НПАОП 24.5-1.22-13Правила охорони праці на об’єктах з виробництва синтетичних мийних засобів i. сфера застосування

Сигнальні пристрої необхідно встановлювати на видних місцях для оповіщен­ня працівників в умовах роботи виробництва.

Для оповіщення працівників про порушення роботи зблокованих установок необхідно встановлювати одночасну світлову і звукову сигналізацію.

  1. Експлуатацію виробничого устаткування необхідно здійснювати з урахуванням вимог ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

  2. Виробниче обладнання, що працює під тиском, повинно відповідати ви­могам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35.

  3. Заборонена експлуатація мірників, збірників для розчинів і суспензій без переливних пристроїв.

  4. Заборонена експлуатація апаратів та трубопроводів, що працюють під тиском, без установлених манометрів. На шкалі манометрів повинні бути нанесені червоні риски для позначення робочого тиску в апараті.

  5. Під час експлуатації насосів необхідно забезпечувати контроль тиску нагнітання.

Забороняється експлуатувати насоси з пошкодженими манометрами та таки­ми, що не пройшли своєчасної повірки.

  1. Насоси, що мають сальникові ущільнення та перекачують агресивні рідини, повинні мати захисні кожухи з антикорозійного матеріалу, що закривають сальники.

  2. Для запобігання гідравлічним ударам нагнітальна лінія насосів високого тиску повинна обладнуватися запобіжними клапанами або іншими пристроями, які призначені для захисту від механічного руйнування обладнання і трубопроводів надлишковим тиском.

  3. Експлуатацію стрічкових конвеєрів необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.2.022-80 "ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности".

  4. Заборонена експлуатація устаткування, яке має рухомі частини, що є не­безпечними, без огороджувальних пристроїв відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062­81 "ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные".

  5. Заборонена експлуатація завантажувальних люків ємностей без захисних ґратів з чарунками не більше ніж 0,1 х 0,1 м.

  6. Роботи в ємностях і резервуарах необхідно виконувати відповідно до ви­мог Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежо- небезпечних та вибухонебезпечних об'єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 255, зареєстрова­ної в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 541/5732.

  7. Роботи в резервуарах та ємностях необхідно проводити не менше ніж двома працівниками, один з яких є спостерігаючим і знаходиться ззовні резервуара (ємності). Працівники, що перебувають всередині резервуара, забезпечуються за­побіжними поясами з мотузкою, освітленням в електробезпечному виконанні та шланговими протигазами. Працівники, що перебувають ззовні резервуара, повинні страхувати безпосередніх виконавців робіт, які знаходяться всередині ємності, за допомогою канатів, прикріплених до їх запобіжних поясів.

  8. Під час виконання робіт всередині резервуарів, ємностей забезпечення працюючих відповідними ЗІЗ органів дихання здійснюється згідно з вимогами Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охо­рони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976.

  9. Працівник повинен спускатися до відкритої ємності за допомогою пере­носної драбини, що має зверху гаки для зачіплювання за край ємності.

  10. Заборонена експлуатація виробничого устаткування з електричним при­водом без засобів (пристроїв) захисту від ураження електричним струмом відповідно до ДСТУ 7237:2011 "ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги та номен­клатура видів захисту".

  11. Заборонена експлуатація технологічного устаткування та трубопроводів, вентиляційних систем та систем місцевих відсмоктувачів без їх захисту від статич­ної електрики відповідно до ГОСТ 12.4.124-83 "ССБТ. Средства защиты от стати­ческогоэлектричества. Общие технические требования".

  12. Заборонена експлуатація контрольно-вимірювальних приладів без їх по­вірки відповідно до вимог ДСТУ 2708:2006 "Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення".

КВПіА повинні відповідати категорії приміщень та будівель, де їх установ­люють.

  1. Стиснене повітря для систем КВПіА повинно відповідати ДСТУ 4169:2003 "Стиснене повітря. Частина 1. Забрудники та класи чистоти" (ISO 8573­1:2001.MOD).

  2. Експлуатацію приладів та регуляторів з радіоактивними випромінювача­ми необхідно здійснювати відповідно до вимог Основних санітарних правил забез­печення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юс­тиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.

  3. Експлуатацію та ремонт устаткування на висоті необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, за­тверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 0.00­1.15-07).

  4. Працівники, які виконують ремонтні роботи, повинні бути забезпечені всіма необхідними справними інструментами та пристроями відповідно до вимог Інструкції з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 254, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 616/5807.

Забороняється працювати з несправними інструментами та пристроями.

  1. Улаштування, утримання, експлуатацію, обслуговування і ремонт елек­тричних установок та електричних мереж необхідно здійснювати відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Держав­ного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвердже­них наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціаль­ної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533, ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление".

  2. Забезпечення працівників засобами електрозахисту під час обслуго­вування та ремонту електроустановок здійснюється відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

  3. Заміну оглядового скла в апаратах необхідно здійснювати за умови, що рівень рідини в них перебуває нижче від оглядового скла, вимкнено пристрої для перемішування, відключено подачу пари, в апараті відсутній тиск або вакуум.

  4. Внутрішній огляд резервуарів, бункерів із сипучими матеріалами пови­нен проводитись з використанням запобіжного пояса з карабіном та стропом. Робо­та повинна проводитись не менше ніж двома працівниками.

  5. Для постійного зовнішнього обслуговування бункерів, силосів, резерву­арів повинні бути передбачені похилі сходи. Для періодичного огляду дозволяється застосовувати вертикальні сходи або скоби з обов'язковим використанням за­хисних дуг.

  6. Підлягають обов'язковому теплоізоляційному покриттю:

 • апарати, паропроводи, трубопроводи гарячої води і технологічні трубопро­води з температурою зовнішньої стінки вище 45° C, розташовані усередині приміщення;

 • апарати, встановлені ззовні приміщення, прилади і трубопроводи, що містять рідини, які застигають при зниженні температури, а також зовнішні трубо­проводи з температурою зовнішньої стінки вище 45° C у місцях, де можливе до­торкання до них обслуговуючого персоналу.

Теплоізоляційні матеріали для гарячих поверхонь повинні бути негорючими.

 1. Вимоги безпеки до технологічного процесу виробництва порошкоподібних СМЗ

  1. Перекисні солі натрію (перборат і перкарбонат), у складі яких міститься перекис водню, необхідно зберігати в прохолодному і сухому місці в окремому приміщенні. Забороняється допускати дію прямих сонячних променів на ці солі.

  2. При виявленні явищ розкладання сировини, що зберігається, необхідно негайно видалити пошкоджену тару і вжити заходів щодо ліквідації процесу, який розпочався.

  3. При приготуванні теплоносія для сушіння композиції необхідно забезпе­чувати автоматичне регулювання розрідження в газогенераторі, автоматичну пода­чу повітря і газу на спалювання.

  4. На виході теплоносія з газогенератора необхідно встановлювати прилад для постійного контролю температури.

  5. Заборонена експлуатація сушильної башти без автоматичної системи ре­гулювання температурного режиму сушіння композиції.

Заборонена експлуатація сушильної башти і циклонів без обладнаної си­стеми пожежогасіння, що використовує як вогнегасні засоби пару або воду. Прила­ди вимірювання температури в зоні сушіння і газоході до циклонів повинні бути зблоковані із сигналізатором, що дає звуковий сигнал у разі перевищення темпера­тури.

  1. Сушильну башту необхідно регулярно очищувати від налиплої на її стінках композиції та пересушених часток порошку.

  2. Заборонена експлуатація трубопроводів надходження композиції на розп­илювання без встановлених манометра і компенсатора тиску.

  3. На робочому місці апаратника сушки повинна бути встановлена кнопка для аварійної зупинки насоса високого тиску.

  4. Заборонена експлуатація стрічкових конвеєрів без установлених при­строїв для місцевої та дистанційної зупинки привода на випадок аварійної ситуації.

  5. Стрічкові конвеєри в головній та хвостовій частинах повинні бути обладнані аварійними кнопками для їх зупинки. У разі потреби конвеєри можуть бути обладнані додатковими вимикачами для зупинки в аварійній ситуації в будь- якому місці з боку проходу для обслуговування.

 1. Вимоги безпеки до технологічних процесів виробництва пастоподібних та рідких СМЗ

  1. Заборонена експлуатація витратних ємностей для сипкої сировини без сигналізаторів граничного верхнього рівня при механізованій подачі сипкої сиро­вини.

Завантажувальні воронки ємностей повинні мати місцеві відсмоктувачі.

  1. Подачу пастоподібної сировини до плавильної камери необхідно здійснювати в металевих діжках за допомогою електронавантажувачів.

  2. Заборонена експлуатація плавильних камер без оснащення їх системою контролю температури.

  3. Заборонена експлуатація реакторів-змішувачів без оснащення їх системою контролю температури та швидкості мішалки.

  4. Рухомі частини шнекових живильників повинні бути огороджені.

Директор Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту,

трудової та соціальної політики О. М. Онищенко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Спільного представницького

органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок Г. В. Осовий Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства України Д. В. Ісаєнко

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій М. Болотських

В. Акопян


Завантажити