовин, що транс­портуються.

 1. Вимоги безпеки під час виробництва однобічних, двобічних та багатошарових друкованих плат

 1. Виробничі процеси виробництва друкованих плат повинні відповідати вимо­гам ГОСТ 10317-79 «Платы печатные. Основные размеры», ГОСТ 23662-79 «Платы печатные. Получение заготовок фиксирующих и технологических отверстий. Требо­вания к типовым технологическим процессам», ГОСТ 23663-79 «Платы печатные. Механическая зачистка поверхности. Требования к типовому технологическому процессу», ГОСТ 23664-79 «Платы печатные. Получение монтажных и подлежащих металлизации отверстий. Требования к типовым технологическим процессам», ГОСТ 23665-79 «Платы печатные. Обработка контура. Требования к типовым тех­нологическим процессам» та ГОСТ 23770-79 «Платы печатные. Типовые техноло­гические процессы химической и гальванической металлизации».

 2. Травління та гальванічне покриття заготовок друкованих плат необхідно ви­конувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.008-75 «Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности».

 3. Захист працівників від несприятливої дії контактного та повітряного ультра­звуку необхідно здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства.

Контроль рівня ультразвуку необхідно здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Ультразвукові установки для промивання друкованих плат повинні бути герметичними та розміщуватися в ізольованих приміщеннях.

 2. Під час роботи ультразвукових установок необхідно унеможливлювати кон­такт рук працівника з рідиною та виробами, що оброблюються.

Якщо відключення перетворювача при роботі з ультразвуковими ваннами є не­доцільним, друковані плати необхідно занурювати у ванну в сітці або перфорованих ванночках, що мають ручки з віброізолювальним покриттям.

 1. Заготовчі та холодноштампувальні роботи з виготовлення деталей друкова­них плат необхідно виконувати згідно з вимогами Правил безпеки праці при загото­вочно-штампувальних роботах, затверджених наказом Міністерства авіаційної про­мисловості СРСР від 9 січня 1991 року, та Правил охорони праці під час холодного оброблення металів, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16 жовтня 2013 року № 749.

 2. Механічну обробку деталей (свердління, фрезерування, шліфування) необ­хідно виконувати згідно з вимогами Правил охорони праці під час холодного оброб­лення металів, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної проми­словості України від 16 жовтня 2013 року № 749, та Інструкції з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 5 червня 2001 року № 254, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 616/5807 (НПАОП 0.00-5.24-01), при включеній місцевій витяжній вентиляції.

 3. Термічне дублення фоторезисту на основі полівінілового спирту у розплаві солей необхідно виконувати в окремому приміщенні, обладнаному припливно- витяжною вентиляцією.

Установка термічного дублення повинна мати огородження, зблоковане з пуско­вим пристроєм, що унеможливлює доступ до ванни під час роботи.

 1. Температура нагрітих поверхонь устаткування та огороджень на робочих місцях під час виконання операцій оплавлення сплаву олово - свинець, гарячого лудіння, сушіння тощо не повинна перевищувати 43-0С згідно з вимогами ДСТУ EN 563-2001 «Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ер­гономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих повер­хонь».

 2. У разі потрапляння шкідливих речовин на робочі столи або підлогу необ­хідно негайно здійснити їх нейтралізацію або знешкодження спеціальними розчи­нами.

Місця розлиття шкідливих речовин на підлозі необхідно засипати піском, обе­режно зібрати просочений пісок на дерев’яну лопату та винести в спеціально відве­дене місце.

 1. Електричні випробування друкованих плат необхідно виконувати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.019-80 «Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности».

 2. Виробництво багатошарових друкованих плат необхідно виконувати згідно з вимогами ГОСТ 23661-79 «Платы печатные многослойные. Требования к типово­му технологическому процессу прессования».

Директор Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової О.М. Онищенко

та соціальної політики

Завантажити