НПАОП 28.0-1.34-14Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металівМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2014 № 148

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

16 квітня 2014 р.

за № 432/25209

Про затвердження Правил охорони праці під час електрохімічної
обробки металів

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оп- тимізації системи центральних органів виконавчої влади»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів,що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при електрохімічній обробці мета­лів та їх сплавів, затверджені постановою Президії ЦК профспілки робітників авіаційної та оборонної промисловості СРСР від 11 вересня 1969 року (НПАОП 28.5-1.04-69).

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Мініс­терства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з пи­тань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Е

Міністр

. Ставицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 13.02.2014 № 148

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

16 квітня 2014 р.

за № 432/25209

ПРАВИЛА

охорони праці під час електрохімічної обробки металів

І. Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяль­ність з обробки металів.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час електрохі­мічної обробки металів.

 3. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які ви­конують роботи з електрохімічної обробки металів.

II. Загальні вимоги

 1. Роботодавець повинен опрацювати і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону пра­ці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареє­строваного в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

 2. Роботодавець розроблює та затверджує інструкції з охорони праці ві­дповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, за­твердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстро­ваного в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

 3. Забороняється залучення жінок до робіт відповідно до Переліку важ­ких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких за­бороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками здійснюється з дотри­манням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жін­ками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт відповідно до Пере­ліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого нака­зом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщен­ня важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охоро­ни здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Мініс­терстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Роботодавець повинен безоплатно забезпечити працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами; на роботах з особливо шкідливими умовами праці - лікувально-профілактичним харчуванням відповідно до Кодексу законів про працю України.

 2. Роботодавець організовує проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників повинні проводитися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 4. Роботодавець повинен розробити та затвердити перелік робіт з під­вищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпе­кою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охо­роною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юс­тиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05).

 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку прове­дення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних за­хворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Мі­ністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 6. Роботодавець повинен організовувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Мініс­трів України від 01 серпня 1992 року № 442.

 7. Роботодавець повинен забезпечити безпечну експлуатацію електро­устаткування відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроус­тановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 ро­ку за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98).

 8. Системи опалення, вентиляції та кондиціювання приміщень повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

 9. Роботодавець повинен забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спе­ціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 10. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Техні­чного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постано­вою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 11. Працівники, які виконують роботи з електрохімічної обробки мета­лів, повинні бути забезпечені ЗІЗ відповідно до Норм безплатної видачі спе­ціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захис­ту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвер­джених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охо­рони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрова­них у Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (НПАОП 0.00-3.07-09), та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеці­ального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам маши­нобудування та металообробної промисловості, затверджених наказом Мініс­терства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе­лення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21 лютого 2006 року № 89, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 березня 2006 року за № 250/12124 (НПАОП 29.0-3.02-06).

 12. Роботодавець повинен забезпечувати працівників під час роботи зі шкідливими речовинами відповідними захисними пастами, мазями, що ма­ють маркування згідно з ГОСТ 12.4.068-79 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования», та засоба­минейтралізації (розчинами соди для нейтралізації кислот при ураженні шкіри; розчинами оцтової або борної кислоти для нейтралізації лугу при ураженні шкіри).

ПІ. Вимоги безпеки до організації робочих місць

 1. Роботодавець повинен створити для кожного працівника безпечні і нешкідливі умови праці шляхом належного облаштування робочих місць ві­дповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуа­цій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юс­тиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).

 2. Робочі місця працівників повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эрго­номические требования», ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при вы­полнении работ стоя. Общие эргономические требования» та ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам».

 3. Параметри мікроклімату в межах робочої зони повинні відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затвердже­них постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (ДСН 3.3.6.042-99).

 4. Рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати нормам, встано­вленим Санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразву­ку, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37 (ДСН 3.3.6.037-99).

 5. Загальні вимоги безпеки до захисту від шуму на робочих місцях, шу­мових характеристик машин та механізмів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

 6. Роботодавець повинен здійснювати контроль рівня шуму відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих ме­стах» та ДСТУ 2867-94 «Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги».

 7. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, встановлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та ло­кальної вібрації, затвердженими постановою Головного державного санітар­ного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39 (ДСН 3.3.6.039-99), та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие тре­бования».

 8. У робочій зоні виробничих приміщень вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати граничнодопустимих концентрацій, встановлених ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к во­здуху рабочей зоны».

 9. На робочих місцях параметри електромагнітних полів повинні відпо­відати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здо­ров'я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (ДСанПіН 3.3.6.096­2002).

 10. Робочі місця повинні бути обладнані стелажами та інструменталь­ними шафами для зберігання пристосувань, інструментів. Розмір стелажів повинен відповідати найбільшим габаритам виробів, які на них укладаються.

 11. Робочі місця повинні розміщуватися поза лінією руху вантажу, який транспортується вантажопідіймальними засобами.

Біля робочих місць повинні бути передбачені площі для передачі матері­алів, деталей для обробки та складування, позначені фарбою за габаритами.

 1. Забороняється захаращувати робочі місця готовою продукцією, ма­теріалами, деталями і відходами виробництва.

IV. Вимоги охорони праці під час технологічних процесів

 1. Роботодавець повинен забезпечити організацію і безпечне виконання робіт з електрохімічної обробки металів відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002­75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».

 2. Для зберігання, складування та транспортування заготівок, матеріалів і готових виробів необхідно використовувати спеціальну та уніфіковану тару відповідно до вимог ГОСТ 14861-91 «Тара производственная. Типы», ГОСТ 19822-88 «Тара производственная. Технические условия» та ГОСТ 12.3.010­82 «ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуата­ции».

 3. Хімічні речовини повинні зберігатися на складі у закритій тарі з бир­ками та етикетками відповідно до вимог ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркиро­вка, транспортирование и хранение» з урахуванням класу небезпеки речовин та їх фізико-хімічних властивостей відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопаснос­ти».

 4. Роботодавець повинен забезпечити встановлення знаків безпеки для позначення небезпечних зон відповідно до вимог Технічного регламенту зна­ків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабі­нету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

 5. Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

 6. Транспортування хімічних речовин та їх відходів необхідно здійсню­вати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности».

 7. Транспортування хімічних рідин повинно виконуватися переважно централізовано трубопроводами з матеріалів, хімічно стійких до речовин, що транспортуються.

 8. Роботи з використанням вантажопідіймальних кранів, вантажопідій­мальних машин, вантажозахоплювальних пристосувань необхідно виконува­ти відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопі­діймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07).

 9. Роботи з використанням вантажопідіймальних кранів необхідно ви­конувати відповідно до вимог:

Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіп­лювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 року № 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1995 року за № 372/908 (НПАОП 0.00-5.04-95);

Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареє­строваної в Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 60/596 (НПАОП 0.00-5.06-94);

Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідій­мальних кранів в справному стані, затвердженої наказом Державного коміте­ту України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, за­реєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 59/595 (НПАОП 0.00-5.07-94);

Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої в Міністерст­ві юстиції України 13 березня 1995 року за № 58/594 (НПАОП 0.00-5.20-94).

 1. Експлуатацію виробничого устаткування необхідно здійснювати ві­дповідно до вимог Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого по­становою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62, та ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования бе­зопасности».

 2. Температура нагрітих поверхонь устаткування та огороджень не по­винна перевищувати 43 ° С відповідно до вимог ДСТУ EN 563-2001 «Безпеч­ність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь» (EN 563:1994, IDT).

 3. Відкриті частини машин, механізмів і устаткування та частини, які рухаються, повинні бути огороджені відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные».

 4. Верстати, що працюють з відкритими електродами та поливом зони обробки, повинні мати огородження для захисту працівників від бризок елек­троліту та укриття з витяжною вентиляцією.

Тип, форма та розмір огородження повинні визначатися конструкцією де­талі, що оброблюється.

У разі неможливості встановлення постійних огороджень необхідно пе­редбачати відкидні, поворотні або підйомні запобіжні огородження з органі­чного скла з блокуванням пуску верстата.

 1. Працівники під час виконання робіт повинні дотримуватися вимог Інструкції з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструмента­ми і пристроями, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної по­літики України від 05 червня 2001 року № 254, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 616/5807 (НПАОП 0.00-5.24-01).

 2. Інструменти, які додатково використовуються під час електрохіміч­ної обробки металів, повинні бути обміднені або виготовлені з металу, що не спричинює іскроутворення.

 3. Використання абразивного інструменту необхідно здійснювати від­повідно до вимог Правил охорони праці під час роботи з абразивним інстру­ментом, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 жовтня 2012 року № 1277, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 листопада 2012 року за № 1879/22191 (НПАОП 28.0-1.30-12).

 4. Роботи з лугом, кислотами, електролітами необхідно виконувати при включеній загальнообмінній та місцевій вентиляції.

 5. Баки з електролітом та пристрої для перекачування електролітів по­винні розміщуватися в окремому ізольованому приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією.

 6. Заміну електроліту, заповнення та спустошення баків і ванн необ­хідно виконувати за допомогою пристроїв для перекачування або сифонних пристосувань. Під час виконання цих операцій забороняється використовува­ти відра та черпаки.

 7. Розкриття тари з хімічними речовинами необхідно виконувати на робочих місцях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

 8. Роботи з електрохімічної обробки металів необхідно виконувати при включеній загальнообмінній та місцевій вентиляції.

 9. Заготовки для електрохімічної обробки повинні надходити знежи­реними та очищеними від задирок.

 10. Роботи на електрохімічних верстатах необхідно виконувати відпові­дно до вимог ГОСТ 12.2.009-80 «ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности» та ГОСТ 12.3.025-80 «ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности».

 11. Під час обробки деталей температура та концентрація електроліту, тиск та швидкість прокачування електроліту, щільність струму, величина ро­бочої напруги, швидкість подачі електрода-інструмента, зазор між електро­дами повинні визначатися відповідно до класу чистоти оброблюваних дета­лей, їх конфігурації та складності конструкції.

 12. Під час роботи на електрохімічних верстатах рівень електроліту в баку повинен регулюватися автоматично.

Забороняється припиняти подачу електроліту для забезпечення відповід­ного класу чистоти обробки деталей, яка визначена технологічною докумен­тацією.

 1. У верстатах з герметичною робочою камерою повинен бути встано­влений пристрій, який унеможливлює відкриття робочої камери до закінчен­ня циклу обробки та видалення газів із камери.

 2. Для унеможливлення вибуху гримучого газу верстати та установки повинні мати блокування та включатися в такій послідовності:

 • вентилятор для відсмоктування водню з робочої камери;

 • насос для подачі електроліту;

 • вентилятор джерела живлення (електроустаткування);

 • електродвигуни робочих головок.

Перед пуском установки необхідно перевірити справність блокування ви­тяжної вентиляції.

 1. Перед установленням шліфувального круга на шпиндель верстата необхідно виконати балансування круга.

Забороняється працювати з несправним електромагнітом на магніт­ному столі заточувального та шліфувального верстатів

.

 1. Очищення електроліту необхідно виконувати на сепараторах або центрифугах з механічним вивантаженням шламу. Кришка центрифуги по­винна бути зблокована з її пуском.

Директор

Д

О.М. Онищенко

епартаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

Завантажити