НПАОП 27.1-1.47-14Правила охорони праці для воднихгосподарств у чорній металургії

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ

НАКАЗ
20.08.2014 № 578

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 вересня 2014 р. за № 1086/25863

Про затвердження Правил охорони праці для водних господарств
у чорній металургії

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оп- тимізації системи центральних органів виконавчої влади»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці для водних господарств у чорній металургії, що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки у водних господарствах підприємств чорної металургії, за­тверджені наказом Міністерства чорної металургії СРСР 07 серпня 1981 року (НПАОП 27.1-1.05-81).

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Мініс­терства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з пи­тань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Ю

Міністр

. Продан

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Правила охорони праці для водних
господарств у чорній металургії ЗМІСТ

 1. Загальні положення3

 2. Визначення термінів3

 3. Загальні вимоги охорони праці4

 1. Загальні вимоги 4

 2. Вимоги охорони праці під час експлуатації споруд та територій 8

 3. Вимоги безпеки до машин, обладнання та інструменту 9

 4. Вимоги безпеки до експлуатації транспортних засобів та під час

навантажувально-розвантажувальних робіт 10

 1. Вимоги охорони праці під час виконання ремонтних робіт 11

 2. Вимоги охорони праці під час перебування працівників у виробничих

приміщеннях 12

 1. Вимоги охорони праці під час експлуатації мереж водозабезпечення та

водовідведення13

 1. Загальні вимоги 13

 2. Охорона праці під час робіт на мережах та виконанні земляних робіт ... 15

 3. Вимоги безпеки під час випробувань мереж 18

 1. Вимоги охорони праці під час експлуатації об’єктів водного

господарства19

 1. Вимоги охорони праці під час експлуатації водного транспорту та

гідротехнічних споруд 19

 1. Вимоги охорони праці під час експлуатації водозабірних споруд 25

 2. Вимоги охорони праці під час експлуатації насосних станцій 26

 3. Вимоги охорони праці під час експлуатації реагентних споруд 27

 4. Вимоги охорони праці під час експлуатації водоочисних споруд 29

 1. Вимоги охорони праці під час підготовки та дозування засобів обробки

водних розчинів34

 1. Вимоги охорони праці під час підготовки та дозування реагентів для

обробки водних розчинів 34

 1. Вимоги охорони праці під час підготовки хлору 36

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

8 вересня 2014 р.

за № 1086/25863

ПРАВИЛА

охорони праці для водних господарств у чорній металургії

І. Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність, пов'язану з експлуатацією об’єктів водного господарства у чорній металургії.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці під час експлуатації об’єктів водного господарства у чорній металургії.

 3. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які ви­конують роботи, пов'язані з експлуатацією об’єктів водного господарства у чорній металургії.

ІІ.Визначення термінів

У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

бал- умовна безрозмірна одиниця, яка характеризує інтенсивність явища, наприклад, швидкість вітру;

бакен- плавучий знак на якорі для позначення небезпечних ділянок або фарватеру;

б’єф- частина водойми, річки або каналу, яка примикає до водопідпірної греблі;

бон- плавуча огорожа;

об’єкти водного господарства- об’єкти, які включають промислові водо­води, засоби водоочищення та водоохолодження, водоводи шламових госпо­дарств, гідротехнічні споруди, водний транспорт, склади реагентів та хлору, насосні станції;

ежектор- струменевий насос для відсмоктування рідини, газів і пари або сипучих матеріалів;

запань- плавучий засіб, що складається із з’єднаних шарнірно колод, при­значений для зберігання та сортування дерева на воді, а також акваторія перед водоприймальними спорудами для захисту їх від потрапляння плаваючого сміття, колод і льоду та спрямування їх до водозливних або промивальних отворів у греблі;

зумпф- порожнина або ємність, у якій нагромаджуються стічні забруд­нення;

імпульсна трубка- трубка, спеціально виготовлена із сталевої безшовної трубки діаметром 13,5 мм та товщиною стінок 2,9 мм, на якій монтуються прилади та під’єднуються відповідні імпульсні лінії, мережі;

інфільтрація- просочування через капілярні та субкапілярні пори, тріщи­ни та пустоти поверхневих вод у товщу земної кори, газів та розчинів;

коагуляція- зчеплення частинок дисперсної фази під час їхнього зіткнен­ня у процесі перемішування;

лот- прилад для вимірювання глибини води з судна;

реагент- речовина, яка застосовується для хімічних реакцій, зокрема під час збагачення чи очищення суміші;

ресивер- сталева ємність для накопичення газів, пари чи повітря, а також для вирівнювання їх тиску у разі нерівномірності витрати або надходження;

ротаметр- прилад для вимірювання швидкості або витрат рідини або газу;

сифон- зігнута трубка з колінами різної довжини, по якій переливають рі­дину з однієї посудини в іншу (з нижчим рівнем рідини);

схил- штучно створена або природна похила поверхня;

такелажні засоби- сукупність суднових снастей для підтримування або підняття, спускання у тому числі для виконання вантажних робіт;

тичка- знак, який закріплюється на жердині, у вигляді будь-якої фігури (конуса, прапора, шару та інші) для позначення небезпечних ділянок;

фосфатування- хімічний процес утворення на поверхні металевих виро­бів тонкого шару фосфатів для захисту від атмосферної корозії;

шуга- крихкі, білястого кольору грудки льоду, що з'являються на воді пе­ред льодоставом.

Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України та ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення ос­новних понять".

ІІІ.Загальні вимоги охорони праці

 1. Загальні вимоги

  1. Роботодавець створює службу охорони праці відповідно до вимог Ти­пового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держав­ного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

  2. Роботодавець повинен організувати опрацювання і затвердити норма­тивні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охо­рону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного ко­мітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (далі - НПАОП 0.00-6.03-93).

  3. Улаштування, утримання, експлуатація, обслуговування і ремонт елек­тричних установок та електричних мереж повинні здійснюватись відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвер­джених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих в Мі­ністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98), ДСанПіН 3.3.6.096-2002 «Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів», затверджених наказом Міні­стерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстро­ваних у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 та ГОСТ 12.1.002-84 «ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. До­пустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на ра­бочих местах».

  4. Технологічні процеси, що використовуються під час роботи з об'єкта­ми водного господарства слід здійснювати з дотриманням вимог Правил охо­рони праці в металургійній промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22 грудня 2008 року № 289, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 року за № 87/16103 (далі - НПАОП 27.0-1.01-08), Правил охоро­ни праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і оґру- дкування руд та концентратів, затверджених наказом Міністерства надзвичай­них ситуацій України від 27 червня 2012 року № 933, зареєстрованих у Мініс­терстві юстиції України 20 липня 2012 року за № 1227/21539 (НПАОП 0.00­1.61-12), та Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємс­твах чорної металургії, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20 серпня 2008 року № 183, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 16 вересня 2008 року за № 863/15554 (далі - НПАОП 27.1-1.06-08).

  5. Працівники повинні здійснювати експлуатацію та обслуговування ва­нтажопідіймальних кранів відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду України від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07).

  6. Працівники повинні здійснювати експлуатацію та обслуговування об’єктів газового господарства відповідно до вимог Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірни­чого нагляду України від 29 грудня 2009 року № 218, зареєстрованих в Мініс­терстві юстиції України 29 січня 2010 року за № 104/17399 (НПАОП 27.1-1.09­09).

  7. Роботи з обслуговування водозабірних та водовідвідних споруд при їх розташуванні нижче рівня водної поверхні повинні виконуватися відповідно до вимог пунктів 2.8.11-2.8.13 Правил безпеки при експлуатації каналів, тру­бопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах, за­тверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 03 квіт­ня 2012 року № 661, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 року за № 633/20946 (далі - НПАОП 0.00-1.57-12).

  8. Використання у складі виробничого обладнання радіоізотопних при­ладів повинно здійснюватись відповідно до Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромі­нювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02 грудня 2002 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції Укра­їни 17 грудня 2002 року за № 978/7266, Норм радіаційної безпеки України

(НРБУ-97), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від

 1. липня 1997 року № 208 та введених у дію постановою Головного держав­ного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62, Основних сані­тарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених нака­зом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року № 54, за­реєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832 (ДСП 6.177-2005-09-02), та Критеріїв, за якими діяльність з викори­стання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, за­тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1174.

  1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників повинні проводитися відповідно до Типового положення про по­рядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвер­дженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

 1. лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

  1. Роботодавець повинен розробити та затвердити перелік робіт з під­вищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05).

  2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві повинні здійснюватись відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Мі­ністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

  3. Роботодавець організовує проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвер­дженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

  4. Забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важ­ких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забо­роняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

  1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Пере­ліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєс­трованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здій­снювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення ва­жких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здо­ров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

  1. Роботодавець повинен забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одя­гом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, за­твердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстро­ваного в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15 137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

  2. Засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) повинні відповідати ви­могам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

  3. Працівники забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взут­тям та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства, за­тверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Мініс­терства праці та соціальної політики України від 10 червня 1998 року № 117, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 року за № 449/2889 (далі - НПАОП 0.00-3.01-98), та Норм безплатної видачі спеціально­го одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту пра­цівникам металургійної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду України від 27 серпня 2008 року № 187, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 01 жовтня 2008 року за № 918/15609 (далі - НПАОП 27.0-3.01-08).

Забороняється допускати до роботи працівників, які не забезпечені відпо­відним спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

  1. У приміщеннях, де розміщено обладнання водного господарства, мі­крокліматичні умови повинні відповідати ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (ДСН 3.3.6.042-99) та ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

  2. Рівні шуму та вібрації на робочих місцях не повинні перевищувати норм, встановлених ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», затвердженими постановою Г оловного державно­го санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37, та ДСН 3.3.6-039­99 «Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації», затвердже­ними постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39.

  3. Робочі місця працівників повинні відповідати вимогам ДСТУ 7234:2011 «Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги ди­зайну та ергономіки», ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполне­нии работ сидя. Общие эргономические требования» та ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования».

  4. Роботодавець повинен організувати контроль повітря робочої зони на вміст хімічних речовин відповідно до Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834.

  5. Вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони, параметри мікроклі­мату у виробничих приміщеннях не повинні перевищувати нормативних зна­чень відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно­гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (далі - ГОСТ 12.1.005-88) та ДСН 3.3.6.042-99.

 1. Вимоги охорони праці під час експлуатації споруд та територій

  1. Небезпечні зони повинні бути позначені знаками безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівни­ків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

  2. Території об'єктів водного господарства, що розташовані за межами промислових площадок підприємств, повинні бути огороджені.

  3. Заборонено огороджувати об'єкти водного господарства, що розташо­вані на промислових майданчиках, водосховищах промислової води, шламо- накопичувачів, ставків-освітлювачів, полях фільтрації.

  4. Люки колодязів, камер, підземних комунікацій, отвори в підлозі, за­глиблені ємності, канали повинні бути залежно від умов закриті кришками, бетонними плитами, листами рифленого заліза або обваловані.

  5. Люки, які відкриті згідно з умовами роботи, повинні бути огороджені, а в нічний час додатково освітлені червоними сигнальними ліхтарями.

  6. Для виконання ремонтних робіт через канали, трубопроводи та місця, які небезпечні та незручні для проходу, повинні бути обладнані перехідні міс­тки шириною не менше ніж 0,6 м з поручнями заввишки не нижче ніж 1,0 м, а на спусках та підйомах мати укріплені сходи з поручнями. Сходи переходів повинні мати кут нахилу не більш ніж 60 град.

  7. Відкриті ємності під час ремонтних робіт та контролю за їх станом по­винні бути огороджені по зовнішньому периметру.

  8. Відкриті рухомі частини устаткування та механізмів, якщо вони роз­ташовані на висоті до 2,5 м від рівня підлоги або доступні для випадкового до­тику з робочих майданчиків, повинні бути огороджені суцільною або сітчас­тою огорожею з розміром отворів не більше ніж 20х20 мм.

Зубчасті та ланцюгові передачі незалежно від висоти їх розташування і швидкості обертання повинні мати суцільну або сітчасту огорожу.

  1. Для обслуговування запірної, регулюючої та іншої арматури, а також механізмів, розташованих на висоті 1,3 м і більше від рівня підлоги (землі), повинні бути передбачені стаціонарні майданчики. За наявності дистанційного керування повинні бути передбачені пересувні майданчики для огляду та ре­монту арматури.

  2. Обладнання, матеріали та інструменти не повинні захаращувати про­ходи основних і запасних виходів та сходів майданчиків.

  3. Для доступу в приямки і колодязі слід використовувати вертикальні сходи, скоби або драбини.

  4. Під час експлуатації об'єктів водного господарства необхідно забез­печити захист працівників від контакту із стічною рідиною та шкідливого впливу газів та пари.

  5. На водоочисних спорудах токсичних і кислотовмісних стоків, у реа- гентних відділеннях повинно бути встановлено герметично закрите устатку­вання.

  6. У приміщеннях, де в технологічних процесах використовують ріди­ни, підлога повинна бути вологонепроникною, мати неслизьке покриття з ухи­лом до трапа або зумпфа та відповідати таким вимогам:

 • у виробничих приміщеннях, де застосовуються агресивні речовини, бути стійкою до їхнього впливу;

 • у виробничих приміщеннях, де використовується електроліз, бути стійкою та не електропровідною;

 • на робочих майданчиках, де розташовується обладнання, і в розлив­них прогонах виробничих приміщень, де заповнюють ємності ріди­нами, бути міцною, виконаною із стійких до зношування матеріалів, без вибоїв і виступів;

 • у вибухо- і пожежонебезпечних зонах приміщень бути стійкою до створення електричних розрядів.

Завантажити