НПАОП 0.00-1.68-13Про затвердження правил охорони праці під час холодного оброблення металівМІНІСТЕРСТВ О ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2013 м. Київ № 749

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

05 листопада 2013 р. за № 1871/24403

Про затвердження Правил охорони праці під час холодного оброблення металів

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Прези­дента України від 24 грудня 2012 року № 726 "Про деякі заходи з оптимізації систе­ми центральних органів виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час холодного оброблення металів, що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила охо­рони праці при холодній обробці металів, затверджені наказом Міністерства обо­ронної промисловості СРСР від 27 листопада 1991 року (НПАОП 0.00-1.48-91), Правила безпеки при обробці металів різанням, затверджені наказом Міністерства авіаційної промисловості СРСР від 27 грудня 1990 року № ЦП-678 (НПАОП 28.5­

1.34-90).

 1. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохо- тва О. І.) у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Р. Богатирьова М. К. Короленко М. Болотських В. А. Шайтан

М. Ю. Бродський

О. Мірошниченко Г. В. Осовий


к

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 16.10.2013 № 749 Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2013 р. за № 1871/24403

ПРАВИЛА

охорони праці під час холодного оброблення металів I. Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, діяльність яких пов'язана з обробленням металів та нанесенням покриттів на метали, а також механічним обробленням мета­левих виробів.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час холодного оброблення металів, а саме:

 • оброблення металів різанням (точіння, фрезерування, свердління, стругання);

 • згинання, волочіння, пресування металів;

 • холодне штампування металів;

 • шліфування металів.

 1. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які викону­ють роботи з холодного оброблення металів.

 1. Загальні вимоги

 1. Роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

 2. Роботодавець повинен розробити та затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 ро­ку за № 232/10512(нПАОП 0.00-4.12-05).

 3. Роботодавець повинен розробити та затвердити перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за № 18/554.

 4. Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та ор­ганізувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, відповідно до ви­мог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвер­дженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 5. Роботодавець повинен забезпечити проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 6. Працівники, які виконують поряд з основними обов'язками підіймально- транспортні роботи, повинні дотримуватися вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідій­мальні крани, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 року № 135, зареєстрованої в Міністерстві юс­тиції України 10 жовтня 1995 року за № 372/908 (НПАОП 0.00-5.04-95).

 7. Забороняється застосування праці жінок на роботах, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборо­няється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з до­триманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється застосування праці неповнолітніх на роботах, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністер­ства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важ­ких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Роботодавець повинен організувати опрацювання і затвердження норма­тивних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог По­рядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрова­ного в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП

0.00-6.03-93).

 1. Роботодавець повинен організувати розроблення і перегляд інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Положення про ро­зробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

 2. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захво­рювань і аварій на виробництві здійснюється відповідно до вимог Порядку прове­дення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захво­рювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 3. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серп­ня 1992 року № 442.

 4. Роботодавець повинен забезпечити стан пожежної безпеки відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстро­ваних в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

 5. Роботодавець повинен забезпечити безпечну експлуатацію електроустат­кування відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, за­тверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (далі - НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охоро­ною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовт­ня 2006 року за № 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугіль­ної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91).

 6. Системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря приміщень по­винні відповідати вимогам чинного законодавства.

 7. Роботодавець повинен забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту відповідно до ви­мог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гір­ничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юс­тиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 8. Працівники повинні бути забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального за­хисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гір­ничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (НПАОП 0.00-3.07-09).

 9. Застосовувані засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимо­гам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого поста­новою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 10. Вибір засобів індивідуального захисту органів дихання повинен здійснюватися відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивіду­ального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 ро­ку за № 285/14976 (НПАОП 0.00-1.04-07).

 1. Вимоги до робочих місць

 1. Робочі місця повинні відповідати Загальним вимогам стосовно забезпечен­ня роботодавцями охорони праці працівників, затвердженим наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00­7.11-12).

 2. Роботодавець повинен забезпечити встановлення знаків безпеки і захисту здоров'я працівників відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

 3. Організація робочих місць повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требова­ния", ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования" та ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам".

 4. Параметри мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень, підприємств, закладів, установ повинні відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою Головного держав­ного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (ДСН 3.3.6.042-99).

 5. Рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати нормам, встановленим Санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджени­ми постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37 (ДСН 3.3.6.037-99).

 6. Загальні вимоги безпеки щодо захисту від шуму на робочих місцях, шумо­вих характеристик машин та механізмів повинні відповідати вимогам ГОСТ

 1. 83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.107-85 "ССБТ. Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики".

  1. Роботодавець повинен здійснювати контроль рівня шуму відповідно до ви­мог ГОСТ 12.1.050-86 "ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах" та ДСТУ 2867-94 "Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги".

  2. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, встанов­лених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39, та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 "ССБТ. Вибра­ционная безопасность. Общие требования".

  3. У робочій зоні виробничих приміщень вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати граничнодопустимих концентрацій, встановлених вимогами ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

  4. Системи керування устаткуванням повинні відповідати вимогам ГОСТ 9146-79 "Станки. Органы управления. Направление действия", ДСТУ 7248:2011 "Дизайн і ергономіка. Маховики і штурвали керування. Загальні вимоги ерго­номіки", ДСТУ 7249:2011 "Дизайн і ергономіка. Важелі керування. Загальні вимоги ергономіки", ГОСТ 22269-76 "Система "человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требо­вания", ГОСТ 22613-77 "Система "человек-машина". Выключатели и переключатели поворотные. Общие эргономические требования", ГОСТ 22614-77 "Система "чело­век-машина". Выключатели и переключатели клавишные и кнопочные. Общие эрго­номические требования", ГОСТ 22615-77 "Система "человек-машина". Выключате­ли и переключатели типа "Тумблер". Общие эргономические требования", ГОСТ 12.4.026-76, ГОСТ 12.4.040-78 "ССБТ. Органы управления производственным обо­рудованием. Обозначения".

  5. Майданчики для обслуговування, сходи та елементи їх конструкцій по­винні відповідати вимогам чинного законодавства.

  6. Оброблення виробів з титану, магнію і їх сплавів необхідно виконувати в окремих приміщеннях, обладнаних загальнообмінною вентиляцією. Транспортуван­ня заготовок і деталей повинно здійснюватися в індивідуальній тарі з відповідними написами.

  7. У приміщеннях, де виконуються роботи з берилієм і його сплавами, по­винно проводитися регулярне вологе прибирання.

 1. Вимоги до охорони праці під час технологічних процесів

 1. Загальні вимоги до технологічних процесів

  1. Роботодавець повинен забезпечити організацію і проведення робіт згідно з вимогами ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требова­ния безопасности".

  2. Роботодавець забезпечує виконання вимог Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 ро­ку № 62, ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требо­вания безопасности", ГОСТ 12.2.009-80 "ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.109-89 "ССБТ. Штампы для листовой штамповки. Общие требования безопасности", ДСТУ ГОСТ 12.2.113:2007 "Преси кривошипні. Вимоги щодо безпеки" (ГОСТ 12.2.113-2006, IDT), ГОСТ 12.2.114-86 "ССБТ. Прессы винтовые. Требования безопасности", ДСТУ ГОСТ 12.2.116:2007 "Машини листозгинальні три- та чотиривалкові. Вимоги щодо безпеки", ДСТУ ГОСТ 12.2.118:2007 "Ножиці. Вимоги щодо безпеки" (ГОСТ 12.2.118-2006, IDT), ДСТУ 3738-98 (ГОСТ 12.2.072-98) "Роботи промислові. Роботизовані технологічні комплекси. Вимоги безпеки та методи випробувань", ГОСТ 12.2.119-88 "ССБТ. Ли­нии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие требования безопас­ности", ДСТУ 7234:2011 "Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні ви­моги дизайну та ергономіки", ГОСТ 12.2.062-81 "ССБТ. Оборудование производ­ственное. Ограждения защитные", ГОСТ 12.2.064-81 "ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности".

  3. Пристосування, застосовувані під час холодного оброблення металів, по­винні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.029-88 "ССБТ. Приспособления станочные. Требования безопасности".

  4. Температура зовнішніх поверхонь основного та допоміжного устаткувань повинна відповідати вимогам ДСТУ E№ 563-2001 "Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних до дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних зна­чень температури гарячих поверхонь" (E№ 563:1994, IDT).

  5. Пневматичні і гідравлічні системи устаткування повинні відповідати вимо­гам ГОСТ 12.2.040-79 "ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Об­щие требования безопасности конструкции", ГОСТ 12.2.086-83 "ССБТ. Гидропри­воды объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации", ГОСТ 12.2.101-84 "ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции".

  6. Завантаження, розвантаження, транспортування вихідних матеріалів, гото­вої продукції повинні виконуватися з дотриманням вимог ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.022-80 "ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопас­ности", Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, за­тверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00­

 1. 07), та ГОСТ 12.3.010-82 "ССБТ. Тара производственная. Требования безопас­ности при эксплуатации".

  1. Працівники під час виконання робіт з холодного оброблення металів по­винні дотримуватися вимог Інструкції з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 254, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 616/5807.

  2. Установлення і знімання заготовок з матеріалів, що мають виражені ток­сичні властивості (берилій, магнієві сплави), необхідно виконувати із застосуванням автоматичних маніпуляторів або роботів промислових.

  3. Під час оброблення дрібних деталей повинні застосовуватися механічні пристрої (бункери, механічні руки).

Верхні краї бункерів автоматів під час завантаження в них заготовок вручну повинні знаходитися не вище 1300 мм від рівня підлоги. При розташуванні країв бункерів на більшій висоті повинні передбачатися стаціонарні підставки або май­данчики.

  1. Зберігання і транспортування мастильно-охолоджувальних рідин повинні відповідати вимогам ДСТУ 4454:2005 "Нафта і нафтопродукти. Маркування, паку­вання, транспортування та зберігання".

  2. Приготування мастильно-охолоджувальних рідин необхідно виконувати централізовано в окремому приміщенні, обладнаному витяжною вентиляцією.

  3. Очищення мастильно-охолоджувальних рідин від механічних домішок необхідно виконувати із застосовуванням пристроїв (фільтри, магніти) для уловлю­вання дрібної стружки, абразиву, пилу та іншого бруду.

 1. Для збирання мастильно-охолоджувальних рідин та запобігання розливу їх на підлогу необхідно застосовувати піддони.

 2. Видалення стружки з поверхонь верстатів вручну необхідно виконувати на зупиненому устаткуванні за допомогою щіток і гачків у захисних окулярах згідно з вимогами ГОСТ 12.4.013-85 "ССБТ. Очки защитные. Общие технические усло­вия".

 1. Вимоги до охорони праці під час оброблення металів різанням

  1. Оброблення заготовок діаметром до 630 мм включно на універсальних вер­статах токарної групи необхідно виконувати із застосуванням захисного огороджен­ня зони оброблення. З протилежного робочому місцю боку зона оброблення повин­на мати екран.

  2. Під час установлення і знімання заготовок на універсальних токарних і то­карно-револьверних верстатах огородження їх затискних патронів повинні легко відводитися та не обмежувати технологічні можливості верстатів.

  3. В універсальних токарних, токарно-револьверних і карусельних верстатах час гальмування шпинделя після його вимикання при всіх частотах обертання не по­винен перевищувати: у токарних верстатах для оброблення деталей діаметром до 500 мм - 5 секунд; у токарних верстатах для оброблення деталей діаметром до 630 мм - 10 секунд; у карусельних верстатах для оброблення деталей діаметром до 1000 мм - 10 секунд. Для токарних і карусельних верстатів, призначених для оброблення більших за розмірами деталей, час гальмування не встановлюється.

  4. Під час виконання робіт на токарних верстатах з механізованим пе­реміщенням пінолі задньої бабки необхідно застосовувати пристрій (планшайбу) для регулювання і контролю осьового зусилля притискання центра пінолі до заго­товки. У токарно-карусельних верстатах планшайба повинна мати огородження, яке не перешкоджає обслуговуванню верстата.

  5. Оброблювані заготовки (прутки) на пруткових токарних автоматах і прут­кових револьверних верстатах повинні мати огородження по всій довжині, обладна­не шумопоглинальним пристроєм.

Завантажити