НПАОП 0.00-1.58-12Про затвердження правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування таелектромереж навідкритих гірничих роботах

НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування http://www.sot.zp.ua

НПАОП 0.00-1.58-12

Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

05.04.2012           м. Київ                  № 671

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2012 року за № 641/20954

Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах, що додаються.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

Міністр                                                                                       В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Керівника Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань                                       Г. ОСОВИЙ

Перший заступник Голови Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні                                         О. МІРОШНИЧЕНКО

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України                                                               Ю. МЕЛЬНИКОВ

Заступник Голови Державної інспекції техногенної безпеки України                   І. В. ГАСЕК

Заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України                         Д. В. ІСАЄНКО

Перший заступник Голови — Головний державний інспектор
ядерної та радіаційної безпеки України                                                                     М. Х. ГАШЕВ

Заступник Міністра охорони здоров’я України                                             О. К. ТОЛСТАНОВ

Перший віце-прем’єр-міністр України —
Міністр економічного розвитку і торгівлі України                                                 А. П. КЛЮЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
05 квітня 2012 року № 671
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2012 року за № 641/20954

ПРАВИЛА
охорони праці під час експлуатації електроустаткування
та електромереж на відкритих гірничих роботах

І. Сфера застосування

1.1. Ці Правила визначають основні організаційні й технічні вимоги безпечної експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, монтажу і налагодження електричного устаткування та електромереж в умовах відкритих гірничих робіт, які знаходяться у межах кар’єру або відвалу.

1.2. Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які ведуть розробку родовищ корисних копалини відкритим способом, виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи, а також для працівників, що обслуговують діючі електроустановки в умовах відкритих гірничих робіт.

ІІ. Терміни та визначення понять

2.1. У цих Правилах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

внутрішньокар’єрні пересувні повітряні лінії електропередачі — лінії, які підлягають переміщенню, подовженню або укороченню, що споруджуються на опорах із залізобетонними, дерев’яними або металевими основами;

внутрішньокар’єрні стаціонарні повітряні лінії електропередачі — лінії, які не підлягають переміщенню, подовженню або укороченню, що споруджуються на стаціонарних опорах.

2.2. Інші терміни та поняття вживаються у значеннях, зазначених у Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017 (далі — ПТЕЕС), та Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (далі — НПАОП 40.1-1.21-98).

ІІІ. Позначення та скорочення

ПТЕЕС — Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;

НАПБ — нормативний акт пожежної безпеки;

НПАОП — нормативно-правовий акт з охорони праці;

КЛ — кабельна лінія електропередачі;

КТП — комплектна трансформаторна підстанція;

КРП — кар’єрний розподільний пункт;

ПЗР — планово-запобіжні ремонти;

ПЛ — повітряна лінія електропередачі;

ПП — пункт перемикання;

ПТП — пересувна трансформаторна підстанція;

РУ — розподільна установка;

СЦБ — сигналізація, централізація та блокування.

ІV. Загальні положення організації безпечної експлуатації електрогосподарства

4.1. Під час улаштування, експлуатації і ремонту електроустаткування і електромереж кар’єрів (розрізів) та відвалів повинні виконуватися вимоги «Правил устройства електроустановок», шосте видання, М., 1985 (далі — ПУЭ); ПТЕЕС; НПАОП 40.1-1.21-98; Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.06.2010 за № 356/17651 (далі — НПАОП 0.00-1.24-10), ДСТУ Б В.2.5-38:08 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд», а також заводських інструкцій з експлуатації електроустановок у тій частині, у якій вони не суперечать вимогам цих Правил.

4.2. Виконання цих Правил є обов’язковим для:

адміністративно-технічних працівників, які здійснюють керівництво гірничими роботами, організовують оперативне обслуговування діючих електроустановок, виконання в них електромонтажних, ремонтних, налагоджувальних робіт та профілактичних випробувань;

машиністів і помічників машиністів роторних комплексів, екскаваторів і бурових верстатів;

працівників, що обслуговують машини з електроприводом, проводять ремонт, налагодження і випробування електроустаткування та електромереж кар’єру;

машиністів і помічників машиністів локомотивів залізничного транспорту;

водіїв автомобілів, кранів, тракторів і бульдозерів під час виконання робіт у межах кар’єру або відвалу.

4.3. Особа, відповідальна за електрогосподарство кар’єру, та особа, яка буде виконувати зазначені обов’язки в разі її відсутності, призначаються наказом відповідного керівника. Зазначені особи призначаються з числа фахівців, які мають відповідну кваліфікацію та пройшли навчання з безпечної і технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці.

Обов’язки особи, відповідальної за електрогосподарство кар’єру, покладаються на головного енергетика кар’єру або особу, що виконує його обов’язки.

4.4. Згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), з урахуванням специфіки виробництва розробляється і затверджується роботодавцем відповідний перелік робіт з підвищеної небезпеки, для проведення яких потрібні спеціальне навчання працівників і щорічна перевірка їх знань з охорони праці. Усі роботи з підвищеною небезпекою проводяться тільки за письмовим нарядом.

4.5. Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на гірничому підприємстві здійснюються згідно з вимогами Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232.

4.6. Під час проектування схем електропостачання нових об’єктів кар’єру і відвалів беруться до уваги:

надійність схеми електропостачання внутрішньокар’єрних споживачів, що проектується;

необхідність візуального спостереження за станом кар’єрних розподільних мереж на всій території кар’єру і відвалів;

можливість механізації робіт зі спорудження і ремонту кар’єрних розподільних мереж;

однотипність устаткування кар’єрних розподільних мереж;

необхідність ведення гірничих робіт у зоні електричних мереж.

4.7. Лінії електропередачі для електропостачання кар’єрів необхідно проектувати з глибокими вводами. До підстанції глибокого вводу необхідно підключати тільки навантаження кар’єрів.

Споживачі І категорії з надійності електропостачання повинні мати два вводи і автоматичне введення резерву.

Струмове навантаження однієї ПЛ напругою вище 1000 В з перетином фазних проводів 25, 35, 50, 70 та 95 мм2не повинно перевищувати 130, 170, 210, 265 та 320 А відповідно. Варіанти навантаження, що підключаються до однієї ПЛ, визначається особою, відповідальною за електрогосподарство кар’єру, за узгодженням з технічним керівником кар’єру.

4.8. Організація робіт, складання списків працівників відповідної кваліфікації, що мають право видачі нарядів і розпоряджень, мають право бути керівниками робіт, допускачами, наглядачами, членами бригади, та оформлення переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21-98.

4.9. Обов’язки допускача під час роботи на екскаваторі за нарядом-допуском (далі — наряд) та за розпорядженням виконує машиніст екскаватора.

4.10. За нарядом в електромережах та електроустановках напругою понад 1000 В виконуються роботи:

на діючих ПЛ, що пов’язані з підійманням на опору, ПП, КТП та інші електроустановки вище 3 м від поверхні їх встановлення;

з розчищення траси ПЛ, якщо можливе падіння на проводи зрубаних дерев або є необхідність обрубування гілок та сучків, пов’язане з небезпечним наближенням працівників до проводів;

на діючих КЛ;

ремонт та заміна прохідних ізоляторів, шинних конструкцій, ввідного роз’єднувача та інших елементів ПП, КТП, КРП, установлених на діючих ПЛ;

підключення та відключення ПП, КТП, КРП до діючих ПЛ;

вимірювання опору ізоляції діючих ПЛ та КЛ мегаомметром.

4.11. В електроустановках напругою понад 1000 В за розпорядженням з попереднім записом у журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями дозволяється проводити:

4.11.1. Роботи зі зняттям напруги, що виконуються з установленням стаціонарного або переносного заземлення.

До таких робіт належать:

дрібний ремонт тих ПП, що стоять окремо або встановлені на гірничо-транспортних машинах, не пов’язаних з вимиканням ПЛ (заміна і доливання масла, ремонт приводу масляного вимикача, підтяжка і зачистка контактів на шинах після роз’єднувача, заміна запобіжників на трансформаторах напруги);

підключення і відключення кабелів у ПП, роботи в КТП (заміна запобіжників на стороні вищої і нижчої напруги, підтяжка і зачистка контактів на ошиновці після роз’єднувача і на ізоляторах трансформатора, перевірка електричної ізоляції обмоток трансформатора, підключення і відключення відхідного кабелю).

Цей перелік може бути розширений за поданням особи, відповідальної за електрогосподарство кар’єру та за узгодженням особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства та територіального органу Держгірпромнагляду України.

Зазначені роботи проводяться не менше ніж двома працівниками, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче ІV. Під час допуску працівників до зазначених робіт повинні бути виконані всі необхідні для цих робіт технічні заходи відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

4.11.2. Роботи із зняттям напруги, що виконуються з установленням переносних заземлень.

До таких робіт належать роботи на екскаваторах:

заміна, приєднання і від’єднання живильного кабелю і кабельних перемичок;

заміна ізоляторів на ввідних коробках і кільцевих струмоприймачах;

ремонт кільцевого струмоприймача та ввідної коробки;

заміна, доливання і усунення течі масла в масляному вимикачеві;

ремонт вимикача і роз’єднувача;

заміна запобіжників, трансформаторів струму і напруги;

вимір опору ізоляції відключених двигунів та кабельних перемичок мегаомметром.

Ці роботи виконуються після відключення кабелю від ПП не менше ніж двома працівниками, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче ІV.

4.11.3. Роботи без зняття напруги на струмоведучих частинах та поблизу них, що не потребують установлення заземлення.

До таких робіт у стаціонарних і напівстаціонарних електроустановках, що стоять окремо і встановлені на гірничотранспортних машинах, РУ, належать:

чистка та дрібний ремонт арматури кожуха, масловказівних стекол на баках вимикачів тощо, що не перебувають під напругою;

вимірювання струму струмовимірювальними кліщами;

перевірка нагріву контактів штангою;

вимірювання вібрації шин із застосуванням штанги;

одиночні операції з контролю за ізоляторами і з’єднувальними затискачами штангою;

вимірювання під час перевірки фільтрів високочастотних каналів, обладнаних на ПЛ напругою понад 1000 В, доливання і взяття проб масла;

огляд ПЛ та роботи на ПЛ, пов’язані з підійманням на опору до 3 м;

відновлення постійних позначень на опорах ПЛ, КТП, ПП, КРП.

Ці роботи проводяться не менше ніж двома працівниками, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV. Під час проведення зазначених робіт повинні бути виконані всі необхідні заходи безпеки.

4.11.4. Роботи на ПЛ з розчищення траси, коли немає потреби в заходах, що запобігають падінню на проводи дерев або гілок, відновлення постійних позначень на опорах, інструментальні заміри під час визначення дефектів опор, огляд лінії без піднімання на опору, дозволяється виконувати одному працівнику з ІІ кваліфікаційною групою з електробезпеки.

4.12. У порядку поточної експлуатації електроустановок напругою понад 1000 В без зняття напруги на віддалі від струмоведучих частин можуть виконуватися такі роботи:

у ПП та КТП — огляд конструкцій і обладнання без заходження за огорожу, огляд заземлювальної мережі, перевірка справності механічних блокувальних пристроїв дверей та замків та інші роботи в обсязі щозмінного огляду;

на екскаваторах (комплексах) та інших електрифікованих установках — зовнішній огляд живильного кабелю, електричних машин, перетворювального пристрою та силового трансформатора, огляд РУ; перевірка рівня масла в трансформаторі (візуально за маслопокажчиком), огляд панелей, блоків і станцій керування;

огляд кожуха обладнання.

Зазначені роботи виконуються не менше ніж двома працівниками, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче ІV, а інші — не нижче ІІІ.

На стаціонарних і напівстаціонарних РУ — прибирання території та приміщення може виконувати працівник, який має ІІ групу з електробезпеки, ремонт освітлювальної апаратури та заміну ламп, розташованих поза комірками, ремонт апаратури телефонного зв’язку може виконувати електротехнічний працівник з ІІІ групою з електробезпеки.

4.13. В електроустановках напругою до 1000 В за нарядом проводяться такі ремонтні роботи:

на ПЛ, освітлювальних мережах і щоглах з підійманням на опору (щоглу);

у РУ, на щитах та збірках;

на кабельних мережах.

4.14. В електроустановках напругою до 1000 В за розпорядженням дозволяється проводити такі роботи:

4.14.1. Зі зняттям напруги:

ремонт магнітних пускачів, пускових кнопок, автоматичних вимикачів, рубильників, реостатів, контакторів і аналогічної пускової комутаційної апаратури за умови встановлення її поза щитами і збірками;

ремонт окремих електроприймачів (електродвигунів, гальмівних котушок тощо), окремо розташованих станцій і блоків керування, заміну плавких вставок запобіжників, ремонт освітлювальної проводки із заміною світильників і ламп;

ремонт напівпровідникових перетворювачів та приборів, комутаційної апаратури, установленої в шафах та панелях екскаваторів та бурових верстатів;

ремонт кільцевих струмоприймачів, електродвигунів (генераторів) постійного та змінного струму на місцях їх установлення.

Установлення переносних заземлень при цьому є обов’язковим.

4.14.2. Без зняття напруги на струмоведучих частинах та поблизу них:

перевірку спрацьовування реле;

перевірку роботи електровимірювальних приладів.

Зазначені роботи проводять не менше ніж двоє працівників з ІІІ групою з електробезпеки. Перелік цих робіт може бути розширений за поданням особи, відповідальної за електрогосподарство кар’єру, та погодженням особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства і територіального органу Держгірпромнагляду України.

4.15. В електроустановках напругою до 1000 В у порядку поточної експлуатації працівникам дозволяється проводити такі роботи:

4.15.1. Зі зняттям напруги:

підтяжку, зачистку та заміну контактів;

чищення ізоляторів;

заміну щіток і щіткотримачів на низьковольтному кільцевому струмоприймачі, низьковольтних електродвигунах (генераторах) гірничих машин та комплексів;

контроль за нагрівом електричних машин і їх підшипників;

заливку (набивання) мастила в підшипники електричних машин;

перевірку стану апаратури, установленої на станціях і блоках керування;

регулювання магнітної системи контакторів і пускачів, регулювання натиснення їх контактів;

очищення апаратури від пилу та продувка стисненим повітрям;

перевірку освітлення і заміну ламп;

ремонт електропроводів освітлення;

заміну змінних елементів з’єднувальних муфт (пальців, сухарів тощо);

перевірку стану ізоляції головних і допоміжних приводів, кіл керування;

підтяжку і зачистку контактів освітлювальних трансформаторів, трансформаторів живлення, підсилювачів;

ремонт електроприладів опалювання;

зовнішній огляд живильного кабелю і кабельних муфт.

4.15.2. Без зняття напруги на струмоведучих частинах та поблизу них — заміна запобіжників трансформаторів напруги та запобіжників пробкового типу.

Без зняття напруги осторонь від струмоведучих частин, що перебувають під напругою,— прибирання приміщень до огорожі та очищення від забруднень кожухів і корпусів електроустаткування.

4.16. Машиністи та помічники машиністів гірничих машин і комплексів, керування якимипов’язано з оперативним вмиканням та вимиканням електроустановок, повинні мати групи з електробезпеки відповідно до пункту 1.7 глави 1 розділу ІХ НПАОП 0.00-1.24-10.

Наявність вказаних груп з електробезпеки дає право машиністам та їх помічникам проводити переключення кабелю в межах закріплених за ними гірничих машин та комплексів і їх ПП за письмовим дозволом посадової особи, в обов’язки якої покладено здійснення контролю за безпечним виконанням робіт.

4.17. Машиністам і помічникам машиністів гірничих машин і комплексів у порядку поточної експлуатації дозволяється виконувати такі роботи:

перевірку спрацьовування реле без підключення вимірювальних приладів;

огляд живильного кабелю і кабельних муфт заземлювальної мережі, конструкцій і обладнання ПП без заходження за огорожу;

Завантажити