НПАОП 24.5-1.22-13Правила охорони праці на об’єктах з виробництва синтетичних мийних засобів i. сфера застосування

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ28.08.2013


599


м. КиївЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 р. за № 1600/24132

Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах з виробництва

синтетичних мийних засобів

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Прези­дента України "Про деякі заходи оптимізації системи центральних органів вико­навчої влади" від 24 грудня 2012 року № 726

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних мийних засобів, що додаються.

 2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві синтетичних миючих засобів, затверджені Міністерством харчової промисловості СРСР 11 липня 1979 року.

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохо- тва О. І.) у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного опублікування.

 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

Міністр


Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

О. І. Хохотва


М. Ю. Бродський


Д. Олійник


Р. Богатирьова


М. Х. Гашев


и

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. № 599

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 р. за № 1600/24132

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ОБ’ЄКТАХ З ВИРОБНИЦТВА СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ I. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виро­бництва синтетичних мийних засобів.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виробництва синтетичних мийних засобів.

 3. Ці Правила є обов'язковими для суб'єктів господарювання та працівників, які виконують роботи з виробництва синтетичних мийних засобів.

 1. ВИЗНАЧЕННЯТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕННЯ

 1. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про охорону праці", Законі України "Про об'єкти підвищеної небезпеки", ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять", ДСТУ 2272:2006 "Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять", ДСТУ 3126-95 "Засоби мийні синтетичні. Терміни та визначення", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", Технічному регламенті мийних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року № 717.

 2. Синтетичний мийний засіб - порошкоподібний, пастоподібний або рідкий продукт для видалення забруднень за рахунок мийної дії.

 3. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

ГДК - граничнодопустима концентрація;

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

КВПіА - контрольно-вимірювальні прилади і автоматика;

СМЗ - синтетичні мийні засоби.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 1. Роботодавець повинен забезпечити збереження виробничих будівель і споруд відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію ви­робничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будів­ництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстровано­го в Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864 (НПАОП

45.2-4.01-98).

 1. Роботодавець повинен проводити обстеження, оцінку технічного стану і паспортизацію існуючих виробничих та складських будівель і споруд різного при­значення відповідно до вимог Правил обстеження, оцінки технічного стану та пас­портизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 423/2863 (НПАОП 45.2-1.01-98).

 2. Роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до ви­мог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Дер­жавного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.

 3. Роботодавець повинен організувати опрацювання і затвердити нормативні документи про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03­93).

 4. Працівники повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охо­рони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення нав­чання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державно­го комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, за­реєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 5. Роботодавець повинен розробити інструкції з охорони праці, дотримання яких обов'язкове працівниками, відповідно до вимог Положення про розробку ін­струкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

 6. Роботодавець повинен скласти та затвердити перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору, згідно з Переліком робіт, де є потреба у про­фесійному доборі, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за № 18/554.

 7. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захво­рювань і аварій здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення розсліду­вання та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листо­пада 2011 року № 1232.

 8. Роботодавець повинен за власні кошти організувати проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних ка­тегорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 9. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборо­няється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснюва­ти відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей непов­нолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання і переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1 993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Роботодавець повинен забезпечити працівників питною водою, яка по­винна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води пит­ної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.

 2. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

 3. Роботодавець повинен забезпечити проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів відповідно до вимог Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небез­печних факторів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.

 4. Роботодавець повинен забезпечити проведення державної санітарно- епідеміологічної експертизи відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охо­рони здоров'я України від 09 жовтня 2000 року № 247 (у редакції наказу Міністер- ства охорони здоров'я України від 14 березня 2006 року № 120), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за № 4/5195.

 5. Роботодавець розробляє і затверджує план локалізації і ліквідації аварій відповідно до вимог Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки".

 6. Під час роботи, пов'язаної з електронно-обчислювальними машинами, необхідно додержуватись вимог Правил охорони праці під час експлуатації елек­тронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 року № 65, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 ро­ку за № 293/17588 (НПАОП 0.00-1.28-10).

 7. Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требо­вания безопасности" і Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймаль­них кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, за­реєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07).

Забороняється стояти, проходити і працювати під підвішеним вантажем.

 1. На маршрутах руху транспортних засобів на підприємстві повинні бути розміщені дорожні знаки і покажчики обмеження швидкості і безпеки руху відповідно до вимог Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затвер­джених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09 липня 2012 року № 964, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за № 1299/21611 (НПАОП 0.00-1.62-12), та ДСТУ 4100-2002 "Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування".

 2. На робочих місцях небезпечні зони повинні бути позначені знаками без­пеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листо­пада 2009 року № 1262.

 3. Монтаж, налагодження, ремонт, обстеження та експлуатація систем вен­тиляції здійснюються відповідно до вимог Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 05 жовтня 2009 року № 164, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за № 988/17004 (НПАОП 0.00-1.27-09).

 4. Виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки здійснюються на підставі видачі дозволу на їх упровадження відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

 5. Заборонено експлуатацію обладнання, що працює під тиском, без за­побіжних пристроїв, які повинні відповідати вимогам Технічного регламенту без­пеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35.

 6. Освітлення виробничих та допоміжних приміщень повинно відповідати вимогам ДБН В 2.5-28-2006 "Природне та штучне освітлення", затверджених нака­зом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2006 року № 168.

 7. Експлуатацію підйомників необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації підйомників, затверджених наказом Дер­жавного комітету України з нагляду за охороною праці від 08 грудня 2003 року № 232, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 року за № 1262/8583 (НПАОП 0.00-1.36-03), та Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охо­рони праці та гірничого нагляду від 01 вересня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 937/15628 (НПАОП 0.00­

1.02-08).

 1. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05), роботодавець з урахуванням специ­фіки виробництва розробляє і затверджує відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою.

 2. Роботи підвищеної небезпеки виконуються за нарядами-допусками, оформленими в установленому порядку відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, за­реєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12). Наряд-допуск видається відповідальному виконавцю перед початком проведення робіт.

 3. Роботодавець повинен забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими за­собами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

 4. ЗІЗ повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 5. Працівники, які виконують роботи з виробництва СМЗ, повинні бути за­безпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1), затвердже­них наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 07 ве­ресня 2004 року № 194, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04), та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 2), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955 (НПАОП 24.0-3.03-07).

 1. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

 1. Роботодавець повинен забезпечити безпеку робочих місць відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).

 2. Робочі місця працівників повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требо­вания", ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Об­щие эргономические требования" та ДСТУ ГОСТ 12.2.061-81 "ССБТ. Оборудова­ние производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам".

 3. Конструкція робочого місця повинна забезпечувати можливість зручного регулювання його розмірів та експлуатаційних параметрів з урахуванням специ­фіки виконуваної роботи та відповідно до антропометричних характеристик працівника згідно з вимогами ДСТУ 7234:2011 "Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки".

 4. На робочих місцях у виробничих приміщеннях, на території підприємства повинні знаходитись інструкції, що містять обов'язкові для дотримання працівни­ками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за пев- ною професією, розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98, та витяги з плану локалізації і ліквідації аварій в обсязі, що є достатнім для якісного виконан­ня відповідних дій працівниками, які братимуть участь у ліквідації аварії.

 5. Органи управління на робочих місцях працівників, які керують виробни­чим обладнанням, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.064-81 "ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности".

 6. Параметри мікроклімату в межах робочої зони повинні відповідати вимо­гам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постано­вою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (ДСН 3.3.6.042-99).

 7. Рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати нормам, встановле­ним Державними санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфра­звуку, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37 (ДСН 3.3.6.037-99).

Загальні вимоги безпеки до захисту від шуму на робочих місцях, шумових ха­рактеристик машин та механізмів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности".

Роботодавець повинен здійснювати контроль рівня шуму відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 "ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах" та ДСТУ 2867-94 "Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги".

 1. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, вста­новлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря

України від 01 грудня 1999 року № 39, та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 "ССБТ. Виб­рационная безопасность. Общие требования".

 1. У робочій зоні виробничих приміщень вміст шкідливих речовин не пови­нен перевищувати ГДК, встановленої вимогами ГОСТ 12.1.005-88.

 2. Робоче місце повинно бути організовано так, щоб унеможливити досяг­нення небезпечних зон руками відповідно до вимог ДСТУ Е№ 294-2001 "Без­печність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небез­печних зон руками".

 3. На території підприємства та у виробничих приміщеннях забороняється куріння тютюнових виробів, крім спеціально відведених для цього місць.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 1. Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів

  1. Технологічні процеси виробництва СМЗ повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования без­опасности".

  2. Порошкоподібну сировину необхідно вивантажувати за допомогою авто­навантажувачів або кранів.

  3. Кислоти і луги повинні зберігатися в складських приміщеннях окремими групами з урахуванням їх здатності до хімічної взаємодії. Складські приміщення необхідно забезпечувати засобами для нейтралізації пролитого лугу або кислоти.

  4. Забороняється зберігати порошкоподібні матеріали на відстані ближче ніж 1,0 м від опалювальних батарей.

  5. Для відбирання проб під час проведення вхідного контролю сировини та напівфабрикатів, проміжного контролю необхідно використовувати пробовідбір­ники.

  6. Робочі місця розвантаження та розтарювання сипкої сировини в прий­мальні витратні бункери системи пневмотранспорту та робочі місця фасування го­тової продукції повинні забезпечуватися системами аспірації.

  7. У виробничих приміщеннях, де можливі розливи розчинів та суспензій їдких речовин, повинні бути передбачені крани з приєднанням до водопроводу гнучких рукавів для змивання розливів цих речовин. Такі розливи (стічні води) пе­ред зливом у каналізацію населеного пункту повинні бути очищені, знешкоджені на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією відповідно до вимог Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи ка­налізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 року за № 403/6691.

  8. Роботодавець повинен забезпечити захист сигнальних пристроїв та їх еле­ментів від механічних пошкоджень.

Завантажити