НПАОП 60.3-1.01-10Про затвердження правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів

Властивості та вплив на організм працівників шкідливих речовин, що застосовуються під час транспортування газу (метан, газоконденсат, одоранти, сірководень, сірчистий газ, окис вуглецю, метанол тощо), визначені відповідними санітарними нормами і правилами.

1.12. Для захисту органів дихання працівники забезпечуються ЗІЗОД згідно з вимогами Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28.12.2007 № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.04.2008 за № 285/14976 (НПАОП 0.00-1.04-07).

1.13. Працівники, які виконують роботи на висоті, а також верхолазні роботи, забезпечуються запобіжними поясами відповідно до вимог ГОСТ 12.4.089-86 «ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия» (далі — ГОСТ 12.4.089-86), поясами безпеки згідно з відповідними технічними умовами або ременями безпеки відповідно до вимог ДСТУ EN 361-2001 «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Ремені безпеки».

Роботи на висоті повинні виконуватись згідно з вимогами Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).

1.14. Під час перевірки міцності запобіжних поясів необхідно дотримуватись норм і термінів випробування, що передбачені ГОСТ 12.4.089-86.

1.15. Працівники, які працюють із радіоактивними речовинами, повинні бути забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ згідно з «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений», затвердженими постановою Держкомпраці СРСР від 23.09.80 № 296/П-10.

1.16. До робіт на об’єктах МГ допускаються особи, які пройшли медичний огляд відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113, і не мають протипоказань за станом здоров’я для роботи за спеціальністю.

Профілактичний наркологічний огляд, у разі потреби, проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 № 1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення».

1.17. Організація і порядок проведення навчання, інструктажів, перевірки знань з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки й допуску працівників до самостійної роботи здійснюються відповідно до вимог:

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі —НПАОП 0.00-4.12-05);

Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (далі — НАПБ Б.02.005-2003);

Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003);

Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 15.08.2007 № 557, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.09.2007 за № 1006/14273;

інших нормативних документів із зазначених питань.

На газотранспортних підприємствах на основі Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), з урахуванням специфіки виробництва роботодавцем розробляються і затверджуються відповідні переліки робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці.

Не дозволяється допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки.

1.18. До керівництва роботами з експлуатації та ремонту об’єктів МГ допускаються особи, що мають освіту за фахом, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 та з питань пожежної безпеки відповідно до вимог НАПБ Б.02.005-2003.

1.19. Під час укладання трудового договору працівник повинен бути проінформований роботодавцем під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих чинників, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

1.20. Керівники та посадові особи газотранспортних підприємств зобов’язані в межах своїх повноважень, визначених у посадових інструкціях, контролювати дотримання вимог безпечної експлуатації обладнання МГ, вживати заходів щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій та відповідати за виконання вимог цих Правил згідно з чинним законодавством.

1.21. Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на ОПН, здійснюється згідно з вимогами Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1788.

2. Вимоги до території, проммайданчиків, будівель, споруд та приміщень

2.1. Територія виробничого об’єкта повинна бути огороджена згідно з проектом будівництва (реконструкції) і мати не менше двох виїздів на шляхи загального призначення. Огорожа повинна постійно підтримуватися у справному стані. Біля входу (в’їзду) на територію об’єкта і по периметру огорожі повинні бути знаки безпеки. З зовнішньої або внутрішньої сторони огорожі повинна бути влаштована захисна смуга (вільна від сухої рослинності) шириною не менше ніж 4 м.

2.2. В’їзні ворота на територію виробничого об’єкта повинні бути зачинені.

2.3. На території вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних об’єктів, а також у місцях зберігання та переробки горючих матеріалів застосування відкритого вогню не дозволяється.

2.4. На дільницях території виробничого об’єкта, де можливі скупчення горючих парів та газів, проїзд транспорту не дозволяється. Про це повинні сповіщати встановлені на відповідних місцях інформаційні таблички.

2.5. Доступ сторонніх осіб на територію виробничого об’єкта допускається лише за наявності пропуску за розпорядженням керівника підрозділу (філії) і тільки у супроводі працівника виробничого підрозділу.

2.6. Територія проммайданчиків повинна бути рівною, з твердим покриттям, мати необхідні ухили і пристрої для відведення атмосферних і поливальних вод. Вільні ділянки території повинні бути озеленені.

Територія виробничого об’єкта повинна освітлюватися згідно з проектом. Електроосвітлення повинно забезпечувати освітленість не нижче норм, встановлених Державними будівельними нормами «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення» (далі — ДБН В.2.5-28-2006).

2.7. На території виробничого об’єкта повинні бути проїзди для руху автотранспорту і пішохідні доріжки з твердим покриттям, які взимку необхідно очищати від снігу і льоду.

2.8. Горловини заглиблених резервуарів та колодязів різного призначення повинні бути закриті кришками, а під час проведення в них ремонтних робіт — огороджені.

2.9. Водопровідні, каналізаційні та інші колодязі, підземні споруди (далі — колодязі), що розташовані на відстані до 15 м від осі газопроводів, є газонебезпечними. Контроль за станом газоповітряного середовища в колодязях на вміст токсичних речовин здійснюється перед кожним спуском працівників, щоквартально, а в перший рік їх експлуатації — щомісячно.

2.10. У кришці колодязя повинен бути отвір діаметром від 20 мм до 30 мм для відбору проб газоповітряного середовища.

2.11. Колодязі повинні бути захищені від потрапляння поверхневих та ґрунтових вод. У разі необхідності обладнується дренаж з відведенням стоків у промислову каналізацію через гідравлічний затвор. Працездатність затворів необхідно періодично перевіряти.

2.12. Кришки люків колодязів необхідно періодично очищати від бруду, льоду і снігу. Пожежні гідранти повинні бути захищені від замерзання води, а в місцях їх розташування повинні встановлюватись покажчики згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004).

2.13. Працівники, які обслуговують газонебезпечні колодязі згідно з вимогами «Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ», затвердженої Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85 (далі — НПАОП 0.00-5.11-85), повинні знати:

схему відповідних комунікацій;

методи виявлення загазованості;

ознаки отруєння токсичними речовинами та правила надання першої медичної допомоги потерпілим;

правила безпечного виконання робіт у загазованому середовищі.

2.14. Роботу в колодязях повинна виконувати бригада у складі не менше трьох працівників, які до початку роботи повинні пройти цільовий інструктаж з питань охорони праці про порядок проведення роботи та можливу небезпеку під час її виконання згідно з положенням газотранспортного підприємства про навчання з питань охорони праці, яке розробляється відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05. Один з працівників повинен виконувати роботи в колодязі, другий — страхувати першого за допомогою рятувальної мотузки, а третій — стежити за роботою першого працівника і надавати йому допомогу під час передавання необхідного інструмента та матеріалів.

2.15. Перед спуском у колодязь необхідно оглянути його зовні та перевірити колодязь на наявність загазованості. У разі виявлення загазованості необхідно ретельно провентилювати колодязь і провести повторний аналіз газоповітряного середовища.

У випадку загазованості вище ГДК, але нижче ніж 20 % від НКГВ, спуск у колодязь дозволяється лише у шланговому або ізолюючому протигазі.

2.16. Для роботи у колодязях дозволяється застосовувати лише вибухобезпечні акумуляторні світильники з електричною напругою не вище 12 В. Світильники необхідно вмикати і вимикати поза вибухонебезпечною зоною перед спуском в колодязь та після підйому із нього.

2.17. Не допускається розміщення у межах проммайданчиків виробничих об’єктів закладів соціально-побутового призначення та будь-яких виробництв і організацій, що не мають безпосереднього відношення до функціонування газотранспортного підприємства.

2.18. Не допускається розміщення побутових та адміністративних приміщень з масовим скупченням людей (їдальні, тренажерні зали, конференц-зали, селекторні студії тощо) у будівлях, прибудованих чи безпосередньо прилеглих до будівель та споруд з вибухопожежонебезпечними виробництвами.

2.19. Внутрішньооб’єктові автодороги повинні відповідати вимогам Державних будівельних норм «Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво» (ДБН В.2.3-4-2007) та будівельних норм і правил «Промышленный транспорт» (СНиП 2.05.07-91*).

2.20. Рух автотранспорту на території виробничого об’єкта повинен здійснюватися за схемою маршрутів руху транспортних та пішохідних потоків з вказаними на ній поворотами, зупинками, виїздами, переходами тощо. Схема маршрутів руху повинна бути вивішена в місцях стоянки автотранспорту та перед в’їздами на територію об’єкта.

2.21. Територія виробничого об’єкта повинна бути обладнана дорожніми знаками, покажчиками швидкості руху транспорту згідно з вимогами ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», а також знаками безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262 (далі — Технічний регламент, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262).

2.22. Газотранспортним підприємством (структурним підрозділом) повинні бути встановлені обов’язки посадових осіб, відповідальних за стан транспортних комунікацій на території об’єкта.

2.23. Влаштування виробничих будівель і споруд повинно відповідати проекту на їх будівництво, вимогам цих Правил, а також будівельних норм і правил «Производственные здания» (СНиП 2.09.02-85*), «Сооружения промышленных предприятий» (СНиП 2.09.03-85), «Административные и бытовые здания» (далі — СНиП 2.09.04-87) та інших нормативних документів.

2.24. На проммайданчиках повинні бути масштабні плани всіх комунікацій з точними прив’язками до існуючих будівель. У разі реконструкції комунікацій чи спорудження нових зміни і доповнення у плани повинні вноситися у 10-денний термін.

2.25. Відстані між спорудами повинні відповідати вимогам будівельних норм і правил «Генеральные планы промышленных предприятий» (СНиП ІІ-89-80), «Магистральные газопроводы» (СНиП 2.05.06-85), санітарних і протипожежних норм.

2.26. Виробничі будівлі і споруди за наказом керівника структурного підрозділу газотранспортного підприємства закріплюються за відповідними цехами і службами підрозділу. Керівники структурних підрозділів відповідають за технічний стан закріплених за ними будівель та споруд.

2.27. Усі виробничі будівлі та споруди повинні мати технічні паспорти, проектну та виконавчу документацію, а також акти обстеження технічного стану, що складені службами спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд.

2.28. Не допускається проводити перепланування, реконструкцію та капітальний ремонт виробничих приміщень без проекту, розробленого спеціалізованою організацією.

2.29. Фарбування елементів конструкцій споруд, комунікацій, виробничого устатковання, засобів пожежогасіння повинно здійснюватись з дотриманням вимог нормативних документів, а оформлення знаків безпеки як в приміщеннях, так і на території газотранспортного підприємства — вимог Технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262.

2.30. Виробничі приміщення повинні мати не менше двох виходів, розташованих в протилежних кінцях приміщення. Вікна і двері повинні відкриватися назовні. Підлога повинна бути із вогнестійких матеріалів.

2.31. Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення, лабораторій, у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, повинні бути визначені категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки та клас зони, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення або на межі зони.

2.32. Основні входи до виробничих приміщень ззовні повинні бути облаштовані тамбурами або повітряно-тепловими завісами.

2.33. Кожне виробниче приміщення повинно мати не менше одного основного проходу шириною не менше ніж 1,5 м.

2.34. Куріння на території газотранспортного підприємства дозволяється лише у спеціально відведених місцях, обладнаних урнами з негорючих матеріалів, а також написами «Місце для паління».

2.35. Розміщення обладнання на виробничому об’єкті повинно забезпечувати зручне і безпечне його обслуговування і ремонт. Відстань між обладнанням та відстань від обладнання до стін будівлі повинна бути не менше ніж 1 м, а ширина робочого проходу не менше ніж 0,75 м.

2.36. Майданчики і переходи, що розташовані на висоті вище ніж 0,75 м, повинні обладнуватися сходами з перилами.

2.37. Обладнання, перекривна, регулююча та запобіжна арматура повинні мати технологічну нумерацію згідно з технологічними схемами.

2.38. Температура поверхонь нагрітого обладнання не повинна перевищувати 43 °С, тому ці поверхні необхідно теплоізолювати згідно з вимогами ДСТУ EN 563-2001 «Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температур гарячих поверхонь» (EN 563:1994, ІDТ).

Теплова ізоляція обладнання та трубопроводів має відповідати вимогам будівельних норм і правил СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

Гаряча поверхня в місцях, де можливе потрапляння на неї горючих матеріалів, повинна мати захисний кожух.

2.39. Рухомі частини обладнання та частини обладнання, що обертаються, повинні бути надійно огороджені.

2.40. Допускається тимчасове зняття огорожі рухомих частин обладнання та термоізоляції поверхонь обладнання, що нагріваються (охолоджуються), у період огляду і ремонту.

2.41. Випробовування на герметичність перекривної, регулюючої та запобіжної арматури після її ремонту повинно виконуватись та оформлятися актом згідно із затвердженою на газотранспортному підприємстві виробничою інструкцією.

2.42. Постійні і тимчасові заглушки, що приварюються на технологічних трубопроводах, повинні бути сталевими та сферичними. Товщина стінки заглушки повинна бути розрахована на робочий тиск в трубопроводі.

2.43. Заглушки, що встановлюються між фланцями, повинні мати хвостовики, що виступають за межі фланців, а також прокладки з матеріалів, що відповідають умовам робочого середовища. На хвостовику заглушки повинен бути вибитий її інвентарний номер, діаметр, товщина, робочий тиск, марка сталі.

2.44. Витоки газу із зварних та інших з’єднань обладнання, трубопроводів і арматури виявляють за допомогою мильного розчину, спеціальними приладами або іншим методом без застосування відкритого вогню.

2.45. У виробничому підрозділі, а також у цехах (установках тощо) повинна бути призначена особа, відповідальна за контроль повітря робочої зони проммайданчиків, будівель, споруд і колодязів. Результати перевірок реєструються в журналі контролю повітряного середовища.

2.46. Виробничий об’єкт МГ повинен бути забезпечений надійним зв’язком.

2.47. Прямий телефонний зв’язок повинен бути між керівником газотранспортного підприємства (структурного підрозділу) і керівниками цехів і служб.

2.48. Відходи, сміття, непридатні деталі, вузли і агрегати повинні своєчасно прибиратись і накопичуватись на спеціально відведених майданчиках. Видалення відходів повинно проводитись спеціальним транспортом у встановлений термін.

2.49. Штатні системи протиаварійного захисту та інші системи виявлення небезпек технологічних процесів, якими обладнуються компресорні станції газотранспортного підприємства згідно з вимогами чинних нормативних документів, разом з системами оповіщення повинні забезпечувати функції систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення населення у разі їх виникнення відповідно до вимог Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населеннявід наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.05.2006 № 288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.07.2006 за № 785/12659.

V. Лінійна частина магістральних газопроводів

1. Загальні вимоги до лінійної частини

1.1. Якість газу, що подається в МГ, повинна відповідати вимогам нормативних документів.

1.2. Газотранспортні підприємства здійснюють надійне та безпечне газопостачання споживачів у проектних режимах згідно із укладеними угодами.

1.3. У разі неможливості виконання вимог пункту 1.2 глави 1 розділу V цих Правил внаслідок виникнення аварійних ситуацій чи інших форс-мажорних обставин газотранспортне підприємство зобов’язане задіяти резервну схему газопостачання, а коли і це неможливо — тимчасово припинити газопостачання у встановленому порядку на термін, необхідний для усунення аварійної ситуації чи інших форс-мажорних обставин.

1.4. Лінійні крани на ЛЧМГ з ДУ понад 500 мм, окрім системи місцевого пневмогідрокерування, повинні мати ручний дублюючий гідропривід.

1.5. Не дозволяється спорудження будівель та споруд в межах охоронних зон МГ (за винятком об’єктів МГ згідно з Правилами охорони магістральних трубопроводів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747).

1.6. Для забезпечення надійної і безпечної роботи ЛЧМГ газотранспортні підприємства та їх підрозділи повинні:

а) забезпечувати будівництво, реконструкцію та ремонт ЛЧМГ спеціалізованими будівельно-монтажними організаціями чи підрозділами згідно з проектом, що отримав позитивний експертний висновок відповідно до Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 431;

б) здійснювати ефективний технічний нагляд за ходом спорудження, ремонту чи реконструкції ЛЧМГ;

Завантажити