НПАОП 60.2-1.02-14Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг

  1. Пуск у роботу змонтованої канатної дороги здійснюється на підставі ре­зультатів попередньо проведеного первинного технічного огляду і позапланової перевірки канатної дороги посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, проведеної відпові­дно до заяви власника про здійснення заходу державного нагляду (контролю).

  2. Пуск у роботу канатної дороги у разі перерви в експлуатації більш як 12 місяців здійснюється на підставі результатів проведеного позачергового технічно­го огляду.

  3. Пуск у роботу канатної дороги після модернізації здійснюється на підс­таві результатів проведеного позачергового технічного огляду, який рекоменду­ється проводити одночасно з проведенням приймальних випробувань. У разі не­можливості їх одночасного проведення позачерговий технічний огляд проводить­ся після приймальних випробувань у визначеному спеціалізованою організацією обсязі з урахуванням виконаних робіт під час проведення приймальних випробу­вань. Крім того, у разі реконструкції або капітального ремонту канатної дороги має бути проведена позапланова перевірка канатної дороги посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, відповідно до заяви власника про здійснення заходу державного нагляду (контролю).

 1. Пуск у роботу канатної дороги, підданої ремонту, здійснюється на підс­таві результатів позачергового технічного огляду.

 2. Пуск у роботу канатної дороги у разі закінчення граничного строку екс­плуатації (строку служби) або продовжуваного строку безпечної експлуатації, у разі аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, а також у разі виявлення під час експлуатації або під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишко­вої деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх еле­ментів здійснюється на підставі результатів експертного обстеження і позачерго­вого технічного огляду.

 3. Пуск у роботу канатної дороги у разі передачі іншому власнику здійсню­ється на підставі проведеної посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, позапланової пере­вірки канатної дороги відповідно до заяви власника про здійснення заходу держа­вного нагляду (контролю).

 4. Запис у паспорті канатної дороги про пуск її в роботу здійснюється нача­льником дороги і засвідчується його підписом.

 1. Технічний огляд і експертне обстеження

  1. Канатні дороги підлягають первинному, періодичному та позачерговому технічному огляду відповідно до вимог Порядку проведення огляду.

  2. Первинному технічному огляду підлягають закінчені будівництвом (но­вим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом) канатні дороги перед прийняттям їх в експлуатацію.

  3. Періодичному технічному огляду підлягають канатні дороги, що перебу­вають в експлуатації:

 • до закінчення строку служби (граничного строку експлуатації) канатної дороги, установленого експлуатаційними документами виробника або організа­ційно-методичними документами щодо проведення експертного обстеження ка­натних доріг, - не рідше одного разу на 12 місяців;

 • після закінчення строку служби (граничного строку експлуатації) канатної дороги в межах продовжуваного строку безпечної експлуатації в терміни, устано­влені регламентом технічних оглядів на продовжуваний строк безпечної експлуа­тації, розробленим уповноваженою організацією після проведення нею позачер­гового технічного огляду, відповідно до вимог Порядку проведення огляду.

  1. Позачерговий технічний огляд канатних доріг проводиться в разі:

 • уведення їх в експлуатацію після ремонту, зазначеного в пункті 4.1 глави 4 розділу III цих Правил, або модернізації обладнання;

 • перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;

 • закінчення граничного строку експлуатації або продовжуваного строку безпечної експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовувалися під час експертного обстеження) з урахуванням вимог пункту 4.7 глави 4 розділу V цих Правил;

 • експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;

 • аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природ­ного чи техногенного характеру.

В інших випадках позачерговий технічний огляд канатних доріг проводиться відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою власника.

  1. Технічний огляд має проводитися відповідно до вимог організаційно- методичного документа, розробленого з урахуванням вимог настанови щодо екс­плуатації канатної дороги. За відсутності в настанові таких вимог організаційно- методичні документи розробляються з урахуванням вимог цих Правил.

  2. Технічний огляд канатної дороги проводиться в кілька етапів:

 • вивчення експлуатаційних (паспорт, настанова щодо експлуатації, журнали огляду, ремонту, обліку роботи і передачі змін, обліку аварій тощо), конструктор­ських і ремонтних документів, проектної документації на будівництво (нове буді­вництво, реконструкцію, капітальний ремонт) та інших документів, що містять дані про канатну дорогу за весь період її експлуатації;

 • аналіз умов та режимів експлуатації;

 • проведення огляду;

 • проведення неруйнівного контролю, випробування у випадках, передбаче­них цими Правилами, настановою щодо експлуатації, організаційно-методичними документами;

 • оцінка технічного стану;

 • визначення умов експлуатації та строку подальшої експлуатації (терміну проведення чергового періодичного технічного огляду).

  1. Позачерговий технічний огляд у разі закінчення граничного строку екс­плуатації проводиться у визначеному уповноваженою організацією обсязі з ура­хуванням виконаних робіт під час проведення експертного обстеження канатної дороги. Після проведення технічного огляду уповноважена організація розробляє регламент технічних оглядів на продовжуваний строк безпечної експлуатації, який зберігається разом з паспортом канатної дороги.

  2. Під час технічного огляду мають бути оглянуті та перевірені в роботі всі приводи (головний, зворотний, резервний) та їх складові частини (електродвигу­ни, редуктори, гальма, шківи тощо), транспортні засоби (затискачі, візки, крісла, кабіни, колиски, підвіски тощо), пристрої безпеки, гідропристрої та електрообла­днання, сигналізація, рятувальні засоби тощо.

Крім того, перевіряється стан:

 • споруд станцій і конструкцій на трасі (бетонних і металевих) та інших спо­руд, їх фундаментів, засобів доступу, робочих платформ, огорож. Не рідше одного разу на три роки має проводитися геодезичний або інший контроль відхилень від проектного положення опор;

 • опорних і напрямних башмаків, шківів, підтримувальних та притискних роликів, роликових балансирів і їх елементів;

 • канатів, їх кінцевих кріплень і зчалок. Бракування сталевих канатів прово­диться відповідно до вимог цих Правил;

 • натяжних пристроїв (противаг, шківів, напрямних, візків тощо).

  1. Огляд несучих, несуче-тягових, тягових канатів і обладнання канатної дороги під час проведення технічного огляду, а також під час контролю їх техніч­ного стану має здійснюватися на ревізійній швидкості приводу.

  2. Крім того, стан несучих, несуче-тягових, тягових канатів перевіряється магнітним або іншим методом неруйнівного контролю в такі терміни:

 • несучий - безпосередньо після закінчення монтажу канатної дороги перед уведенням її в експлуатацію;

 • несучий, несуче-тяговий - у строк, визначений настановою щодо експлуа­тації, але не рідше одного разу на три роки в перші 15 років експлуатації з ураху­ванням строку попередньої експлуатації канатів, що використовуються повторно, і надалі не рідше одного разу на рік;

 • тяговий - у строк, визначений настановою щодо експлуатації, але не рідше одного разу на рік після п'яти років експлуатації.

Дефектограми повинні зберігатися власником разом з паспортом канатної дороги весь час експлуатації канатів.

  1. Випробування канатної дороги проводяться відповідно до вимог наста­нови щодо експлуатації. Під час випробування проводяться статичне випробуван­ня транспортних засобів, динамічне випробування канатної дороги в цілому, а та­кож випробування вловлювача кабіни (за наявності такого).

  2. Статичне випробування кожного транспортного засобу проводять поче­ргово подвійним номінальним навантаженням з витримкою кабін маятникових доріг під навантаженням протягом 30 хвилин, кабін інших доріг, колисок, крісел - 15 хвилин. Кожен транспортний засіб під час випробувань ретельно оглядають.

  3. Допускається не проводити статичне випробування транспортних засо­бів у разі відсутності в настанові щодо експлуатації, складеної виробником, вимог про проведення такого випробування.

  4. Динамічне випробування проводять на номінальній швидкості канатної дороги:

 • маятникової - з почерговим завантаженням кабін 1,25 номінального наван­таження протягом трьох циклів;

 • кільцевої - із завантаженням половини транспортних засобів 1,1 номіналь­ного навантаження протягом трьох повних обертів (для доріг з нерівномірним за­вантаженням віток підіймання та спуску випробування проводяться відповідно до вимог настанови щодо експлуатації, складеної виробником). Під час випробувань обхід навантажених транспортних засобів навколо станційних шківів повинен здійснюватися на зниженій швидкості (не більше 1,25 м/с).

Під час динамічних випробувань перевіряються робота приводу і гальм за найнесприятливіших умов, надійність зчеплення каната з привідним шківом, дія робочого та аварійного гальм у разі послідовного та одночасного накладання, дія пристроїв безпеки й аварійних кнопок, робота приладів зв'язку і сигналізації.

  1. Випробування вловлювача кабіни (здатність автоматичного ввімкнення, вимірювання гальмівного зусилля, що створюється вловлювачем, ручне керуван­ня вловлювачем) проводиться відповідно до вимог настанови щодо експлуатації канатної дороги.

У разі відсутності в настанові таких вимог випробування вловлювача кабіни проводять на майданчиках станцій. Перед випробуванням ретельно оглядають уловлювач і візок кабіни, а також вимірюють зазор між губками вловлювача та несучим канатом. Виявлені дефекти і пошкодження усувають, а зазор регулюють у разі його відхилення від проектної величини, зазначеної в настанові щодо екс­плуатації.

Перевірка спрацьовування вловлювача (здатність автоматичного ввімкнення) здійснюється під час ослаблення натягу віток тягового каната послідовно попере­ду і позаду кабіни. Послаблення тягового каната здійснюється допоміжним кана­том, один кінець якого закріплюється за тяговий канат, а інший кінець - через від­відний ролик на кабіні - до лебідки, як зазначено в додатку 17 до цих Правил.

На допоміжному канаті встановлюють динамометр.

Механізм уловлювача вважається справним, якщо він спрацьовує, коли натяг у тяговому канаті приймає значення в межах від 1/10 до 1/4 зусилля, створювано­го масою противаги (натяжного пристрою) тягового каната.

Г альмівне зусилля, що створюється вловлювачем, визначають за допомогою динамометра таким чином:

 • запасовують допоміжний канат, як зазначено в додатку 18 до цих Правил;

 • умикають уловлювач ручним приводом;

 • послаблюють за допомогою допоміжного каната тяговий канат;

 • вмикають лебідки аж до початку прослизання губок уловлювача вздовж несучого каната;

 • за показаннями динамометра визначають гальмівне зусилля уловлювача.

Якщо кабіна стоїть на похилій ділянці, гальмівне зусилля має вимірюватися

під час руху кабіни впередFпі назадFн, при цьому дійсне гальмівне зусилляFдорівнює:

F п +F н

F= ^ кН. (10)

Якщо дійсне гальмівне зусилля становить 95 % і менше розрахункового, то необхідно відрегулювати вловлювач і здійснити нові випробування.

Під час вимірювання гальмівного зусилля, що створюється уловлювачем, пе­ревіряється ручне керування уловлювачем.

Результати випробувань уловлювача кабіни оформляються актом згідно з до­датком 19 до цих Правил.

Крім того, випробування уловлювача кабіни також проводять не пізніше ше­сти місяців після технічного огляду.

  1. Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, робить відповідний запис у паспорті канатної дороги про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, скріплю­ючи запис підписом і печаткою.

Запис у паспорті канатної дороги, підданої технічному огляду, підтверджує, що канатна дорога перебуває в справному стані та витримала випробування.

У разі проведення позачергового технічного огляду в паспорті канатної доро­ги зазначається причина його проведення.

  1. Експертне обстеження канатних доріг проводиться відповідно до вимог Порядку проведення огляду в таких випадках:

 • у разі закінчення граничного строку експлуатації;

 • перед проведенням реконструкції чи модернізації;

 • перед монтажем канатної дороги, що перебувала раніше в експлуатації в іншому місці;

 • у разі аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості віднов­лення;

 • у разі виявлення під час експлуатації або проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пош­коджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

В інших випадках експертне обстеження канатних доріг проводиться відпо­відно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціа­тивою власника.

  1. Граничним строком експлуатації канатної дороги вважається строк служби, установлений в експлуатаційних документах на канатну дорогу, який ві­дповідно до вимог Порядку проведення огляду обчислюється від дати прийняття в експлуатацію закінченої будівництвом канатної дороги за умови її постачання ви­робником або постачальником спеціально законсервованою для довготривалого зберігання (більше ніж протягом місяця після виготовлення).

У разі якщо дата прийняття в експлуатацію невідома, граничний строк екс­плуатації канатної дороги обчислюється, починаючи з дати її виготовлення, а ко­ли неможливо встановити дату виготовлення, уважається, що канатна дорога до­сягла граничного строку експлуатації і має бути проведене експертне обстеження. Ця вимога також стосується канатних доріг, що перебували раніше в експлуатації в іншому місці, незалежно від дати виготовлення.

За відсутності в експлуатаційних документах відомостей про строк служби канатної дороги, а також якщо встановлений виробником строк служби переви­щує 15 років, перше експертне обстеження призначається не пізніше ніж через 15 років. Повторне експертне обстеження призначається не пізніше ніж через 10 ро­ків після проведення першого експертного обстеження (продовжуваний строк безпечної експлуатації), а кожне наступне експертне обстеження призначається не пізніше ніж через 5 років після проведення попереднього експертного обстежен­ня.

Строк наступного експертного обстеження (продовжуваний строк безпечної експлуатації) канатної дороги може бути експертною організацією зменшений за­лежно від:

 • технічного стану на момент експертного обстеження;

 • фактичної інтенсивності та умов експлуатації;

 • ступеня агресивності навколишнього середовища.

Обстеження будівель канатної дороги з метою оцінки їх технічного стану проводиться в установленому порядку кожні 15 років.

  1. Експертне обстеження канатних доріг має проводитися згідно з вимога­ми організаційно-методичних документів, розроблених відповідно до вимог По­рядку проведення огляду.

  2. Бракування канатів канатних доріг, що перебувають в експлуатації, по­винно проводитися згідно з настановою з експлуатації канатної дороги. За відсут­ності в настанові з експлуатації таких вимог бракування проводиться відповідно до пунктів 4.21 - 4.28 глави 4 розділу V цих Правил.

  3. Закритий канат вибраковується в разі наявності:

 • обірваних 1/6 кількості дротів його зовнішнього шару на довжині каната в межах двох метрів (під час підрахунку обірваних дротів повторні обриви не вра­ховуються);

 • розривів двох або більше суміжних дротів зовнішнього шару в межах од­ногокроку звивання, чим порушується замок панцира;

 • обірваних кінців окремих дротів, що виступають з каната;

 • деформованого поперечного перерізу каната (частіш за все це буває безпо­середньо на опорних башмаках або поблизу від них), що характеризує наявність великої кількості обривів внутрішніх дротів.

У разі зменшення діаметра каната на 5 % і більше необхідно перевіряти його магнітним або іншим методом неруйнівного контролю. У разі виявлення загаль­ної втрати 10 % і більше металевого перерізу канат бракують.

  1. Бракування сталевих канатів хрестового і одностороннього звивання, що перебувають в експлуатації, здійснюється за кількістю обривів дротів на дов­жині одного кроку звивання.

Бракування канатів, виготовлених із дротів однакового діаметра, здійснюєть­ся відповідно до додатків 20 і 21 до цих Правил.

На канатних дорогах з малим кутом похилу, коли в разі обриву тягового ка­ната кабіна не може дійти самокатом до нижньої станції, норми бракування кана­та, зазначені в додатку 21 до цих Правил, подвоюються.

  1. Крок звивання каната визначають таким чином: на поверхню будь-якої сталки (додаток 20 до цих Правил) наносять мітку "1", від якої відлічують уздовж осі каната стільки сталок, скільки їх є в перерізі каната (наприклад, шість у шес- тисталковому канаті), і на наступній після відліку сталці (у даному разі на сьомій) наносять другу мітку "2". Відстань між мітками приймають за крок звивання ка­ната.

  2. Бракування каната, виготовленого з дротів різного діаметра, конструкції 6 х 19 = 114 дротів з одним органічним (волокнисте) осердям здійснюється відпо­відно до даних, наведених у першій графі таблиці додатка 21 до цих Правил. Кі­лькість обривів як норма бракування приймається за умовну. Під час підрахунку обрив тонкого дроту приймається за 1,0, а обрив товстого дроту - за 1,7.

Наприклад, якщо на довжині одного кроку каната хрестового звивання є три обриви тонких і два обриви товстих дротів, умовна кількість обривів становить 3 х 1 + 2 х 1,7 = 6,4, тобто понад 6 (додаток 21 до цих Правил), то канат підлягає бракуванню.

  1. Кількість дротів на одному кроці звивання як ознака бракування каната, конструкція якого не вказана в додатку 21 до цих Правил, не повинна перевищу­вати 5 % від загального числа дротів у канаті хрестового звивання та 3 % у канаті одностороннього звивання.

Кількість дротів у канаті приймається з відповідного стандарту чи визнача­ється підрахунком безпосередньо на канаті.

  1. За наявності на канаті поверхневого спрацювання або корозії дротів кі­лькість обривів на кроці звивання як ознака бракування має бути зменшена відпо­відно до даних, зазначених у додатку 22 до цих Правил.

У разі спрацювання або корозії 40 % і більше первинного діаметра дротів ка­нат має бути забракований.

Спрацювання чи корозію дротів за діаметром визначають за допомогою мік­рометра або іншого інструмента, що забезпечує достатню точність. Для цього від­гинається кінець дроту в місці обриву на ділянці найбільшого зносу. Решту тов­щини дроту вимірюють біля відігнутого кінця після попереднього видалення з нього бруду та іржі.

  1. За кількості обривів дротів на довжині одного кроку звивання, меншо­му, ніж зазначено в додатку 21 до цих Правил, або меншій кількості, ніж визначе­но цими Правилами, а також за наявності поверхневого спрацювання дротів мен­ше 40 % без їх обриву канат може бути допущений до роботи за умови, що діа­метр каната під проектним навантаженням зменшився на величину, меншу, ніж 10 % від номінального діаметра відповідно до стандарту або сертифіката виробника.

  2. Бракування сталевих багатосталкових канатів з металевим осердям, за­стосовуваних як несучі, здійснюється відповідно до вимог цих Правил.

Бракування цих канатів відповідно до додатка 21 до цих Правил слід прово­дити за нормами, установленими для канатів хрестового звивання.

Під час перевірки дефектоскопом канат бракують також у разі загальної втрати 10 % металевого перерізу.

 1. Організація технічного обслуговування та контролю технічного стану

  1. Власник повинен забезпечити утримання канатної дороги в справному стані та її безпечну експлуатацію шляхом організації належного технічного об­слуговування, контролю технічного стану, ремонту власними силами або укласти договори з іншими суб'єктами господарювання на виконання зазначених робіт.

Для цього власник:

 • призначає начальника дороги, відповідального за справний стан та її без­печну експлуатацію, у якого в підпорядкуванні можуть перебувати працівники, відповідальні за справний стан будівель і споруд, механічного і електричного об­ладнання, призначені власником канатної дороги;

 • призначає у необхідній кількості працівників, які здійснюють технічне об­слуговування та ремонт канатної дороги, що пройшли професійно-технічне на­вчання і мають посвідчення;

 • створює умови для виконання працівниками своїх обов'язків;

 • проводить навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб і працівників відповідно до вимог Типового положення про порядок прове­дення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05);

 • розроблює та затверджує інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Ко­мітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра­їни 07 квітня 1998 року за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

Завантажити