НПАОП 60.2-1.02-14Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг

 1. Ремонт і модернізація

  1. Вимоги для одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки поширюються на такі види ремонту канатних доріг:

 • поточний ремонт несучих металоконструкцій з метою підтримання їх не­сучої здатності;

 • заміна несучих, несуче-тягових або тягових канатів, роботи з їх зрощуван­ня та кінцевого кріплення.

Ремонт канатних доріг і модернізація їх обладнання виконуються за техніч­ною документацією, розробленою відповідно до вимог чинних стандартів. До складу документації мають входити технічні умови.

  1. Технічні умови на ремонт канатних доріг і модернізацію їх обладнання мають бути погоджені з центральним органом виконавчої влади, що реалізує дер­жавну політику у сфері охорони праці.

  2. Технічні умови повинні містити вимоги, показники і норми, яким має ві­дповідати канатна дорога та її обладнання після ремонту чи модернізації, вимоги щодо контролю якості зварювання і бракувальні показники з урахуванням вимог цих Правил та чинних стандартів, вимоги безпеки, порядок приймання і випробу­вання обладнання та дороги в цілому, а також відомості про метали і зварювальні матеріали та вироби, що мають застосовуватися під час ремонту чи модернізації.

  3. Після проведення ремонту канатної дороги чи модернізації її обладнання до паспорта заносяться дані про виконані роботи, усі зміни параметрів, характе­ристик і показників, відомості про застосовані матеріали та вироби.

Якщо ці дані неможливо занести до паспорта канатної дороги, оформляється новий паспорт організацією, що розробила технічну документацію на ремонт ка­натної дороги або модернізацію її обладнання. У цьому разі старий паспорт збері­гається разом з новим паспортом.

Копії документів, що підтверджують якість застосованих матеріалів, виробів і зварювання, зберігаються на підприємстві, яке виконувало роботи, а самі доку­менти - у паспорті канатної дороги.

  1. Після ремонту, зазначеного в пункті 4.1 глави 4 розділу III цих Правил, канатні дороги піддаються позачерговому технічному огляду.

  2. Після модернізації обладнання канатної дороги проводяться приймальні випробування відповідно до вимог технічних умов на модернізацію і позачерго­вий технічний огляд відповідно до пункту 3.3 глави 3 розділу V цих Правил.

За результатами випробувань складається акт приймальних випробувань, який затверджується в порядку, установленому технічними умовами на модерні­зацію. Результати випробувань відображаються в паспорті канатної дороги, якщо після модернізації був складений новий паспорт. У разі внесення змін до старого паспорта до документів, зазначених у пункті 2.6 глави 2 розділу V цих Правил, додається акт приймальних випробувань.

 1. Матеріали та вироби

  1. Матеріали та вироби для виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції канатних доріг і модернізації їх обладнання мають відповідати вимогам чинних стандартів.

  2. Якість матеріалів і виробів, застосовуваних під час монтажу, ремонту, реконструкції канатних доріг і модернізації їх обладнання, має бути підтверджена документами виробника цих матеріалів і виробів про їх якість і вхідним контро­лем.

За відсутності документа про якість матеріалу та виробу допускається їх за­стосовувати після випробування на відповідність чинним в Україні стандартам.

  1. Вибір матеріалу та виробу здійснюється з урахуванням нижніх гранич­них значень температур навколишнього середовища для робочого та неробочого станів канатної дороги, завантаженості елементів та агресивності навколишнього середовища. Дані про застосовані матеріали та вироби і нижні граничні значення температур для робочого та неробочого станів канатної дороги зазначаються в її паспорті.

  2. Зварювальні матеріали та вироби, застосовані для зварювання, мають за­безпечувати механічні властивості металу шва і зварного з'єднання (границя міц­ності, відносне видовження, кут загину, ударна в'язкість, твердість) не менше ни­жньої границі зазначених властивостей основного металу конструкції, установле­них стандартом для даної марки сталі.

  3. У разі застосування в одному з'єднанні сталі різних марок механічні вла­стивості металу шва мають відповідати властивостям сталі з більшою границею міцності. Марки присадних матеріалів і виробів, флюсів і захисних газів зазнача­ються в технічних умовах на виготовлення, ремонт, реконструкцію та модерніза­цію.

  4. Застосування матеріалів і виробів при виготовленні канатних доріг, що постачаються з інших країн, допускається лише за їх відповідності вимогам, уста­новленим законодавством України.

  5. Матеріали та вироби, що використовуються при виготовленні транспорт­них засобів (для вітчизняної продукції), та готові транспортні засоби (для вітчиз­няної та імпортованої продукції) повинні мати висновок державної санітарно- епідеміологічної експертизи щодо показників безпеки для здоров'я людей відпо­відно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експе­ртизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 жов­тня 2000 року N 247, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за N 4/5195 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 березня 2006 року N 120).

 1. Зварювання

  1. Прихоплювання та зварювання несучих елементів металоконструкцій (опор, підвісок транспортних засобів, візків, робочих платформ, проходів, засобів доступу, перил, захисних огорож, ребер жорсткості тощо), що здійснюються під час виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції канатних доріг і модернізації їх обладнання, повинні виконувати зварники, атестовані відповідно до вимог Пра­вил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року N 61, зареєстрованих у Мініс­терстві юстиції України 31 травня 1996 року за N 262/1287 (НПАОП 0.00-1.16-96).

Під час виконання електрозварювальних робіт слід дотримуватися вимог Правил охорони праці під час зварювання металів, затверджених наказом Мініс­терства надзвичайних ситуацій України від 14 грудня 2012 року N 1425, зареєст­рованих у Міністерстві юстиції України 04 січня 2013 року за N 63/22595 (НПА­ОП 28.52-1.31-13).

  1. Зварювання має проводитися в приміщеннях, які унеможливлюють вплив несприятливих атмосферних умов на якість зварних з'єднань.

Зварювання просто неба допускається за умови захисту місць зварювання від атмосферних опадів і вітру.

  1. Зварювальні роботи, що проводяться під час виготовлення, ремонту, ре­конструкції канатних доріг і модернізації їх обладнання, мають виконуватися від­повідно до вимог комплекту документів на технологічні процеси зварювання.

  2. Можливість і порядок зварювання за температури повітря нижче 0° C установлюються технічними умовами на виготовлення, ремонт, реконструкцію чи модернізацію.

  3. Допускається виготовлення зварних виробів із застосуванням у тому са­мому зварному вузлі різних методів зварювання, про що має бути зроблене засте­реження в технічних умовах на виготовлення, ремонт, реконструкцію чи модерні­зацію.

  4. Прихоплювання елементів зварних з'єднань під час складання металоко­нструкцій мають виконуватися з використанням таких самих зварювальних мате­ріалів і виробів, що й під час зварювання.

  5. Прихоплювання, виконані під час складання металоконструкції, можуть не видалятися, якщо під час зварювання вони будуть цілком переплавлені. Перед зварюванням прихоплювання очищуються від шлаку.

  6. Несучі зварні металоконструкції повинні мати тавро чи інше умовне поз­начення, що дає змогу визначити прізвище зварника, який виконав зварювання. Маркування здійснюється методами, що забезпечують його збереження упродовж експлуатації виробу і не погіршують його якості. Метод і місце маркування мають бути зазначені на креслениках.

  7. Необхідність і методи термічної обробки зварних з'єднань несучих еле­ментів металоконструкцій установлюються технічними умовами на виготовлення, ремонт, реконструкцію чи модернізацію.

  8. Місця проведення зварювальних робіт та будівельно-монтажних робіт під час виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції канатних доріг і модернізації їх обладнання повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів з пожежної безпеки.

 1. Контроль якості зварних з’єднань

  1. Контроль якості зварних з'єднань, що проводиться під час виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції канатної дороги та модернізації її обладнання, здійснюється методами неруйнівного контролю (зовнішній огляд і вимірювання, ультразвуковий, радіографічний тощо) і випробуваннями (визначення механічних властивостей зварного з'єднання) відповідно до вимог чинних стандартів.

Фахівці з неруйнівного контролю повинні бути атестовані та сертифіковані відповідно до вимог Правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю, за­тверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10 грудня 2012 року N 1387, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за N 10/22542.

  1. Контроль якості зварних з'єднань здійснюється після проведення терміч­ної обробки, проведеної відповідно до вимог пункту 6.9 глави 6 розділу III цих Правил, якщо вона передбачена для даного зварного з'єднання.

Результати контролю зварних з'єднань мають бути зафіксовані у відповідних документах (журналах, протоколах, картах, формулярах тощо).

  1. Зовнішньому огляду та вимірюванню підлягають усі зварні з'єднання з метою виявлення в них зовнішніх дефектів, визначених чинними стандартами, бракувальні ознаки яких перевищують норми, зазначені в технічних умовах на виготовлення, ремонт, реконструкцію чи модернізацію, а саме:

 • кутового зміщення або відхилення від перпендикулярності осей зварюва­них елементів;

 • лінійного зміщення крайок зварюваних елементів;

 • відхилень розмірів і порушення форми швів;

 • тріщин;

 • напливів, натікання, підрізів, пропалювання, незаварених кратерів, непро- варів, несплавлень, пористості тощо.

Перед зовнішнім оглядом поверхня зварного шва та прилеглих до нього ді­лянок основного металу завширшки не менше 20 мм в обидва боки від шва має бути зачищена від шлаку, бризок металу, натікання та інших забруднень.

Огляд і вимірювання стикових з'єднань проводяться по обидва боки на всій довжині з'єднання. У разі недоступності для огляду внутрішньої поверхні зварно­го з'єднання огляд і вимірювання здійснюються тільки із зовнішнього боку.

  1. Контроль зварних з'єднань несучих елементів металоконструкцій радіог­рафічним методом і ультразвуковим методом проводиться відповідно до вимог чинних стандартів.

Контроль стикових з'єднань несучих елементів металоконструкцій проводять тільки після усунення виявлених зовнішнім оглядом дефектів, зокрема:

 • обов'язковому контролю підлягають початок і закінчення стикових з'єд­нань поясів і стінок коробчастих металоконструкцій балок, колон, траверс;

 • сумарна довжина з'єднання, що контролюється, на кожному стику розтяг­нутого пояса коробчастої або ґратчастої металоконструкції має бути не менше 50 % довжини стику;

 • сумарна довжина контрольованого з'єднання на кожному стику стиснутого пояса або стиснутих ділянок стінок має бути не менше 25 % довжини стику або стиснутої ділянки стінки;

 • сумарна довжина контрольованого з'єднання у всіх інших випадках стико­вих з'єднань має бути не менше 25 % довжини стику.

У інших зварних з'єднаннях сумарна довжина контрольованих ультразвуко­вим методом ділянок має становити не менше 25 % довжини шва.

Перед проведенням радіографічного контролю відповідні ділянки зварного з'єднання мають бути промарковані так, щоб їх можна було легко виявити на зні­мках.

  1. Оцінка якості зварних з'єднань за результатами неруйнівного контролю здійснюється відповідно до вимог чинних стандартів і технічних умов на виготов­лення, ремонт, реконструкцію канатних доріг або модернізацію їх обладнання.

  2. У зварних з'єднаннях не допускаються такі дефекти, бракувальні ознаки яких перевищують норми:

 • непроварювання та несплавлення;

 • пори, розташовані у вигляді суцільної сітки;

 • підрізи, напливи та натікання;

 • незаварені кратери;

 • свищі;

 • шлакові включення;

 • незаварені пропалювання;

 • пропалювання та підплавлення основного металу (під час стикового кон­тактного зварювання труб);

 • зміщення крайок вище норм, передбачених креслениками.

Також у зварних з'єднаннях не допускаються тріщини, розташовані в металі шва, на межі сплавлення, у зоні термічного впливу та в основному металі, у тому числі й мікротріщини, що виявляються під час мікродосліджень.

  1. У разі виявлення під час неруйнівного контролю неприпустимих дефек­тів у зварних з'єднаннях контролю підлягає все з'єднання, що контролюється. Ді­лянки зварних швів з дефектами видаляються механічним способом і переварю­ються не більше двох разів в одному місці відповідно до вимог технічних умов на виготовлення, ремонт, реконструкцію чи модернізацію.

  2. Випробування проводяться з метою перевірки відповідності механічних властивостей зварного з'єднання на контрольних зразках, зварених в умовах, що цілком відповідають умовам виготовлення елементів металоконструкцій (ті самі основні та присадні матеріали та вироби, ті самі зварювальні режими, методи зва­рювання і те саме положення шва).

  3. Під час виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції канатних доріг або модернізації їх обладнання перевірка механічних властивостей має проводи­тися періодично відповідно до вимог технологічних документів на виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію або модернізацію.

  4. Перевірка механічних властивостей зварного з'єднання на контрольних зразках проводиться залежно від виду зварного з'єднання виробів шляхом випро­бування на розтягування та вигинання зразків, з'єднаних стиковим швом.

Результати випробувань уважаються задовільними, якщо:

 • тимчасовий опір не нижче нижньої границі тимчасового опору металу, за­значеного в стандарті для даної марки сталі;

 • кут вигину для вуглецевих сталей не менше 120°, для низьколегованих за товщини зразка до 20 мм - не менше 80° і більше 20 мм - не менше 60°.

  1. Якість зварних з'єднань уважається незадовільною, якщо в них під час будь-якого контролю будуть виявлені дефекти, що виходять за межі норм, уста­новлених цими Правилами та технічними умовами на виготовлення, ремонт, ре­конструкцію канатних доріг і модернізацію їх обладнання.

  2. Використання у складі виробничого обладнання та/або контрольно- вимірювальних приладів джерел іонізуючого випромінювання має здійснюватися за умови наявності ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іо­нізуючого випромінювання відповідно до Вимог та умов безпеки (ліцензійні умо­ви) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02 грудня 2002 року N 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за N 978/7266 (НП 306.5.05/2.065-2002), Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я Украї­ни від 14 липня 1997 року N 208 (ДГН 6.6.1-6.5.001-98), і Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Мініс­терства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року N 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за N 552/10832 (ДСП 6.177­2005-09-02).

 1. Захисні покриття

  1. Поверхня виготовлених складових частин канатної дороги має бути за­хищена від корозії лакофарбовим, металевим чи неметалевим (неорганічним) по­криттям, відповідним макрокліматичному району розташування канатної дороги і вибраним згідно з вимогами чинних стандартів.

Зазначеного захисту не вимагають механічно оброблені деталі, що працюють у масляній ванні або середовищі консистентних мастил.

  1. Підготовка металевих поверхонь і покриття складових частин канатної дороги під час виготовлення здійснюються відповідно до вимог чинних стандар­тів і технологічної документації виробника, а впродовж експлуатації - відповідно до вимог настанови щодо експлуатації.

  2. Усі оброблені поверхні, що не підлягають фарбуванню, мають бути пок­риті мастилом або іншим захисним покриттям.

  3. Поверхні, що не доступні для фарбування після складання канатної доро­ги, мають бути пофарбовані до складання.

 1. ВИМОГИ ДО КАНАТНИХ ДОРІГ, ЇХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ЗАКОР­ДОННОГО ВИРОБНИЦТВА

 1. Комплекти обладнання канатних доріг, їх складові частини (вузли), при­строї безпеки закордонного виробництва мають відповідати вимогам цих Правил і чинним в Україні нормативно-правовим актам з пожежної безпеки.

 2. Виробники або постачальники комплектів обладнання канатних доріг, їх складових частин (вузлів), пристроїв безпеки закордонного виробництва мають забезпечити:

їх спорядження експлуатаційними документами (паспортами, настановами щодо експлуатації тощо), табличками і маркованнями, що відповідають вимогам цих Правил, викладеними українською або іншою мовою відповідно до чинного законодавства України за згодою із суб'єктом господарювання, який придбаває комплекти обладнання канатних доріг, їх складові частини (вузли), пристрої без­пеки;

проведення процедури оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту канатних доріг і цих Правил зі складанням декларації про відповідність, а також нанесення на кожний виріб національного знака відповідності згідно з постано­вою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року N 1599 "Про затвер­дження опису та правил застосування національного знака відповідності".

 1. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Загальні вимоги

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом) канатних доріг здійснюється відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

 1. Реєстрація

  1. Канатні дороги, на які поширюється дія цих Правил, підлягають реєстра­ції в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці. Відомості про зареєстровану канатну дорогу та її власника вносяться до журналу реєстрації.

  2. Суб'єкт господарювання, який є власником канатної дороги чи викорис­товує її на законних підставах (оренда, лізинг тощо) (далі - власник) і який має намір її експлуатувати, для реєстрації подає письмову заяву про внесення канат­ної дороги до журналу реєстрації, зареєстровану декларацію про готовність об'єк­та до експлуатації або сертифікат (у разі віднесення канатної дороги до IV і V ка­тегорій складності), отриманий відповідно до вимог Порядку прийняття в експлу­атацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461, і паспорт канатної дороги. У за­яві зазначається наявність відповідальних працівників і навчених працівників, які здійснюють технічне обслуговування та ремонт канатної дороги. Якщо у власника відсутні необхідні фахівці, то в заяві зазначається наявність договору з іншими суб'єктами господарювання на виконання відповідних робіт.

  3. На реєстрацію нововиготовленої канатної дороги подається її паспорт, наданий виробником або постачальником, або дублікат паспорта, наданий ним. У разі реєстрації канатної дороги закордонного виробництва, а також такої, що пе­ребувала в експлуатації в іншому місці, може подаватися паспорт, складений екс­пертною чи уповноваженою організацією.

  4. Канатна дорога підлягає перереєстрації в таких випадках:

 • після реконструкції;

 • якщо був складений новий паспорт;

 • у разі передавання канатної дороги іншому власнику.

  1. Канатна дорога знімається з реєстрації в територіальних органах центра­льного органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, у разі:

 • списання канатної дороги, що стала непридатною;

 • передавання канатної дороги іншому власнику.

Зняття з реєстрації канатної дороги здійснюється територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, за письмовою заявою власника із зазначенням причин зняття з ре­єстрації.

Про зняття канатної дороги з реєстрації повідомляється територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку.

  1. У разі перереєстрації канатної дороги після реконструкції до паспорта повинні бути прикладені проектна документація, затверджена в установленому порядку, і документи на встановлене обладнання, металоконструкції і виконані роботи.

  2. Відповідь на заяву про реєстрацію (перереєстрацію) надається власнику не пізніше ніж у десятиденний термін з дня отримання документів територіаль­ним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну полі­тику у сфері охорони праці.

У разі відмови в реєстрації (перереєстрації) канатної дороги повинні бути пи­сьмово зазначені причини відмови з посиланням на відповідні пункти цих Правил або чинних стандартів.

 1. Пуск у роботу

  1. Пуск у роботу канатних доріг здійснюється відповідальною посадовою особою (начальником дороги) у таких випадках:

 • після прийняття в експлуатацію змонтованої канатної дороги;

 • у разі перерви в експлуатації більш як 12 місяців;

 • після ремонту, зазначеного в пункті 4.1 глави 4 розділу III цих Правил, а також модернізації обладнання;

 • у разі закінчення граничного строку експлуатації (строку служби) або про­довжуваного строку безпечної експлуатації;

 • у разі аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру;

 • у разі виявлення під час експлуатації або під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, ін­ших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;

 • після передачі іншому власнику.

Завантажити