НПАОП 24.1-1.36-13Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфоруМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. № 375

м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

09 липня 2013 р. за № 1143/23675

Про затвердження Правил охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів вико­навчої влади"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору, що до­даються.

 2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України Правила безпеки при виробництві фосфору та його неорганічних сполук, затверджені Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості та гірничого нагля­ду при Раді Міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР) 23 січня 1979 року (НПАОП 24.13-1.01-79).

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І

.

Е. Ставицький

Ю. М. Кулик

О. Мірошниченко О. А. Миколайчук М. Болотських Р. Богатирьова


Міністр

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок

Перший заступник Г олови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Міністр охорони здоров'я Україн

и

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва М. Ю. Бродськи

й

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. № 375 Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 09 липня 2013 р. за № 1143/23675

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ НЕОРГАНІЧНИХСПОЛУК ФОСФОРУ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з вироб­ництва хімічних речовин і хімічної продукції.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виробництва не­органічних сполук фосфору.

 3. Ці Правила призначені для посадових осіб та працівників, які виконують роботи з виробництва жовтого фосфору, п'ятисірчистого фосфору, фосфіду цинку, термічної фосфорної кислоти та інших неорганічних сполук фосфору, під час отри­мання яких як один з компонентів сировини застосовується елементарний фосфор.

 4. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про охорону праці", ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначен­ня основних понять", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

 5. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

ГДК - гранично допустимі концентрації;

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

КВПіА - контрольно-вимірювальні прилади і автоматика.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 1. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого спільним наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864 (із змінами).

 2. Роботодавець зобов'язаний одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (із змінами).

 3. Роботодавець зобов'язаний опрацювати і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацюван- ня і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юс­тиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229.

 4. Роботодавець зобов'язаний забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539.

 5. Роботодавець зобов'язаний організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

 6. Роботодавець зобов'язаний створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Дер­жавного комітету України з нагляду за охороною праці України від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.

 7. Працівники зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань охо­рони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення нав­чання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 8. Роботодавець організовує проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку про­ведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрова­ного в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 9. Забороняється залучення жінок до робіт відповідно до вимог Переліку важ­ких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборо­няється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованого в Міністерстві юс­тиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з до­триманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт відповідно до вимог Пе­реліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністер­ства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Г раничних норм підіймання і переміщення важ- ких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення роз­слідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 ли­стопада 2011 року № 1232 (із змінами).

 2. Улаштування, утримання, експлуатацію, обслуговування і ремонт елек­тричних установок та електричних мереж необхідно здійснювати відповідно до ви­мог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Дер­жавного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (із змінами), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвер­джених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі - НПАОП

 1. 1.21-98), та ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземле­ние, зануление".

 1. Роботодавець зобов'язаний забезпечити проведення гігієнічної регламен­тації та державної реєстрації небезпечних факторів (хімічних речовин) відповідно до вимог Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпеч­них факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та дер­жавної реєстрації небезпечних факторів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.

 2. Роботодавець зобов'язаний організувати проведення державної санітарно- епідеміологічної експертизи технологій, продукції та сировини відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердже­ного наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 березня 2006 року № 120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2006 року за № 362/12236.

 3. Роботодавець організовує розроблення паспортів безпечності на хімічну продукцію, яка використовується під час виробництва неорганічних сполук фосфо­ру, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 30333-2009 "Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги" (ГОСТ 30333-95, IDT).

 4. Роботодавець забезпечує працівників засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвер­дженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (із змінами).

 5. Засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 6. Працівники, які виконують роботи з виробництва неорганічних сполук фосфору, повинні бути забезпечені ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1), затвердженими наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 07 вересня 2004 року № 194, за­реєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961, Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших за­собів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 2, затвер­дженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

 1. Організація робочих місць працівників повинна відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам" (ГОСТ 12.2.061-81, IDT), ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования", ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эрго­номические требования", ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производствен­ное. Общие требования безопасности".

 2. Обладнання, під час експлуатації якого можливе виділення шкідливих ре­човин у повітря робочої зони, необхідно обладнати укриттям з місцевим відсмокту­ванням.

Пуск місцевого відсмоктування слід зблокувати з пуском технологічного обладнання.

 1. Перед початком роботи роботодавець зобов'язаний організувати контроль параметрів повітря робочої зони на вміст шкідливих речовин відповідно до Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 ро­ку за № 521/20834.

 2. Роботодавець зобов'язаний здійснювати контроль рівня шуму на робочих місцях відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 "ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах" та ДСТУ 2867-94 "Шум. Методи оцінювання виробничого шумово­го навантаження. Загальні вимоги".

 3. Рівень вібрації на робочих місцях повинен відповідати чинним Санітарним нормам та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования".

 4. Освітлення робочих місць повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006 "Природне та штучне освітлення", затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2006 року № 168.

 5. Робочі місця забороняється захаращувати сторонніми предметами, готовою продукцією та відходами виробництва.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХПРОЦЕСІВ

 1. Загальні вимоги

  1. Виробничі процеси повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности".

  2. Усі рухомі і обертові частини машин і апаратів (маховики, вали, муфти, пе­редачі тощо) повинні бути огороджені відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные".

Зняття огороджень для ремонту обладнання слід здійснювати тільки після пов­ної зупинки механізмів і знеструмлення двигуна.

Пуск механізмів після ремонту, огляду, чищення слід здійснювати після вста­новлення огородження на місце і закріплення всіх його частин.

  1. Технологічні операції, пов'язані з використанням шкідливих речовин, необ­хідно проводити при ввімкнених вентиляційних системах з дотриманням вимог Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затвер­джених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 05 жовтня 2009 року № 164, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за № 988/17004.

  2. У виробничих приміщеннях апарати з температурою зовнішньої поверхні 45 °С і вище повинні бути теплоізольовані негорючими матеріалами.

Якщо за умовами технологічного режиму заборонено застосування теплоізо­ляції, слід передбачити огородження цих поверхонь.

  1. Під сальниками відцентрових насосів необхідно встановлювати піддони або лотки з відведенням з корозійностійких матеріалів. Збір забруднених стоків необхідно здійснювати в приймальні збірники (зумпфи).

  2. Для монтажу, демонтажу та ремонту устаткування, арматури, апаратури і знімних вузлів масою понад 50 кг необхідно застосовувати підіймально-транспортні засоби і механізми відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы пере­мещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности".

  3. Усі види виробничого обладнання та/або КВПіА, які містять джерела іонізуючого випромінювання, повинні відповідати Основним санітарним правилам забезпечення радіаційної безпеки України, затвердженим наказом Міністерства охо­рони здоров'я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832 (ДСП 6.177-2005-09-02).

  4. Установки, призначені для отримання інертного газу, і установки для обігріву електрофільтрів повинні бути обладнані автоматичними газоаналізаторами кисню з сигналізацією граничнодопустимих значень, а також приладами для кон­тролю за співвідношенням витрат газу і повітря перед топкою.

  5. Небезпечні зони слід позначити відповідно до вимог Технічного регламен­ту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

  6. Організація виробничих процесів, пов'язаних із застосуванням шкідливих і токсичних речовин і устаткування, що використовується, повинна виключати кон­тактування працівників з цими речовинами в процесі обслуговування устаткування та під час виробничих процесів і операцій.

  7. Виробничі процеси, пов'язані із застосуванням або утворенням шкідливих і токсичних речовин, необхідно проводити в герметично закритій апаратурі або під вакуумом переважно потоковим безперервним замкнутим циклом з автоматизацією окремих операцій.

  8. Окремі процеси (зливання продукції, вивантаження і завантаження твер­дих і пастоподібних речовин), які на цій технологічній операції не можуть бути гер­метизовані, повинні бути механізовані з повним усуненням ручних операцій.

 1. Вимоги безпеки під час виробництва жовтого фосфору

  1. Дільниці, де встановлені агрегати, під час роботи яких можливе виділення пилу (дробарки, просіювальні агрегати, пристрої для затарювання, транспортувальні пристрої тощо), повинні бути максимально герметизовані, а в разі неможливості по­вної герметизації повинні бути забезпечені легкознімними укриттями з місцевими відсмоктувачами для запобігання потраплянню пилу в атмосферу.

  2. Транспортування фосфору на склади, а також зі складів у цехи, в яких ви­користовується фосфор і які розташовані на тій самій території, необхідно проводи­ти в трубопроводах або монжусах, що обігріваються.

  3. Температура фосфору і фосфорного шламу під час зберігання і перекачу­вання не повинна бути більше 80° C.

Паропроводи, які підводять гостру пару для розігріву фосфору і підтримання його в розплавленому стані, повинні бути оснащені приладами контролю тиску па­ри, а також забезпечені пристроями (повітряними клапанами) для запобігання утво­ренню вакууму і потраплянню фосфору в паропровід відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 08 вересня 1998 року № 177, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 636/3076.

  1. Виробничі ємності з фосфором повинні встановлюватися в піддони з поси­леною гідроізоляцією. Бічні стінки піддона повинні бути розраховані на гідроста­тичний тиск пролитого фосфору.

Місткість піддона повинна бути розрахована на прийом можливих протікань фосфору, який зберігається, в обсязі не менше місткості одного найбільшого резер­вуара і шару води не менше 200 мм.

  1. На випадок прориву кислоти і кислої води через сальники відцентрових насосів під сальниками повинні бути встановлені піддони або лотки з відводами, ви­конані з корозійностійких матеріалів.

Збір забруднених стоків здійснюється в прийомні збірники (зумпфи).

  1. Під час експлуатації вагоноперекидача заборонено ставити під розванта­ження негабаритні та технічно несправні вагони.

У будівлі вагоноперекидача з боку подачі, а також з боку видачі вагонів біля рейкових колій повинні бути встановлені сигнальні світлофори.

  1. Приймальні бункери для сировинних матеріалів повинні бути закриті ґрат­ками з чарунками розміром не більше 200 х 200 мм.

  2. Проміжні бункери, якщо вони не заповнюються за допомогою скидальних візків, повинні бути закриті.

Під час застосування скидальних візків слід передбачати завантажувальні отво­ри, закриті ґратками з чарунками розміром не більше 200 х 200 мм.

  1. При розвантаженні приймальних бункерів залишковий шар матеріалів по­винен бути на 0,7 м вище розвантажувального отвору для запобігання надходженню запиленого повітря в приміщення.

  2. Мазут при спалюванні в топкових пристроях повинен бути попередньо розігрітий до необхідної температури з урахуванням в'язкості мазуту даної марки.

Розпалювання мазутних топок слід робити через розпалювальні лежаки і розпа­лювальні труби з відводом продуктів згоряння мазуту безпосередньо з топки.

  1. Для аварійного зливання мазуту повинен бути встановлений аварійний бак, розрахований на приймання мазуту, що знаходиться в системі.

Аварійний бак повинен бути підземним, розташованим біля зовнішньої стіни будівлі на відстані не менше 1 м від глухої стіни і не менше 5 м від стіни з проріза­ми.

  1. Сушильні барабани повинні бути обладнані системами витяжки газів і уловлювання пилу.

Для запобігання виділенню газів і пилу у виробничі приміщення сушильні ба­рабани повинні працювати під розрідженням.

  1. Під час застосування в сушильному відділенні і у відділенні випалювання сировини природного або пічного газу повинна бути передбачена автоматика безпе­ки відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України, затвердже­них наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 01 жовт­ня 1997 року № 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758 (із змінами).

  2. Для запобігання потраплянню шкідливих викидів в атмосферу грануля­ційні тарілки повинні бути обладнані системами уловлювання викидів.

  3. Вантажно-розвантажувальні роботи з пеками і електродною масою повин­ні бути механізовані.

  4. Зберігати пеки та електродну масу необхідно на окремому складі або в окремих відсіках загального складу сировини та матеріалів.

  5. Відділення для дроблення пеків, приготування або розігріву електродної маси повинні бути ізольовані від інших робочих приміщень.

  6. Обладнання відділення для приготування або розігріву електродної маси повинно бути герметизоване або надійно накрите і забезпечене витяжною венти­ляцією.

  7. Система електросублімації фосфору, яка включає електропіч, електро­фільтри, конденсатори, газодувки, повинна постійно перебувати під надлишковим тиском не менше 3 мм вод. ст. Максимальний надлишковий тиск в електропечі не повинен перевищувати 50 мм вод. ст.

  8. Під час ремонтних робіт на кришці печі, при заміні фурм, конусів, при ре­монті шлакових і ферофосфорних літників, при заміні електродотримачів дозво­ляється надлишковий тиск у печі підтримувати рівним нулю при тиску в системі електрофільтрів і конденсаторів не менше 3 мм вод. ст.

  9. На газовій системі пічного газу необхідно встановити захисні запобіжні пристрої, які виключають збільшення тиску в системі вище допустимого. Скидання пічного газу повинно спрямовуватися на свічку.

  10. У системі водоохолодження електропечі не допускається витікання води в

Завантажити