НПАОП 60.2-1.02-14Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних дорігМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇН

ИN 49


22.01.201

4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2014 р. за N 264/25041

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації пасажирських

підвісних канатних доріг

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року N 726 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів ви­конавчої влади"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг, що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила устройства и бе­зопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог" (ППКД), затверджені Держа­вним комітетом Ради Міністрів СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду (Держгіртехнагляду СРСР) 28 травня 1974 року.

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони пра­ці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр


Е. Ставицьки

й

ПОГОДЖЕНО:

Р. Богатирьова В. П. Цушко

М. Ю. Бродський М. Болотських О. А. Миколайчук

О. Мірошниченко Г. В. Осовий С. В. Дунас


Міністр охорони здоров'я України Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

Перший заступник Г олови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Г олови СПО об'єднань профспілок

Заступник Голови Держгірпромнагляду Україн

и МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ

Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг

ЗМІСТ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО БУДОВИ ОБЛАДНАННЯ 11

 1. Загальні вимоги 11

 2. План, профіль і габарити наближення 14

 3. Канати 16

 4. Закріплення і зрощування канатів 17

 5. Натяжні пристрої 22

 6. Шківи, башмаки, блоки, ролики, барабани 27

 7. Транспортні засоби 28

 8. Затискачі транспортних засобів 32

 9. Додаткові вимоги до фіксованих затискачів 35

 10. Додаткові вимоги до затискачів, що відчіплюються 36

 11. Привід і гальма 37

 12. Обладнання опор і станцій 39

 13. Засоби доступу, робочі платформи, огорожі 42

 14. Пристрої безпеки 43

 15. Сигналізація та зв'язок 44

 16. Електрична частина 45

 1. ВИМОГИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ, МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ, НАЛАГОДЖЕННЯ, РЕМОНТУ І МОДЕРНІЗАЦІЇ 46

 1. Загальні вимоги 46

 2. Виготовлення 46

 3. Монтаж, демонтаж і налагодження 49

 4. Ремонт і модернізація 50

 5. Матеріали та вироби 51

 6. Зварювання 52

 7. Контроль якості зварних з'єднань 53

 8. Захисні покриття 56

 1. ВИМОГИ ДО КАНАТНИХ ДОРІГ, ЇХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА 56

 2. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 57

 1. Загальні вимоги 57

 2. Реєстрація 57

 3. Пуск у роботу 58

 4. Технічний огляд і експертне обстеження 59

 5. Організація технічного обслуговування та контролю технічного стану 65

 6. Вимоги безпеки під час перевезення пасажирів канатною дорогою 73

 7. Аварійно-рятувальні роботи 74

 8. Розслідування аварій і нещасних випадків 77

Додаток 1 78

Додаток 2 83

Додаток 3 83

Додаток 4 84

Додаток 5 85

Додаток 6 85

Додаток 7 88

Додаток 8 88

Додаток 9 88

Додаток 10 89

Додаток 11 89

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугіль­ної промисловості України

 1. N 49

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2014 р. за N 264/25041

ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ПІДВІСНИХ КАНАТНИХ ДОРІГ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила встановлюють вимоги безпеки до будови обладнання підвіс­них канатних доріг для перевезення пасажирів (далі - канатні дороги).

 2. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються виготовленням, монтажем, демонтажем, налагодженням, експлуатацією, ремонтом, технічним об­слуговуванням, модернізацією обладнання канатних доріг.

 3. У частині проведення технічного огляду, експертного обстеження, техні­чного діагностування канатних доріг ці Правила поширюються на суб'єктів гос­подарювання, визначених відповідно до вимог Порядку проведення огляду, ви­пробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, меха­нізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року N 687 (далі - Порядок проведення огляду).

 4. У цих Правилах вимоги безпеки до будови застосовуються в частині, що не врегульована Технічним регламентом канатних доріг для перевезення пасажи­рів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 ро­ку N 1076 (далі - Технічний регламент канатних доріг), і національними стандар­тами, включеними до затвердженого в установленому порядку переліку націона­льних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту канатних доріг.

 5. Дія цих Правил не поширюється на:

 • буксирні канатні дороги;

 • підземні підвісні канатні дороги;

 • фунікулери;

 • вантажні підвісні канатні дороги.

 1. Вимоги цих Правил у частині вимог до будови і виготовлення поширю­ються на обладнання канатних доріг, виготовлене після введення в дію цих Пра­вил, а в частині вимог до монтажу (демонтажу), налагодження, експлуатації, ре­монту, модернізації обладнання канатних доріг і до виготовлення складових час­тин канатних доріг для цих цілей поширюються також і на ті, що перебувають в експлуатації.

 2. Терміни у цих Правилах вживаються в таких значеннях:

 1. аварійна ситуація - стан об'єктів на канатній дорозі, що характеризується порушенням умов безпечної експлуатації канатної дороги, але ще не перейшов у аварію;

 2. буксирна канатна дорога - обладнання, на якому пасажири в гірськолиж­ному спорядженні (лижі, сноуборди, сноублейди тощо) пересуваються поверхнею підготовленої траси за допомогою буксирних пристроїв, закріплених на тяговому канаті;

 3. вантажна підвісна канатна дорога - обладнання для транспортування вантажів у підвісних вагонетках або за допомогою інших вантажозахоплювальних пристроїв між кінцевими станціями і проміжними опорами за допомогою одного або кількох канатів, підвішених уздовж лінії руху;

 4. відкритий транспортний засіб - транспортний засіб, який не відповідає принаймні одній з умов, що характеризують закритий транспортний засіб;

 5. візок - складова частина транспортного засобу, до складу якої входять конструкції з роликами, що рухається одним або більше несучими канатами і під­тримує решту транспортного засобу;

 6. вузол (замок) зчалки - місце схрещування сталок кінців каната, що зро­щується, і їх заправлення в середину каната на місце осердя;

 7. гальмівний канат - нерухомий канат, на який діє вловлювач транспорт­ного засобу та який не має іншої функції;

 8. головний привід - привід, призначений для забезпечення нормальних умов експлуатації канатної дороги;

 9. гравітаційне рушійне зусилляFт- складова ваги завантаженого транс­портного засобу, спрямована паралельно дотичній до його траєкторії;

 10. група транспортних засобів - кілька транспортних засобів, закріплених на канаті один за одним на невеликій відстані, але не з'єднаних між собою;

 11. демонтаж - знімання канатної дороги чи її складових частин з місця встановлення;

 12. додатковий натяжний пристрій - пристрій, призначений для підтриму­вання натягу в канаті у разі виходу з ладу основного натяжного пристрою;

 13. евакуаційний канат - рухомий канат, що використовується лише для пе­ресування евакуаційного транспортного засобу;

 14. евакуаційний привід - самостійна привідна система, призначена лише для пересування евакуаційного транспортного засобу;

 15. евакуаційний транспортний засіб - транспортний засіб, оснащений ева­куаційним приводом, не залежним від головного приводу, з автономним джере­лом живлення, призначений виключно для здійснення аварійно-рятувальних ро­біт;

 16. електричний зупинник - пристрій для приведення канатної дороги в стан спокою за допомогою головного привідного двигуна або резервного привід­ного двигуна з накладанням робочого чи аварійного гальма;

 17. закритий транспортний засіб - транспортний засіб, у якому пасажири захищені від несприятливих погодних умов, але не можуть без сторонньої допо­моги висадитися з транспортного засобу під час перевезення канатною дорогою;

 18. запобіжне (аварійне) гальмо - механічний пристрій для зупинення та утримування канатної дороги в нерухомому стані в разі виходу з ладу інших га­льмівних пристроїв;

 19. засоби доступу - пристрої для доступу працівників на споруди та складо­ві частини канатної дороги (опори, робочі платформи тощо):

 • драбина - засіб доступу з кутом похилу до горизонталі від 75° до 90°, гори­зонтальними елементами якого є щаблі;

 • драбина зі східцями - засіб доступу з кутом похилу до горизонталі від 45° до 75°, горизонтальними елементами якого є східці;

 • сходи - засіб доступу з кутом похилу до горизонталі від 20° до 45°, горизо­нтальними елементами якого є східці;

 1. затискач - складова частина транспортного засобу, призначена для без­посереднього приєднання до канатної петлі (кільця) тягового чи несуче-тягового каната. Затискач може бути фіксованим або таким, що відчіплюється і звичайно має форму лещат, що затискають канат під дією пружин, маси транспортного за­собу, болтових притискачів тощо;

 2. затискач фіксований - затискач, що залишається під час експлуатації в незмінному (зафіксованому) положенні (позиції) на тяговому чи несуче-тяговому канаті;

 3. затискач, що відчіплюється, - затискач, що в межах станції відчіплю­ється від тягового чи несуче-тягового каната;

 4. захисна поперечка (штанга) - пристрій, установлений на крісло для за­побігання випадінню пасажирів під час перевезення та який пересувається вбік (угору) на станціях для посадки та висадки;

 5. зворотний канат - рухомий канат, що використовується для повернення транспортних засобів на станцію в разі відмови приводу тягового каната;

 6. зворотний привід - привід, що діє виключно для повернення транспорт­них засобів у разі неможливості дії інших приводів;

 7. зрощування - з'єднання кінців каната сплетенням сталок каната або в інший спосіб;

 8. зусилля опору зсувуF - зусилля, створене затискачем, яке характеризує стійкість затискача до зсуву. Розрізняють такі зусилля опору зсуву:

Fтеор- розрахункове зусилля опору зсуву;

Fлаб- зусилля опору зсуву, що визначається експериментально в лабораторії на канаті;

Fефекг- зусилля опору зсуву, що вимірюється на канатній дорозі;

 1. зчалка - місце (ділянка) зрощування канатів;

 2. кабіна - складова частина закритого транспортного засобу, призначена для розміщення пасажирів стоячи або сидячи;

 3. канатна петля (кільце) - канат (тяговий або несуче-тяговий), зімкнутий у петлю (кільце) шляхом зрощування;

 4. коефіцієнт запасу гальмування - відношення моменту, що створює га­льмо, налагоджене відповідно до настанови щодо експлуатації канатної дороги, до найбільшого моменту на гальмівному шківі (диску, ободі) від прикладених статичних навантажень несуче-тягового або тягового каната в найважчих умовах експлуатації;

 5. коефіцієнт кривизни - відношення діаметра шківа (башмака, блока, ро­ликового ланцюга, барабана тощо), виміряного по середній лінії навитого каната, до номінального діаметра каната;

 6. колиска (кошик) - складова частина відкритого транспортного засобу, призначена для розміщення одного чи більше пасажирів стоячи;

 7. коуш - сталевий елемент грушоподібної форми з жолобом, відповідним діаметру каната на зовнішній поверхні, що застосовується під час виконання петлі на кінці каната з метою його з'єднання з іншими елементами чи конструкціями та запобігання спрацюванню каната в цих з'єднаннях;

 8. крісло - складова частина відкритого транспортного засобу, призначена для розміщення одного чи більше пасажирів сидячи;

 9. крісло захищене - крісло, обладнане рухомим ковпаком або кришкою, призначеними для захисту пасажирів від негоди;

 10. місткість транспортного засобу - розрахункова кількість пасажирів у транспортному засобі;

 11. модернізація - внесення змін до конструкції обладнання канатної дороги, що перебуває в експлуатації, які підвищують її безпечність, технічний рівень, по­ліпшують економічні характеристики шляхом заміни окремих застарілих і фізич­но зношених складових частин на нові (у тому числі заміна системи керування) за збереження основних технічних характеристик канатної дороги і які не спричи­няють підвищення, перерозподілу або зміни інтенсивності навантажень;

 12. модульний транспортний засіб - транспортний засіб, що складається з декількох кабін чи колисок (кошиків), з'єднаних одна з одною та прикріплених до каната(ів) незалежно одна від одної;

 13. монтаж - установлення канатної дороги або її складових частин на місці використання за призначенням;

 14. налагодження - операція чи комплекс операцій з регулювання пристроїв безпеки, механізмів, електрообладнання, гідропристроїв та інших складових час­тин канатної дороги, що здійснюється з метою їх підготовки до використання за призначенням;

 15. напрямний шків (башмак, блок, ролик) - пристрій для відхилення ка­ната в потрібному напрямку;

 16. натяжний канат - нерухомий канат, що з'єднує вільний кінець несучого, вантового тощо каната або шків канатної петлі (тягового або несуче-тягового ка­ната) з противагою або натяжним пристроєм;

 17. натяжний пристрій (візок) - конструкція, що з'єднує противагу або гід­равлічний натяжний пристрій з несучим, несуче-тяговим, тяговим або натяжним канатами і використовується для підтримування їх натягнення в заздалегідь уста­новлених допустимих межах;

 18. натяжний шків - шків для відхилення натяжного каната;

 19. нерухомий канат - канат, заякорений принаймні на одному з кінців і можливо спирається на одну або кілька проміжних опор;

 20. несуче-тяговий канат - рухомий канат для підтримування та пересуван­ня транспортних засобів, закріплених до нього;

 21. несучий канат - нерухомий канат для підтримування та пересування вздовж нього транспортних засобів за допомогою тягового каната;

 22. нормальні умови експлуатації - умови експлуатації канатної дороги ро­зглядаються як нормальні, коли виконується таке:

 • канатна дорога перебуває в робочому стані і необхідні працівники перебу­вають на своїх робочих місцях;

 • погода, видимість і будь-які інші зовнішні чинники не потребують вжиття спеціальних застережних заходів під час перевезення пасажирів;

 • безпека та комфорт пасажирів не порушуються;

 • використовується головний привід;

 1. обвідний шків - шків, призначений для зміни напрямку руху несуче­тягового або тягового каната на протилежний без передачі на канат додаткового тягового зусилля;

 2. опора - споруда для підтримування канатів на лінії канатної дороги;

 3. опорний башмак - пристрій для підтримування несучого каната на опо­рах і станціях;

 4. пасажирська підвісна канатна дорога - споруда для перевезення паса­жирів у транспортних засобах за допомогою одного або кількох канатів, підвіше­них уздовж лінії руху. До канатних доріг відносяться:

 • кільцева канатна дорога - дорога з кільцевим рухом транспортних засо­бів в одному й тому ж самому напрямку вздовж їх траєкторії (лінії руху). Транс­портні засоби можуть бути закріплені до каната фіксованими затискачами або за­тискачами, що відчіплюються;

 • канатна дорога з безперервним рухом - кільцева дорога, тяговий або не- суче-тяговий канат якої рухається зі сталою швидкістю;

 • канатна дорога з пульсуючим рухом - кільцева дорога, тяговий або несу- че-тяговий канат якої рухається з переривчастою швидкістю або зі швидкістю, що періодично змінюється залежно від місця розташування транспортних засобів або їх груп на лінії дороги. Транспортні засоби або їх групи закріплені до тягового чи несуче-тягового каната переважно фіксованими затискачами;

 • маятникова канатна дорога - дорога, транспортні засоби якої рухаються вперед і назад між станціями в маятниковому (реверсивному) режимі. Маятнико­ва дорога виконується, як правило, з двома закритими транспортними засобами чи їх групами, закріпленими до несуче-тягового або тягового каната;

 • одноканатна дорога - дорога, транспортні засоби якої закріплені та пере­суваються за допомогою одного несуче-тягового каната;

 • подвійна одноканатна дорога (фунітель) - дорога, транспортні засоби якої закріплені та пересуваються за допомогою двох петель (кілець) несуче- тягових канатів або однієї подвійної петлі (кільця);

 • двоканатна дорога - дорога, транспортні засоби якої закріплені та пересу­ваються за допомогою окремих канатів (несучого і тягового) або їх груп;

 • колискова (кошикова) канатна дорога - кільцева дорога, у якій транспо­ртними засобами є колиски (кошики);

 • крісельна канатна дорога - кільцева дорога, у якій транспортними засо­бами є крісла;

 • комбінована канатна дорога - кільцева дорога, у якій транспортними за­собами водночас є крісла й кабіни;

 1. перила - пристрій, що запобігає випадковому падінню або випадковому доступу до небезпечної зони. Ними можуть бути оснащені сходи, драбина зі схід­цями, робоча платформа або прохід. Перила складаються з поручня, стояків, при­наймні однієї проміжної перекладини (або аналогічного засобу захисту) і бордю­ру;

 2. підвіска - складова частина транспортного засобу, що з'єднує кабіну, крі­сло чи колиску (кошик) із затискачем або візком;

 3. підвісна опора тягового каната - у двоканатних дорогах з парними не­сучими канатами пристрій, що містить раму, прикріплену до двох несучих кана­тів, обладнаний одним або більше роликами і призначений для забезпечення про­міжного лінійного підтримування тягового каната;

 4. підземна підвісна канатна дорога - споруда для переміщення підземни­ми виробками корисних копалин, породи, різного роду вантажів і працівників;

 5. підтримувальний ролик - ролик, що за нормальних умов підтримує ка­нат догори;

 6. привід - механізм, який складається з двигуна і пристрою, що передає крутний момент від двигуна до привідного шківа;

 7. привідний шків - шків, що передає тягове зусилля за рахунок тертя тяго­вого або несуче-тягового каната;

 8. пристрій безпеки - будь-яка складова частина канатної дороги для забез­печення функції безпеки, відмова якої загрожує безпеці і здоров'ю людей - паса­жирів, працівників або сторонніх осіб;

 9. притискний ролик - ролик, що за нормальних умов притискає канат до­низу;

 10. прогін - відстань по горизонталі між опорами (станціями) на лінії канат­ної дороги;

 11. пропускна здатність - максимально можлива кількість пасажирів, яка перевозиться за одиницю часу в одному чи двох напрямках, наприклад на підйом або на підйом і спуск;

 12. противага - вантаж, що забезпечує постійний натяг несучого, несуче­тягового або тягового канатів;

 13. прохід - поверхня для переміщення з одного місця в інше;

 14. резервний привід - самостійний привід, що дає змогу в разі відмови го­ловного приводу або його джерела живлення продовжити рух канатної дороги, можливо, на неповну потужність, зберігаючи такий самий рівень безпеки пасажи­рів, як і за нормальних умов експлуатації;

 15. ремонт - відновлення та (або) заміна на нове пошкодженого, спрацьова­ного або такого, що стало непридатним з будь-якої причини, обладнання канатної дороги з доведенням його до працездатного і справного стану, у тому числі про­ведені відповідно до системи планово-попереджувальних ремонтів;

 16. робоча платформа - поверхня, з якої працівники здійснюють технічне обслуговування, ремонт, технічний огляд тощо обладнання канатної дороги;

 17. робоче гальмо - механічний пристрій, розташований на приводі канатної дороги, що використовується переважно для зупинки канатної дороги за норма­льних умов експлуатації та утримування її нерухомою;

 18. ролик - обертальна опора, радіус якої менший радіуса кривизни каната в точці контакту;

 19. роликовий балансир (батарея) - пристрій з кількох рівномірно наванта­жених роликів, розташованих один за одним, та їх несучих конструкцій, установ­лених на опорі або іншій конструкції чи споруді для підтримування (зміни напря­мку) несуче-тягового або тягового канатів;

 20. роликовий ланцюг - складова частина, що використовується для відхи­лення (зміни напрямку) несучого каната і в якій канат спирається на взаємопов'я­зані напрямні складові частини, що утворюють ланцюг;

 21. сигнальний канат - канат, призначений для підвішування нерухомо- го(их) кабелю(ів), що використовується для передачі сигналів керування, відеоси- гналів або телефонної комунікації;

 22. система керування - сукупність пристроїв керування, що забезпечують роботу канатної дороги;

 23. станція - споруда, призначена для посадки і висадки пасажирів, розмі­щення приводу та (або) натяжного пристрою;

 24. транспортний засіб - складова частина канатної дороги, у якій перево­зяться пасажири. Транспортний засіб складається з крісла або однієї чи більше кабін або колисок (кошиків), з'єднаних разом (модульний транспортний засіб), і складових частин (затискач, візок, підвіска тощо), що з'єднують крісло, кабіну або колиску (кошик) з канатом або канатами;

 25. траса канатної дороги - ділянка місцевості між кінцевими станціями ка­натної дороги з розміщеним на ній обладнанням дороги;

 26. тяговий канат - рухомий канат, що переміщує транспортні засоби, але їх не підтримує;

 27. уловлювач кабіни - пристрій на візку кабіни для захоплення губками не­сучого каната в разі обриву чи ослаблення тягового каната;

 28. уловлювач каната - пристрій, що запобігає падінню чи підняттю несуче­тягового або тягового канатів у разі його сходження з роликового балансира;

 29. утомне руйнування - руйнування матеріалу об'єкта від дії циклічного навантаження через поширення втомної тріщини до повної втрати об'єктом пра­цездатності чи міцності;

 30. фунікулер - обладнання, на якому колісні транспортні засоби (вагони) буксируються похилою рейковою колією за допомогою одного або декількох ка­натів, розташованих уздовж рейок. Колія може лежати на ґрунті чи підтримувати­ся стаціонарними конструкціями;

 31. хвіст - частина сталки кінця каната, що зрощується, яка заправляється в середину каната на місце осердя;

 32. швидкість номінальна - швидкість пересування транспортного засобу (каната), на яку розрахована канатна дорога;

 33. швидкість ревізійна - мала швидкість пересування транспортних засобів (каната) в усталеному режимі руху, потрібна для ревізії (огляду) несучих, несуче- тягових, тягових канатів і обладнання канатної дороги.

Завантажити