НПАОП 35.3-1.02-06Додатки 1-6

Додаток 1 до пункту 3.9

Правил охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, на які перед їх виконанням оформлюється наряд-допуск

  1. Роботи з проведення пневматичних та гідравлічних випробувань виробів, що працюють під тиском понад 0,07 МПа, якщо випробування проводяться не в спеціально обладнаних з цією метою приміщеннях або камерах.

  2. Отримання, транспортування всередині цеху твердого та рідкого палива, а також інших токсичних речовин, що використовуються у системах літальних апаратів.

  3. Роботи з отримання та транспортування посудин із стисненими газами.

Начальник управління організації державного

нагляду за промисловою безпекою на виробництвах

і об’єктах підвищеної небезпеки Ю.М.Герасименк

о Додаток 2 до пункту 3.9

Правил охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів

Наряд-допуск №

на виконання робіт підвищеної небезпеки

(найменування підприємства)

Відповідальному виконавцю робіт

(професія, прізвище, ім’я та по батькові)

доручається з бригадою у складі осіб, перелічених на звороті, виконати

такі роботи:

Місце роботи:

Зміст, характеристика та обсяг роботи: перелік інструментів, приладів та

пристроїв

При підготовці і виконанні робіт забезпечити заходи безпеки:

Початок роботи о годині хвилин “ ” 200 р.

Закінчення роботи о годині хвилин “ ” 200 р.

Відповідальним керівником роботи призначається

(посада, прізвище, ініціали)

Щоденно після закінчення робочого дня наряд здавати

(посада, прізвище, ініціали)

Наряд-допуск видав керівник робіт

Продовження додатка 2
пп


р.


(підпис)

Роботу дозволяю: допускаючи

й

(прізвище, ініціали чергового зміни,відповідальної особи іншого підрозділу, де виконуються роботи)

пп


Робоче місце та умови роботи перевірені. Бригада із заходами безпеки ознайомилася і до роботи допущена

. пп


200 __ р. 200 __ р.


(підпис, дата )


пп


Відповідальний виконавець робіт


Відповідальний керівник робіт(підпис, дата )

Роботи закінчено, персонал виведено, матеріали, інструменти та прилади прибрані. Наряд-допуск закрито о годині хвилин.

Відповідальний керівник робіт

200 __ р. 200 __ р.


(підпис, дата )

№з/п

Склад бригади (прізвище, ініціали, професія)

Підпис членів бригади після інструктажу і ознайомлення з безпечними умовами праці

Відповідальний виконавець робіт


(підпис, дата )


ппНачальник управління організації державного

нагляду за промисловою безпекою на виробництвах

і об’єктах підвищеної небезпеки Ю.М.Герасименк

о Додаток 3

до пункту 10.15

Правил охорони праці у цехах

кінцевого складання літальних апаратів

Керівні матеріали та галузеві стандарти на перевірні і вимірювальні пересувні стенди

  1. РТМ - 1120

«Производство гидрогазовых систем. Монтаж, контроль и испытания гидрогазовых и топливных систем», НИИАТ.

  1. ОСТ:

а) 1.41158-71 ... 1.41159-71: «Испытание гидрогазовых систем на герметичность способами «щупа» и «НАД» с применением течеискателей ПТИ-7»;

б) 1.41317-72 ... 1.41320-72: «Контроль герметичности капиллярным,

манометрическим, пневматическим и ротаметрическим методами»;

в) 1.41412-73: «Заполнение проверяемого объекта фреоновоздушной смесью при контроле герметичности галоидным методом».

  1. ОСТ 1.41373-73 «Испытание на герметичность гидравлических и топливных систем визуальным люминесцентным методом типовых технологических процессов».

Начальник управління організації державного

нагляду за промисловою безпекою на виробництвах

і об’єктах підвищеної небезпеки Ю.М.Герасименко Додаток 4 до пункту 11.11

Правил охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів

Журнал обліку часу роботи всередині літального апаратаабо його окремих вузлів під підвищеним тиском


з/п

Дата

Прізвище, ім’я та по бать­кові

Час

роботи

за

зміну

Перше заходження

Друге заходження

Третє заходження

Розпис керівни­ка робіт

час

роботи

шлюзування

вишлюзу-

вання

час

роботи

шлюзування

вишлюзу-

вання

час

роботи

шлюзування

вишлюзу-

вання

Начальник управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах

і об’єктах підвищеної небезпеки Ю.М.Герасименко Додаток 5

до пункту 12.2.2

Правил охорони праці у цехах

кінцевого складання літальних апаратів

1. Розміщення установок для гідравлічних випробувань виробі

1. Розміщення установок для гідравлічних випробувань виробів на міцність

Група

Характеристика групи (максимальні параметри)

Робоче

тіло

Навколишнє

середовище

Захисний

пристрій

Розміщення

установок

P x V МПа х л (кгс/см2х л)

P

МПа (кгс/см2)

1

2

3

4

5

6

7

І

40 (400)

40 (400)

Вода

Атмосферне

повітря

Бронековпак,

бронешафа,

бронекамера

На спеціально виділеній ізольованій дільниці цеху

ІІ

2500 (25000)

40 (400)

Вода

Атмосферне

повітря

Бронекамера

На спеціально виділеній ізольованій дільниці цеху

ІІІ

2500 (25000)

200(2000)

Вода

Атмосферне

повітря

Бронекамера

На спеціально виділеній ізольованій дільниці цеху

2. Розміщення установок при пневматичних випробуваннях виробів на міцність

1

2

3

4

5

6

7

І

40 (400)

40 (400)

Повітря

Атмосферне

повітря

Бронешафа,

бронекамера

На спеціально виділеній ізольованій дільниці цеху

ІІ

200(2000)

40 (400)

Повітря

Атмосферне

повітря

Бронекамера

У прибудові до цеху

ІІІ

200(2000)

100(1000)

Повітря

Атмосферне

повітря

Бронебокс

У прибудові до випробувальног о корпусу або в окремій будові

Продовження додатка 53. Розміщення установок при пневматичних випробуваннях на герметичність виробів, що попередньо пройшли випробування на міцність

1

2

3

4

5

6

7

І

40 (400)

40 (400)

Повітря,

гелій,

інертні

суміші

Атмосферне

повітря

Бронещит,

бронековдра

На спеціально виділеній дільниці

ІІ

200(2000) 600 (6000)

40 (400)20(200)

Повітря,

гелій

Атмосферне

повітря

Вода

Атмосферне

повітря

Бронешафа,

бронекамера

Броневанна

Бронешафа,

бронекамера

На спеціально виділеній дільниці

ІІІ

200(2000) 600 (6000) 1500 (15000)

100(1000)20(200)

Повітря,

гелій

Атмосферне

повітря

Бронекамера

Бронекамера

На спеціально виділеній дільниці

Примітка. Бронезахисні пристрої розраховувати відповідно до “Инструкции по расчету на прочность боксов и бронекабин пневмоиспытаний”, розробленій ГипроНИИАвиапромом, 1968 р.

Начальник управління організації державного

нагляду за промисловою безпекою на виробництвах

і об’єктах підвищеної небезпеки Ю.М.Герасименко Додаток 6

до пункту 12.2.5

Правил охорони праці у цехах

кінцевого складання літальних апаратів

ЗАТВЕРДЖУЮ Г оловний інженер підприємстваПідприємство

Цех-виготовлювач Цех-користувач

АКТ

приймання в експлуатацію випробувальної установки для пневмовипробувань виробів

Креслення № Шифр №

Реєстраційний номе

р Система установки пройшла випробування на міцність тиском


МПа р. та


(_


кгс/см ) акт випробувань №


від


55


200


кгс/см2 ) акт випробувань


на герметичність тиском

№ від “ ”

Акт складено “ ”


МПа(_

_ р.

_ р.


. 200 200Комісія у складі

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

перевірила наявність та стан всієї документації на випробувальну установку, відповідність кресленням, наявність захисних огороджень, заземлення та інших засобів безпеки, наявність стоків, вентиляційних пристроїв, безпечність та зручність обслуговування дії механізмів, агрегатів, контрольно-вимірювальних

приладів та інших органів при тиску Р роб= МПа ( кгс/см2)

протягом годин.

Комісія вважає установку придатною до експлуатації.

(підписи)

Начальник управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах

і об’єктах підвищеної небезпеки Ю.М.Герасименко

Завантажити