НПАОП 60.3-1.01-10Про затвердження правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів

8.Працівники, які зайняті на електромонтажних, електровимірювальних і електроналагоджувальних роботах, зобов’язані мати відповідну групу з електробезпеки, знати та виконувати вимоги ПТЕЕС, ПУЕ.

9.Перетворювачі установок катодного захисту проммайданчиків необхідно розташовувати за межами вибухо- та пожежонебезпечних зон.

10.На ділянках перетину або паралельного розташування газопроводу і ЛЕП напругою 110 кВ і більше, де у випадках, передбачених ДСТУ 4219-2003, імовірне наведення на газопровід небезпечної для працівників напруги, газопровід повинен обладнуватися заземленням з оцинкованої сталі або установкою протекторного захисту.

При цьому напруга на газопроводі, наведена струмом промислової частоти при нормальному режимі роботи ЛЕП, не повинна перевищувати 65 В.

11.Приєднання кабелів системи ЕХЗ до газопроводу виконується:

а) термітним чи електродуговим зварюванням до поверхні трубопроводу — для труб з нормативним тимчасовим опором розриву менше ніж 539 МПа;

б) лише термітним зварюванням із застосуванням мідного терміту до поверхні трубопроводу або електродуговим зварюванням до подовжніх або кільцевих швів — для труб з нормативним тимчасовим опором розриву 539 МПа і більше.

Допускається застосування інших видів приєднання до труби, що унеможливлюють понаднормове підвищення температури поверхні труб, що узгоджені та затверджені газотранспортним підприємством.

12.Не дозволяється приварювання кабелів системи ЕХЗ за допомогою електро- і газозварювання до газопроводу, який знаходиться під тиском.

13.Термітне приварювання кабелів до діючого газопроводу повинен виконувати кваліфікований працівник, який пройшов спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05.

14.Допускаються інші технології приварювання катодних виводів до діючого газопроводу під тиском, які отримали дозвіл Держгірпромнагляду згідно з Порядком видачі дозволів.

15.Система протикорозійного захисту газопроводів підлягає систематичному контролю: експлуатаційному, комплексному та вибірковому. Періодичність контролю та комплекс робіт визначаються нормативними документами.

16.Роботи на перетинах з автомобільними дорогами та залізницями необхідно виконувати у складі бригади не менше двох працівників, один з яких спостерігає за безпекою робіт і за рухом транспорту.

17.Забороняється проводити будь-які вимірювання на трасі трубопроводу під час грози.

18.Якщо паралельно трубопроводу проходить ЛЕП напругою 110 кВ і більше, проводити вимірювання з проводом довжиною понад 500 м забороняється через небезпеку індукції напруги у вимірювальному проводі.

19.Підключення до кабелів або шин підстанцій залізниць повинні виконувати лише працівники підстанцій.

20.До роботи з дослідними установками катодного захисту і пересувними електрометричними лабораторіями допускаються особи, які володіють безпечними методами роботи і пройшли інструктаж з питань охорони праці згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05.

Роботи виконуються під керівництвом посадових осіб, які мають досвід роботи з генераторною групою і електрометричними лабораторіями та кваліфікаційну групу з електробезпеки на електроустановках до 1000 В не нижче III.

21.Застосування інгібіторів корозії здійснюється згідно з вимогами інструкції з охорони праці за даним видом робіт, розробленої згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 та затвердженої наказом керівника газотранспортного підприємства.

22.Працівники, зайняті на роботах, пов’язаних з приготуванням та застосуванням інгібіторів корозії, повинні пройти спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05.

23.Роботи з інгібіторами корозії повинні виконуватись із застосуванням ЗІЗ та з дотриманням вимог пожежної безпеки.

XI. Електробезпека

1. Електропостачання

1.1. Основне та допоміжне технологічне обладнання електроустановок МГ повинно відповідати вимогам цих Правил, проектної документації, нормативних документів та інструкцій заводів-виробників.

1.2. Проектування, монтаж, налагодження, випробування і експлуатація електрообладнання об’єктів МГ повинні проводитись відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98, ПТЕЕС, ПУЕ, НАПБ А.01.001-2004 та Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 № 209.

1.3. На кожному газотранспортному підприємстві повинна знаходитись технічна документація, згідно з якою електроустановки були допущені до експлуатації, а саме:

а) акт приймання прихованих робіт;

б) генеральний план ділянки, на якій нанесені споруди та підземні електротехнічні комунікації;

в) затверджена проектна документація з усіма наступними змінами;

г) акти випробувань та налагодження устатковання;

ґ) акт приймання електроустановок до експлуатації;

д) виконавчі робочі схеми первинних та вторинних електричних з’єднань;

е) технічні паспорти основного устатковання;

є) інструкції з обслуговування електроустановок, розроблені на основі ПУЕ, ПТЕ ЕС, НПАОП 40.1.-1.21-98, нормативних документів та експлуатаційної документації;

ж) посадові інструкції, розроблені згідно з вимогами Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336;

з) робочі інструкції до кожного робочого місця, розроблені на основі експлуатаційної документації відповідного обладнання;

и) інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98.

1.4. Корегування схем та планів електротехнічних комунікацій, завірене підписом особи, відповідальної за електрогосподарство, виконується негайно після змін в електроустановках та комунікаціях, що виникають в процесі їх експлуатації.

1.5. Наказом (розпорядженням) керівника виробничого підрозділу із числа спеціально підготовленого електротехнічного персоналу згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98 повинна бути призначена особа, відповідальна за електрогосподарство.

1.6. Вимоги до електротехнічного персоналу, який обслуговує електроустановки, і його кваліфікаційні групи встановлюються відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

1.7. Оперативну документацію не рідше одного разу на місяць повинен переглядати електротехнічний персонал і вживати заходів з усунення виявлених недоліків.

1.8. Електротехнологічний персонал, що вмикає та вимикає електрифіковані агрегати, повинен пройти відповідний інструктаж і навчання з електробезпеки із наступним наданням їм другої кваліфікаційної групи з електробезпеки згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98. Обсяг знань для цих осіб визначається особою, відповідальною за електрогосподарство, згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98 з урахуванням специфіки підприємства і затверджується головним інженером структурного підрозділу.

1.9. На дверях трансформаторних підстанцій (пунктів) розподільних пристроїв, опорах повітряних ЛЕП та на інших електроустановках повинні бути знаки безпеки і плакати згідно з вимогами нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.2 глави 1 розділу XI цих Правил.

1.10. Роботи на діючих електричних установках та електричних мережах, керування електричним приводом і електричними апаратами (у тому числі електрозварюванням), роботи з переносними електролампами, електроінструментом тощо повинні виконуватися з використанням захисних засобів.

1.11. На підлозі перед пусковим пристроєм (окрім дистанційного управління) електродвигунів та іншої електричної апаратури у приміщеннях з підвищеною небезпекою і з особливою небезпекою повинні знаходитись діелектричні килимки або ізолюючі підставки.

Вимикати та вмикати електродвигуни пусковою апаратурою з ручним приводом необхідно в діелектричних рукавичках.

1.12. Перед застосуванням захисних засобів вони повинні бути ретельно оглянуті, очищені і перевірені на відсутність зовнішніх пошкоджень. По клейму необхідно переконатися у відповідності їх напрузі електроустановки та у дотриманні термінів їх випробування.

Не дозволяється застосовувати невипробувані та пошкоджені захисні діелектричні засоби, а також захисні засоби, термін випробування яких закінчився.

1.13. Двері приміщень електроустановок (щитів, зборок тощо), розподільних пристроїв повинні бути постійно зачинені на замок, ключі від якого повинні бути в оперативного персоналу і видаватися під розпис в оперативному журналі.

1.14. Роботи в електроустановках до 1000 В і понад 1000 В повинні виконуватися із дотриманням вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.97 № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.01.98 за № 11/2451 (далі — НПАОП 40.1-1.01-97).

1.15. Обслуговування діючих електроустановок, перемикання в них та ремонт повинні виконуватись згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98.

1.16. Для забезпечення належного рівня безпечної експлуатації обладнання воно повинно бути закріплене за відповідними службами та підрозділами газотранспортного підприємства. Межі зон обслуговування повинні бути визначені наказом керівника газотранспортного підприємства (структурного підрозділу).

1.17. Зовнішнє і внутрішнє освітлення повинен обслуговувати спеціально закріплений за ним електротехнічний персонал.

1.18. У разі спільної підвіски на опорах повітряних ЛЕП напругою 380/220 В ліній зв’язку, телемеханіки, КВПіА, ЕХЗ відповідальними є:

а) за безпечну експлуатацію електроліній 380/220 В, їхніх ізоляторів та опор — особа, відповідальна за електрогосподарство;

б) за безпечну експлуатацію ліній зв’язку і їхніх ізоляторів — особа, відповідальна за експлуатацію засобів зв’язку;

в) за безпечну експлуатацію ліній телемеханіки і їхніх ізоляторів — особа, відповідальна за експлуатацію засобів телемеханіки;

г) за безпечну експлуатацію ліній КВПіА і їхніх ізоляторів — особа, відповідальна за експлуатацію КВПіА;

ґ) за безпечну експлуатацію ліній ЕХЗ і їхніх ізоляторів — особа, відповідальна за експлуатацію засобів ЕХЗ.

1.19. Роботи на повітряних лініях зі спільною підвіскою виконують відповідно до вимог ПТЕЕС, НПАОП 40.1-1.01-97, «Правил безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой промышленности», затверджених Газпромом СРСР 28.03.90 (далі — НПАОП 11.1-1.07-90), та інших нормативно-правових актів.

1.20. Установка і експлуатація стаціонарних акумуляторних батарей здійснюються згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98.

1.21. Електрообладнання (машини, апарати, пристрої), контрольно-вимірювальні прилади, електричні світильники, засоби блокування, телефонні апарати і сигнальні пристрої до них, що встановлюються у вибухонебезпечних зонах класів 0, 1, 2 усередині та поза приміщеннями, повинні мати відповідний рівень вибухозахисту та відповідати категорії і групі вибухонебезпечної суміші згідно з вимогами нормативних документів.

1.22. Не допускається установлення у вибухонебезпечних зонах класів 0, 1, 2 вибухозахищеного електрообладнання, яке не має маркування за вибухозахистом, виготовленого неспеціалізованими підприємствами або відремонтованого зі зміною вузлів і деталей, які забезпечують вибухозахист, без сертифіката на відповідність.

1.23. Не дозволяється експлуатація електрообладнання при несправних засобах вибухозахисту, блокуваннях, порушеннях схем керування і захисту.

1.24. Заміну пускової апаратури, запобіжників, електроламп у вибухонебезпечних приміщеннях і зонах повинен виконувати електротехнічний персонал відповідної кваліфікаційної групи з електробезпеки після повного зняття напруги з відповідних дільниць мережі.

1.25. Пошкоджене вибухозахищене електрообладнання повинно бути замінене обладнанням, рівень вибухозахисту якого відповідає класу вибухонебезпечної зони та групі вибухонебезпечної суміші, що може в ній утворюватись.

1.26. Проведення електричних випробувань, вимірів параметрів електрообладнання, встановленого у вибухонебезпечних приміщеннях і зонах, повинні виконуватись з вибухобезпечної зони без порушення вибухозахисту. У разі неможливості виконання цієї вимоги необхідно вжити додаткові заходи безпеки, передбачені планом виконання робіт і нарядом-допуском.

1.27. Не дозволяється застосування у вибухонебезпечних приміщеннях і зонах переносного електроінструменту і переносних світильників у невибухозахищеному виконанні.

1.28. Допускається для тимчасового освітлення у вибухонебезпечних приміщеннях і зонах застосування акумуляторних світильників у вибухозахищеному виконанні.

2. Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика, телемеханіка та обчислювальна техніка

2.1. Контрольно-вимірювальні прилади, системи автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки повинні відповідати вимогам цих Правил, проектної документації, нормативних документів та інструкцій заводів-виробників.

2.2. Діючі об’єкти МГ повинні бути оснащені КВПіА, телемеханікою та обчислювальною технікою в обсязі, який передбачений проектом та нормативними документами.

2.3. Роботи з будівництва, реконструкції та ремонту ліній телемеханіки повинні виконуватись за затвердженим проектом з урахуванням вимог Правил охорони магістральних трубопроводів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747, та НПАОП 11.1-1.07-90.

2.4. Особи, відповідальні за стан і безпечну експлуатацію засобів КВПіА, телемеханіки та обчислювальної техніки, призначаються наказом керівника газотранспортного підприємства або структурного підрозділу, на балансі яких вони знаходяться (або знаходяться на обслуговуванні).

2.5. На усіх об’єктах газотранспортного підприємства та структурних підрозділів повинні бути затверджені списки осіб, яким присвоєна певна кваліфікаційна група з електробезпеки згідно з НПАОП 40.1-1.21-98 та ПТЕЕС і які мають право виконувати оперативні переключення у схемах автоматизації і телемеханіки. Перед допуском до самостійної роботи ці особи повинні попередньо пройти перевірку знань і практичного вміння виконувати роботи з обслуговування засобів КВПіА, телемеханіки та обчислювальної техніки.

Допуск інших осіб до обслуговування засобів КВПіА, телемеханіки, обчислювальної техніки та систем захисту не дозволяється.

2.6. Відключення і переключення в схемах КВПіА, захисту та телемеханіки повинні виконуватись тільки за розпорядженням посадової особи структурного підрозділу або об’єкта (диспетчера, змінного інженера), якому підпорядковане автоматизоване технологічне обладнання (КС, ГРС, ПСГ, УПГ тощо), із записом в оперативному журналі змінного інженера КС (журналі розпоряджень на КС), форма якого затверджена наказом газотранспортного підприємства.

2.7. У разі виникнення надзвичайних ситуацій та під час ліквідації аварій дозволяється виконувати необхідні переключення без відома персоналу (диспетчера, змінного інженера), якому підпорядковане автоматизоване технологічне обладнання, але із подальшим його інформуванням та записом в оперативному журналі змінного інженера КС.

2.8. Не дозволяється пуск обладнання із несправними або незадіяними засобами КВПіА, системами захисту та іншими технічними засобами, необхідними для експлуатації обладнання в режимі автоматичного або ручного керування.

2.9. Електрообладнання, яке входить до складу засобів автоматизації, телемеханіки та обчислювальної техніки, повинно бути заземлено згідно з вимогами ПУЕ.

2.10. Електрична частина КВПіА, засобів телемеханіки та обчислювальної техніки, яка встановлюється у вибухонебезпечних приміщеннях (зонах), повинна бути у вибухозахищеному виконанні. Експлуатація і ремонт електроапаратури повинні виконуватись згідно з вимогами нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.2 глави 1 розділу XI цих Правил.

2.11. Допускається розкриття будь-якого вибухозахищеного апарата або приладу, встановленого у вибухонебезпечному приміщенні (зоні), після зняття напруги із його струмоведучих частин, а в апаратах і приладах із елементами, які нагріваються у процесі роботи, після зменшення їх температури нижче безпечної для спалахування газоповітряної суміші. Не допускається перевірка електричних частин КВПіА, засобів телемеханіки та обчислювальної техніки у вибухонебезпечних зонах тестером, мегомметром та іншими приладами у звичайному виконанні за умов, якщо вибухонебезпечне середовище не можливо усунути. У разі, якщо вибухонебезпечне середовище усунуто, необхідно контролювати повітря робочої зони на вміст метану кожні 30 хвилин переносним газоаналізатором. У цих випадках дозволяється робота приладами у звичайному виконанні.

2.12. За герметичністю вибухозахищених оболонок і ущільнень ввідних пристроїв, апаратури, приладів повинен бути організований періодичний нагляд згідно з вимогами ПУЕ, ПТЕ ЕС та нормативних документів газотранспортного підприємства. Не дозволяється експлуатація вибухозахищених апаратів, приладів та апаратури із ослабленими елементами ущільнень.

Не допускається установлення додаткових прокладок в ущільненнях, якщо це не передбачено їх конструкцією або інструкцією з експлуатації.

Не допускається змінювати параметри вибухозахисту, кріпильний і прокладковий матеріал іншим матеріалом, який не відповідає кресленням та інструкціям заводу-виготовлювача.

2.13. На об’єктах, що будуються або реконструюються, не допускається сумісна установка в щитах місцевої автоматики приладів, до яких підводиться горюче або вибухонебезпечне середовище, параметри якого вимірюються (навіть через розділювальну рідину), та електричних засобів КВПіА (з їх живленням) у невибухозахищеному виконанні.

2.14. Не допускається введення імпульсних трубок із горючими газами і рідинами у приміщення операторних КВПіА, які експлуатуються як вибухобезпечні. При цьому імпульс, параметри якого вимірюються, повинен подаватись по імпульсній трубці, що заповнена негорючими та незамерзаючими рідинами, через розділювальні посудини. Для контролю за рівнем рідини у розділювальних посудинах, герметичністю автоматичних відсічних пристроїв та продування імпульсних трубок повинен бути організований технічний огляд, що проводиться один раз на 3 місяця. Не допускається експлуатація розділювальних посудин із рівнем рідини в них, зниженим порівняно із нормальним. Після демонтажу вимірювального приладу на вільному кінці імпульсної трубки повинна бути встановлена заглушка (пробка), розрахована на максимальний робочий тиск.

2.15. Експлуатація посудин, що працюють під тиском і входять до системи пневмогідроавтоматики, здійснюється згідно з вимогами нормативно-правових актів.

При цьому повинна бути передбачена сигналізація допустимих границь (верхньої і нижньої) тиску повітря (газу).

2.16. Застосування КВПіА із ртутним заповненням повинно бути максимально обмежено.

2.17. Продування імпульсних трубок на діючих установках (агрегатах, об’єктах тощо) необхідно виконувати тільки за розпорядженням особи, відповідальної за безпечну експлуатацію установки (агрегату, об’єкта тощо), із попереднім виконанням відповідних заходів безпеки. Горючі рідини необхідно зливати у спеціальні ємності для продування.

2.18. КВПіА, які розміщені на щитах керування, повинні мати маркування, яке вказує на їх призна чення. Манометри та інші аналогічні прилади повинні бути встановлені так, щоб їх показання було д обре видно з робочих місць, а також мати червону відмітку, яка відповідає робочому тиску у посудині.

2.19. Кузов і обладнання пересувної лабораторії КВПіА, а також обладнання, яке випробовується, повинні бути заземлені дротом із мідного гнучкого провідника із перерізом не менше ніж 10 мм2.

Не допускається використання для заземлення лабораторії жили заземлення силового кабелю живлення.

3. Технологічний зв’язок

3.1. Експлуатацію, налагодження, монтаж, технічне діагностування і ремонт лінійних, станційних, радіорелейних споруд зв’язку та засобів радіозв’язку вздовж МГ, відгалужень, місцевих телефонних мереж необхідно здійснювати згідно з вимогами «Правил техники безопасности при эксплуатации радиорелейных линий передач», затверджених Міністерством зв’язку СРСР 30.06.87 (НПАОП 64.2-1.02-87), та інших нормативно-правових актів.

3.2. Роботи з обслуговування електроустановок, що живлять обладнання зв’язку, повинні виконуватись згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98.

3.3. Технічний персонал, який обслуговує лінії зв’язку МГ, повинен пройти відповідну підготовку і мати необхідну кваліфікаційну групу з електробезпеки.

3.4. Роботи з будівництва, реконструкції і ремонту ліній зв’язку МГ повинні виконуватись з дотриманням вимог Правил охорони магістральних трубопроводів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747, та нормативних документів.

3.5. У разі виявлення на проводах ліній зв’язку сторонньої напруги необхідно повідомити про це керівництво цеху (служби) зв’язку, терміново заборонити всі роботи, пов’язані з обслуговуванням споруд зв’язку, вжити заходів щодо вимкнення джерела сторонньої напруги згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98, на час ліквідування пошкодження на лінії зв’язку вивісити плакат «Стій! Напруга».

3.6. Для запобігання попаданню працівників і обладнання зв’язку під високу напругу, що виникає від грозових розрядів або від індуктивного впливу ЛЕП, повітряні лінії зв’язку повинні бути обладнані захисними пристроями згідно з вимогами відповідних норм і правил. Вказані захисні пристрої підлягають перевірці з періодичністю, встановленою інструкцією з експлуатації цих пристроїв.

3.7. Не допускається під час грози або у разі її наближення проведення будь-яких робіт на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення, а також електричні вимірювання на кабельних лініях зв’язку.

3.8. Не допускається (за винятком ліквідації аварійних ситуацій) виконання робіт на повітряних лініях зв’язку при швидкості вітру більше ніж 15 м/с, під час снігових буранів, а також при температурі повітря нижче граничних норм. У разі низьких температур роботи повинні виконуватись не менше ніж двома працівниками з перервами на їх обігрівання.

Завантажити