НПАОП 27.4-1.43-14Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі


Ю. Продан

С.В.Дунас

О. Мусій

В. А. Негода

Г. В. Осовий

О. Мірошниченко

С. Г. Божко

С. Бочковський


МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТ^Ж ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.10.2014 м. Київ № 717

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2014 р. за № 1357/26134

Про затвердження Правил охорони праці під час виробництва олова і
сплавів на його основі

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі, що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила безпеки при виробництві олова і сплавів на його основі, затверджені Міністер­ством кольорової металургії та Державним гірничотехнічним наглядом СРСР 28 червня 1977 року (НПАОП 27.4-1.06-77).

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністер­ства юстиції України.

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Держгірпромнагляду України

Міністр охорони здоров'я України

Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та жит­лово-комунального господарства України

Перший заступник Голови СПО об'єднань профспілок Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та ро­звитку підприємництва М. Ю. Бродський

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Правила охорони праці
під час виробництва олова
і сплавів на його основі ЗМІСТ

 1. Загальні положення3

 2. Загальні вимоги3

 3. Вимоги безпеки до організації робочих місць5

 4. Вимоги охорони праці під час технологічних процесів7

 1. Загальні вимоги 7

 2. Вимоги охорони праці під час дроблення, подрібнення, згущення і

сушіння матеріалів 8

 1. Вимоги охорони праці під час випалення концентратів 9

 2. Вимоги охорони праці під час виплавки чорнового металу і

сплавів 10

 1. Вимоги охорони праці під час розливання чорнового металу і

сплавів 14

 1. Вимоги охорони праці під час прибирання шлаку 15

 2. Вимоги охорони праці під час рафінування чорнового металу і

сплавів 16

 1. Вимоги охорони праці під час застосування кисню для пропалювання

шпурів 19

 1. Вимоги охорони праці під час виробництва олова високої чистоти 19

 2. Вимоги охорони праці під час виробництва порошків з олова 20

 3. Вимоги охорони праці під час опалення агрегатів рідким паливом.... 20

 4. Вимоги охорони праці під час пиловловлювання і очищення газів .... 21

Вимоги охорони праці під час гідрометалургійного переділу 26ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 13 жовтня 2014 року № 717

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 жовтня 2014 р. за №

1357/26134

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ОЛОВА
І СПЛАВІВ НА ЙОГО ОСНОВІ

 1. Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва олова і сплавів на його основі.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі.

 3. Вимоги цих Правил є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з виробництва олова і сплавів на його основі.

II. Загальні вимоги

 1. Роботодавець повинен забезпечити охорону праці працівників відповідно до цих Правил та Загальних вимог стосовно забезпечення роботодав-цями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичай-них ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за №

 2. Роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

 3. Роботодавець повинен організувати опрацювання і затвердження нор­мативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстро-ваного в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

 4. Роботодавець повинен розробити та затвердити інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00- 4.15-98).

 5. Роботодавець за рахунок власних коштів повинен організувати прове­дення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на ро­боту (попередній медичний огляд) та впродовж трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здо-ров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юс-тиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 6. Роботодавець повинен організувати навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Дер-жавного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 7. Роботодавець повинен здійснювати розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, про­фесійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 8. Забороняється залучення жінок до робіт, зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборо­няється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Піднімання та переміщення важких речей жінками дозволяється в межах Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затвердже­них наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забо-роняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за №

Піднімання та переміщення важких речей неповнолітніми дозволяється в межах Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Роботодавець повинен забезпечити своєчасне і якісне проведення ате­стації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

 2. Роботодавець повинен забезпечити працівників засобами індивідуаль­ного захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 3. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Техніч­ного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 4. Працівники, які виконують роботи з виробництва олова і сплавів на його основі, повинні бути забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної ви­дачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості, затверджених наказом Дер­жавного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 серпня 2008 року № 187, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2008 року за № 918/15609 (далі - НПАОП 27.0-3.01-08).

 5. Працівники повинні бути забезпечені питною водою, яка відповідає Державним санітарним нормам та правилам "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердже-ним наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року № 452/17747.

 6. Використання джерел іонізуючого випромінювання необхідно здійснювати за наявності ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання з дотриманням Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02 грудня 2002 року № 125, зареєстрованих у Міністерстві юс-тиції України 17 грудня 2002 року за № 978/7266, та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832 (далі - ДСП 6.177-2005-09-02).

 7. Працівники, які виконують певні роботи з виробництва олова і сплавів на його основі, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту ор­ганів дихання.

Вибір та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання здійснюються відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976 (далі - НПАОП 0.00-1.04-07).

 1. Вимоги безпеки до організації робочих місць

 1. Робочі місця працівників повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032­78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования", ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования" та ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам".

 2. Робоче місце повинно відповідати ДСТУ 7234:2011 "Дизайн і ерго­номіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки".

 3. На робочих місцях повинні знаходитись інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, інструкції з ведення технологічних процесів та об­слуговування обладнання в обсязі професійних обов'язків, розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98.

 4. Параметри мікроклімату в межах робочої зони повинні відповідати ви­могам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (ДСН 3.3.6.042-99).

 5. Рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати нормам, установ­леним Державними санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та ін-фразвуку ДСН 3.3.6.037-99, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37 (ДСН

Загальні вимоги безпеки до захисту від шуму на робочих місцях, шумових характеристик машин та механізмів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности".

Роботодавець повинен здійснювати контроль рівня шуму відповідно до ви­мог ГОСТ 12.1.050-86 "ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах" та ДСТУ 2867-94 "Шум. Методи оцінювання виробничого шумового наванта­ження. Загальні вимоги".

 1. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, уста­новлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39, та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования".

 2. У робочій зоні виробничих приміщень вміст шкідливих речовин не по­винен перевищувати граничнодопустимої концентрації, встановленої ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санітарно гигиенические требования к воздуху рабо­чей зоны".

 3. Робоче місце повинно бути спроектовано та організовано відповідно до вимог ДСТУ E№ 294-2001 "Безпечність машин. Безпечні відстані для за­побігання можливості досягнення небезпечних зон руками".

 4. На робочих місцях необхідно проводити щоденне вологе прибирання для запобігання накопиченню пилу на стінах та устаткуванні.

 5. На робочих місцях забороняється зберігання горючих матеріалів.

 6. Робочі місця повинні утримуватися в чистоті, не захаращуватися дета­лями та інструментом, які не використовуються в процесі виробництва, відхо­дами виробництва.

 1. Вимоги охорони праці під час технологічних процесів

1. Загальні вимоги

 1. Організація технологічних процесів повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования без­опасности".

 2. Технологічне обладнання повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003­91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.064-81 "ССБТ. Органы управления производственным оборудова­нием. Общие требования безопасности", ДСТУ 7234:2011 "Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки".

 3. Розбирання кладки печей і прибирання сміття в місцях значного виділення пилу необхідно супроводжувати зрошенням водою.

 4. Під час проведення гарячого ремонту (без припинення підведення теп­лової енергії в робочий простір печі) піч необхідно зупинити.

 5. Ремонт шпурових отворів дозволяється проводити після охолодження шпурової плити.

 6. Під час охолодження водою шлаку, що залишився в печі, необхідно виключити можливість контакту води з електричним живленням печі.

 7. Видалення застиглих настилей (шлакових наростів) має бути механізо­ваним.

 8. Ремонт та заміну кесонів необхідно проводити після попереднього об­стеження їх стану на предмет виявлення небезпечних місць та з дотриманням вимог інструкції з охорони праці, розробленої відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98.

 9. Забороняється проводити демонтаж балок, газоходів обваленням. Спуск їх повинен проводитися на тросах за допомогою вантажопідйомних механізмів.

 10. Експлуатація димових труб дозволяється при справному стані стов­бура та футеровки.

 11. Перевірку стану димових труб необхідно проводити через кожні два місяці. Виявлені несправності повинні бути усунуті.

 12. Знос цапфів ковшів у всіх вимірах не повинен перевищувати 10 % від початкових розмірів. За станом цапфів повинно здійснюватися постійне спосте­реження. Відповідно до вимог Правил охорони праці у сталеплавильному виро­бництві, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15 жовтня 2009 року № 172, за­реєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 листопада 2009 року за № 1038/17054, стан цапфів ковшів повинен перевірятися не рідше одного разу на рік методом неруйнівного контролю. Результати перевірки повинні оформлятися актом.

 13. В процесі експлуатації не рідше одного разу на шість місяців ковші і траверси повинні підлягати ретельному огляду.

 14. Забороняється застосовувати ковші, що мають у стінках тріщини дов­жиною більше 0,2 м, раковини, вм'ятини, тріщини в місцях кріплення цапфів, а також ковші, що втратили форму внаслідок деформації або мають хитання цапфів у тілі ковша.

Експлуатація ковшів, що мають тріщини довжиною менше 0,2 м, без попе­реднього проварювання тріщин забороняється.

 1. Забороняється нарощування ковша для збільшення його ємності.

 2. Зливні носики ковша не повинні мати прогарів.

 3. Ковші необхідно встановлювати тільки на спеціально відведених май­данчиках. Поверхня майданчиків для установлення ковшів повинна бути рівною, а ківш повинен спиратися на неї всією площиною днища.

Забороняється підкладати під ковші сторонні предмети.

 1. Невикористані ковші необхідно встановлювати на підлозі виробничого приміщення в спеціально відведених місцях.

 2. Ремонт ковшів необхідно проводити в спеціально відведених місцях.

 3. Не дозволяється експлуатувати совки, які не промарковані із зазначен­ням номера, вантажопідйомності і власної маси.

 4. Площа перетину вихідного отвору совка не повинна бути менше площі перетину тіла совка.

Внутрішня поверхня совка повинна бути гладкою і забезпечувати виванта­ження матеріалів при нахилі совка.

 1. Совки повинні мати упори, що забезпечують стійкість їх при установці на підлогу.

 2. Сережка на задній стінці совка повинна бути надійно закріплена і мати розміри, що дозволяють піднімати совок крюком.

 3. Забороняється завантаження совка вище бортів. Завантажувати ма­теріал необхідно нижче кромки не менше ніж на 0,2 м.

 4. Забороняється користуватися совками з налиплими до днища або бортів шматками шлаку.

 5. Нахил совка при розвантаженні необхідно створювати по його поздо­вжній осі за рахунок підйому торцевої сторони допоміжним гаком крана. Забо­роняється відчіплювати бічні ланцюгові стропи. При розвантаженні носик совка не повинен мати упору. При розвантаженні совка працівники повинні перебу­вати на безпечній відстані від нього.

 6. Не дозволяється експлуатувати кюбелі (вантажний пристрій для пе­реміщення сипучих вантажів), які не пройшли випробування та не промарковані із зазначенням номера, дати випробування і максимальної вантажопідйомності.

 7. Кюбелі для транспортування продуктів рафінування та матеріалів, що утворюють пил, повинні мати герметичні затвори в нижній частині і щільно при­леглі кришки, забезпечені патрубками для приєднання до аспіраційної системи.

 8. Допускається завантаження і збереження в кюбелі різних типів знімань (проміжних продуктів рафінування), якщо вони зберігаються, транспортуються та в подальшому переробляються як небезпечні матеріали (із вмістом сполук миш'яку, вісмуту, сірки, сурми, свинцю).

 1. Вимоги охорони праці під час дроблення, подрібнення, згущення і
  сушіння матеріалів

  1. У виробничих приміщеннях необхідно передбачати зволоження ма­теріалів, герметизацію обладнання, аспірацію місць виділення пилу, гідрознепи- лення і систематичне мокре прибирання.

  2. Пускові пристрої дробарки повинні бути зблоковані з пусковим при­строєм живильника і конвеєра.

  3. Згущувач повинен бути огороджений, якщо верхня кромка його борту знаходиться на висоті менше 1 м від рівня робочої зони.

Закритий зверху вздовж борту згущувач, у якого отвори, ремонтні лази і люки закриті кришками, дозволяється не огороджувати. Кришки необхідно періодично оглядати.

  1. На згущувачах, що не мають кришок, необхідно встановлювати пере­хідні містки та обслуговувальні майданчики, що забезпечують доступ до при­воду, механізму підйому, пультів управління, насосів, живильної воронки і злив­них жолобів згущувача. Містки і майданчики повинні мати огородження.

  2. На розвантажувальній воронці згущувача необхідно встановлювати за­пірну засувку.

При розташуванні зливного борта згущувача на висоті 1 м і більше від рівня підлоги навколо згущувача повинен бути влаштований майданчик, огороджений перилами.

  1. Забороняється ходити по бортах згущувачів.

  2. Забороняється ставати на кільцевий жолоб і заходити за огорожу май­данчика ферми під час вимірювання щільності пульпи і відбору проб.

  3. Місця з'єднання обертового барабана з топковими камерами печей по­винні бути герметизовані. Тягодуттєві пристрої повинні забезпечувати ро­зрідження в порожнині сушильного барабана.

  4. Місця пилоутворення на ділянках сушильних агрегатів необхідно укри­вати та обладнувати аспірацією.

  5. Сушильні установки повинні мати автоматичне регулювання темпера­тури.

  6. Перед пуском в експлуатацію сушильної установки після монтажу, тривалої зупинки та капітального ремонту необхідно проводити випробування механізмів на холостому ходу при безперервній роботі протягом 12 годин відповідно до технологічної інструкції на цей вид устаткування.

  7. При порушеннях в роботі сушильної установки, в результаті яких ство­рюється підвищена запиленість і загазованість в робочій зоні, її необхідно зупи­няти.

 1. Вимоги охорони праці під час випалення концентратів

  1. Будова міжповерхових перекриттів повинна виключати прокидання недогарка і пилу з верхніх поверхів на нижні в місцях примикань до печей.

  2. Для обслуговування печі повинні бути передбачені майданчики, огород­жені поруччям із суцільним обшиванням по низу, за винятком передньої частини майданчика. Підлога робочого майданчика біля печі повинна бути покрита електроізолювальним настилом.

  3. Привід перегребного механізму обпалювальної печі необхідно облад­нувати дистанційним керуванням, розташованим на кожному поверсі виробни­чого приміщення. Схема дистанційного управління повинна передбачати пуск печі тільки після подачі відповідного звукового сигналу.

  4. Приводний механізм печі необхідно обладнувати запобіжним при­строєм, що відключає піч при перевантаженні.

  5. Для заміни рукояток перегребного механізму необхідно використо­вувати пристрої, призначені для цього виду робіт. Підйом і спуск рукояток по­винні бути механізовані.

  6. Місця завантаження шихти в печі, вивантаження недогарка і пилу з ви­палювальних печей, газоходів і стояків повинні мати аспірацію, що виключає надходження газів і пилу у робочу зону.

  7. Газоходи, шиберні пристрої, бункери і жолоби для вивантаження пилу з газоходів повинні бути герметизовані.

  8. Транспортування недогарка і пилу від випалювальних печей необхідно здійснювати способом, що виключає надходження пилу і газів у робочу зону.

  9. Випалювальні печі повинні мати контрольно-вимірювальні прилади.

 2. Вимоги охорони праці під час виплавки чорнового металу і сплавів

  1. Жолоби для випуску розплаву повинні мати мінімальну довжину і ухил не менше 6 %. Жолоби повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами, що виключають надходження газів в атмосферу приміщення.

Завантажити