НПАОП 19.0-3.01-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

29.10.2007 № 24

9

Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

„ 03” грудня 2007р. за № 399

НПАОП 19.0-3.01-07

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „13” листопада 2007 р. за № 1266/1453

3НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ШКІРЯНОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

  1. Загальні положення

  1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України “Про охорону праці”.

  2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації шкіряної галузі промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування, а також на фізичних осіб - суб„єктів підприємницької діяльності (далі - підприємства), які виконують роботи, пов„язані з виготовленням шкіри.

  3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003-2005, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовується відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 “Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация” та ГОСТ 12.4.103-83 “Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация”.

  4. Працівники підприємствшкіряної галузі промисловості, які виконують роботи, що відносяться до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з “Типовыми норми бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств”, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 р. № 47/П-2, із змінами.

  5. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та зберігання визначається Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692 (далі - НПАОП 0.00-4.26-96).

  6. Ураховуючи шкідливі та небезпечні виробничі фактори шкіряного виробництва, роботодавцями за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці видаються працівникам більш сучасні і зручні види спецодягу, спецвзуття та інші ЗІЗ.

Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ на аналогічні не повинна погіршувати їх захисні властивості.

  1. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці роботодавців.

Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

  1. . НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ШКІРЯНОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

з/п

Код

згідно

з

ДК

003

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ

Строк

носіння

в

місяцях

1

2

3

4

5

6

ВІДМОЧУВАЛЬНО-

ЗОЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

1

8265.2

Апаратник водно-

Костюм

Вн, З

12

хімічного

Фартух прогумований з

оброблення

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Кк, Щ50

3

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

2

8159.2

Апаратник

Костюм

Вн, З

12

вилучення

Фартух прогумований з

побічних продуктів

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Нарукавники

Вн, Кк, Щ50

6

Наколінники

Вн, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Кк, Щ50

3

3

8265.2

Апаратник зоління

Костюм

Вн, З

12

(шкіросировинне

Фартух прогумований з

виробництво)

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Нарукавники

Вн, Кк, Щ50

6

Наколінники

Вн, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Кк, Щ50

3

4

8265.2

Апаратник

Костюм

Вн, З

12

знежирення

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

12

Рукавички гумові

Кк, Щ50

3

5

8265.2

Апаратник

Костюм

Вн, З

12

знезолення,

Фартух прогумований з

м‘якшення

нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

Вп, Кк, Щ50 В, Кк, Щ50 Кк, Щ50

6

6

3

до зносу

6

8265.2

Апаратник

Костюм

Вн, З

12

приготування

Фартух прогумований з

міздрильного клею

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи кирзові

Ми, З

12

Рукавички гумові

Кк, Щ50

3

Під час роботи в

неопалюваних приміщеннях

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

7

7434.2

Вимірювач

Костюм

З

12

шкіряно-хутряної

Фартух прогумований з

сировини та

нагрудником

Вн, Кк, Щ50

6

матеріалу

Чоботи кирзові

Ми, З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

8

9322

Вистилальник

Костюм

Вн, З

12

шкіряно-хутряної

Фартух прогумований з

сировини та

нагрудником

Вн, Кк, Щ50

6

голини

Чоботи кирзові

Ми, З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

9

7441.2

Витягальник шкір

Костюм

Вн, З

12

Фартух прогумований

з нагрудником

Вн, З

6

Черевики шкіряні на

мікропористій підошві

Ми, З, У

12

10

8264.2

Заготівник

Костюм

Вн, З

12

хімічних розчинів

Фартух прогумований з

та фарб

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Рукавички гумові

Кк, Щ50

до зносу до зносу 3

11

8232.3

Комплектувальник

Костюм

Фартух прогумований з нагрудником Рукавиці комбіновані Чоботи кирзові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Брюки утеплені

Вн, З

Вп, Кк, Щ50 Ми, З Ми, З

Тнв

Тнв

12

6

3

12

36

36

12

7434.2

Консервувальник шкіряної та хутряної сировини

Костюм

Фартух прогумований з нагрудником Рукавиці комбіновані Чоботи кирзові Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Брюки утеплені

Вн, З

Вп, Кк, Щ50 Ми, З Ми, З

Тнв

Тнв

12

6

1

12

до зносу до зносу

36

36

13

7441.1

Контролер сировини та напівфабрикатів

При виконанні робіт у відмочувально-зольному, дубильному, фарбувальному і жирувальному цехах:

Костюм

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові

Вн, З

Вп, Кк, Щ50 В, Кк, Щ50 Кк, Щ50

12

6

6

3

14

8159.1

Лаборант хімічного аналізу

Халат

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор

З, Оа З, Оа

Вп, КК, Щ50 В.Кк, Щ50

12

черговий

6

1

до зносу до зносу

15

8290.2

Маркувальник

Костюм

Фартух прогумований з

Вн, З

12

нагрудником

Чоботи кирзові

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена Брюки утеплені

Вп, Кк, Щ50 Ми, З Ми, З

Тнв

Тнв

6

12

3

36

36

16

8265.2

Машиніст

Костюм

Вн, З

12

двоїльної машини

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи гумові

В. Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Кк, Щ50

3

17

7441.2

Міздрильник шкур

Костюм

Вн, З, Пп

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Кк, Щ50

3

Нарукавники

Вн, Кк, Щ50

6

Наколінники

Вн, Кк, Щ50

6

18

7441.2

Оброблювач

Костюм

Вн, З

12

шкіряно-хутряної

Фартух прогумований з

сировини

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

12

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

12

Рукавички гумові

Кк, Щ50

3

19

9322

Підношувач

Костюм

Вн, З

12

сировини,

Фартух прогумований з

напівфабрикатів,

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

хімічних

Рукавички гумові

Кк, Щ50

1

матеріалів та

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

відходів

У залежності від виду робіт:

виробництва у

Рукавиці комбіновані

Ми, З

1

відмочувально-

Чоботи кирзові

Ми, З

12

зольних, дубильно-

Окуляри захисні

-

до зносу

фарбувальних і

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

жирувальних цехах

Під час роботи в

неопалюваних приміщеннях

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

20

9322

Приймальник -

Костюм

Вн, З

12

відправник

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Рукавиці комбіновані Чоботи кирзові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Брюки утеплені

Ми, З Ми, З

Тнв

Тнв

3

12

36

36

21

7441.2

Розкрійник

Костюм

Вн, З

12

шкіряної сировини

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

Чоботи кирзові

Ми, З

12

Під час роботи в

неопалюваних приміщеннях

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

22

7434.1

Сортувальник

Костюм

Вн, З

12

шкіряно-хутряної

Фартух прогумований з

сировини

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи кирзові

Ми, З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

23

7215.2

Транспортувальник

Костюм

Вн, З

12

(такелажні роботи)

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Вн, Кк, Щ50

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

24

8261.2

Укладальник

Костюм

Вн, З

12

сировини

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи кирзові

Ми, З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

25

8162.2

Чистильник

Під час роботи з чищення чанів і апаратів:

Костюм

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Пояс запобіжний Окуляри захисні Протигаз

З

Вп, Кк, Щ50 В, Оа

Ми, З

12

6

6

2

до зносу до зносу черговий

26

8265.2

Чистильник лиця голини

Костюм

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Нарукавники Наколінники

Вн, З

Вп, Кк, Щ50 В, Кк, Щ50 Вн, Кк, Щ50 Вн, Кк, Щ50 Вн, Кк, Щ50

12

6

6

1

6

6

ДУБИЛЬНЕ

ВИРОБНИЦТВО

27

8265.2

Апаратник дублення (шкіряне та шкіросировинне виробництво)

Костюм

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Окуляри захисні Рукавички гумові

Вн, З, Пн

Вп, Кк, Щ50 Кк, Щ50

Кк, Щ50

12

6

6

до зносу 3

28

8265.2

Апаратник

приготування

дубильних

екстрактів

Костюм

Фартух прогумований з

нагрудником

Чоботи гумові

Окуляри захисні

Респіратор газопилозахисний

Рукавички гумові

Вн, Кк, Щ50

Вп, Кк, Щ50 В, Кк, Щ50

Кк, Щ50

12

6

1

до зносу до зносу 1

29

8154.2

Апаратник

рекуперації

Костюм

З, Ми

12

30

7441.2

Витягальник шкір

Костюм

Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні на мікропористій підошві

Вн, З Вн, З Ми, З, У

12

6

12

31

8264.2

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм

Фартух прогумований з

нагрудником

Чоботи гумові

Окуляри захисні

Респіратор газопилозахисний

Рукавички гумові

Вн, З

Вп, Кк, Щ50 В, Кк, Щ50

Кк, Щ50

12

6

6

до зносу до зносу 3

32

8232.3

Комплектувальник

Костюм

Вн, З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

Чоботи кирзові

Ми, З

12

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

33

7441.1

Контролер

При виконанні робіт у

сировини та

відмочувально-зольному,

напівфабрикатів

дубильному, фарбувальному

і жирувальному цехах:

Костюм

Вн, З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Кк, Щ50

3

34

8159.1

Лаборант хімічного

Халат

З, Оа

12

аналізу

Фартух прогумований з

нагрудником

З, Оа

черговий

Чоботи гумові

Вп, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

В, Кк, Щ50

1

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор

-

до зносу

35

8290.2

Маркувальник

Костюм

Вн, З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи кирзові

Ми, З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Завантажити