НПАОП 25.0-1.06-13Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас і. сфера застосуванняМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 797

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2013 р. за № 1953/24485

Про затвердження Правил безпеки при пресуванні та доробленні

деталей з пластичних мас

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Прези­дента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації сис­теми центральних органів виконавчої влади»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з плас­тичних мас, що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила без­пеки праці при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас, затверджені Міністерством радіопромисловості СРСР 29 грудня 1970 року (НПАОП 25.2-1.10­70).

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хо- хотва О.І.) у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного опублікування.

. Е. Ставицький

Міністр

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. 797

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2013 р. за № 1953/24485

ПРАВИЛА безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас І. Сфера застосування

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва пластмасових виробів.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці при пресуванні та до­робленні деталей з пластичних мас.

 3. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які викону­ють роботи з пресування та дороблення деталей з пластичних мас.

ІІ. Визначення термінів, скорочення

 1. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про охорону праці», ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визна­чення основних понять», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно­гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

 2. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

Г ДК - граничнодопустимі концентрації;

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту.

ІІІ. Загальні вимоги

 1. Роботодавець зобов’язаний одержати дозвіл на виконання робіт підвище­ної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Мініст­рів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

 2. Роботодавець зобов’язаний опрацювати і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацю­вання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

 3. Роботодавець зобов’язаний забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).

 4. Роботодавець зобов’язаний організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робо­чих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра­їни від 01 серпня 1992 року № 442.

 5. Роботодавець зобов’язаний створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці України від 15 листо­пада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

 6. Працівники повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охо­рони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення на­вчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держав­ного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 7. Працівники під час прийняття на роботу, що пов’язана з пресуванням та доробленням деталей з пластичних мас, проходять попередній медичний огляд, а протягом трудової діяльності - періодичні медичні огляди відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердже­ного наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 8. Забороняється залучення жінок до робіт відповідно до вимог Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забо­роняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охоро­ни здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованого в Міністерс­тві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати ві­дповідно до вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жін­ками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 груд­ня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт відповідно до вимог Пе­реліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Мініс­терства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми здійснюється від­повідно до вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей непов­нолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві здійснюється відповідно до вимог Порядку проведення ро­зслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 2. Улаштування, утримання, експлуатацію, обслуговування і ремонт елект­ричних установок та електричних мереж необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безпечної експлуатації електроустано­вок споживачів, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юс­тиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), та ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

 3. Роботодавець забезпечує проведення гігієнічної регламентації та держа­вної реєстрації небезпечних факторів (хімічних речовин) відповідно до вимог По­ложення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних фак­торів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.

 4. Роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення державної санітар­но-епідеміологічної експертизи технологій, продукції та сировини відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, за­твердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2006 року № 120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2006 року за № 362/12236.

 5. Роботодавець організовує розроблення паспортів безпечності на всю хі­мічну продукцію, яка використовується під час виробництва пластмасових виро­бів, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 30333-2009 «Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 30333-2007, IDT)».

ІУ. Вимоги щодо безпеки організації робочих місць

 1. Організація робочих місць працівників здійснюється відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие тре­бования безопасности к рабочим местам (ГОСТ 12.2.061-81, IDT)», ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономи­ческие требования», ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Обо­рудование производственное. Общие требования безопасности».

 2. Обладнання, при експлуатації якого можливе виділення шкідливих речо­вин у повітря робочої зони, повинно бути обладнане укриттям з місцевим відсмо­ктуванням.

Пуск місцевого відсмоктування повинен бути зблокований з пуском техноло­гічного обладнання.

 1. Роботодавець зобов’язаний організувати контроль параметрів повітря ро­бочої зони на вміст шкідливих речовин відповідно до Вимог до роботодавців що­до захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834.

 2. Роботодавець зобов’язаний здійснювати контроль рівня шуму на робочих місцях відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах» та ДСТУ 2867-94 «Шум. Методи оцінювання виробничого шу­мового навантаження. Загальні вимоги».

 3. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, встано­влених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної віб­рації, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря Укра­їни від 01 грудня 1999 року № 39, та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 «ССБТ. Вибраци­онная безопасность. Общие требования».

 4. Освітлення робочих місць повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-28- 2006 «Природне та штучне освітлення».

 5. Робоче місце працівників повинно бути укомплектоване необхідним оснащенням, пристосуваннями, інструментом, тарою для дрібних готових виро­бів.

Для складання виробів, заготовок і матеріалів на робочому місці працівників повинна бути влаштована спеціальна площадка.

У. Вимоги безпеки до технологічних процесів

 1. Загальні вимоги

  1. Виробничі процеси повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».

  2. Виробничі процеси, які супроводжуються виділенням шкідливих речовин у вигляді пари, газу та пилу (таблетування прес-порошків, різання та роздрібнен­ня амінопласту, пресування, дороблення відпресованих деталей), необхідно здійс­нювати в окремих виробничих приміщеннях.

  3. Усі технологічні операції, пов’язані з використанням шкідливих речовин, необхідно проводити при ввімкнених вентиляційних системах з дотриманням ви­мог Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 05 жовтня 2009 року № 164, заре­єстрованих в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за № 988/17004 (НПАОП 0.00-1.27-09).

  4. Усі рухомі і обертові частини машин і механізмів повинні бути огородже­ні відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производствен­ное. Ограждения защитные».

  5. Заборонено виконувати вогневі роботи під час проведення технологічних операцій, пов’язаних з використанням вибухопожежонебезпечних речовин.

  6. Усі технологічні процеси, пов’язані з транспортуванням вантажів, необ­хідно проводити відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы пере­мещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности».

  7. Зберігати та транспортувати сировину, готову продукцію і відходи вироб­ництва необхідно у виробничій тарі.

Виробнича тара, яка використовується для транспортування сировини, відхо­дів виробництва, повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.3.010-82 «ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации».

Прес-порошки та прес-матеріали необхідно зберігати в металевій тарі з герме­тичними кришками.

  1. На виробниче обладнання повинні бути нанесені знаки безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 ро­ку № 1262, а також ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір».

 1. Вимоги щодо безпеки при пресуванні деталей з пластичних мас

  1. Ротор ротаційних машин, зона переміщення повзуна ексцентрикових ма­шин та робочий простір гідравлічних таблеткових машин повинні бути забезпече­ні огородженнями, зблокованими з пусковим пристроєм машини.

  2. Завантаження бункерів таблеткових машин прес-порошками повинно бу­ти механізованим.

  3. Таблеткові машини повинні бути забезпечені герметичними кожухами. Пил з робочої зони машини у місцях завантаження та вивантаження необхідно направляти у спеціальні пилоприймачі.

  4. Подача прес-порошків у бункерне приміщення, на антресолі або площад­ку, а також у бункер повинна бути механізована.

  5. Обладнання для різання, преси для таблетування прес-матеріалів повинні бути розміщені в окремих приміщеннях.

  6. Заборонено проводити чищення, змащування рухомих частин, регулю­вання вагів таблеткових машин при увімкненому двигуні.

Налаштування таблеткових машин на випуск таблеток необхідної ваги потрі­бно здійснювати вручну.

  1. Пуансони і матриці пресів, нагрівальні пояси роторних ліній повинні мати надійну теплоізоляцію зовнішніх поверхонь або запобіжні пристосування для уникнення прямого контакту працівника з нагрітими поверхнями.

  2. Преси, при роботі яких виділяються тепло, гази та пари, повинні мати ка- псуляцію з вмонтованим місцевим відсмоктувачем.

Преси повинні мати пристрої, що запобігають потраплянню рук у небезпечну зону під час руху повзуна (система вимикання із зайнятістю обох рук, капсуляція з блокуванням дверей).

  1. Пресове обладнання необхідно розташовувати таким чином, щоб унемож­ливити потрапляння теплового опромінення на працівника одночасно від двох і більше пресів, а шкідливі пари і гази, які виділяються при пресуванні, не направ­лялися на працівника.

  2. При автоматичному управлінні пресами необхідно передбачати автома­тичне завантаження прес-матеріалу в бункери пресів.

Преси повинні бути оснащені захисними огородженнями робочої зони, збло­кованими з пусковим пристроєм преса.

  1. Гідравлічні преси повинні бути обладнані пристроями від самовільного опускання рухомої траверси під дією власної ваги у випадку падіння тиску в гід­росистемі.

Виштовхувач і рухома траверса гідропресів повинні бути зблоковані таким чином, щоб виключити можливість опускання траверси при неповністю опуще­ному виштовхувачі і підйом виштовхувача при неповністю піднятій траверсі.

  1. Заборонено виконувати завантаження прес-форм під час робочого ходу пуансона і знімання деталей з прес-форми при зворотному ходу траверси.

  2. Заборонено пересувати знімні прес-форми, поправляти прес-матеріал, очищати прес-форми, змащувати направляючі під час руху пуансона.

  3. Заборонено виконувати виштовхування деталі до повного підйому пуан­сона. Виймання деталі необхідно здійснювати тільки після припинення підйому виштовхувача.

  4. При зупинці преса на тривалий період прес-форма повинна бути приве­дена у замкнутий стан або рухома траверса опущена в крайнє нижнє положення.

  5. Для формування деталей з прес-матеріалів необхідно застосовувати ста­ціонарні прес-форми. Застосування знімних прес-форм допускається тільки у ви­падку, якщо процеси встановлення і знімання прес-форм механізовані, а також при дослідних і експериментальних роботах.

Багатоповерхові прес-форми дозволяється застосовувати тільки за умови ме­ханізованого процесу завантаження прес-форм прес-матеріалом і розвантаження прес-форм від готових деталей.

  1. При пресуванні різьбових деталей повинна передбачатися механізація скручування деталей.

  2. Зовнішні поверхні прес-форм і нагрівальних плит повинні мати теплову ізоляцію, закриту металевим кожухом.

Зовнішня температура кожуха не повинна перевищувати 43°С відповідно до вимог ДСТУ EN 563-2001 «Безпечність машин. Температури поверхонь, доступ­них для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень темпера­тури гарячих поверхонь» (EN 563:1994, IDT).

  1. Ремонт прес-форм повинен проводитися після їх охолодження до темпе­ратури не вище 43°С.

  2. Процеси переміщення, встановлення і зняття прес-форми з преса повинні бути механізовані.

  3. Прес-форми вагою понад 16 кг повинні мати отвори для захоплення під­йомними засобами.

 1. Вимоги щодо безпеки при доробленні деталей з пластичних мас

  1. Обладнання для дороблення деталей з пластичних мас повинно бути роз­міщено в окремому виробничому приміщенні, обладнаному загальною приплив­ною вентиляцією та місцевою витяжною вентиляцією від місця пилоутворення кожного верстата.

  2. Токарні, фрезерні, свердлильні верстати, призначені для дороблення дета­лей з пластичних мас, повинні бути обладнані захисними прозорими екранами.

  3. Зачищення та полірування виробів наждаковим полотном на токарних ве­рстатах необхідно проводити за допомогою відповідних пристосувань для утри­мання полотна.

  4. На фрезерних верстатах неробоча частина фрези повинна бути огородже­на.

  5. Деталі, що обробляються на свердлильному верстаті, повинні кріпитися на столі за допомогою притискних пристроїв або в пристосуваннях для утримання деталей.

  6. Ручне утримання дрібних деталей при їх механічній обробці заборонено.

  7. Полірувальні верстати, верстати з абразивним інструментом повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами пилу від кожного круга.

  8. Кінці шпинделів полірувальних верстатів повинні бути огороджені.

  9. Встановлення на обертовийшпиндель повстяних та інших кругів заборо­нено.

 1. Вимоги щодо використання речовин і матеріалів, що

застосовуються при пресуванні та доробленні деталей з пластмас

 1. Обтиральний матеріал повинен зберігатися в металевих ящиках з криш­ками.

Використаний обтиральний матеріал необхідно видаляти з цеху не рідше од­ного разу на зміну.

 1. При пресуванні деталей із склотканини, просоченої смолою, що містить толуол, на робочому місці повинен бути вуглекислотний вогнегасник.

 2. При пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас при роботі з тве­рдими і рідкими видами сировини має бути механізовано такі процеси:

 • транспортування до місця, де здійснюється операція;

 • розвантаження продуктів і напівпродуктів;

 • завантаження в апарати і пристрої;

 • транспортування готового продукту і порожньої тари до місця фасуван- ня;

 • вивезення готової продукції до складських приміщень, а також наван­таження продукції в залізничні вагони і автомашини;

 • очисні й ремонтні роботи;

 • інші трудомісткі роботи.

 1. Матеріали, деталі, вироби та інші вантажі на території підприємства по­винні зберігатися та розвантажуватися на спеціально підготовлених для цього майданчиках.

 2. Захаращувати проїзди, проходи та доступи до протипожежного інвентарю заборонено. Використовувати протипожежний інвентар не за призначенням забо­ронено.

 3. Сміття та відходи виробництва повинні збиратися в спеціальні контейне­ри, які розміщують у відведених місцях.

Контейнери повинні регулярно очищуватися від сміття, яке утилізується у пристосованих місцях або вивозиться з території підприємства в спеціально від­ведені місця.

 1. Площадки для сміття повинні знаходитися на відстані не менше ніж 25 м від виробничих та складських приміщень і мати тверде покриття.

Розміри площадки повинні бути більшими від основи збірників для сміття на 1,0 м з усіх сторін.

 1. Збірники для сміття повинні бути водонепроникними і мати щільні криш­ки.

 2. Паління в проміжному складі для зберігання прес-матеріалів, заготівель­ному відділенні, пресовому відділенні, відділенні доопрацювання деталей, на кон­трольних пунктах та у проміжній коморі заборонено.

 3. Для паління повинні бути відведені спеціальні приміщення, обладнані витяжною вентиляцією, первинними засобами пожежогасіння, урнами та місцями для сидіння.

УІІ. Вимоги щодо забезпечення працівників засобами індивідуального захисту

 1. Роботодавець зобов’язаний забезпечувати працівників засобами індивіду­ального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення пра­цівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивіду­ального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промис­лової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

 2. Засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постано­вою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 3. Працівники, які виконують роботи з пресування і дороблення деталей з пластичних мас, повинні бути забезпечені ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1), затвердженими наказом Держав­ного комітету України з нагляду за охороною праці від 07 вересня 2004 року № 194, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04), Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хіміч­них виробництв. Частина 2, затвердженими наказом Державного комітету Украї­ни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 ро­ку за № 264/14955 (НПАОП 24.0-3.03-07).

Завантажити