НПАОП 1.2.10-1-04Правила безпеки у прокатному виробництві

3.15. Організація безпеки праці, навчання і проведення інструктажу, перевірки знань правил, для тих, хто влаштовується і всіх працюючих, незалежно від стажу, досвіду їх роботи та кваліфікації, на основі правил та інструкцій з охорони праці з урахуванням конкретних умов виробництва (роботи) повинні виконуватися згідно з "Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 р., № 30.

Працюючі повинні бути ознайомлені згідно статті 6 Закону України "Про охорону праці" під розписку з умовами праці на підприємстві, наявністю на робочому місці, де вони будуть працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунені, та можливих наслідків їх впливу на здоров'я, а також з їх правами на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

3.16. Для проведення інструктажів у цехах прокатного виробництва повинні бути обладнані кабінети (куточки) з охорони праці, забезпечені відповідним обладнанням, наочним приладдям.

3.17. Керівники та спеціалісти, які влаштовуються на роботу, що пов'язана з проектуванням, будівництвом (монтажем), експлуатацією підприємств і цехів прокатного виробництва, повинні перед допуском до самостійної роботи здати іспит на знання цих Правил, а також інструкції з охорони праці, технологічних та інших інструкцій в обсязі роботи, яка ними виконується. Такі ж іспити керівники та спеціалісти повинні здавати при переході у цеху з однієї роботи на іншу.

При незадовільному знанні цих Правил, а також інструкцій з охорони праці, технологічних та інших інструкцій в обсязі роботи, яка ними виконується, керівники та спеціалісти не допускаються до самостійної роботи, і не пізніше, як через 30 днів повинні пройти повторну перевірку знань.

3.18. Спеціалісти, які допустили порушення правил і інструкцій з охорони праці, повинні пройти позачергову перевірку знань.

3.19. Спеціалісти та робітники, робота яких пов'язана з експлуатацією і обслуговуванням вантажопідіймальних машин, посудин, що працюють під тиском, електроустановок і об'єктів газового господарства прокатних цехів, навчаються, атестуються і допускаються до роботи згідно до відповідних та діючих у цей час Правил безпеки.

3.20. Робітники прокатних цехів, пов'язані з рухом поїздів і маневровою роботою, здають іспити в комісіях при залізничних цехах на знання правил та інструкцій, що регламентують роботу залізничного транспорту і правил безпеки на залізничному транспорті. Перелік посад таких працівників, періодичність і обсяг знань, що перевіряються, затверджується керівником підприємства.

3.21. У кожному прокатному цеху повинен бути перелік робіт підвищеної небезпеки (газо-, вибухо-, пожежонебезпечні, робота на висоті та інші), затверджені головним інженером підприємства.

3.22. До виконання робіт підвищеної небезпеки допускаються спеціалісти та робітники, які мають спеціальність і кваліфікацію, відповідні характеру робіт, що проводяться, а також робітники, які вміють користуватися засобами індивідуального захисту і знають способи надання першої (долікарняної) допомоги постраждалим.

Перелік посад спеціалістів і професій робітників, які підлягають навчанню правилам користування засобами індивідуального захисту і надання першої (долікарняної) допомоги, повинен бути затверджений головним інженером підприємства.

Особи, які допускаються до робіт на висоті (дахах, димових трубах і т.і.), повинні заздалегідь пройти відповідний медичний огляд.

3.23. Роботи підвищеної небезпеки повинні виконуватися згідно наряду-допуску у встановленій формі. Ці роботи повинні виконуватися бригадою у складі не менше двох чоловік, а в апаратах, лежаках, газоходах і т.і. місцях — не менше трьох.

3.24. В кожному прокатному цеху повинні бути складені плани ліквідації аварій відповідно до вимог "Інструкції щодо складання планів захисту персоналу, населення у випадку аварій на металургійних об'єктах і ліквідації (локалізації) їх наслідків" (РД -7-13-91).

Плани ліквідації аварій повинні переглядатися і затверджуватися щороку, за місяць до початку наступного року.

Забороняється допускати до роботи осіб, які не були ознайомлені з планом ліквідації аварій та тих, що не знають його положень в частині, яка відноситься до місця їх роботи.

3.25. Відповідно до статті 10 Закону України "Про охорону праці" робітники, спеціалісти та службовці, а також студенти вищих та середніх навчальних закладів, учні професійно-технічних училищ, учні курсової, групової та індивідуальної форм навчання забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, рукавицями, касками та іншими засобами індивідуального захисту, а також змивальними та знешкоджувальними засобами.

Забороняється допускати до роботи осіб без відповідних засобів індивідуального захисту.

3.26. Порядок видачі, зберігання і користування засобами індивідуального захисту працюючих, а також прання, дезинфекції та ремонту повинні відповідати інструкції, затвердженої у встановленому порядку.

3.27. Відповідно до статті 9 Закону України "Про охорону праці" робітники, зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням.


4.1. При проектуванні, будівництві та експлуатації прокатних цехів повинен передбачатися комплекс заходів, які повинні виключати або знижати можливість травматизму, забруднення шкідливими виділеннями атмосфери цеху і навколишнього середовища, створення умов праці у відповідності до вимог нормативних документів.

4.2. Виробничі процеси та експлуатація устаткування прокатних цехів повинні відповідати вимогам, що викладені у міждержавних стандартах ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.062-81, ГОСТ 12.2.094-83, Загальних правил безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості; Правил технічної експлуатації механічного устаткування прокатних цехів; Правил безпеки при ремонті устаткування на підприємствах чорної металургії; Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів; у діючих Правилах, технологічних інструкціях, інструкціях з охорони праці, затверджених головним інженером підприємства та інших нормативних документах, що стосуються вимог безпеки у прокатному виробництві.

4.3. Безпека виробничих процесів повинна бути забезпечена: добором найбільш раціональних технологічних процесів; прийомів, режимів праці та порядком обслуговування виробничого устаткування; якістю вихідних матеріалів; розміщенням виробничого устаткування; організацією робочих місць; розподілом функцій між людиною і устаткуванням з метою зменшення важкості праці; дистанційним керуванням механізмами у небезпечних зонах, професійним відбором і навчанням працюючих; вимогами безпеки, що включені до нормативно-технічної та технологічної документації.

4.4. При організації та проведенні технологічних процесів необхідно: передбачати заміну процесів і операцій, пов'язаних з виникненням небезпечних і шкідливих виробничих факторів, процесами і операціями, при яких зазначені фактори були б відсутні або мали б меншу інтенсивність; усувати безпосередній контакт працюючих з вихідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, що виявляють небезпечний чи шкідливий вплив; одержувати своєчасну інформацію про виникнення небезпечних чи шкідливих факторів на окремих технологічних операціях; застосовувати системи контролю і керування процесами і апаратами, що забезпечують захист працюючих і аварійне відключення виробничогоустаткування.

4.5. Для попередження травматизму необхідно: наявність у цеху чіткої системи проходів з визначенням зон для пішохідного руху з необхідною розміткою, покажчиками та освітленням, з обладнанням перехідних галерей і містків над небезпечними дільницями; дотриманням необхідних відстаней між стінами будов, устаткуванням і рухомим транспортом; наявність попереджувальних знаків, сигналів і плакатів в особливо небезпечних місцях і на дільницях, а безпосередньо біля агрегатів або місць знаходження обслуговуючого персоналу — чітко виконаних схем розміщення і технологічного зв'язку агрегатів і трубопроводів пальних газів, мазуту, кисню, повітря, пари, води та ін., запірні пристрої трубопроводів пронумеровати у відповідності з номерами та позначеннями технологічної інструкції; всі агрегати, устаткування, машини і механізми, що експлуатуються, інструменти та пристрої дотримувати у справному стані.

Забороняється робота на несправних агрегатах, устаткуванні, машинах і механізмах із застосуванням несправних інструментів і пристроїв.

4.6. Для утримання прокатних станів, машин, механізмів і устаткування у справному стані необхідно: дотримуватися технічних режимів, встановлених паспортами чи спеціальними інструкціями заводів-виготівників; оглядати агрегати, устаткування, машини і механізми під час приймання змін і усувати виявлені при цьому дефекти та несправності; проводити перевірку стану агрегатів, устаткування, машин і механізмів спеціалістами; періодично проводити ревізію і ремонт агрегатів і устаткування.

4.7. Періодичність перевірки стану блокування безпеки, систем сигналізації та протиаварійного захисту агрегатів, устаткування, машин і механізмів, а також порядок оформлення результатів перевірки встановлюється спеціальною інструкцією, затвердженою головним інженером підприємства.

4.8. Перелік параметрів, без контролю яких заборонена робота технічного устаткування, складений щодо кожного технологічного агрегату, повинен бути затверджений головним інженером підприємства.

4.9. На прокатні стани, їх основні та допоміжні агрегати і устаткування повинні бути складені паспорти, що містять в собі основні технічні дані.

В період експлуатації агрегатів до паспорту необхідно вносити всі дані про зміни, які сталися на агрегатах, про проведення капітальних ремонтів, про аварії, що мали місце, і значні неполадки, а також застосовані заходи щодо ліквідації їх наслідків.

4.10. Всі відкриті обертові частини машин і механізмів (вали, муфти, тимчасові ланцюжні та зубчаті передачі, шківи та т.і.) повинні бути огороджені. Забороняється робота машин і механізмів без огородження.

4.11. Єднальні шпинделі та муфти всіх прокатних станів слід огороджувати запобіжними кожухами не тільки з боків, але і згори.

4.12. Рухомі, а також обертові частини механізмів прокатних станів, агрегатів, що розміщені у важкодоступних місцях, допускається огороджувати спільним огородженням із замикаючим пристроєм. Огородження не повинно ускладнювати їх обслуговування.

Двері, що обладнуються в огородженнях обертових та рухомих частин повинні мати автоматичні блокування з пусковими пристроями устаткування, що забезпечують його роботу тільки при "Захисному положенні огородження".

4.13. В особливо небезпечних місцях, що визначаються адміністрацією, знімні огородження повинні бути заблоковані з пусковими і приводними пристроями. Ці блокування повинні виключати можливість роботи устаткування при знятому огородженні.

4.14. Забороняється ремонт і чистка рухомих частин, а також закріплення огороджень у час роботи машин і механізмів.

4.15. Змащення устаткування, машин і механізмів прокатних станів повинно бути централізованим. Ручне змащення діючих машин і механізмів проводиться тільки при наявності спеціальних пристроїв, що забезпечують безпеку. Змащення під час роботи устаткування, машин і механізмів забороняється.

Змащувальні та обтиральні матеріали, що застосовуються при обслуговуванні машин і механізмів, слід зберігати у визначених місцях зачинених металевих ящиках. Витік змащувальних матеріалів не допускається.

4.16. Контрвантажі, які не розміщені всередині устаткування, повинні бути огороджені або розміщені в закриті направляючі пристрої (колодязі, труби, шахти), що виключають можливість доступу людей у небезпечну зону.

4.17. Всі вентилятори повинні мати запобіжну сітку, що на всмоктуючому отворі має розмір чарунок не більше 20  *  20 мм.

4.18. Маховики повинні мати бокове огородження у вигляді суцільного бар'єра чи поручнів з обшивкою знизу. Огородження маховиків навколо ободу повинно виконуватися у вигляді суцільного щита висотою не менше двох метрів.

Забороняється у випадку розміщення головного двигуна стана всередині цеху розташовувати місця відпочинку робітників в площині обертання маховика.

4.19. Заглиблення для приводів, контрвантажів, іншого устаткування прокатних цехів повинні бути надійно перекриті або мати огородження висотою не менше 1,0 м із суцільною обшивкою знизу на висоті 0,14-0,15 м.

4.20. З метою захисту від тепловипромінювання і часток, що відлітають, всі робітники, що знаходяться у безпосередній близькості від гарячого металу, шлаку, води і т.і., повинні бути забезпечені сітками та іншими пристроями відповідно до норм.

4.21. Для безпечного переходу людей через рольганги, шлепери, конвейєри та тому подібні споруди, повинні бути влаштовані перехідні містки, огороджені поручнями.

Містки для переходу крізь гарячий метал повинні мати теплоізолюючий настил, а з боків — екрановані щити з листового заліза чи з густих металевих сіток висотою не менше 1,8 м.

4.22. Майданчики, підлога і приямки поблизу агрегатів, що обслуговуються, і окремих механізмів, повинні утримуватися у чистоті.

4.23. На підлозі біля робочих місць ножиць, штемпельних пресів, фрезерних, сверлильних верстатів та інших агрегатів холодної обробки металу повинні бути покладені настили у вигляді дерев'яних грат з відстанню між планками не менше 30 мм. Настил повинен бути сухим і справним.

4.24. Кордони основних проходів і проїздів повинні бути чітко позначені яскравими лініями шириною не менше 50 мм або знаками, що замінять їх.

В місцях, де не дотримані габарити, повинні бути вивішені попереджувальні плакати.

4.25. Для обслуговування засувок і шиберів, дросельних пристроїв, іншої запірної та регулюючої арматури, а також устаткування вентиляційних систем і опалення, розміщених на висоті 2,0 м і більше від рівня підлоги (землі), повинні бути влаштовані стаціонарні майданчики та сходи до них, відповідно до вимог ГОСТ 23120-78 "Сходи маршеві та майданчики, огородження сталеві. Технічні умови".

Вказана висота обчислюється від рівня настилів, перекрить і т.і. до верхнього положення деталі, що обслуговується.

4.26. Майданчики, що розміщуються на висоті 0,6 м і більше від рівня підлоги, перехідні містки, сходи, приямки, зумфи, люки, колодязі, отвори у перекриттях та дренажні канави повинні огороджуватися поручнями висотою не менше 1,0 м із суцільною обшивкою знизу на висоту 0,14-0,15 м.

Якщо ці пристрої закриті кришками або перекриті по всій поверхні міцними настилами, складеними в рівень з підлогою, поручні не потрібні.

4.27. Входи у приямки, тунелі, підвали та інші небезпечні місця повинні бути закриті на замок.

4.28. У прокатних цехах, де робота здійснюється із заміною персоналу, повинні бути передбачені кімнати відпочинку з комфортними умовами.

4.29. У прокатних цехах повинні бути спеціальні майданчики для складування необхідного змінного і запасного устаткування, а також ремонтні майданчики, обладнані вантажопідіймальними машинами.

Забороняється зберігання запасного і знімного устаткування у непередбачених місцях.

4.30. В цехах, де застосовують легкозапалювальні та займисті речовини, повинно, як правило, здійснюватися централізоване транспортування і розподілення цих речовин на робочі місця.

За відсутністю централізованого транспортування, доставка вказаних речовин на робочі місця повинна проводитися у безпечній спеціальній тарі.

На робочих місцях дозволяється зберігання матеріалів (у готовому до застосування вигляді) у кількості, яка не перевищує змінної потреби при щільно закритих ємкостях.

4.31. Застосування аргону і азоту повинно відповідати "Тимчасовій інструкції з техніки безпеки при використанні азоту і аргону на підприємствах чорної металургії".

4.32. Трубопроводи, шланги для подачі природного газу, кисню, мазуту, повітря, масла повинні розташовуватися в місцях, що виключають можливість попадання на них гарячих предметів.

4.33. Шланги пневматичних і гідравлічних механізмів повинні відповідати ГОСТ 9356-75. Кріплення шлангів до штуцерів та інструментів повинно виключати їх зривання під час роботи. Приєднання і роз'єднання повинно проводитися після припинення подачі компонентів.

4.34. Котли-утилізатори, що застосовуються у прокатних цехах, повинні відповідати Правилам встановлення і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів.

4.35. При використанні у прокатних цехах посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа (0,7 кг/см), необхідно керуватися відповідними правилами ДНАОП 0.00-1.07-94.

4.36. У місцях підвищеної небезпеки повинні вивішуватися яскраві попереджувальні плакати та знаки безпеки, а в необхідних випадках влаштовуються світлові та звукові сигнали відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 12.4.026-76.

4.37. В діючих прокатних цехах до початку будівельно-монтажних робіт повинен бути розроблений проект організації робіт, що забезпечує безпечне проведення робіт, як для будівельних робітників, так і для цехового персоналу, який затверджений головними інженерами підприємств і будівельно-монтажної організації.

5.1. Проектування, будівництво та реконструкція будівель і споруд прокатних цехів повинні відповідати вимогам Вказівок з будівництва, проектування підприємств, будівель та споруд чорної металургії СН 125-72, Санітарним нормам проектування промислових підприємств СН 245-71 і цим Правилам.

5.2. Будівлі та споруди прокатних цехів необхідно розміщувати відповідно будівельним нормам і правилам СНиП II-89-80 з урахуванням домінуючих вітрів з підвітряного боку щодо найближніх будівель житлового, лікувально-профілактичного або культурно-побутового призначення.

5.3. Прокатні цехи повинні бути відокремлені від меж житлових районів санітарно-захисними зонами, розмір яких необхідно приймати у відповідності до санітарних норм проектування промислових підприємств СН 245-71, а всі вільні дільниці території прокатних цехів повинні бути озеленені.

5.4. Прокатні цехи, які будуються, повинні бути розташовані таким чином, щоб не порушувався потоковий напрямок транспортування вантажів та не створювалися зустрічні та перехрещені вантажні потоки.

5.5. В діючих прокатних цехах для безпечного пересування людей у відповідних місцях влаштовують проходи, перехідні містки та тунелі, вихід з яких повинен бути розташований поза зоною дії мостових кранів.

5.6. Для переходу через головний з'єднувальний вал кожної лінії прокатних станів необхідно споруджувати перехідні містки. На безперервних станах споруджується один місток вздовж усіх клітей зі спуском до кожної з них.

5.7. Робочі кліті усіх станів (за винятком невеликих клітей дрібносортних, дротових і тонколистових станів) повинні мати майданчики і сходи з поручнями. На невеликих станах можливе застосування драбин.

5.8. Стаціонарні металеві сходи повинні бути зроблені відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 23120-78 "Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические требования".

5.9. Майданчики для обслуговування устаткування повинні мати: висоту від настилу до конструктивних елементів приміщення не менше 2 м; в галереях, тунелях і на естакадах — 1,8 м; ширину — не менше 1 м; огородження за периметром висотою не менше 1 м з суцільною металевою обшивкою знизу огородження на висоту 0,15 м і з додатковою огороджувальною планкою на висоті 0,5 м від настилу. Вимоги даного пункту розповсюджуються також на розміщені у приміщеннях відкриті галереї, містки та майданчики, призначені для переходу через устаткування або комунікації.

5.10. Відкриті люки, колодязі, бункери, завантажувальні отвори або прорізи у підлогах, у міжповерхових перекриттях чи на робочих майданчиках огороджуються поручнями висотою не менше 1 м з суцільною металевою обшивкою знизу поручнів на висоту не менше 0,15 м і з додатковою огороджувальною планкою на висоті 0,5 м.

5.11. Робочі місця, проходи та проїзди забороняється захаращувати сировиною, напівфабрикатами, готовою продукцією, іншими матеріалами. Кордони проходів, проїздів або майданчиків для складування повинні бути позначені.

5.12. Стулки віконних чи ліхтаревих переплетень, що відкриваються, повинні мати пристрої, які дозволять відкривати, встановлювати їх у необхідному положенні або закривати з поверхні підлоги чи робочих майданчиків приміщення, а механізми для їх використання повинні знаходитися у легкодоступних і безпечних для обслуговування місцях.

5.13. При склінні ліхтарів на будівлях віконним склом під заскленням влаштовуються горизонтальні металеві сітки шириною не менше 0,7 м при вертикальному заскленні, а при похилому і горизонтальному — ширина сіток визначається розрахунком згідно величини горизонтальної проекції засклених переплетень.

5.14. Прорізи в будівлях прокатних цехів для подачі залізничних поїздів повинні бути обладнані воротами з світлофорами, відкриття і закриття яких повинно бути механізовано. Устаткування воріт повітряними або повітряно-тепловими завісами повинно проводитися у відповідності до вимог Санітарних норм проектування промислових підприємств.

5.15. В діючих цехах, де габарити наближення будівель до залізничних шляхів і автомобільних доріг не витримуються, повинні застосовуватися заходи щодо забезпечення безпечного виходу людей з будівель шляхом зміни розміщення виходів, встановлення направляючих поручнів, та показчиків руху і т.і.

Забороняється використовувати для проходу людей ворота для в'їзду рухомого складу.

Подача залізничних поїздів до будівель прокатних цехів повинна відповідати п.11.4 цих Правил.

Завантажити