НПАОП 0.00-3.20-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газуМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 773

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2013 р. за № 1911/24443

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеці­ального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблен­ня генераторного газу

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів ви­конавчої влади» НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу, що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии)», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціа­льних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 20 лютого 1980 року № 43/П-2, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специа­льной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим станций и цехов по выработке генераторного газа», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 вересня 1980 року № 296/П-10.

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції Укра­їни;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр


Е. Ставицьки

й

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. 773

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2013 р. за № 1911/24443

НОРМИ безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетич­ного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу

І. Загальні положення

 1. Ці Норми поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність у паросиловому, енергетичному гос­подарстві, на станціях і в цехах з вироблення генераторного газу.

 2. Ці Норми розроблено для професій працівників паросилового, енергетичного господарс­тва, станцій і цехів з вироблення генераторного газу, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічно­го регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

 3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння, класифікація та по­значення захисних властивостей яких відповідають вимогам ДСТУ 7239:2011 «Система стандар­тів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

 4. Забезпечення ЗІЗ працівників, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спе­ціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держав­ного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

 5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимо­гам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповіда­ти вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 6. Строк носіння «до зносу» означає втрату ЗІЗ захисних, експлуатаційних та гігієнічних властивостей, при яких неможливе подальше застосування ЗІЗ.

 7. Кількість протипилових респіраторів на зміну визначається рівнем перевищення концен­трації пилу в повітрі робочої зони: до 5 разів - 1 шт., понад 5 разів - 2 шт. на зміну.

 8. Для спеціального одягу застосовуються тканини, які мають висновок державної санітар­но-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

Працівники, зайняті на роботах, де можливе враження електричною дугою, забезпечуються спеціальним одягом, стійким до впливу електричної дуги, з арамідних тканин.

 1. Працівники паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення ге­нераторного газу, які виконують роботи, не зазначені в розділі II цих Норм, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами норм безоплатної видачі ЗІЗ працівникам відповідних видів економічної дія­льності.

 2. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці суб’єктів господарюван­ня.

 1. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторно­го газу

з/п

Код згідно з ДК 003: 2010

Професійна назва робо­ти

Найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуально­го захисту

Позначення захи­сних властивос­тей ЗІЗ

Строк носін­ня (місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Загальні професії підприємств паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення ге­нераторного газу

1

8162

Машиніст (кочегар) коте­льні

Обслуговування котлів, що пра­цюють на рідкому та твердому мінеральному паливі з механіч­ним завантаженням:

Костюм

ЗМиПн

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

Ми

2

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Обслуговування котлів, що працюють на твердому мінеральному паливі з ручним завантаженням:

Комбінезон

ЗМиТиПн

12

Черевики

ЗМиТ иТпМу н15

12

Рукавиці

ТиТоМиМп

1

Каска захисна

До зносу

Щиток захисний від сліпучих променів з кріпленням на каску

До зносу

Під час виконання робіт з промивання конденсаторів і ям, вилучення гідравлічним способом або вручну з топок і бункерів золи та шлаку до­датково:

Чоботи

ЗВМиСм

12

Фартух з нагрудником

ВнЗМиПм

Черговий

Рукавиці

ВуМиМпПм

2

Нарукавники

ВуМиПм

6

Респіратор протипиловий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку (транспортування золи, шлаку) додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Куртка утеплена

Тн

36

2

9322

Підсобний робітник

Костюм

ЗМи

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

1

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Під час виконання робіт з обслуговування зовнішньої газової мережі додатково:

Плащ з капюшоном

ЗВнМи

Черговий

Напівчоботи

ВМиСм

24

Шкарпетки

ЗМи

3

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

3

8152

Просочувальник електро­технічних виробів

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиОСм

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Фартух з нагрудником

ОМиВу

Черговий

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ОнМиВу

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Під час завантаження (вивантаження) просочених виробів для сушіння у вакуумні шафи, автоклави, термовакуумні установки додатково:

Фартух з нагрудником

ТиТп100Ми

Черговий

Рукавиці

ТиТп100Ми

1

Нарукавники

ТиТп100Ми

6

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

4

7241

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електро­механіка)

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавички

Ми

1

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Підшоломник утеплений

Тн

12

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

5

8333

Транспортувальник твер­дого палива(обслугову­вання механізмів)

Комбінезон

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСмМун15

12

Рукавиці

МиМп

1

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавички утеплені

ТнТхпМи

24

2. Паросилове, енергетичне господарство (крім виробництва електричної енергії)

6

8163

Апаратник хімводоочи-

Костюм

ВуЗМи

12

щення

Чоботи

ВМиСмК50Щ20

12

Фартух з нагрудником

ВнМиК50Щ20

Черговий

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиК50Щ20

До зносу

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

12

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

7

8112

Бу нкеру вальник

Комбінезон

ЗМиПнПм

12

8151

Дробильник (хімічне ви­робництво)

Черевики

ЗМиСмМун15

12

Шкарпетки

ЗМи

3

8112

Машиніст млинів (збага­

Рукавиці

МиМп

0,5

чення та брикетування вугілля)

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

8

7241

Електромонтер з ремонту апаратури, релейного за­хисту й автоматики

Костюм із відповідним рівнем захисту від електричної дуги

ЗМиЭсТи

12

Білизна натільна термостійка

ЗМиТи

12

Черевики із спеціальним вогнес­тійким просоченням

ЗМиЭсТп

12

Рукавички термостійкі

МиТвТи

1

Пояс запобіжний

Черговий

Каска захисна термостійка

До зносу

Підшоломник термостійкий

ЗМиТи

12

Щиток захисний термостійкий з кріпленням на каску

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

9

7241

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних

Костюм із відповідним рівнем захисту від електричної дуги

ЗМиЭсТи

12

ліній

Білизна натільна термостійка

ЗМиТи

12

Черевики із спеціальним вогнес­тійким просоченням

ЗМиЭсТп

12

Рукавички термостійкі

МиМпТи

1

Пояс запобіжний

Черговий

Каска захисна термостійка

До зносу

Підшоломник термостійкий

ЗМиТи

12

Щиток захисний термостійкий з кріпленням на каску

До зносу

Рукавички діелектричні

Эв

Чергові

Калоші діелектричні

Эв

Чергові

Під час виконання робіт у траншеях, тунелях, колодязях

додатково:

Чоботи

ВМиЭсТп

12

Рукавиці

ВуМиМп

0,5

Протигаз ізолювальний шланго­вий

Черговий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМиМп

12

10

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування елект-

Костюм із відповідним рівнем захисту від електричної дуги

ЗМиЭсТи

12

роу статку вання

Білизна натільна термостійка

ЗМиТи

12

Черевики із спеціальним вогнес­тійким просоченням

ЗМиЭсТо

12

Рукавички термостійкі

МиТвТи

1

Каска захисна термостійка

До зносу

Підшоломник термостійкий

ЗМиТи

12

Щиток захисний термостійкий з кріпленням на каску

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Під час виконання робіт з ремонту трансформаторів та масляних пере­микачів додатково:

Фартух з нагрудником

НмВнМи

Черговий

Напівчоботи

НмМиСм

24

Рукавиці

НмВнМи

0,5

Під час виконання робіт на електрощитах додатково:

Рукавички діелектричні

Эв

Чергові

Боти діелектричні

Эв

Чергові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

11

7241

Електрослюсар з ремонту устаткування розподіль­них пристроїв

Костюм із відповідним рівнем захисту від електричної дуги

ЗМиЭсТи

12

Білизна натільна термостійка

ЗМиТи

12

Черевики із спеціальним вогнес-

ЗМиЭсТо

12

тійким просоченням

Рукавички термостійкі

МиТвТи

1

Каска захисна термостійка

До зносу

Підшоломник термостійкий

ЗМиТи

12

Щиток захисний термостійкий з кріпленням на каску

До зносу

Рукавички діелектричні

Эв

Чергові

Калоші діелектричні

Эв

Чергові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

12

8162

Котлочистильник

Комбінезон

ЗМиПнВу

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Черевики

ЗМиПнСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

МиМпПк

0,5

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Під час виконання робіт з гарячого та холодного промивання котельного устаткування додатково:

Фартух з нагрудником

ВнМи

6

Чоботи

ВМиСм

24

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМи

До зносу

Нарукавники

ВнМиК50Щ20

6

Під час виконання робіт із застосуванням кислот та лугів для чищення поверхонь котлів:

Костюм

ЗК80Щ50Ми

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Чоботи

ВК80Щ50Ми

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

К80Щ50Ми

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні герметичні

До зносу

Протигаз ізолювальний шланго­вий

Черговий

13

8163

Машиніст берегових на­сосних станцій

Костюм

ЗМиВу

12

Черевики

ЗМиМп

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Під час виконання робіт на дільницях водозабору, водоприйому додат­ково:

Фартух с нагрудником

ВнМи

6

Чоботи

ВМиСм

12

Завантажити