НПАОП 27.35-1.01-09Про затвердження правил охорони праці у феросплавному виробництві

56.Навантаження феросплавів у вагони та пересування вагонів при навантаженні їх феросплавами на вузлах навантаження повинні бути механізованими.

57.Під час навантаження феросплавів за допомогою навантажувачів під колеса вагонів необхідно підкладати башмаки, а отвір між вагонами та навантажувальною рампою повинен бути перекритий містком з упорами.

Для освітлення всередині вагона дозволяється застосовувати переносні світильники напругою 36 В.

13. Шлакопереробка

1.У цехах, що будуються або перебувають на реконструкції, переробка шлаку повинна здійснюватися в окремих будівлях або приміщеннях.

У діючих цехах при відсутності окремих шлакоперероблювальних цехів або дільниць місця охолодження та відвантаження шлаку повинні бути максимально віддалені від печей. Відділення первинної переробки шлаків з усіх сторін, за винятком отворів для в’їзду транспорту, повинно бути огороджено. Конструкція й висота огородження повинні виключати викиди шлаків з відділення.

Безпечна відстань від відсікання первинної переробки шлаків до службових і побутових приміщень, тротуарів і проїзних доріг повинна бути не менше 50 м і визначатися проектом.

2.Шлаки, що розсипаються, повинні вивозитися з цеху гарячими (до їх розкладення).

3.Колії у плавильних цехах для шлаковозів, шлакові ковші й думпкари для прийняття гарячого шлаку повинні бути сухими, очищеними від снігу й льоду.

4.Керування кантуванням шлакових ковшів повинно бути дистанційним. Електроживлення шлаковозів повинно здійснюватися кабелем, що приєднується до шлаковоза за допомогою з’єднувальної муфти. Прокладання кабелю повинно виключати можливість потрапляння на нього гарячого шлаку.

5.Шлакові ковші при установленні на шлаковози повинні бути закріплені на всі упори.

6.Перед кантуванням шлакових ковшів шлаковози повинні бути закріплені для виключання їх перекидання.

7.Обприскування шлакових ковшів вапняним молоком і його приготування повинні бути повністюмеханізованими; ці операції повинні проводитися на спеціальних установках, що забезпечують безпеку робіт.

8.Шлаковози повинні бути обладнані механізмами кантування (повороту) чаші з електричним приводом і дистанційним керуванням. Механізм кантування повинен виключати самочинне повертання чаші.

9.Рама шлакового візка повинна бути обладнана захватами, за допомогою яких перед зливом шлаку шлаковозний візок повинен бути закріплений на рейках.

10.Шлаковозні чаші та інший технологічний посуд, призначений для транспортування залізничним транспортом, повинні заповнюватися нижче верхньої кромки не менше ніж на 150 мм.

11.Під час розливання феросплавів під шлак розділення зливків металу і шлаку при відсутності у плавильному корпусі герметичних установок для цього повинно бути організоване поза цехом.

12.Усе технологічне устаткування в цеху сепарації шлаків повинно бути герметичним і забезпеченим системами аспірації для видалення пилу. Прибирання пилу і просипу повинно бути механізованим.

13.У цехах, що будуються, прибирання скордовин металу з колосниковихґрат приймальних бункерів повинно бути механізованим.

14.Не допускається вивалювання на колосниковіґрати шлаку, в якому може залишатися частина його, що не затверділа.

Під час вивалювання шлаку після випуску або розливання, а також при виконанні робіт щодо очищення бункерів від шлаку, що залежався, повинні бути передбачені заходи, що забезпечують безпеку працівників.

15.Охолоджувальний проліт повинен бути обладнаний стендами для установлення шлакових ковшів.

16.Плавки, що розлиті у виливниці під шлак, повинні кантуватися на колосниковіґрати тільки після повного затвердіння.

Знімати зливки металу з колосниковихґрат і транспортувати їх на залізничну платформу дозволяється тільки після повного розкладення шлаку.

17.Очищення внутрішніх порожнин повітряного сепаратора від шлаку, який зцементувався, повинно проводитися після вимкнення сепаратора від мережі. Працівники, які виконують роботу в сепараторі, повинні користуватися запобіжними засобами (пояси з мотузками, захисні окуляри, респіратори, драбина) і освітленням напругою не вище 12 В. Повинно бути забезпечене постійне спостереження за працюючими в сепараторі не менше ніж двома особами.

18.Вивантаження шлаку й металу з бункерів відділення магнітної сепарації, завантаження вагонів відсепарованим шлаком і пакування його в тару повинні бути повністю механізованими.

19.На розливання шлаків на конвеєрних розливних машинах поширюються вимоги пунктів 12–40 глави 10 розділу V цих Правил.

20.Грануляцію феросплавних шлаків можна здійснювати водою, стислим повітрям або водою і стисненим повітрям одночасно.

21.Основні параметри грануляційних установок (тиск і витрати води, повітря, глибина грануляційного басейну тощо) повинні визначатися проектною організацією.

22.Змінювати установлені параметри грануляційних установок на підприємстві можливо тільки за узгодженням з проектною організацією.

23.Грануляційні установки, розташовані всередині будівель, повинні бути обладнані аспіраційними системами, що забезпечують повне віддалення пари.

24.Керування кантуванням ковшів при будь-якому способі грануляції повинно бути дистанційним з пульта гранустановок, що розташований не ближче 10 м від місця зливу шлаку.

Пульти гранустановок повинні бути вогнестійкими та захищеними від пари і бризок шлаку.

25.Під час грануляції шлаку перебування працівників і розташування вантажопідіймальних кранів поблизу установки, а також виконання маневрових залізничних робіт не допускається.

26.Пробивання кірки шлаку в ковші перед грануляцією повинно бути механізованим.

27.Залізничні колії для вивезення гранульованого шлаку повинні бути обладнані лотками, що забезпечують стік води і шлаку, який просипався, назад у грануляційний басейн або стічні канави.

VI. Вимоги безпеки під час ремонту та очищення агрегатів і устаткування

1. Загальні вимоги

1.Агрегати та устаткування феросплавних цехів повинні підлягати оглядам, обслуговуванню й ремонтам відповідно до вимог Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.08.2008 № 183, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.09.2008 за № 863/15554 (далі — НПАОП 27.1-1.06-08).

2.У феросплавних цехах капітальні і поточні ремонти агрегатів і устаткування повинні проводитися за розробленими і затвердженими проектами організації робіт. У проектах організації робіт повинні вказуватися заходи щодо забезпечення безпечних умов праці на кожний ремонт і відповідно до чинної нормативної документації повинна бути призначена особа, відповідальна за проведення ремонту.

3.Відповідно до НПАОП 27.1-1.06-08 перед початком ремонтних робіт усі працівники, що беруть участь у ремонті, повинні бути ознайомлені з проектом організації робіт.

4.Не дозволяється використовувати трубопроводи та їх несучі колони як опори для підіймання вантажів.

Будівельні конструкції можна використовувати для кріплення лебідок, блоків лише після перевірки їх несучої здатності.

5.Під час складування на майданчику лісу, цегли та інших матеріалів для виконання ремонтних робіт необхідно залишати проходи між штабелями матеріалів шириною не менше 1 м. Висота штабелів не повинна перевищувати 1,5 м.

6.Під час провадження налагоджувальних робіт і оглядів механізмів, на які поширюється бирочна система, повинні бути передбачені заходи, що забезпечують безпеку працівників.

7.Розбирання риштувань повинно проводитися зверху вниз за поверхами та ярусами. Опускання елементів риштування вниз повинно здійснюватися механізованим способом. Перед розбиранням риштування повинні бути очищені від сміття.

8.Розбирання риштування повинно здійснюватися під безпосереднім наглядом особи, відповідальної щодо провадження цих робіт.

9.Після закінчення ремонтних робіт повинно бути здійснене пофарбування устаткування згідно з ремонтною відомістю.

10.Для зберігання запасів деталей і устаткування в цехах повинні бути передбачені складські приміщення або майданчики, що обладнані вантажопідіймальними засобами.

11.Перед тим як здавати в ремонт устаткування, що служить для виробництва та переробки порошків феросплавів, воно повинно бути повністю очищене від їх залишків і скупчень.

2. Ремонт та очищення випалювальних печей, їх лежаків, газоходів і димових труб

1.Очищення та ремонт лежаків, печі або димової труби повинні проводитися тільки при повній зупинці роботи печі, відсутності у ній випалюваного або просушуваного матеріалу і при температурі повітря в місцях проведення робіт не більше 40 °С або застосовуючи для працівників, зайнятих ремонтом, спеціальні термостійкі костюми з індивідуальною подачею повітря.

Перед початком робіт повинні бути провітрені всі дільниці печі та проведений аналіз повітря на відсутність газу. Усі вікна, люки та лази повинні бути відкритими.

2.Перед очищенням випалювальної печі у внутрішніх її частинах необхідно переконатись у щільності кладки. Очищення повинно здійснюватися без порушення цілісності кладки печі.

Для внутрішнього освітлення печей повинні застосовуватися переносні світильники напругою не більше 12 В.

3.Для очищення газоходів і верхніх частин димових труб повинні бути облаштовані спеціальні мости, сходи, трапи та інші пристосування, що забезпечують безпечність робіт на цих дільницях.

Під час очищення печей повинні застосовуватися захисні окуляри, каски, респіратори або марлеві пов’язки, а за потреби — шлангові або ізолювальні газозахисні апарати.

4.Спецодяг і спецвзуття, що використовуються під час очищення й ремонту печей, у яких здійснюється випалювання молібденового концентрату, після закінчення роботи повинні піддаватися спеціальній обробці, що забезпечує видалення навіть найдрібніших часток концентрату.

Спецодяг і спецвзуття, що не піддаються такому очищенню, повинні бути вилучені із застосування.

5.На виконання робіт щодо очищення й ремонту печей повинен складатися проект організації робіт. Роботи щодо очищення та ремонту печей повинні проводитися за нарядом-допуском, виданим згідно з НПАОП 27.0-4.02-90.

3. Ремонт феросплавних печей і технологічного посуду

1.Проведення гарячих і холодних ремонтів допускається тільки при знеструмленій печі, після розбирання електричної схеми та установлення заземлення. Під час гарячого ремонту відкритої печі колошник повинен бути засипаний холодною шихтою та закритий металевими щитами.

2.Під час зупинки електропечі на плановий ремонт температурний та газовий режими зовнішнього повітря для працівників, зайнятих ремонтом, повинні відповідати вимогам санітарно-гігієнічних норм.

3.У зонах, що становлять небезпеку виникнення вибуху, не дозволяється проводити ремонтні роботи електрообладнання без допуску на проведення робіт у таких зонах, затвердженого роботодавцем та оформленого в установленому порядку.

4.Під час капітального ремонту рудовідновлювальної печі електроди повинні бути підвішені на тросах або закріплені знизу металевими конструкціями; на рафіновальних печах електроди повинні бути вийняті з головок електродотримачів і установлені у спеціальні стенди або надійно укладені на майданчику.

5.Заходи безпеки під час охолодження дугових електропечей перед проведенням буровибухових робіт (коли печі зупиняються на капітальний ремонт) повинні передбачатися у проекті організації робіт.

6.У випадку, якщо ванна печі залита водою, ремонт печі можна розпочинати лише після припинення парування.

7.Розбирання кладки феросплавних печей, а також видалення охолодей і шлакометалевого «козла» вибуховим способом повинні проводитися згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів.

8.Допуск працівників у печі після вибухових робіт дозволяється лише після огляду місця зруйнування і перевірки стану захисних пристроїв, перекриттів та огороджень уповноваженою особою.

9.Роботи щодо розбирання та видалення футеровки плавильних та сушильних печей, а також технологічного посуду повинні бути механізованими.

10.Кладка футеровки на висоті 1,5 м повинна здійснюватися з риштування, помостів та інших пристосувань.

11.Під час роботи з рідким склом та сульфідним лугом необхідно користуватися захисними окулярами.

12.Приготування вогнетривких розчинів та набивальних мас, дрібнення, розмелювання і сортування вогнетривких матеріалів, включаючи завантаження і вивантаження їх із змішувачів, бігунів, дробарок та іншого устаткування, повинні бути повністю механізованими.

13.У цехах, що будуються, бетонування секцій склепіння та воронок закритих печей повинно здійснюватися у спеціально обладнаних майстернях.

14.Складування та зберігання порошкових вогнетривких матеріалів повинно проводитися у бункерах, контейнерах або іншій закритій тарі.

В. о. начальника управління
організації державного нагляду
в металургії, енергетиці,
будівництві та котлонагляду П. І.
Пошкурлатhttp://www.sot.zp.ua

58Завантажити