НПАОП 27.35-1.01-09Про затвердження правил охорони праці у феросплавному виробництві

16.Контроль вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони проводиться згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к возуху рабочей зоны» (далі — ГОСТ 12.1.005-88).

Періодичність проведення контролю встановлюється залежно від класу небезпечності шкідливої речовини: для I класу не рідше 1 разу на 10 діб; для II класу — не рідше 1 разу на місяць, для III–IV класів — не рідше 1 разу на квартал. Залежно від конкретних умов виробництва періодичність контролю може бути змінена за узгодженням з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. При встановленні відповідності вмісту шкідливих речовин III–IV класів небезпеки рівню граничнодопустимих концентрацій допускається проводити контроль не рідше 1 разу на рік.

17.Для захисту працівників від випромінювання зварювальної дуги в ультрафіолетовій, інфрачервоній та видимій областях спектра необхідно використовувати щиток зварювальника за ГОСТ 12.4.035-78 «ССБТ. Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия» із захисними світлофільтрами.

18.Загальні вимоги електробезпеки устаткування повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.018-93«ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования». Обладнання та комунікації повинні бути заземлені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

19.За протипожежною безпекою виробничі приміщення повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

20.Для захисту атмосферного повітря від забруднення шкідливими речовинами, які утворюються при виробництві феросплавів, повинні бути передбачені заходи відповідно до вимог ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.07.97 № 201 (далі — ДСП-201-97).

21.Контроль санітарно-гігієнічного стану у феросплавних цехах повинен проводитися згідно з ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.4.012-83 «ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования», ГОСТ 12.4.077-79 «ССБТ. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах», ГОСТ 12.1.023-80 «ССБТ. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин», ГОСТ 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (СТ СЭВ 5801-86)», ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах».

22.Контроль за викидом шкідливих речовин у атмосферу здійснюється відповідно до ДСП 201-97, ГОСТ 17.2.3.02-78, ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».

23.Улаштування систем водопостачання та каналізації повинно відповідати вимогам СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» та СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».

24.Джерела водопостачання, які використовуються для постачання господарсько-питних водопроводів, повинні відповідати вимогам ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

25.Якість питної води, води для душу, умивальників повинна відповідати вимогам Державних санітарних правил і норм «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.12.96 № 383, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.04.97 за № 136/1940 (далі — ДСанПіН № 383-96).

26.Виробничі та побутові приміщення феросплавних підприємств повинні бути забезпечені питною водою.

27.Обладнання та експлуатація бойлерних установок, баків для нагрівання води та водоводяних теплообмінників гарячого водопостачання повинні відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), СНиП 2.04.01-85 та ДБН В.2.5-38-2008 «Теплові мережі».

28.Використання джерел іонізуючого випромінювання підприємством має здійснюватись за умови наявності ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання з дотриманням Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за № 978/7266 (далі — НП 306.5.05/2.065-2002), Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 № 62 (далі — ДГН 6.6.1-6.5.061-98), та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832 (далі — ДСП 6.177-2005-09-02).

IV. Загальновиробничі вимоги з охорони праці

1. Територія підприємств

1.Маневри у виробничих цехах і дільницях проводяться за розпорядженням та за участю відповідального по транспорту виробничого цеху або дільниці.

Перевезення рідкого металу та шлаку повинно проводитися у спеціально пристосованому рухомому складі згідно з маршрутами, що зазначені в технічному розпоряджувальному акті, затвердженому відповідальною особою.

Усередині цехів, уздовж залізничних колій, де це можливо, повинні бути чітко позначені габаритні лінії.

2.Виробничі відходи та сміття необхідно систематично видаляти на спеціально відведені дільниці. Сміттєзбірники повинні бути обладнані кришками та регулярно вичищатися, переповнення їх не допускається.

3.На феросплавних підприємствах, що будуються або перебувають на реконструкції, повинна бути передбачена повна переробка та утилізація відходів феросплавного виробництва.

Збір, сортування та тимчасове зберігання цих відходів повинні проводитися на спеціально виділених дільницях або у спеціальних приміщеннях.

2. Будівлі та споруди

1.На феросплавних підприємствах, що будуються або перебувають на реконструкції, склади шихтових матеріалів, відділення випалювання матеріалів, готової продукції і шлакопереробки повинні бути розташовані потоково в окремих приміщеннях.

2.При проектуванні нових підприємств пічні трансформатори належить розташовувати на естакадах уздовж будинку з боку пічного прогону. Для аварійного зливання мастила необхідно передбачити підземні резервуари. Галереї розливних машин для майданчиків будівництва необхідно проектувати у вигляді навісу (без стін).

3.У плавильних цехах електротермічного виробництва, що проектуються, при розташуванні верхнього майданчика пічного прогону на відмітці 15 м і вище повинні бути установлені пасажирські ліфти.

4.Підлога в будівлях плавильних цехів повинна бути рівною та механічно стійкою, а в розливних прогонах, крім того, теплостійкою. Підлога на робочих майданчиках повинна бути неелектропровідною й сухою та відповідати СНиП 2.03.13-88 «Полы».

5.У шихтових дворах, що обладнані мостовими грейферними кранами, необхідно передбачити захист стін і підлоги засік. Для захисту стін засік повинні застосовуватися колоди, які замінюються в міру розщеплювання методом нарощування, а також залізничні рейки, що були в ужитку. Для захисту підлоги засік повинен використовуватися шар заскладованого матеріалу, товщина якого визначається в технологічній частині проекту. Відмітку низу засік шихтових дворів необхідно приймати вище рівня ґрунтових вод.

6.Підлога в розливних прогонах на дільницях грануляційних установок повинна мати ухил, що забезпечує стікання води у водостічну магістраль, або ж повинні бути передбачені спеціальні місця відстою корзин (крім зими).

На дільницях, де роботи супроводжуються значним виділенням пилу й тепла, підлога повинна регулярно поливатися водою.

7.Будівельні металоконструкції будівлі цеху в місцях випуску та розливання металу і шлаку повинні бути захищені від перегрівання. Колони будівлі в місцях, де можливе зіткнення з розплавленим металом і шлаком, повинні мати вогнетривкий захист.

8.Конструкція покрівель виробничих будівель повинна забезпечувати можливість швидкого їх очищення. У цехах, що будуються, для доступу на покрівлі повинні бути передбачені зовнішні маршеві сходи.

На покрівлях виробничих будівель не допускається скупчення пилу, снігу, льоду, складування матеріалів та обладнання.

9.У приміщеннях, де розташовані гідрометалургійні та електрогідрометалургійні виробництва з мокрими виробничими процесами, металоконструкції, стіни та підлога повинні мати гідроізоляцію та захист від корозії.

Облаштування стін повинно допускати їх легке очищення і промивку.

10.Конструктивні елементи приміщення, де розташовано виробництво вибухонебезпечних матеріалів, не повинні мати майданчиків, на яких може скупчуватися пил.

Стіни в цих приміщеннях повинні мати спорядження, що забезпечує можливість очищення їх від пилу.

11.Прибирання пилу та сміття всередині будівель необхідно робити механізованими засобами.

12.Бункери для шихтових матеріалів повинні бути перекриті запобіжними ґратами з чарунками 300  300 мм.

Якщо за умов виробництва ґрати на бункерах відсутні або мають розмір чарунок більше ніж 300 
 300 мм, отвори бункерів повинні бути огороджені поручнями.

При розташуванні обслуговувальних майданчиків нижче верхньої кромки бункерів на 1 м і більше облаштування поручнів з боку бункерів не потрібне.

13.У цехах для кожної дільниці повинні бути складені і затверджені уповноваженою особою плани розташування технологічного обладнання й технологічного посуду з позначенням проходів. Плани повинні бути вивішені на видних місцях кожної дільниці з позначенням безпечних проходів.

Межі основних проходів і постійних майданчиків для складування продукції повинні бути чітко позначені добре видимими лініями.

14.Шахти підіймачів для подачі матеріалів за допомогою вантажопідіймальних машин на дозувальний майданчик або інші відмітки будівель цехів повинні мати суцільне огородження. Двері в шахту повинні мати блокування, яке відключає електроталь за умови відчинення дверей.

V. Вимоги безпеки до основних видів робіт у феросплавному виробництві

1. Вивантаження та зберігання шихтових матеріалів

1.На складах шихтових матеріалів, що будуються, уздовж усього приміщення повинен бути забезпечений вільний прохід шириною не менше 0,7 м. Через кожні 80–100 м уздовж складу повинні бути облаштовані поперечні проходи.

2.Залізничні естакади повинні мати захисні пристрої, які захищають від пошкоджень та підриву грейферами їх верхньої будови (шпал, брусів, закріплень).

3.Для відчинення люків вагонів на естакадах допускається замість майданчиків установлювати самохідні мости або обладнувати грейферні, магнітно-грейферні та мостові крани з майданчиками, що опускаються.

4.Не дозволяється подавати по складу гарячі прошлаковані зворотні відходи.

5.За необхідності виконання робіт по спуску матеріалу, який застряг усередині вагона, працівники повинні прив’язуватися страхувальними мотузками запобіжних поясів і перебувати на спеціальних настилах із дощок або використовувати спеціальні драбини.

6.При розвантаженні і навантаженні вагонів грейферним краном перебування працівників у вагоні не дозволяється.

7.Не допускається вичищати залізничні вагони ручним способом над засіками складу після їх розвантаження, крім випадків, коли засіки повністю заповнені.

За необхідності зачищення вагонів ручним способом над засіками складу, які заповнені не повністю, працівники повинні прив’язуватися страхувальними мотузками запобіжних поясів і перебувати на спеціальних настилах із дощок або використовувати спеціальні драбини.

Подача матеріалів грейфером повинна здійснюватися повним захватом, що виключає можливість випадання грудок під час перенесення.

8.Зберігати порошкові шихтові матеріали слід у зачинених складських будівлях та спорудах.

9.Зберігання в цехах легкозаймистих матеріалів або матеріалів, що сприяють швидкій займистості (магнієві сплави і стружка, селітра, бертолетова сіль тощо), повинно провадитися відповідно до вимог цих Правил.

2. Підготовка і внутрішньоцехове транспортування шихтових матеріалів

1.У цехах, що будуються та перебувають на реконструкції, керування основним технологічним обладнанням повинно бути дистанційним, з пульта керування, або автоматичним, з облаштуванням системи блокування для дотримання визначеної послідовності пуску в роботу окремих механізмів та системи світлозвукової сигналізації.

2.При підготовці шихтових матеріалів у металотермічних цехах слід додержуватися таких вимог:

а) у приміщеннях, у яких проводиться подрібнення та розмелювання матеріалів, періодично, але не менше ніж чотири рази на рік, повинно провадитися прибирання осідаючого пилу зі стін, стелі та інших будівельних конструкцій;

б) під час роботи кульового млина випускний жолоб весь час повинен бути закритим. Не дозволяється вигрібати розмелений матеріал ручним способом з-під працюючих бігунів.

3.При розташуванні стрічкових та пластинчатих конвеєрів у похилих галереях з ухилом 6–12 градусів на підлозі повинні бути укладені трапи з поперечними планками на відстані 0,3–0,4 м одна від одної.

4.Пластинчаті конвеєри повинні мати борти, що закривають ролики і краї пластин.

5.Не дозволяється транспортування гарячих матеріалів при несправному шнеку (якщо гвинт шнека торкається дна або стінки конвеєра тощо).

6.Переходити через конвеєр дозволяється лише перехідними містками. При запуску конвеєрів необхідно вмикати світлозвукову сигналізацію.

7.Для обслуговування скіпових ям повинні бути передбачені робочі майданчики шириною не менше 0,8 м між скіпом і блоковими стінами ями і не менше 2 м між задньою стінкою скіпа і стінкою ями.

Відстань від скіпа до підлоги скіпової ями повинна бути не менше 0,5 м.

8.Підлога скіпової ями повинна мати нахил, що забезпечує стікання води, і повинні бути передбачені пристрої для її видалення.

9.Доступ у скіпову яму повинен бути обладнаний похилими сходами з поручнями. Двері скіпової ями повинні бути зачиненими на замок і мати блокування, що відключає привод лебідки під час відчинення дверей.

Над входом повинні бути вивішені плакати, що забороняють доступ у скіпові ями працівникам, які не зайняті їх обслуговуванням.

Відкриті скіпові ями повинні бути огороджені.

Під час прибирання просипу роботи повинні провадитися не менше, ніж двома працівниками при вимкненому скіповому підіймачі.

10.Скіпова яма повинна бути обладнана аварійним вимикачем головного підйому.

11.Мости похилих скіпових підіймачів повинні мати суцільне огородження знизу та з боків на всю висоту скіпа. Огородження повинно виключати можливість падіння грудок матеріалу.

12.На підприємствах, що будуються або перебувають на реконструкції, скіпи повинні підвішуватися на двох канатах, що мають запас міцності не менше шестикратного кожний.

На діючих підіймачах дозволяється підвішувати скіпи на одному канаті із збільшеним запасом міцності, але не менше ніж шестикратний, що забезпечує безпеку робіт.

13.На похилому мосту скіпового підіймача повинні бути установлені стопорні пристрої для утримування скіпа під час ремонтів.

На підіймачах для огляду скіпів, що будуються, на похилому мосту повинен бути передбачений спеціальний майданчик, огороджений поручнями.

14.Лебідки підіймачів повинні бути обладнані вмикачами ослаблення канатів і покажчиками крайнього верхнього положення скіпа.

Перевірка відповідальною особою стану канатів з підрахунком числа обірваних дротин і визначенням їх поверхневого зносу або корозії повинна виконуватися не рідше одного разу на тиждень. Норми бракування канатів повинні прийматися відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.06.2007 № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 784/14051 (далі — НПАОП 0.00-1.01-07).

15.При заміні канатів для скіпів повинні застосовуватися стопорні або інші пристрої, що забезпечують безпеку робіт. Перебування працівників, що не зайняті на цій роботі, на похилому мосту та у скіповій ямі не допускається.

16.Під час роботи скіпового підіймача перебування працівників на похилому мосту, у скіповій ямі між приймальним бункером та верхньою частиною похилого мосту (на локальній частині) не дозволяється.

17.Усі рухомі частини печей (за винятком барабанів трубчатих печей) повинні бути огородженими.

18.Елементи печей, що розташовані на висоті 2 м і більше від рівня підлоги і потребують обслуговування, повинні бути обладнані майданчиками шириною не менше 1 м.

19.Прорізи в огородженні майданчиків, необхідні для проведення окремих робіт, повинні бути обладнані дверцятами з клямкою, які відчиняються всередину, або відкидною перекладиною.

20.Вікна печей повинні бути обладнані дверцятами, заслінками, які щільно зачиняються. Відчиняти дверці печі, щоб уникнути викиду полум’я, дозволяється тільки за умови розрідження в печі.

21.Система змащування частин механізмів, що труться, повинна бути герметичною. Усі важкодоступні та часто змащувальні вузли обладнання повинні змащуватися централізовано.

22.Місця завантаження, розвантаження й пересипки матеріалів повинні бути ущільненими та мати аспірацію, що забезпечує уловлювання пилу й газу.

23.Гази, що видаляються з печей, перед викидом в атмосферу повинні піддаватися очищенню відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм.

24.Пульти керування печами повинні бути обладнані пускорегулювальною апаратурою, контрольно-вимірювальними приладами і автоматикою, що забезпечують безпечне ведення технологічних процесів.

25.У металотермічних цехах перевезення, розпакування й завантаження концентратів у випалювальні печі, перемішування їх у печах, вивантаження обпеченого концентрату, доставляння й вивантаження в бункери повинні бути механізованим, при цьому слід забезпечити мінімальне утворення пилу.

26.При розпалюванні топок печей, що працюють на газовому паливі, повинні бути передбачені заходи, що забезпечують безпеку працівників.

27.Порушення кладки випалювальних печей, що супроводжується виділенням газу у приміщення, повинні негайно усуватися.

28.Дозування шихтових матеріалів, зважування і подача їх у пічні бункери (кишені) повинні бути повністю механізованими.

29.Керування рухом вагонеток, монорейкових візків повинно бути кнопковим або автоматичним. Дозувальний візок (вагонетка) або місця, де перетинаються шлях його руху і руху працівників, повинні бути обладнані світлозвуковою сигналізацією.

30.Живильники, дозатори та місця вивантаження матеріалів, що виділяють пил, у пічні бункери (кишені) повинні бути обладнані аспірацією, що забезпечує вміст пилу в робочій зоні не більше граничнодопустимих концентрацій.

31.Зона дії котючих конвеєрів по всій довжині й ширині повинна бути огородженою. Прибирання в зоні роботи конвеєрів допускається тільки при їх зупинці.

32.Спуск працівників у бункери та робота в них повинні проводитися за нарядом-допуском, оформленим згідно з НПАОП 27.0-4.02-90, із дотриманням таких вимог:

а) не дозволяється допускати працівників у бункер при наявності в матеріалі воронки, а також знаходженні в бункері горючого матеріалу;

б) перед спуском працівників у бункер повинні бути вимкнуті в установленому порядку навантажувальні і розвантажувальні пристрої, а на пускачах вивішені плакати: «Не вмикати! Працюють люди!». Плакати можуть бути зняті тільки за вказівкою уповноваженої роботодавцем особи після того, як працівники будуть виведені з бункера;

в) для роботи в бункері повинна бути виділена бригада не менше ніж з трьох чоловік, один з яких повинен працювати в бункері, а двоє спостерігачів повинні перебувати в надбункерній частині.

Робота в бункері повинна проводитись у присутності уповноваженої особи.

Між спостерігачами і працівником у бункері повинен бути установлений переговірний зв’язок або визначені сигнали, що передаються за допомогою страхувального каната (мотузки), що забезпечують негайний підйом працівника нагору на його першу вимогу;

г) працівник перед допуском до роботи в бункері повинен пройти інструктаж з охорони праці та бути забезпеченим засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 27.0-3.01-08;

ґ) перед спуском працівників у бункер повинні бути опущені підвісна драбина, що закріплена гачками верхнього кінця на спеціально забитій балці або іншому надійному пристрої, і переносний електричний світильник напругою не більше 12 В;

д) працівник перед спуском у бункер повинен закріпити страхувальний канат (мотузку запобіжного пояса) до міцної опори так, щоб під час роботи канат був у натягнутому стані або мав слабке місце не більше 0,5 м.

Не дозволяється прив’язувати страхувальні канати (мотузки) до рейок залізничних колій, до рам реверсивних живильників і розвантажувальних візків, а також іншого рухомого устаткування;

е) робота в бункері повинна проводитися зі спеціальних пристроїв або з підвісних драбин.

Завантажити