НПАОП 28.7-1.01-07Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції

 1. Вимоги безпеки під час електричних випробувань дроту та кабелів

 1. Електричні випробування дроту та кабелів повинні виконуватися відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 та ГОСТ 12.3.019-80 .

Параметри електромагнітних полів на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.096-2002 .

 1. На підприємствах повинні бути розроблені технологічні інструкції для окремих видів випробувань з урахуванням місцевих умов.

Інструкції з виконання масових випробувань повинні містити: права, обов'язки та відповідальність працівників, послідовність операцій під час випробувань, заходи безпеки та протипожежні заходи.

 1. Працівники, які виконують електричні випробування дроту та кабелів, повинні пройти навчання і перевірку знань згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 та мати групу з електробезпеки: електромонтери, електрослюсарі, контролери не нижче III; інженери, механіки, майстри не нижче IV; начальник зміни, начальник лабораторії, старший інженер, старший майстер -V.

 2. Електричні випробування дроту та кабелів повинні виконуватися на спеціально відведених ізольованих дільницях (випробувальних стендах).

До складу стенда повинні входити розподільний пристрій, пульт керування, випробувальне поле, пункт підключення та необхідне електричне устаткування.

На стенді повинна бути передбачена можливість відключення всіх джерел живлення випробувальної схеми.

 1. Випробувальне поле (територія, на якій установлюються вироби під час випробувань) повинно мати постійні або тимчасові огородження.

 2. Постійні огородження, що відкриті зверху, повинні мати висоту не менше 1,7 м, а тимчасові - не менше 1,5 м.

Тимчасові огородження повинні бути виготовлені зі струмоізолювальних матеріалів, постійні огородження можуть бути металевими за умовами їх заземлення.

 1. Двері огороджень повинні відчинятися назовні або розсуватися. Замки дверей повинні зачинятися самі, а двері відчинятися зсередини без ключа за допомогою рукоятки.

 2. Двері огороджень випробувального поля повинні мати блокування, яке повністю знімає напругу з випробувального поля та не допускає відновлення подачі напруги при відчиненій двері.

 3. Біля дверей випробувального поля з зовнішнього боку нерухомої частини огороджень повинні бути установлені ліхтарі світлового сигналу з застережним надписом "Стій! Висока напруга”.

 4. Пульти керування, які розташовані у виробничих приміщеннях, повинні бути огороджені.

У разі, коли конструкція пульту виключає доступ до струмоведучих частин без повного зняття напруги, пульти, які розташовані на випробувальних стендах, можуть не огороджуватися. Пульти керування повинні бути обладнані сигнальними лампами, які сигналізують про подачу напруги на пункти підключення.

 1. На всіх елементах, що відчиняються, та сигнальних елементах огороджень випробувального устаткування, яке розташовано у виробничих приміщеннях, у разі можливості доступу до струмоведучих частин повинно влаштовуватися блокування для зняття напруги в разі зняття елемента огородження.

 2. Складання схеми на випробувальному полі повинно виконуватися при повністю знятій напрузі.

 3. Перед початком випробувань відповідальний керівник

зобов'язаний перевірити правильність та надійність заземлення всіх об'єктів

схеми, наявність необхідних захисних засобів, надійність роботи сигналізації, блокування та комутаційної апаратури, відсутність людей на випробувальному полі.

 1. Перед подачею напруги на випробувальне поле працівник повинен дати звуковий та світловий сигнал та об'явити “Вмикаю напругу”. Відсутність звукової сигналізації повинна бути указана в технологічній інструкції.

 2. Випробування напругою понад 1000 В та робота з відкритими схемами повинні виконуватися не менше ніж двома працівниками. Дозволяється проведення масових контрольних випробувань напругою понад 1000 В однією особою в разі, коли випробувальний стенд має огородження та блокування для виключення можливості доступу до струмоведучих частин, які є під напругою.

 3. Всі засоби захисту, що прийняті до експлуатації, повинні систематично перевірятися на їх відповідальність Правилам експлуатації електрозахисних засобів, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 №253 (НПАОП 40.1-1.07-01).

 4. Під час виконання високовольтних вимірювань за допомогою моста Шеренга перед початком роботи повинна бути перевірена надійність заземлення корпусу та наявність розрядників, що шунтують плечі моста при улучанні в схему високої напруги.

 5. Працівник, який виконує роботи з високовольтним осцилографом, повинен бути забезпечений засобами захисту та ізолювальною підставкою.

 6. Баки з водою для виконання випробувань кабелів та дроту повинні бути обладнані автоматичною системою для відключення бухт, барабанів з кабелем або дротом, які не витримали випробувань.

 7. Для визначення температури кабеля, який знаходиться під напругою, повинні використовуватися термопари.

 1. Вимоги безпеки та радіаційної безпеки при опромінюванні ізоляції кабельних виробів з застосуванням прискорювачів електронів

 1. Робота на прискорювачах електронів повинна виконуватися згідно з Основними санітарними правилами роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженими наказом головного державного санітарного лікаря СРСР від 26.08.87 № 4422-87 (ОСП 72/87 № 4222-87).

Використання у складі контрольно-вимірювальних приладів джерел іонізуючого випромінювання має здійснюватись за наявності ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання відповідно до Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за № 978/7266 (НП 306.5.05/2.065-2002), постанови Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 № 62 ,Дро введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-

 1. ", Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832 (ДСП 6.177-2005-09-02).

 1. Усі електромонтажні та ремонтні роботи на устаткуванні повинні виконуватися згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98 та НПАОП 40.1-.1.01-97.

 2. Роботи зі складання, настроювання та тренування випрямляча, перевірка випрямних секцій повинні виконуватися не менше ніж двома працівниками, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче четвертої.

 3. У схемі електроживлення прискорювачів необхідно використовувати загальний комутаційний апарат, який дозволяє повністю знеструмити установку.

 4. Наявність видимого розриву в ланцюгу живлення первинної обмотки повинна бути зблокована з ключем та вхідною дверрю в зону прискорювача (каньон).

 5. Прискорювач повинен мати спеціальне заземлення високовольтного електрода під час заміни інжектора та розбирання випрямляча.

 6. У приміщенні, у якому установлені прискорювачі, повинні бути кнопки аварійного відключення.

 7. Схема електроживлення прискорювача повинна бути обладнана електромеханічним блокуванням.

 8. Працівники, які виконують роботи на прискорювачах, повинні бути забезпечені діелектричними засобами захисту згідно з вимогами

НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.1-1.01-97 та дозиметрами.

IV. НЕБЕЗПЕЧНІ І ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ

ПРИ ВИКОНАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КАБЕЛЬНІЙ

ПРОМИСЛОВОСТІ

 1. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори класифікуються відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 “Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

 2. Фізичні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

машини і механізми, що рухаються; рухомі частини виробничого обладнання; рухомі вироби, заготовки, матеріали; конструкції, які руйнуються;

підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;

підвищена чи знижена температура повітря робочої зони;

підвищена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищений рівень вібрації; підвищений рівень інфразвуку; підвищений рівень ультразвуку; підвищена чи знижена вологість повітря; підвищена чи знижена рухомість повітря; підвищена чи знижена іонізація повітря;

високий рівень напруги в електричному ланцюгу, замикання якого може пройти через тіло людини;

підвищений рівень статичної електрики; підвищений рівень електромагнітних випромінювань; відсутність або недостатність природного світла; недостатня освітленість робочої зони; підвищена яскравість світла; знижена контрастність; прямий та відбитий блискіт; підвищена пульсація світлового потоку; підвищений рівень ультрафіолетової радіації; підвищений рівень інфрачервоної радіації;

гострі краї, задирки, шорсткість на поверхнях заготовок, інструменту та обладнання;

розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

 1. Хімічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

за характером впливу на організм людини:

токсичні;

подразнювальні;

канцерогенні;

алергенні;

мутагенні.

за шляхом проникнення в організм людини через:

органи дихання; шлунково-кишковий тракт; шкіру і слизову оболонку.

 1. Біологічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: патогенні мікроорганізми та продукти їхньої життєдіяльності.

 2. Психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: фізичні перевантаження (статичні і динамічні);

нервово-психічні перевантаження (розумове перевантаження, монотонність праці, емоційні перевантаження).

 1. Джерелами небезпечних та шкідливих виробничих факторів можуть

бути:

нерегламентовані режими роботи технологічного устаткування; транспортні засоби, вантажопідіймальне устаткування, механізми обладнання, деталі та вироби, які рухаються; устаткування, яке працює під тиском;

електромережі, електрофіковане устаткування і інструменти; інженерні комунікації;

роботи, які спричиняють психофізіологічні перевантаження; токсичні, легкозаймисті, вибухонебезпечні речовини; помилкові дії працівників, аварії.

 1. Рівні небезпечних і шкідливих виробничих факторів мають відповідати вимогам Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 39 (ДСН 3.3.6.039-99), ДСН 3.3.6.037-99,

ДСН 3.3.6.042-99, ДСН 3.3.6.096-2002, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования».

Роботи згідно з технологічним процесом, які пов'язані з виділенням токсичних і шкідливих викидів (роботи біля нагрівальних печей, травління і відпал металу, лудіння дроту, безперервне лиття та прокат міді та сплавів

,

 1. ізолювання та сушіння кабелів, накладання свинцевої оболонки, вулканізація та ін.), повинні виконуватися при включеній загальнообмінній та місцевій вентиляції для досягнення граничнодопустимих концентрацій токсичних речовин.

 2. Роботодавець зобов'язаний забезпечити на робочих місцях засоби запобігання, зменшення або усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

В.І.Іванченко


Завантажити