НПАОП 21.0-3.01-00Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості

НПАОП 21.0-3.01-00 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття http://www.sot.zp.ua

http://www.sot.zp.ua

НПАОП 21.0-3.01-00

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 359 від 28.12.2000

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2001 р.

за N 265/5456

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального

одягу, спеціального взуття та інших засобівіндивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 N 1035/2000, та на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом Держнаглядохоронпраці від 10.03.2000 N 32,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості, що додаються.

2. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці(Сторчак С.О.):

- ужити заходів щодо вивчення вимог Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості державними інспекторами, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій;

- забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цихНорм;

- включити Норми безплатної видачі спеціального одягу,спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту дляпрацівників целюлозно-паперової промисловості до Державного

реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційногофонду нормативних актів про охорону праці.

3. З уведенням у дію цих Норм уважати такими, що незастосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормыбесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды,

специальной обуви и других средств идивидуальной защиты" (главачетверта в частині, що відноситься до целюлозно-паперовоїпромисловості), які затверджені постановою Державного комітетуСРСР по праці і соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від18.08.1980 N 241/П-9, зі змінами, затвердженими

постановою Державного комітету СРСР по праці і соціальних питанняхі Президії ВЦРПС від 21.08.1985 N 289/П-8.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаГолови Держнаглядохоронпраці Іванченка В.І.

Міністр І.Сахань

Затверджено

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України

28.12.2000 N 359

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2001 р.

за N 265/5456

Норми

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

взуття та інших засобів індивідуального захисту

для працівників целюлозно-паперової промисловості

1. Загальні положення

1.1. Галузь застосування

1.1.1. Норми безплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для

працівників целюлозно-паперової промисловості (далі - Норми)

поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо

розроблення технології, виготовлення, реконструкції, монтажу,

налагодження, ремонту, діагностування та експлуатації обладнання

целюлозно-паперової промисловості.

1.1.2. Норми встановлюють номенклатуру і строки використання

спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту,

потрібних для трудового процесу працівників целюлозно-паперової

промисловості.

1.1.3. Вимоги Норм є обов'язковими для всіх підприємств,

організацій і установ (далі - підприємства) галузі

целюлозно-паперової промисловості, причетних до проектування,

розроблення технології, будівництва та виготовлення продукції

незалежно від підпорядкування чи форм власності.

1.2. Порядок застосування Норм та відповідальність за їх

виконання

1.2.1. Норми містять перелік професій працівників

целюлозно-паперової промисловості з позначенням коду ДК 003-95

"Класифікатор професій", затвердженого наказом Держстандарту

України від 27.06.95 N 257, перелік робіт, перелік спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту із строками їх

носіння, а також позначення захисних властивостей спецодягу,

спецвзуття та засобів для захисту рук згідно з додатком 1.

1.2.2. Для визначення норм забезпечення засобами

індивідуального захисту працівників наскрізних професій та посад

слід керуватися ДНАОП 0.05-3.03-81 "Типові норми безплатної видачі

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів

індивідуального захисту робітникам і службовцям наскрізних

професій і посад усіх галузей народного господарства та окремих

виробництв", затвердженим постановою Держкомпраці СРСР від

12.02.81 N 47/П-2, зі змінами та доповненнями від 21.08.85

N 289/П-8 та від 06.11.86 N 276/П-12.

1.2.3. На підприємстві крім цих Норм відповідно до робіт у

галузі целюлозно-паперової промисловості повинні виконуватися

вимоги галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та

інших засобів індивідуального захисту працівників інших галузей,

чинних для галузі целюлозно-паперової промисловості (додаток 2).

1.2.4. Порядок забезпечення працівників спецодягом,

спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, встановлений

ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників

спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту",

затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за

N 667/1692.

1.2.5. Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу,

спецвзуття та запобіжних пристроїв заповнюють на бланках типової

форми N МШ-7 (додаток 3).

Облік спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального

захисту проводять на бланках додатка 4.

1.2.6. Керівник (власник) зобов'язаний організувати

комплектування, утримання засобів індивідуального захисту та

забезпечити ними працівників відповідно до нормативних актів про

охорону праці.

1.2.7. Власники підприємств несуть персональну

відповідальність за виконання цих Норм у межах прав та обов'язків

згідно з посадою.

1.2.8. Особи, винні в порушеннях цих Норм, несуть

дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну

відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.2.9. Нагляд і контроль за правильністю та своєчасністю

забезпечення засобами індивідуального захисту на підприємствах

целюлозно-паперової промисловості здійснюють органи державного

нагляду і служби охорони праці виконавчої влади.

1.2.10. Громадський контроль за виконанням ДНАОП 0.00-4.26-96

покладається на трудовий колектив підприємств через обраних ними

уповноважених і професійні спілки в особі своїх виборних органів і

представників.

2. Таблиця норм

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

взуття та інших засобів індивідуального захисту для

працівників целюлозно-паперової промисловості

--------------------------------------------------------------------------------

| | | | Найменування |Позначення | |

| | Код | Найменування |спецодягу, спецвзуття |захисних | Строк |

| N |згідно| професій і посад | та інших засобів |властивос- |носіння |

|з/п| з | | індивідуального |тей, марка | в |

| | ЗДК | | захисту |засобів |місяцях |

| |003-95| | |індивідуаль-| |

| | | | |ного захисту| |

| | | | | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|------------------------------------------------------------------------------|

|1. Виробництво целюлози, деревної маси та інших напівфабрикатів |

|------------------------------------------------------------------------------|

|1 |8142.2|Варник хімічної |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |деревної маси, |Чоботи гумові | См |чергові |

| | |варильник |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

| | |целюлози, |Респіратор |газопило- |до зносу|

| | |зайнятий | |захисний | |

| | |варінням | | | |

| | |сульфатної | | | |

| | |целюлози | | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|2 |8142.1|Варник целюлози |При виконанні робіт | | |

| | | |з варіння сульфітної | | |

| | | |целюлози: | | |

| | | |костюм сукняний | К20 | 24 |

| | | |костюм бавовняний із | К20 | 24 |

| | | |кислото-захисним | | |

| | | |просочуванням замість | | |

| | | |костюма сукняного | | |

| | | |чоботи гумові | К20 |чергові |

| | | |рукавиці сукняні | Ми | 3 |

| | | |рукавички гумові | К20 |чергові |

| | | |протигаз | БКФ |черговий|

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|3 |8142.2|Вибілювальник |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | | |Чоботи гумові | См | 12 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|4 |8142.1|Випарювальник |Костюм бавовняний із | Щ50 | 12 |

| | |луговини |кислото-захисним | | |

| | |(щолоків) |просочуванням | | |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

| | | |Чоботи гумові | Щ50 | 12 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|5 |8142.3|Деревопар |Фартух гумовий з | Вн | 12 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові | Мп | 3 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|6 |8142.1|Дефібрерник |Костюм бавовняний з | Вн | 12 |

| | | |водовідштовхувальним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 |

| | | |Черевики шкіряні з | Мун50 | 12 |

| | | |металевим носком | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|7 |8142.2|Дифузорник |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |целюлози |Чоботи гумові | См |чергові |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|8 |7241.1|Електромонтер з |Під час виконання | | |

| | |обслуговування |робіт в кислотних, | | |

| | |електроустаткування,|варильних, хлорних і | | |

| | |електромонтер з |регенераційних цехах: | | |

| | |ремонту електро- |костюм бавовняний з | К50 | 24 |

| | |устаткування |кислото-захисним | | |

| | | |просочуванням * | | |

| | | |чоботи гумові | К50 |чергові |

| | | |рукавиці діелектричні | Эн |чергові |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|9 |8142.3|Завантажувач |Напівкомбінезон | Вн | 12 |

| | |балансів у |бавовняний з | | |

| | |дефібрери |водовідштовхувальним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Чоботи гумові | См | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові | Мп | 3 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|10 |8152.3|Завантажувач |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |сульфату |Фартух прогумований | К20 |черговий|

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

| | | |На зовнішніх роботах | | |

| | | |узимку: | | |

| | | |куртка бавовняна з | Тн |чергова |

| | | |утепленою підкладкою | | |

| | | |штани бавовняні з | Тн |чергові |

| | | |утепленою підкладкою | | |

| | | |валянки | Тн20 |чергові |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|11 |8142.2|Машиніст |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |преспата |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 |

| | |(сіткар) |Напівчеревики шкіряні | Ми | 12 |

| | | | | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|12 |8142.2|Міксівник |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | | |Чоботи гумові | См | 12 |

| | | |Рукавиці гумові | Вн |чергові |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|13 |8142.3|Пресувальник |Напівкомбінезон | Ми,З | 12 |

| | |преспата |бавовняний* | | |

| | | |Чоботи гумові | См | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні | Ми | 12 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|14 |7233.1|Слюсар-ремонтник |Костюм сукняний | К20 | 24 |

| | |варильного цеху |Чоботи гумові | К20 | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

| | | |Рукавиці гумові | К20 |чергові |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|15 |8152.1|Содівник |Костюм бавовняний з | Ти | 12 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Чоботи кирзові | Тр | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|16 |8142.2|Сортувальник |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |сировини |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

| | | |Респіратор |пилозахисний|до зносу|

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|17 |8151.2|Хлорник |Костюм бавовняний з | К20 | 12 |

| | | |кислото-захисним | | |

| | | |просочуванням | | |

| | | |Фартух гумовий | К20 |черговий|

| | | |Чоботи гумові | К20 |чергові |

| | | |Рукавиці гумові | К20 |чергові |

| | | |Протигаз | А |черговий|

| | | | | з фільтром | |

|------------------------------------------------------------------------------|

|2. Виробництво паперу і картону |

|------------------------------------------------------------------------------|

|18 |8139.3|Готувач розчину |Фартух прогумований | К20 |черговий|

| | |глинозему і |Чоботи гумові | См |чергові |

| | |каоліну |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|19 |8143.2|Зволожувач |Костюм бавовняний з | Вн | 24 |

| | |паперу і картону |водовідштовхувальним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Чоботи гумові | См | 12 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|20 |8142.3|Згущувач |Комбінезон бавовняний* | Ми, З | 12 |

| | | |Чоботи гумові | См | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|21 |8143.3|Знімач целюлози, |Під час виконання | | |

| | |паперу, картону |робіт з виробництва | | |

| | |та виробів з них |картону: | | |

| | | |напівкомбінезон | Вн | 12 |

| | | |бавовняний з | | |

| | | |водовідштовхувальним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |фартух гумовий з | Вн | 12 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |напівчоботи гумові | См | 12 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|22 |8142.2|Каландрувальник |Напівкомбінезон | Ми,З | 12 |

| | | |бавовняний* | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні | Эс | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|23 |8143.1|Машиніст |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |папероробної |Рукавиці бавовняні | Ми | 1 |

| | |(картоноробної) |Напівчеревики шкіряні | Эс | 12 |

| | |машини | | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|24 |8143.3|Накатник |Напівкомбінезон | Ми,З | 12 |

| | | |бавовняний* | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні | Эс | 12 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|25 |8143.2|Пресувальник |Напівкомбінезон | Ми,З | 12 |

| | |папероробної |бавовняний* | | |

| | |(картоноробної) |Чоботи гумові | См |чергові |

| | |машини |Напівчеревики шкіряні | См | 12 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|26 |8142.2|Розмелювач |Костюм бавовняний з | Вн | 12 |

| | | |водовідштовхувальним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Чоботи гумові | См |чергові |

| | | |Фартух бавовняний | Ми |черговий|

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|27 |8143.1|Сушильник |Напівкомбінезон | Ми,З | 12 |

| | |папероробної |бавовняний* | | |

| | |(картоноробної) |Напівчеревики шкіряні | Эс | 12 |

| | |машини |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|28 |8142.2|Сортувальник |Халат бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |паперового |Напальчники гумові | |до зносу|

| | |виробництва | | | |

|------------------------------------------------------------------------------|

|3. Переробка паперу і картону, виробництво виливаних паперових виробів |

|------------------------------------------------------------------------------|

|29 |8212.2|Варник бітуму |Комбінезон бавовняний | Ми,З | 24 |

| | | |Черевики шкіряні | Нм | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|30 |8143.2|Виготовлювач |Напівкомбінезон | Ми,З | 12 |

| | |виливаних |бавовняний* | | |

| | |паперових |Чоботи гумові | См | 12 |

| | |виробів |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|31 |8151.2|Готувач емульсії |Костюм бавовняний з | К20 | 12 |

| | | |кислото-захисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Чоботи гумові | К20 | 12 |

| | | |Рукавиці гумові | К20 |чергові |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|32 |8290.3|Клеїльник |Комбінезон бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |паперу, картону |Фартух прогумований | К20 | 12 |

| | |і виробів з них |Чоботи гумові | См | 12 |

| | | |Рукавички гумові | К20 | 1 |

| | | |Нарукавники прогумовані | | 12 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|33 |8143.2|Машиніст |Комбінезон бавовняний* | Ми,З | 12 |

| | |бітумувальної |Чоботи гумові | Нм | 12 |

| | |машини | | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|34 |8139.3|Машиніст |Під час виконання робіт | | |

| | |зшивальної |з виготовлення ящиків з | | |

| | |машини |бітумованого картону: | | |

| | | |халат бавовняний | Ми,3 | 12 |

| | | |рукавички бавовняні | Ми | 2 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|35 |8143.3|Машиніст машини |Напівкомбінезон | Ми,З | 12 |

| | |для виготовлення |бавовняний* | | |

| | |гільз | | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|36 |8143.2|Машиніст паперо- |Напівкомбенізон | Ми,З | 12 |

| | |фарбувальної |бавовняний* | | |

| | |машини | | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|37 |8143.2|Машиніст |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |папкової машини |Рукавички бавовняні | Ми | 1 |

| | | |Напівчеревики шкіряні | Эс | 12 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|38 |8251.2|Машиніст |Напівкомбінезон | Ми,З | 12 |

| | |шпалерно- |бавовняний* | | |

| | |друкарської | | | |

| | |машини | | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|39 |8143.3|Перемотувальник |Напівкомбінезон | Ми,З | 12 |

| | |паперу |бавовняний* | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|40 |8143.2|Просочувальник |Костюм бавовняний | Ми,З | 12 |

| | |паперу | | | |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|41 |8143.2|Різальник |Напівкомбінезон | Ми,З | 12 |

| | |паперу, картону |бавовняний* | | |

| | |та целюлози, |Окуляри захисні | від пилу |до зносу|

| | |різальник гільз |Респіратор |пилозахисний|до зносу|

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|42 |8286.2|Складальник |Напівкомбінезон | Ми,З | 12 |

| | |паперових |бавовняний* | | |

| | |виробів |Нарукавники прогумовані | | 12 |

| | | |Рукавички прогумовані | |чергові |

| | | |Респіратор |пилозахисний|до зносу|

|------------------------------------------------------------------------------|

|4. Загальні професії целюлозно-паперового виробництва |

|------------------------------------------------------------------------------|

|43 |8143.3|Мийник |Фартух гумовий | |черговий|

| | | |Чоботи гумові | См | 12 |

| | | |Рукавиці гумові | Вн |чергові |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|44 |8142.2|Оператор |Комбінезон бавовняний з | Вн | 12 |

| | |очисного |водовідштовхувальним | | |

| | |обладнання |просоченням | | |

| | | |Фартух прогумований | | |

| | | |Чоботи гумові | Вн | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | См | 12 |

| | | | | Ми | 2 |

|---+------+--------------------+------------------------+------------+--------|

|45 | 9322 |Робітник з |Костюм бавовняний з | К20 | 12 |

| | |подавання |кислото-захисним | | |

| | |хімікатів |просоченням | | |

| | | |Чоботи гумові | К20 | 12 |

| | | |Рукавиці гумові | К20 |чергові |

| | | |Окуляри захисні | від |до зносу|

| | | | | кислот |черговий|

| | | |Протигаз | БКФ | |

| | | |На зовнішніх роботах | |чергова |

| | | |узимку: | | |

| | | |куртка бавовняна з | Тнв |чергові |

| | | |утепленою підкладкою | | |

| | | |штани бавовняні з | Тнв |чергові |

| | | |утепленою підкладкою | | |

| | | |валянки | Тн20 | |

--------------------------------------------------------------------------------

____________

* Заміна одних видів спеціального одягу і спеціального взуття

здійснюється відповідно до з п.1.8 Положення про порядок

забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям

та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом

Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 та

зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692

3. Перелік професій і посад працівників целюлозно-паперової

промисловості, яким потрібно обов'язкове використання

захисних касок

3.1. Працівники, зайняті на монтажі, демонтажі і ремонті

обладнання, будинків, споруд і повітряних ліній передач, у тому

числі:

стропальники;

такелажники;

слюсарі з ремонту, прокладання і чищення колодязів,

комунікаційних колекторів;

футерувальники (кислотоупорники);

вогнетривники;

монтажники зв'язку - антенники, кабельники, лінійники;

електромонтери-лінійники з монтажу повітряних ліній високої

напруги і контактної мережі.

3.2. Працівники, зайняті на навантаженні, розвантаженні,

штабелюванні, складуванні і подаванні у виробництво деревини,

будівельних та інших матеріалів (крім сипких), у тому числі:

водії авто- і електронавантажувачів;

кранівники, у тому числі й ті, хто керує краном з підлоги;

штабелювальники;

такелажники.

3.3. Інженерно-технічні працівники цехів і дільниць, на яких

зайняті вищезазначені працівники, ті хто здійснює контроль за

веденням цих робіт, а також всі особи, що знаходяться на

будівельному майданчику.

Примітки:

1. Видача захисних касок здійснюється відповідно до розділу 3

ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами

індивідуального захисту".

2. Каски повинні мати такі кольори: для робітників -

оранжевого кольору; для інженерно-технічних працівників - білого

кольору.

3. У зимовий період потрібно передбачати видачу захисних

касок типу "Праця" з утепленим підшоломником.

Начальник Управління з організації

нагляду за об'єктами та виробництвами

підвищеної небезпеки Ю.М.Герасименко

Додаток 1

до пункту 1.2.1 Норм

Позначення захисних властивостей спецодягу,

спецвзуття та засобів для захисту рук

(Витяг з ГОСТ 12.4.103-83)

---------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Найменування підгрупи | Позначення для |

| групи | |--------------------|

| | |спец-|спец- |засобів|

| | |одягу|взуття|захисту|

| | | | | рук |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|

| Від |Від проколів, порізів | Мп | Мп | Мп |

| механічних |-------------------------------------+-----+------+-------|

| дій |Від стирання | Ми | Ми | Ми |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від вібрацій | - | Нв | Нв |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від ударів у носковій частині | - |Мун200| - |

| |енергією 200 Дж | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від ударів у носковій частині | - |Мун10 | - |

| |енергією 100 Дж | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від ударів у носковій частині | - |Мун50 | - |

| |енергією 50 Дж | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від ударів у носковій частині | - |Мун25 | - |

| |енергією 25 Дж | | | |

| |-------------------------------------+-----+------+-------|

| |Від ударів у носковій частині | - |Мун15 | - |

Завантажити