НПАОП 28.0-1.33-13Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт

Укладати заготовки в штамп і витягати їх зі штампа необхідно тільки через спеціальне робоче вікно в нагрівальному блоці.

 1. Вимоги безпеки під час обрізання облою

 1. Обрізання в холодному або гарячому стані штампованої заготовки необ­хідно виконувати із застосуванням спеціальних кліщів.

 2. Після обрізання облой необхідно знімати з пуансона спеціальними кліщами.

 3. Не дозволяється поправляти положення штамповки в матриці після включення преса на робочий хід.

 1. Вимоги безпеки під час штампування на листоштампувальних та

вибивних молотах

 1. Штампи з робочими елементами з твердих сплавів, пружини в штампах, штампи, призначені для відрізання та обрізання по незамкненому контуру, ро­зрізання відходів, повинні мати захисні кожухи.

 2. Штампи повинні встановлюватися відносно центру шабота. Не дозволя­ються вільне розташування матриць на шаботі та фіксація їх положення підли­ванням металу (свинцю, цинку).

 3. Не дозволяється виконувати підгинання шпильок для кріплення пуансона до стеселя.

 4. Не дозволяється виконувати доведення штампів на листоштампувально­му молоті.

Дрібне доведення свинцево-цинкових штампів дозволяється виконувати з письмового дозволу роботодавця.

 1. Під час виконання робіт на листоштампувальному молоті (укладання та знімання заготовки, виробу, вибивання деталі з матриці, оглядання молота) сте- сель повинен знаходитися у верхньому положенні та бути поставлений на за­побіжні замки і підставки.

 2. Не дозволяється регулювати довжину тяги листоштампувальних молотів, що поєднує рукоятку керування із золотником.

 3. Під час заміни штампів відкріплення пуансона від стеселя необхідно ви­конувати при опущеному стеселі з пуансоном на матрицю і відключеному по­даванні повітря.

 4. Під час штампування на вибивних молотах заготовку необхідно тримати обома руками і направляти її під бойки місцями вибивання. Не дозволяється вибивати заготовки за розмірами менше ніж 200x200 мм.

 1. Вимоги безпеки під час листового штампування на механічних і

гідравлічних пресах

 1. Ручне подавання матеріалу на матрицю під час штампування з листа доз­воляється за наявності напрямної лінійки і упорів на штампі. Для довгих листів додатково необхідно застосовувати роликові столи.

 2. Під час штампування на гідропресах з висувними столами контроль по­ложення оснастки на робочому столі необхідно виконувати перед кожним хо­дом робочого столу і під час його переміщення в робочу зону.

 3. Не дозволяється працювати на гідропресі за відсутності сигналізації щодо положення робочих столів, базового столу, повзуна, мультиплікаторів, покаж­чика тиску на кожному столі преса.

 1. Вимоги безпеки під час штампування з нагріванням у печах

 1. Нагрівальне (пічне) устаткування повинно відповідати вимогам НПАОП

28.5-1.02-07.

 1. Під час штампування з нагріванням не дозволяється застосовувати штам­пи з чавунів, термічно зміцнених сталей та сталей з утворенням механічно нестійкої окалини.

 1. Установлення та знімання штампів і пристосувань необхідно виконувати після відключення і зупинення частин устаткування, що обертаються і руха­ються, та охолодження штампа. Дозволяється виконувати установлення і знімання нагрітих штампів із застосуванням спеціальних засобів і пристроїв за­хисту відповідно до вимог чинного законодавства.

 2. Під час штампування з нагріванням необхідно застосовувати змащувальні матеріали, визначені технічною документацією на устаткування.

 3. Для утримання і переміщення нагрітих заготовок необхідно застосовува­ти засоби механізації та ручний інструмент (пінцети, кліщі).

 4. Відштамповані нагріті деталі необхідно укладати на стелажі або на під­дони з термоізольованим покриттям та у термошафи.

 1. Вимоги безпеки під час штампування з нагріванням на установках радіаційного типу з електричним джерелом випромінювання

 1. Нагрівальну панель штампувального устаткування необхідно екранувати відповідно до вимог чинного законодавства.

 2. Включати нагрівання заготовок необхідно після встановлення заготовки на штампі. Заготовки необхідно нагрівати поштучно.

 3. Контрольні виміри температури заготовки необхідно виконувати ди­станційно або за допомогою контактної термопари.

 4. Нанесення на штампи необхідно виконувати під час перебування нагрівальної панелі в крайньому неробочому положенні.

 1. Вимоги безпеки під час штампування з електроконтактним

нагріванням

 1. Заготовки необхідно нагрівати поштучно.

 2. Під час розміщення і затискання заготовки в контактах, нанесення на штампи змащувальних матеріалів, визначених технічною документацією на устаткування, профілактичного знежирення і зачищення контактів нагрівальну установку необхідно знеструмити.

 3. Знежирення і зачищення контактів необхідно виконувати механічним способом з подальшим протиранням тампоном, змоченим неорганічним роз­чинником або холодною водою, і сушінням серветками.

 1. Вимоги безпеки під час ізотермічного і газоком- пресійного штампування

 1. Установки газокомпресійного штампування повинні мати запобіжні кла­пани відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007.

 2. Заготовки необхідно штампувати поштучно.

 3. Штампування необхідно виконувати при закритій термічній зоні устатку­вання.

 4. Не дозволяється наносити на розігріті штампи змащувальні матеріали, визначені технічною документацією на устаткування.

 5. Розкривання установки для газокомпресійного штампування повинно ви­конуватися після вирівнювання тиску газу в камері з атмосферним.

 1. Вимоги безпеки під час електрогідроімпульсного штампування

 1. Не дозволяється працювати в разі виявлення несправностей у електро- гідроімпульсній системі (негерметичність камери, іскріння через слабкі контак­ти, неспрацьовування блокувань, пробій через повітря), у допоміжному устат­куванні та технологічному блоці.

 2. Під час припинення роботи на тривалий час прес необхідно відключити від електромережі.

 3. Перевіряти роботу керування пресів необхідно при відключених автома­тичних вимикачах високовольтних джерел.

 1. Вимоги безпеки під час згинання і випрямлення на згинальних, пра­вильних і профілезгинальних верстатах

 1. Листоправильні багатовалкові верстати повинні мати столи (рольганги) для подавання і приймання листів та пристрої для направлення листів під час подавання їх у вальці.

 2. Роликові верстати для згинання і вальцювання профілів повинні мати за­хисні пристрої від попадання пальців працівників між роликами і матеріалом.

 3. Не дозволяється працювати на згинальному верстаті в разі:

випередження одного кінця траверси або нерівномірного її переміщення;

невідповідності ходу траверси (верхнього вала) показанням індикатора;

значного провисання верхнього вальця при прокатуванні.

 1. Під час прокатування на згинальному верстаті металевих листів із за­стосуванням полотнини або паперу не дозволяється розправляти утворені складки на полотнині або папері, протирати опорні ролики і вальці під час їх обертання.

 2. Заготовки, які подаються до профілезгинальних машин, повинні мати випрямлені і зачищені торці для забезпечення вільного заправлення їх у затиск­ний інструмент.

 3. Під час роботи профілезгинальних верстатів не дозволяється проводити вимірювання і звільняти заготовки під час повороту згинальних важелів.

 1. Вимоги безпеки під час обтискання на обтяжних і розтяжно-обтяжних пресах

 1. Під час роботи на пресі з числовим програмним керуванням установлен­ня заготовки і її знімання, протирання обтяжних пуансонів і нанесення на них змащення необхідно виконувати при розведених каретках і балансирах, що за­безпечують доступ до оснастки, піднятому верхньому порталі і відведених контрформовках та при відключеному електроживленні.

 2. Включення руху робочих органів преса необхідно здійснювати після ви­ходу працівників з робочої зони.

 3. Розкривати затиски необхідно після відведення порталу, контрформовок і скидання тиску в гідроциліндрах столу і балансирів.

У разі розривання заготовки та перекошування контрформовок у процесі обтягування рух робочих органів необхідно зупинити.

 1. Прорізи станини між столом і каретками необхідно закривати щитами.

 2. Не дозволяється виконувати роботи на пресі у випадках:

 • заклинювання кареток;

 • нерівномірного затиску або вислизання заготовки із затисків;

 • нерівномірного поштовхоподібного руху робочих частин преса (столу, кареток);

 • заниженого тиску або витоку рідини в гідросистемі.

 1. Вимоги безпеки під час формоутворення на трубозгинальних і труборозвальцювальних верстатах

 1. Під час роботи згинального верстата з гідронавантаженням не дозво­ляється знаходитися в зоні згинання і згинальної голівки верстата.

 2. Роботу зі згинання труб з підігрівом необхідно виконувати в спеціально обладнаному для цього приміщенні.

 3. Під час згинання труб з підігрівом розігріті шаблони необхідно встанов­лювати на верстат після попереднього охолодження в спеціальній ємності.

 4. Палаючий пальник дозволяється встановлювати в спеціальну підставку з направленням вогню убік від працівника.

ІУ. Вимоги безпеки до розміщення виробничого устаткування та ор­ганізації робочих місць

  1. Робочі місця повинні відповідати Загальним вимогам стосовно забезпе­чення роботодавцями охорони праці працівників, затвердженим наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, за­реєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).

  2. Розміщення виробничого устаткування повинно відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам».

  3. Позначення небезпечних зон повинно відповідати вимогам Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженому по­становою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

  4. Параметри мікроклімату в межах робочої зони повинні відповідати ви­могам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42.

  5. Рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати нормам, встанов­леним Санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37.

  6. Загальні вимоги безпеки до захисту від шуму на робочих місцях, шумо­вих характеристик машин та механізмів повинні відповідати ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» (далі - ГОСТ 12.1.003-83).

  7. Роботодавець повинен здійснювати контроль рівня шуму відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. Методы измерения шума на робочих местах» та ДСТУ 2867-94 «Шум. Методи оцінювання виробничого шумового наванта­ження. Загальні вимоги».

  8. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, вста­новлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39, та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования».

  9. У робочій зоні виробничих приміщень вміст шкідливих речовин не по­винен перевищувати граничнодопустимих концентрацій, встановлених вимога­ми ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

  10. Робоче місце працівника повинно відповідати ергономічним вимогам:

 • при виконанні робіт стоячи - ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования»;

 • при виконанні робіт сидячи - ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования».

  1. Не дозволяється захаращувати і засмічувати робочі місця, проходи і проїзди. Г отову продукцію і відходи необхідно вчасно вивозити.

  2. На робочих місцях біля печей, молотів та іншого устаткування, де працівник піддається значному впливу променистого тепла, необхідно встанов­лювати вентиляційні установки стаціонарного або перемінного типу.

Вентиляційні установки повинні бути обладнані пристроями, що забезпе­чують підігрів або охолодження повітря залежно від пори року.

  1. Рівні електромагнітних полів на робочих місцях повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електро­магнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524.

  2. У разі тривалого перебування працівників біля джерел інтенсивного опромінення на робочі місця необхідно подавати зосереджене чисте припливне повітря залежно від інтенсивності опромінення.

  3. Робоче місце працівника (оператора) кувального молота необхідно за­хистити екраном від теплового потоку і окалини, що відлітає.

  4. Нагрівальні установки електроконтактного нагрівання (за винятком контактів і струмопідводів) необхідно розміщати поза робочим місцем.

  5. Усі блоки пресів дозволяється установлювати безпосередньо на підлозі виробничого приміщення без улаштування для них фундаментів.

  6. Для безпечної роботи біля дверей шаф блоків накопичувачів і блоків живлення перед пультом керування на підлозі необхідно покласти гумові ки­лимки.

  7. Нагрівальні печі повинні бути розташовані таким чином, щоб праців­ники не піддавалися впливу теплового потоку від завантажувальних вікон од­ночасно від двох і більше печей і унеможливлювалось передавання нагрітого металу до молотів та пресів по проходах і проїздах.

  8. У разі перевищення рівнів шуму за вимогами ГОСТ 12.1.003-83 галту­вальні барабани необхідно розташовувати в ізольованому приміщенні, облад­наному загальною витяжною вентиляцією.

  9. Устаткування для зачищення штамповок і поковок (наждакові верста­ти, механізований ручний інструмент) необхідно розташовувати в ізольованому приміщенні в разі перевищення рівнів шуму за вимогами ГОСТ 12.1.003-83. Устаткування для зачищення штамповок і поковок з магнієвих сплавів необ­хідно ізолювати від приміщень, де виконуються роботи на наждакових верста­тах.

  10. На кувальних молотах робоче місце працівника повинно бути захи­щене від теплового потоку і окалини, що відлітає, екраном відповідно до вимог чинного законодавства.

  11. На постійних робочих місцях біля печей, молотів, пресів для ізо­термічного деформування, де працівник піддається підвищеному впливу тепло­вого потоку, необхідно улаштувати повітряне охолодження з можливістю регу­лювання напрямку і швидкості повітря, а також підігріву повітря в холодну по­ру року і його штучного охолодження в теплу пору року.

  12. Робоча зона ковальсько-пресового устаткування повинна мати ого­родження для захисту сторонніх працівників від ураження окалиною, що відлітає.

  13. Для охолодження ручного інструменту повинні бути установлені біля молотів та пресів металеві ємності з водою.

У. Вимоги до забезпечення засобами індивідуального захисту працівників

 1. Роботодавець повинен забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого нака­зом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гір­ничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 2. Працівники повинні бути забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм без­платної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей про­мисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, за­реєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (НПАОП 0.00-3.07-09).

 3. Засоби індивідуального захисту працівників повинні відповідати вимо­гам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого по­становою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761, та вимо­гам чинного законодавства.

 4. Вибір засобів індивідуального захисту органів дихання необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976 (НПАОП 0.00-1.04-07).

 5. Вибір спеціального одягу залежно від гарячих методів ковальсько- пресових робіт та умов праці необхідно здійснювати відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 12.4.221:2004 «Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний для захисту від підвищених температур, теплового випромінювання, конвективної теплоти. Загальні технічні вимоги».

Директор Департаменту промисло­вої безпеки, охорони праці, цивіль­ного та фізичного захисту, трудової

та соціальної політики О.М. Онищенко

Завантажити