НПАОП 0.00-1.08-94Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

Примітка. Для барабанів з внутрішнім діаметром менше 1500 мм і робочим тиском менше 6 МПа (60 кгс/см2) заповнення даної таблиці не вимагається.

Продовження дод. 2

с. 12

12. Висновки виготовлювача

На підставі проведених перевірок і випробувань засвід­чується таке:

1. Елементи котла або зібраний котел (слова «або зібраний котел» у пп. 1, 2, 3, 5 слід закреслити при поставці котла окремими елементами) виготовлені згідно з вимогами «Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів» і НД на виготовлення_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(назва стандартів, технічних умов)

2. Елементи котла або зібраний котел були піддані перевірці і відповідають вищевказаним Правилам і НД на виготовлення.

3. Елементи котла або зібраний котел були піддані випробуванням пробним тиском______ МПа (кгс/см2).

4. Трубні елементи котла були піддані вимірювальному контролю щодо відхилення від розмірів і форми і на про­хідність.

5. Елементи котла або зібраний котел визнані придатними для роботи з параметрами, вказаними в даному паспорті.

___________________________________________________________________________

Головний інженер Начальник відділу

підприємства-виготовлювача технічного контролю якості

_____________________________ ___________________________

(прізвище, підпис, печатка)(прізвище, підпис)

«______» _____________________р.

До паспорта додаються креслення поздовжнього і поперечного розрізів та план котла, на яких вказані основні розміри і розрахунок на міцність елементів котла, які працюють під тиском: барабанів, колекторів, труб поверхонь нагріву і трубопроводів в межах котла, вбудованих сепараторів, прямоточних котлів, виносних циклонів, пароохолоджувачів та ін.

с. 13

13. Відомості про місцезнаходження котла

Назва

підприємства

Місце знаходження котла

(адреса власника)

Дата
встановлення

с. 14

14. Особа, відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію котла

Номер і дата

наказу про призначення

Посада, прізвище, ім’я,

по батькові

Дата перевірки знань цих Правил

Підпис

с. 15

15. Відомості про встановлену арматуру (при ремонті або реконструкції)

Назва

Дата встановлення

Кіль-кість

Умовний прохід, мм, тип, марка

Умовний тиск, МПа (кгс/см2)

Матеріал

Місце встановлення

Підпис особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію

марка

ГОСТ або ТУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продовження дод. 2

с. 16

16. Відомості про заміну і ремонт елементів котла, які працюють під тиском

Дата і номер документа

Відомості про заміну

і ремонт

Підпис особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію

1

2

3

______________________________

Примітка. Документи, що підтверджують якість нововстановлених (замість зношених) елементів котла, використаних при ремонті мате­ріалів, електродів, а також зварювання, повинні зберігатись нарівні з паспортом.

с. 17–20

17. Креслення приміщення котельні (план і поперечний переріз,

а при необхідності і поздовжній переріз) і посвідчення про якість
монтажу прикладаються до даного паспорта

с. 21–60

18. Результати опосвідчення

Дата

опосвідчення

Результати опосвідчення
і підпис особи, яка
проводила опосвідчення

Дозволений тиск,

МПа (кгс/см2)

Термін наступного опосвідчення

с. 61

19. Реєстрація

Котел (автономний пароперегрівач, економайзер) зареєстрований за №______в__________________________________________________________________

( реєструючий орган)

В паспорті прошнуровано всього аркушів_______________, в тому числі креслень на_________________________ аркушах і окремих документів__________________________аркушів згідно з описом, що додається.

________________________________________ __________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові (підпис)

особи, яка зареєструвала об’єкт)

М.П.

с. 1

Дозвіл на виготовлення

№______від_________________199__р.

Виданий__________________________

теруправлінням Держнаглядохоронпраці України

Паспорт котла1

(ВОТ)

Реєстраційний №_______2

При передачі котла іншому власнику разом з котлом передається даний паспорт.

1. Загальні дані

Назва і адреса споживача

Назва і адреса підприємства-виготовлювача

Порядковий номер котла за системою нумерації підприємства-виготовлювача________________________________________________

Рік виготовлення_______р.

Тип і система

Назва теплоносія

Форма і конструктивні розміри згідно з кресленням

___________________________

1Обсяг паспорта допускається скорочувати за рахунок вилучення даних, що не відносяться до даного котла; формат паспорта – 210%297 (218%290) мм.

2Заповнюється власником після його реєстрації.

с. 2

2. Технічні характеристики і параметри

Розрахунковий вид палива і його теплота згоряння, МДж/кг (ккал/кг)

Тип топки. Теплове навантаження топочного об’єму, МДж/кг (м3/год)

Витрати палива, м3/год (т/год)

Тип і характеристика топкової установки (пальників)

Поверхня нагріву, м2

Об’єм, м3

Дані про положення нижнього рівня рідини

Згідно з кресленням №___

Паровий

котел

Робочий тиск, МПа (кгс/см2)

Розрахунковий тиск, МПа (кгс/см2)

Пробний тиск, МПа (кгс/см2)

Номінальна температура пари на виході із котла, °С

Номінальна температура рідини на вході в котел, °С

Номінальна паропродуктивність, т/год

Мінімально допустима паропродуктивність, т/год

Максимально допустима паропродуктивність, т/год

Рідинний

котел

Робочий тиск, МПа (кгс/см2)

Розрахунковий тиск, МПа (кгс/см2)

Пробний тиск, МПа (кгс/см2)

Номінальна температура рідини на вході в котел, °С

Номінальна температура рідини на виході із котла, °С

Номінальна теплопродуктивність, кВт

Мінімальна теплопродуктивність, кВт

Максимальна теплопродуктивність, кВт

Мінімально допустима витрата рідини, м3/год

Максимально допустима витрата рідини, м3/год

Максимально допустимий гідравлічний опір котла при номінальній продуктивності, МПа (кгс/см2)

Мінімально допустимий тиск при номінальній температурі, МПа (кгс/см2)

Максимально допустима температура рідини на виході із котла, °С

Продовження дод. 3

с. 3

3. Дані про запобіжні клапани1

п/п

Тип запобіжного клапана

Кіль-кість

Місце встановлення

Діаметр умовного проходу, мм

Площа перерізу, що приймається при розрахунку пропускної спроможності, м2

Коефіцієнт витрати пари aпгазу aгабо рідини aр

Тиск початку відкриття і діапазон тисків початку відкриття, МПа (кгс/см2)

Номер паспорта (сертифіката)

______________________________

1Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла. При використанні запобіжного пристрою з елементами, які руйнуються, слід вказати тип цього елемента та пристрою, який його затискує, найменший поперечний переріз, тиск спрацьовування, коефіцієнт витрати пари, газу або рідини, внутрішній діаметр підвідного трубопроводу і номер паспорта (сертифіката).

с. 4

4. Дані про покажчики рівня рідини

(заповнює підприємство – виготовлювач котла)

п/п

Тип

покажчика рівня

Кількість покажчиків

Місце встановлення

Допустимі

параметри роботи

Номер паспорта (сертифіката)

тиск,

МПа (кгс/см2)

температура, °С

Дистанційної дії

Прямої дії

с. 5

5. Дані про основну арматуру
(заповнює підприємство - виготовлювач котла)

№п/п

Назва арматури і номер позиції на кресленні

Кіль-кість

Позначення стандарту

Діаметр умовного проходу,

мм

Умовний тиск, МПа (кгс/см2)

Робочі параметри

Матеріал корпусу

Номер паспорта (сертифіката)

тиск, МПа (кгс/см2)

температура, °С

марка

позначення стандарту

с. 6

6. Тип і основні дані про апаратуру, що поставляється з котлом, для вимірювання,

управління, сигналізації, регулювання і автоматичного захисту

Продовження дод. 3

с. 7

7. Дані про теплоносій

Назва теплоносія (хімічна формула або підприємство -виготовлювач)

Максимально допустима температура використання, °С

Температура самозаймання у відкритому просторі, °С

Температура затверднення, °С

Температура кипіння або початку кипіння при 0,1013 МПа (1 кгс/см2), °С

Теплота пароутворення, кДж/кг

В’язкість в межах температури використання, Па·с

Нижня границя вибухонебезпечної концентрації при 0,1013 МПа (1 кгс/см2) і 20 °С

Зміни (крива) температури кипіння залежно від тиску

Дані про фізико-хімічні властивості, які шкідливо впливають на організм людини

Інші дані, які впливають на безпечну експлуатацію котла (наприклад, корозійна активність та інші)

с. 8

8. Живильні або циркуляційні насоси теплоносія

(заповнює підприємство – виготовлювач котла)

п/п

Тип насоса

Кількість насосів

Максимально і мінімально допустима температура на вході в насос, °С

Параметри

номінальна подача,

м3/год

напір насоса при номінальній подачі, МПа (кгс/см2)

Продовження дод. 3

с. 9

9. Дані про основні і присадочні матеріали, що використовуються при виготовленні

елементів котла, які працюють під тиском

№п/п

Назва елемента

Номер креслення і позиції елемента

Матеріал

Номер плавки або партії

Номер і дата сертифіката,

назва організації, яка видала його

Дані про механічні випробування за сертифікатом

Хімічний склад за сертифікатом

Додаткові дані (ультразвуковий контроль, випробування на твердість, стан вихідної

термообробки)

при температурі 20 °С

при розрахунковій температурі стінки

Марка

Позначення стандарту

σ0,2, МПа (кгс/мм2)

σв, МПа (кгс/мм2)

σ s , %

ψ, %

Кут згину і діаметр оправки або інші технологічні випробування

Ударна в’язкість1, Дж/см2 (кгс/см2)

σ t0,2, МПа (кгс/мм2)

σп,МПа (кгс/мм2)

σд.м.,МПа (кгс/мм2)

до старіння

після старіння

тип зразка

_________________________________

1При заповненні вказується тип зразка:KCU2,KCU3,KCV, ударна в’язкість може бути замінена енергією розривуKV.

Примітка. Позначення: s t0,2– границя плинності при 20°С; sв– границя міцності на розрив при 20 °С; s s– відносне видовження при розриві; y – відносне звуження; s0,2– границя плинності при температуріt; sп– технічна границя повзучості при температуріtза 100000 год; sд.м.– технічна границя довготривалої міцності при температуріtза 100000 год.

Продовження дод. 3

с. 10

10. Карта вимірювання барабанів, корпусів і колекторів,виготовлених із листової сталі

№п/п

Назва

Номер

Діаметр

Зміщення кромок

зварних стикових з’єднань, мм

Оваль-ність, %

Відхилення профілю поздовжнього перерізу, мм

Відхилення від площинності, мм

ескізу

перерізу

номінальний (зовнішній або

внутрішній), мм

допустиме

відхилення, % (±)

виміряне

відхилення, % (±)

поздовнє

кругове

допустима

виміряна

допустиме

виміряне

допустиме

виміряне

допустима

виміряна

____________________________

Примітка. Додається ескіз елемента.

Продовження дод. 3

с. 11

11. Результати випробувань і контролю зварних з’єднань

№п/п

Назва елемента і номер креслення, ескізу (з позначенням з’єднань, для яких виконувались контрольні з’єднання)

Номер і дата сертифіката

Механічні випробування

Металографічний аналіз

Тавро

зварника

Зварне з’єднання

Наплавлений метал

Оцінка

Номер і дата документа макро- або мікро-

дослідження

Оцінка

σв, МПа (кгс/мм2)

Ударна в’язкість, Дж/см2(кгс·м/см2)

тип зразка1

діаметр зразка і кут загину

Σв, МПа (кгс/мм2)

σ s , %

_______________________________

1Вказується тип зразка:KCU2,KCU3,KCV,KV.

Примітка 1. Додаються (при необхідності) ескізи, на яких позначено розміщення зварних з’єднань, а також мікрофотографії структур з описом останніх.

Примітка 2. При заміні випробувань зварних з’єднань труб на ударну в’язкість випробуванням на сплющування або згин результати вносяться до графи «Ударна в’язкість».

Примітка 3. В графах «Оцінка» дається посилання на відповідний стандарт.

Продовження дод. 3

с. 12

12. Дані про неруйнівний контроль зварних з’єднань

п/п

Назва елемента і номер креслення (ескізу)

Метод контролю

Обсяг контролю

Виявлені дефекти

Оцінка

с. 13

13. Інші випробування та дослідження

с. 14

14. Дані про термообробку1

№п/п

Назва елемента

Номер креслення

Номер і дата сертифіката

про термообробку

Марка матеріалу

Вид застосованої

термообробки

Швидкість нагрівання,

°С/год

Температура

термообробки, °С

Тривалість

витримки, год.

Швидкість

охолодження, °С/год

Спосіб охолодження

__________________________

1Допускається заміняти таблиці діаграмою термообробки, що містить всі вказані дані.

с. 15

15. Інші дані

с. 16

15.1. Результати гідравлічного випробування

п/п

Назва елемента

Пробний тиск,

МПа (кгс/см2)

Тривалість витримки, хв.

Температура

води, °С

Дата

Оцінка

__________________________

Примітка. При проведенні гідравлічного випробування після монтажу на місці встановлення котла протокол випробування повинен бути складений організацією, яка проводила випробування, і прикладений до даного паспорта.

Продовження дод. 3

с. 17

15.2. Дані, що відносяться до пристроїв для гасіння

теплоносія у випадку його займання

с. 18

15.3. Дані про пристрої для охолодження топки на випадок аварії

с. 19

12. Висновки виготовлювача

На підставі проведених перевірок і випробувань засвід­чується таке:

1. Елементи котла або зібраний котел (слова «або зібраний котел» у пп. 1, 2, 3, 5 слід закреслити при поставці котла окремими елементами) виготовлені згідно з вимогами «Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів» і НД на виготовлення________________________

______________________________________________________________________________________

(назва стандартів, технічних умов)

2. Елементи котла або зібраний котел були піддані перевірці і відповідають вищевказаним Правилам і НД на виготовлення.

3. Елементи котла або зібраний котел були піддані випробуванням пробним тиском______МПа (кгс/см2).

4. Трубні елементи котла були піддані вимірювальному контролю щодо відхилення від розмірів і форми і на про­хідність.

5. Елементи котла або зібраний котел визнані придатними для роботи з параметрами, вказаними в даному паспорті.

Головний інженер Начальник відділу

підприємства-виготовлювача технічного контролю якості

_____________________________ ____________________________

(прізвище, підпис, печатка) (прізвище, підпис)

«______» ________________р.

До паспорта додаються креслення поздовжнього і поперечного розрізів та план котла, на яких вказані основні розміри і розрахунок на міцність елементів котла, які працюють під тиском: барабанів, колекторів, труб поверхонь нагріву і трубопроводів в межах котла, вбудованих сепараторів, прямоточних котлів, виносних циклонів, пароохолоджувачів та ін.

с. 20

17. Відомості про місцезнаходження котла

Назва

підприємства

Місцезнаходження котла (адреса власника)

Дата
встановлення

Завантажити