НПАОП 24.0-1.01-08Правила охорони праці в содовій промисловості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 14.05.2008 № 103

Держгірпромнагляд України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Включено до Державного реєстру

нормативно-правових актів з питань охорони праці

28” травня 2008р.

„3” червня 2008р. за № 423

за № 446/15157

НПАОП 24.0-1.01-08

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ В СОДОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

 1. ВИЗНАЧЕННЯТЕРМІНІВ

У цих Правилах терміни та визначення основних понять у галузі охорони праці вживаються відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

 1. ПОЗНАЧЕННЯТА СКОРОЧЕННЯ

У цих Правилах вживаються такі позначення та скорочення:

ГДК - граничнодопустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони;

ГОСТ - міждержавний стандарт;

ДБН - Державні будівельні норми України;

ДСанПіН - Державні санітарні правила і норми України;

ДСН - Державні санітарні норми України;

ДСП - Державні санітарні правила України;

ДСТУ - Державний стандарт України;

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

КВП - контрольно-вимірювальні прилади;

НАПБ - нормативний акт з пожежної безпеки;

НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці;

ОНТП - «Общесоюзные нормы технологического проектирования»;

СН - санітарні норми;

СНиП - «Строительные нормы и правила»;

ССБТ - «система стандартов безопасности труда»;

СУОП - система управління охороною праці на підприємстві;

ПЛАС - план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Дія Правил поширюється на суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з експлуатацією, реконструкцією та проектуванням виробництв кальцинованої соди (легкої та важкої), що виробляється аміачним способом, і содопродуктів (далі - підприємства).

До содопродуктів належать речовини, для одержання яких вихідною сировиною є сода кальцинована або проміжні продукти (матеріальні відходи зазначеного виробництва).

 1. Проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація підприємств содової промисловості проводяться з дотриманням вимог Законів України «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про пожежну безпеку», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про планування і забудову територій», вимог цих Правил, державних будівельних норм, норм технологічного проектування, міждержавних і державних стандартів, санітарних норм і правил.

 2. Стан пожежної безпеки на підприємствах содової промисловості повинен відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України

 1. за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004), та ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», затвердженого постановою Державного комітету СРСР з управління якістю продукції та стандартів від 14.06.91 № 875 (далі - ГОСТ 12.1.004-91).

 1. Експертиза проектів будівництва та реконструкції об’єктів виробництва содової промисловості та порядок прийняття їх в експлуатацію здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 431

(далі - НПАОП 0.00-4.20-94), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243.

 1. Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, хімічні речовини та їхні сполуки дозволяється експлуатувати (використовувати) лише за умови їх експертизи на відповідність нормативно-правовим актам, чинним на території України, відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці».

 2. Підприємства содової промисловості повинні мати затверджені в установленому порядку:

проектну документацію;

технологічні регламенти;

паспорти (сертифікати) на технологічне устаткування; інструкції з ведення технологічних процесів, ремонту та очищення устаткування;

інструкції з охорони праці, розроблені відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15­98);

нормативні акти з охорони праці, чинні в межах підприємства (далі - акти підприємства), розроблені відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.94 за № 20/229 (далі - НПАОП 0.00-6.03-93);

перелік виробництв та об’єктів підприємства, для яких розробляються плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС);

плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, розроблені відповідно до вимог Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.99 № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за № 424/3717 (далі - НПАОП 0.00-4.33-99);

перелік чинних законодавчих актів, стандартів, нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення безпечної та безаварійної роботи підприємства.

 1. Не дозволяється вносити зміни до конструкції обладнання без узгодження їх із заводом-виробником та до технологічної схеми виробництва без узгодження з головною проектною організацією. Проектна організація повинна здійснювати авторський нагляд за впровадженням проектних рішень з охорони праці під час будівництва чи реконструкції виробництва.

 2. У разі зміни технологічного процесу чи його апаратурного оформлення вносяться та затверджуються в установленому порядку відповідні зміни та доповнення до чинних технологічних регламентів, інструкцій з охорони праці та планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (до впровадження цих змін у виробництво).

 3. Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці, дотримання вимог яких під час роботи забезпечує безаварійні та безпечні умови праці.

 4. Працівники підлягають обов’язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків та професійних захворювань відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 5. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров’я працівників або в разі їхньої смерті здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та статті 9 Закону України «Про охорону праці».

 6. Суб’єкт господарювання зобов’язаний організувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (далі -

НПАОП 0.00-6.02-04).

 1. Для запобігання травматизму, професійним захворюванням і аваріям на виробництві суб’єкт господарювання зобов’язаний створити на кожному робочому місці в кожному структурному підрозділі належні безпечні та здорові умови праці, що відповідають вимогам чинного законодавства з охорони праці.

З цією метою суб’єкт господарювання зобов’язаний:

створити та забезпечити функціонування служби охорони праці відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону праці» та вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125 (далі - НПАОП 0.00-4.21-04);

забезпечити розробку, впровадження та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві (СУОП).

 1. Режим праці та відпочинку на підприємствах установлюється відповідно до Кодексу законів про працю України.

 2. Працівники повинні проходити інструктаж та спеціальне навчання з пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

 3. Працівники повинні проходити інструктаж, навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від

 1. № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05).

 1. Працівники, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або на роботах, де є потреба в професійному доборі, повинні щороку проходити спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці.

 2. Трудове та професійне навчання неповнолітніх проводиться відповідно до вимог Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.94 № 130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

 1. за № 14/550.

 1. Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити засобами захисту працівників відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», затвердженого постановою Держстандарту СРСР від 27.10.89 № 3222 (далі - ГОСТ 12.4.011-89).

 2. Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити придбання, комплектування, видачу працівникам та утримання ЗІЗ відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці».

 3. Працівники забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ в установленому порядку.

Порядок користування та перевірки спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту повинен бути викладений у відповідних інструкціях з охорони праці з урахуванням конкретних умов, де ЗІЗ застосовуються.

 1. Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безплатним лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами відповідно до встановлених законодавством норм.

 2. Для працівників повинні бути обладнані кімнати приймання їжі відповідно до вимог СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», затверджених постановою Державного будівельного комітету СРСР від 30.12.87 № 313 (далі - СНиП 2.09.04-87).

 3. У процесі виробництва кальцинованої соди та содопродуктів на працівників впливають згідно з класифікацією ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация», затвердженого постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів

СРСР від 18.11.74 № 2551 (далі - ГОСТ 12.0.003-74), хімічні та фізичні небезпечні виробничі чинники, а саме:

хімічні небезпечні чинники - токсичні та подразливі; фізичні небезпечні чинники:

машини та механізми, що рухаються; рухомі частини виробничого устаткування;

підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;

підвищена чи знижена температура поверхонь устаткування, матеріалів;

підвищена чи знижена температура повітря робочої зони;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищений рівень вібрації;

підвищена чи знижена вологість повітря;

підвищена чи знижена рухомість повітря;

підвищений рівень напруги в електричному колі, замикання якого може статися через тіло людини;

підвищений рівень статичної електрики; відсутність або недостатність природного світла; недостатня освітленість робочої зони;

гострі краї, задирки, шорсткість поверхонь заготовок, інструменту та устаткування;

розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

 1. Джерелами небезпечних і шкідливих виробничих чинників можуть бути: нерегламентовані режими роботи технологічного устаткування;

транспортні засоби, вантажопідіймальне устаткування, механізми обладнання, деталі та вироби, що рухаються; устаткування, що працює під тиском; електромережі, електрифіковане устаткування та інструменти; інженерні комунікації; роботи, що призводять до психофізіологічних перевантажень; токсичні речовини; помилкові дії працівників, аварії.

 1. Санітарно-гігієнічні умови мікроклімату виробничих приміщень повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42 (далі - ДСН 3.3.6.042-99).

 2. Не дозволяється перевищення рівня виробничого шуму вище норм, наведених у ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37 (далі - ДСН 3.3.6.037-99), та ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности», затвердженого постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 06.06.83 № 2473 (далі - ГОСТ 12.1.003-83).

 3. Вібраційна безпека забезпечується дотриманням вимог ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования», затвердженого постановою Державного комітету СРСР з управління якістю продукції та стандартів від 13.07.90 № 2190 (далі - ГОСТ 12.1.012-90).

 4. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», затвердженого постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 29.09.88 № 3388 (далі - ГОСТ 12.1.005-88), та СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», затверджених наказом головного державного санітарного лікаря СРСР від 26.05.88 (далі - СН 4617-88).

 5. Під час розробки проекту будівництва та реконструкції об’єктів виробництва содової промисловості необхідно зважати на класифікацію шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людини відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», затвердженого постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 10.03.76 № 579 (далі - ГОСТ 12.1.007-76).

Небезпечні хімічні речовини, що використовуються та виробляються у виробництві кальцинованої соди, та що впливають чи за певних умов можуть

негативно впливати на здоров’я людини, підлягають гігієнічній регламентації відповідно до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 № 420.

 1. Під час роботи з електронно-обчислювальними машинами необхідно додержуватись вимог Правил охорони праці під час експлуатації електронно- обчислювальних машин, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 10.02.99 № 21, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.06.99 за № 382/3675 (далі -

НПАОП 0.00-1.31-99), та ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно- обчислювальних машин. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 № 7 (далі - ДСанПіН 3.3.2.007-98).

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИРОБНИЧІ ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 1. Безпека промислових підприємств забезпечується дотриманням вимог ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги, затвердженого наказом Держстандарту України від 19.12.95 № 434 (далі - ДСТУ 3273-95).

 2. Під час розробки проекту будівництва та реконструкції об’єктів виробництва содової промисловості необхідно зважати на категорії виробництв з вибухобезпеки, що визначаються вимогами Загальних правил вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв, затверджених наказом Державного комітету з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості та гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР від 06.09.88 (НПАОП 0.00-1.41-88).

 3. Суб’єкт господарювання, у власності або користуванні якого є хоча б один потенційно небезпечний об’єкт або який має намір розпочати будівництво такого об’єкта, зобов’язаний провести ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки залежно від кількості порогової маси небезпечних речовин відповідно до вимог Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

 1. № 956 (далі - НПАОП 0.00-6.21-02).

 1. Суб’єкт господарювання, у власності або користуванні якого є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки або який має намір розпочати будівництво такого об’єкта, зобов’язаний провести декларування об’єкта підвищеної небезпеки відповідно до Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

 1. № 956 (далі - НПАОП 0.00-6.22-02).

 1. Піднімання та переміщення важких речей неповнолітніми дозволяється в межах Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96 № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за № 183/1208.

 2. Піднімання та переміщення вантажів вручну жінками дозволяється в межах Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194.

 3. Не дозволяється застосування праці жінок на роботах відповідно до Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260.

 4. Не дозволяється застосування праці неповнолітніх на роботах відповідно до Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.1994 за № 176/385 (ДНАОП 0.03-8.07-94).

 5. Суб’єкт господарювання зобов’язаний організувати проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

 6. Працівники содових підприємств зобов’язані:

дбати про власну безпеку та здоров’я, а також про безпеку та здоров’я оточуючих людей під час виконання робіт на території підприємства;

знати і дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

проходити в установленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди;

виконувати вимоги з охорони праці, що передбачені колективним договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

 1. Проектування території підприємств та розташованих на ній будівель здійснюється відповідно до вимог СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», затверджених постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 30.12.80 № 213 (далі - СНиП ІІ-89-80), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 № 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 379/1404, НАПБ А.01.001-2004 та цих Правил.

 2. Рух транспортних засобів по території підприємств здійснюється відповідно до Закону України «Про дорожній рух».

 3. Територія підприємств повинна бути обладнана:

дорожніми знаками, покажчиками обмеження швидкості руху транспорту відповідно до вимог ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 03.06.2002 № 326 (далі - ДСТУ 4100-2002);

знаками безпеки та сигнальною розміткою відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», затвердженого постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 24.05.76 № 1267 (далі - ГОСТ 12.4.026-76), та ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987 IDT), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 30.03.2007 № 71 (далі - ДСТУ ISO 6309:2007).

Завантажити