НПАОП 51.0-1.03-96Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об'єктах оптової торгівлі

Зазначені документи, окрім паспорта і інструкції заводу-виготівника, повинні бути підписані керівником підприємства та переплетені разом з паспортом.

   1. Технічний огляд

    1. Кожний котел повинен піддаватися технічному огляду інспектором (експертом) Держнаглядохоронпраці до пуску в роботу, періодично в процесі експлуатації і в необхідному разі — позачерговому огляду.

Технічний огляд котлів, які не реєструються в органах Держнаглядохоронпраці, проводиться особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію котлів.

Огляд пароперегрівників і економайзерів, які складають з котлом один агрегат, проводиться одночасно з котлом.

    1. Котел повинен бути зупинений не пізніше строку огляду, указаного в паспорті.

Власник котла не пізніше ніж за 5 днів зобов’язаний повідомити інспектора про майбутній огляд котла.

    1. Інспектор (експерт) проводить технічний огляд в такі строки:

 • зовнішній і внутрішній огляди — не рідше одного разу в 4 роки;

 • гідравлічне випробування — не рідше одного разу в 8 років.

Якщо за умовами виробництва немає можливості пред’явити котел для огляду в назначений строк, власник зобов’язаний пред’явити його інспектору достроково.

Гідравлічне випробування котлів проводиться тільки при задовільних результатах зовнішнього і внутрішнього оглядів.

    1. Позачерговий огляд котлів повинен бути проведений в таких випадках:

 • якщо котел не експлуатувався більше 12 місяців;

 • якщо котел був демонтований і установлений на новому місці;

 • якщо проведено виправлення вм’ятин чи випинань, а також ремонт з застосуванням зварювання основних елементів котла (барабана, колектора, жарової труби, трубної решітки, сухопарника, вогневої камери, трубопроводів в межах котла);

 • якщо змінено більше 15% анкерних в’язків будь-якої стінки;

 • після заміни барабана, колектора, екрана, пароперегрівника, пароохолоджувача або економайзера;

 • якщо змінено одночасно більше 50% загальної кількості екранних і кип’ятильних або димогарних труб або 100% пароперегрівальних і економайзерних труб;

 • після досягнення розрахункового строку служби котла, установленого проектом, заводом-виготівником, іншою нормативною документацією або експертно-технічною комісією;

 • після аварії котла або його елементів, якщо по об’єму відбудовчих робіт потрібен такий огляд;

 • якщо такий огляд необхідний на погляд інспектора (експерта) або особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію котла.

    1. Результати технічного огляду повинні записуватися в паспорт котла особою, яка проводила огляд, з зазначенням дозволених параметрів роботи та строків наступних оглядів.

При проведенні позачергового огляду повинна бути указана причина, яка викликала необхідність такого огляду.

Якщо при огляді проводились додаткові випробування і досліди, то в паспорт котла повинні бути записані види та результати цих випробувань і дослідів з зазначенням місць відбору зразків або ділянок, підданих випробуванням, а також причина, яка викликала необхідність проведення додаткових випробувань.

    1. Експлуатація котла понад розрахунковий строк служби може бути допущена на підставі заключення Експертно-технічного центру органів Держнаглядохоронпраці про можливість і умови його експлуатації, яке видане за результатами технічного діагностування з оцінкою залишкового ресурсу.

Дозвіл на експлуатацію в цьому випадку видається органом Держнаглядохоронпраці.

   1. Дозвіл на експлуатацію вперше установлених котлів

    1. Дозвіл на експлуатацію котлів, зареєстрованих в органах Держнаглядохоронпраці, видається інспектором Держнаглядохоронпраці після проведення у відповідності з НД пусконалагоджувальних робіт на підставі результатів первинного технічного огляду і огляду під час парового випробування.

Дозвіл на експлуатацію котла, який підлягає реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, видається і оформляється записом у паспорті котла інспектором

Держнаглядохоронпраці, а який не підлягає реєстрації — особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію котла.

    1. Пуск котла в роботу проводиться з письмового розпорядження особи, яка відповідає за справний стан та безпечну експлуатацію котла, після перевірки готовності обладнання котельної установки до експлуатації та організації його обслуговування.

    2. На кожному котлі, введеному в експлуатацію, повинна бути на видному місці прикріплена табличка форматом не менше 300х200 мм з зазначенням таких даних:

 • реєстраційний номер;

 • дозволений тиск;

 • число, місяць і рік наступного внутрішнього огляду та гідравлічного випробування.

  1. Вимоги безпеки до експлуатації холодильних установок

   1. Організаційні заходи

    1. Періодичну перевірку знань персоналу по обслуговуванню холодильної установки, охороні праці, інструкцій по експлуатації обладнання та практичних навиків по наданню долікарняної допомоги необхідно проводити не рідше одного разу в 12 місяців комісією, яка складається із спеціалістів по холодильній техніці, електротехніці, приладах автоматики та охорони праці. Склад комісії затверджується наказом керівника підприємства.

Члени комісії заносять результати перевірки в спеціальний журнал, де зазначають дату перевірки і оцінку знань кожного перевіреного, що стверджують підписом.

    1. В машинному відділенні повинні бути вивішені на видному місці затверджені керівником інструкції:

 • по будові і безпечній експлуатації аміачних холодильних установок;

 • експлуатації холодильної системи (охолодних пристроїв);

 • обслуговуванню контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;

 • пожарної безпеки;

 • охороні праці (надання долікарняної допомоги при отруєнні аміаком, дії персоналу по усуненню прориву аміаку та при появі аварійної ситуації і т. ін.);

 • а також: річні та місячні графіки проведення планово-попереджувального ремонту;

 • схеми аміачних, водяних і інших трубопроводів;

 • покажчики розміщення засобів індивідуального захисту;

 • номера телефонів швидкої допомоги, пожежної команди, диспетчера електромережі, міліції, начальника компресорного цеху (домашній телефон);

 • номера телефонів і адрес організації, яка обслуговує автоматизовану холодильну установку.

Номера цих телефонів повинні бути вивішені також на посту охорони.

    1. Прийняття в експлуатацію знов змонтованої або реконструйованої установки проводиться у відповідності з ДБНА 3.1.3-94, СНиП 3.05.05-84 та Правилами будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок.

При прийманні повинні бути представлені такі документи:

 • проект установки (з внесеними в установленому порядку змінами, якщо такі мали місце при монтажі);

 • паспорт і посібник заводів-виготівників з експлуатації холодильного устаткування;

 • акти на проведені будівельні (в тому числі заховані) і монтажні роботи;

 • акти на випробування обладнання і систем трубопроводів на щільність і міцність;

 • акти на продувку і заповнення системи аміаком, а також інші у відповідності з чинними нормативними документами.

    1. В компресорному цеху повинен бути добовий журнал установленої форми. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, стверджений печаткою підприємства, з датою і підписом начальника цеху.

    2. Вхід стороннім особам в приміщення машинного (апаратного) і конденсаторного відділень забороняється.

    3. Роботи, не зв’язані з обслуговуванням холодильної установки, повинні проводитись з оформленням наряду-допуску на роботи підвищеної небезпеки.

Ремонтні роботи, а також очищення батарей при відтаванні інею повинні проводитись під контролем особи, відповідальної за експлуатацію холодильної установки, або особи, яка його заміняє.

   1. Експлуатація холодильних установок

    1. Для безпечної експлуатації устаткування необхідно суворо додержуватись цих Правил, Правил будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок, інструкцій заводів-виготівників, а також ПУЕ.

Компресори

    1. Пуск компресора в роботу — первісний, після тривалої зупинки, ремонту, профілактики, а також після зупинки його при спрацюванні приладів аварійного захисту, необхідно виконувати вручну з закритим всисним вентилем.

Перед пуском компресора в роботу необхідно впевнитись, що всі запірні вентилі на нагнітальному трубопроводі від компресора до конденсатора відкриті (за винятком пуску компресора з використанням вбудованого байпаса, коли нагнітальний вентиль компресора повинен бути закритий, а вентиль байпаса відкритий, якщо це передбачено інструкцією заводу-виготівника).

    1. Всмоктування парів аміаку компресорами повз віддільника рідини (або посудини, яка його замінює) не допускається.

    2. Витікання аміаку через сальники компресора повинно бути усунено негайно при його виявленні.

Відкривати компресори, демонтувати апарати, трубопроводи і арматуру дозволяється тільки після видалення із них аміаку.

Виконання цих робіт без аміачного протигаза з фільтруючою коробкою марки КД і гумових рукавичок забороняється.

Залишки аміаку випускають із компресора через гумовий шланг, один кінець якого надягають на спеціальний вентиль, розташований на компресорі, а другий — виводять назовні в посудину з водою (під її рівень).

Щоб уникнути попадання води в компресори під час видалення аміаку необхідно контролювати в них тиск, не допускаючи падіння його нижче атмосферного.

    1. При раптовій появі стуку в циліндрі компресора машиніст зобов’язаний негайно зупинити компресор і повідомити про це старшого машиніста та записати в добовий журнал роботи машинного відділення причину зупинки.

    2. При зменшенні перегріву і швидкому падінні температури парів аміаку, обмерзанні всисних трубопроводів та появі інших ознак вологого ходу необхідно негайно зупинити компресор, після чого закрити запірні всисний і нагнітальний вентилі.

    3. В холодильній установці, не спорядженій захисними ресиверами, перед підключенням до працюючого компресора додаткового теплового навантаження (холодильної камери після її ремонту або відтавання батарей і т.ін.) слід знизити подачу рідини в випарювальну систему, закрити всисний запірний вентиль у компресора і тільки після підключення додаткового теплового навантаження поступово відкривати останній.

    4. Після ремонту і профілактики холодильного устаткування, а також після вимушеної зупинки компресора чергова зміна може проводити пуск його тільки після письмового дозволу начальника цеху (або особи, яка його заміняє), який повинен особисто пересвідчитися, що пуск компресора можливий та безпечний.

При цьому пуск кожного компресора необхідно здійснювати вручну після попереднього дренування всисного і нагнітального трубопроводів компресора від можливого скупчення рідкого аміаку і масла за допомогою дренажних вентилів і трубопроводів.

Перед пуском гвинтового компресора, який має пристрій для ручного регулювання продуктивності, необхідно вивести пристрій в положення мінімальної продуктивності.

    1. Взимку при перервах в роботі холодильної установки і можливості замерзання води необхідно її спускати із охолодних оболонок циліндрів і сальників компресорів, водяних насосів, конденсаторів закритого типу, переохолоджувачів і інших апаратів, а також із водяних трубопроводів, для чого повинні бути передбачені спускні крани в самих низьких точках системи.

    2. Всі рухомі і обертові частини устаткування повинні бути надійно огороджені суцільними або сітчастими огорожами, знімними і легкорозбірними.

Вузли і деталі огорожі повинні бути надійно закріплені та мати достатню міцність і жорсткість.

    1. Доступ до рухомих частин машин дозволяється тільки після повної зупинки та вжиття всіх заходів по запобіганню пуску її сторонніми особами.

Замір лінійного зазору в компресорі проводиться тільки при ручному повертанні

вала.

    1. На компресорах і насосах, які працюють в автоматичному режимі, повинні бути на видному місці вивішені таблички: «Обережно! Пускається автоматично».

    2. Перевірку і обкатку аміачних компресорів після монтажу і ремонту необхідно виконувати у відповідності з інструкціями заводів-виготівників.

    3. На діючих холодильниках, які мають безнасосні затоплені системи безпосереднього охолодження з живленням випарювального обладнання через розміщені над ним віддільники рідини, забороняється піддержання в них рівня рідкого аміаку за наявності небезпеки викиду із системи рідини у всмоктувальну лінію компресорів при збільшенні теплового навантаження.

Якщо зазначену схему подачі рідини в охолодний пристрій змінити неможливо, тоді перед компресором повинен бути установлений додатковий віддільник рідини (сухий) з захисним ресивером.

Апарати (посудини)

    1. Під час відсмоктування аміаку із апаратів (посудин) не дозволяється швидко (із швидкістю зниження температури більше 30 град.С в годину) знижувати в них тиск для упередження зниження механічної міцності їх стінок з причини різкого зниження температури.

    2. Необхідно систематично усувати лід, який створюється взимку на зрошувальних конденсаторах, градирнях, драбинах, площадках для їх обслуговування.

    3. Механічне очищення від водяного каменю труб конденсатора повинно виконуватись під керівництвом начальника цеху і тільки після звільнення конденсатора від аміаку.

Не рідше одного разу в місяць необхідно перевіряти воду, яка відходить із конденсатора, на наявність аміаку.

    1. Окремо розташовані апаратні і конденсаторні приміщення повинні зачинятись на ключ, який має знаходитись у чергової зміни холодильної установки.

    2. При охолодженні води в кожухотрубних випарниках температура кипіння аміаку повинна бути не менше 2 град. С.

    3. В системах охолодження з проміжним теплоносієм необхідно періодично (не рідше одного разу в місяць) перевіряти його на наявність в ньому аміаку.

    4. Масло із масловіддільників (за відсутності автоматичного перепуску в картер компресора) і апаратів сторін високого і низького тиску необхідно періодично пропускати в маслозбірники. Із маслозбірників воно повинно випускатися при тиску, близькому до атмосферного — вище його на 0,01...0,02 МПа (0,1...0,2 кг/кв.см) після відсмоктування парів аміаку через пристрій для відділення рідини.

Випускати масло безпосередньо із апаратів (посудин) холодильної установки забороняється.

На маслозбірниках повинні бути установлені мановакуметри.

    1. Повітря і інші гази, які не конденсуються, повинні випускатися із системи в посудину з водою через спеціально установлений апарат — повітровіддільник.

При застосуванні автоматизованих безперервно діючих повітроохолодників гази, які не конденсуються, повинні випускатися в проточну воду.

    1. Черговий обслуговуючий персонал впродовж зміни повинен записувати в добовий журнал основні параметри роботи холодильної установки, зауваження до роботи холодильного устаткування та вентиляційних пристроїв, причини зупинки компресорів і інші зауваження.

Начальник компресорного цеху зобов’язаний щоденно контролювати ведення змінного журналу, записувати в нього розпорядження обслуговуючому персоналу та розписуватись.

    1. Забороняється застосування в холодильних установках лінійних ресиверів (неуніфікованих) як захисних, дренажних або циркуляційних, а також кожухотрубних віпарників — як конденсаторів (і навпаки) із-за можливої невідповідності марок сталі, з якої виготовлені апарати, новим робочим умовам.

    2. Для кращого очищення від масла та підвищення надійності роботи захисних реле рівня до апаратів (посудин) сторони низького тиску повинен бути приєднаний трубопровід гарячих парів аміаку.

При прогріві апаратів (посудин) і звільненні від рідкого аміаку тиск в них не повинен перевищувати тиск випробування на щільність для апаратів (посудин) сторони всмоктування у відповідності з Правилами будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок.

    1. Компресорна установка повинна бути виключена в випадках, визначених у п.7.6.11.5 цих Правил, а також при витіканні аміаку із системи.

Трубопроводи і обладнання холодильних камер

    1. В умовах експлуатації повинна підтримуватись максимальна щільність аміачної системи, яка б забезпечувала відсутність витіку аміаку і неможливість попадання повітря в систему. Для виявлення місць витіку аміаку дозволяється користуватись хімічними і спеціальними іншими індикаторами.

    2. Всі запірні вентилі на аміачних газових нагнітальних трубопроводах повинні бути запломбовані в відкритому положенні, за винятком основних запірних вентилів компресорів.

Запірні вентилі на зливних трубах віддільників рідини та розділових посудин повинні бути також запломбовані в відкритому положенні. Про усі випадки пломбування вентилів і зняття пломб необхідно проводити запис в змінному журналі.

    1. На щиту регулюючої станції біля кожного регулюючого вентиля повинен бути напис з зазначенням, який апарат або яке охолоджуване приміщення обслуговує регулюючий вентиль.

    2. В місцях, де аміачні арматура і трубопроводи можуть бути пошкоджені транспортними засобами або вантажами, обов’язкове улаштування металевих захисних огорож.

    3. В холодильних камерах забороняється укладання вантажів впритул до стельових і пристінних аміачних батарей, повітроохолодників, а також на труби батарей і з’єднувальні трубопроводи. Необхідно додержуватись відстаней від батарей до вантажного штабеля відповідно до виробничих інструкцій.

    4. В холодильних камерах, які обладнані батареями безпосереднього охолодження, відтавання необхідно проводити регулярно, запобігаючи надмірному накопиченню снігу і льоду, що можуть викликати порушення герметичності батарей і з’єднувальних трубопроводів.

    5. Біля входу в охолоджувані приміщення (коридор) повинна бути вивішена інструкція з охорони праці під час проведення робіт в камерах холодильника.

  1. Вимоги до посудин, що працюють під тиском

   1. Монтаж і експлуатація посудин, цистерн, бочок, балонів (дальше за текстом — посудини), що працюють під тиском, повинні здійснюватись у відповідності з Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

   2. Виготовлення, реконструкція, монтаж, наладка і ремонт посудин та їх елементів повинні виконуватись підприємствами і організаціями, які мають відповідний дозвіл органів Держнаглядохоронпраці.

   3. Кожна посудина, яка експлуатується на оптовому підприємстві, повинна мати паспорт установленої форми.

До паспорта повинна прикладатись інструкція по монтажу і експлуатації.

   1. Для керівництва роботою та забезпечення безпечних умов експлуатації посудини повинні бути оснащені:

 • запірною або запірно-регулюючою апаратурою;

 • приладами для заміру температури;

 • приладами для заміру тиску;

 • запобіжними пристосуваннями;

 • покажчиками рівня рідини.

   1. Перевірка манометрів з їх опломбуванням або клеймуванням повинна проводитись не рідше одного разу в 12 місяців. Крім цього, не рідше одного разу в 6 місяців власником посудини повинна проводитися додаткова перевірка робочих манометрів контрольним манометром з записом результатів в журнал контрольних перевірок.

Порядок і строки перевірки справності манометрів обслуговуючим персоналом в процесі експлуатації посудин повинні визначатись інструкцією з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин.

   1. Кожна посудина повинна бути оснащена запобіжними пристроями від підвищення тиску.

   2. Установлення запірної арматури між посудиною і запобіжним пристроєм, а також за ним не допускається.

   3. Реєстрація посудин

    1. Посудини, на які розповсюджуються Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, за винятком посудин, зазначених в п.п.

    2. цих Правил , до пуску їх в роботу повинні бути зареєстровані в органах Держнаглядохоронпраці.

 1. Серед посудин, що експлуатуються на оптових підприємствах, реєстрації а органах Держнаглядохоронпраці не підлягають:

 • посудини холодильних установок і холодильних блоків в складі технологічних установок;

 • бочки для перевезення зрідженого газу, балони місткістю до 100 л включно, які установлені стаціонарно, а також призначені для транспортування або зберігання стисненого, зрідженого і розчиненого газів;

 • посудини для зберігання або транспортування зрідженого газу, рідин і сипучих матеріалів, що знаходяться під тиском періодично під час їх спорожнення;

 • посудини із стисненим і зрідженим газами, які призначаються для забезпечення паливом двигунів транспортних засобів, на які вони установлені;

 • пневмогідроприводи механізмів керування запірною арматурою.

 1. Реєстрація посудини проводиться на підставі письмової заяви власника посудини.

Для реєстрації повинні бути представлені:

 • паспорт посудини установленої форми;

 • посвідчення про якість монтажу;

 • схема включення посудини з зазначенням джерела тиску, параметрів його робочого середовища, арматури, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматичного керування, запобіжних і блокуючих пристроїв. Схема повинна бути затверджена власником посудини;

 • паспорт запобіжного клапана з розрахунком його пропускної здатності.

Завантажити