НПАОП 24.1-1.07-10Про затвердження правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості

2.3. Підключати й відключати магістральні лінії або лінії живлення електромережі повинні лише електротехнічні працівники. Лінії, що живлять окремі електроприймачі чи групи, можуть підключати та відключати уповноважені працівники, які обслуговують ці електроприймачі.

2.4. Електродвигуни, пускорегулювальна, контрольно-вимірювальна і захисна апаратура, а також допоміжне електротехнічне обладнання за формою виконання, способом установлення та захисту і за якістю ізоляції мають відповідати вимогам чинного законодавства.

2.5. В електричних схемах машин і обладнання має бути передбачено захист від перевантаження та короткого замикання, який забезпечує автоматичне розвантаження або відключення.

2.6. Усі види електроустановок, які розміщуються в пожежонебезпечних зонах усередині і зовні приміщень: стаціонарні, переносні і пересувні повинні відповідати вимогам чинного законодавства. При виборі електрообладнання, яке встановлюють у пожежонебезпечних зонах, треба враховувати агресивність навколишнього середовища (хімічну активність, атмосферні опади).

2.7. Електропроводка і арматура силової та освітлювальної мереж у виробничих приміщеннях мають бути надійно ізольовані і захищені від впливу високої температури, хімічних середовищ та механічних пошкоджень.

2.8. У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу треба застосовувати кабелі та проводи, якіне поширюють горіння. Не допускається застосовувати кабелі з горючою поліетиленовою ізоляцією.

2.9. Використовувати електрозахисні засоби, які застосовують під час експлуатації та ремонту електроустановок, треба згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.01-97 та ДСанПіН 3.3.6.096-2002.

2.10. У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу треба дотримуватися вимог захисту від іскроутворення, обумовленого наявністю статичної електрики, відповідно до ГОСТ 12.1.018-93 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования».

2.11. З’єднання приладів, апаратів та двигунів з проводами має бути надійно ізольовано і не спричиняти недопустимого місцевого перегрівання.

2.12. Пускову апаратуру необхідно розміщувати безпосередньо поблизу електродвигунів та робочих місць. У разі застосування кнопкових станцій необхідно захищати їх від випадкових вмикань. Розподільче, електросилове й освітлювальне обладнання, а також окремі пускові прилади слід розміщувати в безпечному і зручному для обслуговування місці.

2.13. Для живлення переносних і пересувних електроприймачів треба застосовувати спеціально призначені шнури й гнучкі кабелі з мідними жилами з урахуванням можливих механічних впливів.

2.14. Виробниче обладнання з електричним приводом повинно мати засоби (пристрої) захисту від ураження електричним струмом (зокрема у випадках помилкової дії працівників, які обслуговують обладнання) згідно з вимогами ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

2.15. Усе електрообладнання (корпуси електричних машин, апаратів, світильників, розподільчих пристроїв, металеві корпуси пересувних та переносних електроприймачів) повинно мати надійне захисне заземлення або/та занулення, що відповідає вимогам НПАОП 40.1-1.01-97, НПАОП 40.1-1.21-98 та ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

2.16. Постійні заземлювальні пристрої мають відповідати вимогам законодавства і мати паспорт, який містить схему заземлення, основні технічні та розрахункові параметри, дані результатів оглядів і випробувань.

2.17. Вимірювати опір ізоляції заземлення, перевіряти контур між заземлювачами та заземлювальними елементами треба згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98.

2.18. Двері розподільчих пристроїв треба замикати на ключ.

2.19. Розподільчі пристрої повинні мати чіткі написи, що вказують призначення окремих електричних контурів і панелей.

2.20. На приводах комунікаційних апаратів має бути чітко зазначено положення «Включено» та «Відключено».

2.21. Плавкі вставки запобіжників має бути відкалібровано із зазначенням на клеймі номінальної сили струму вставки. Застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки не допускається.

2.22. Обслуговування діючих електроустановок споживачів здійснюється відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

2.23. Огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687.

2.24. Атестація фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, здійснюється відповідно до вимог Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.12.2006 № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.2007 за № 103/13370 (НПАОП 0.00-6.08-07).

2.25. Експлуатувати та випробувати ручні переносні інструменти треба згідно з вимогами НПАОП 40.0-1.21-98, ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) «ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний».

2.26. Захист від статичної електрики технологічного устаткування виконують згідно з вимогами ГОСТ 12.4.124-83.

2.27. У разі наближення грози необхідно припинити всі роботи на повітряних лініях і у відкритих розподільчих пристроях, а в закритих розподільчих пристроях — роботи на вводах і комутаційній апаратурі, яку приєднано до повітряних ліній.

2.28. Параметри електромагнітних полів під час роботи з силовими джерелами мають відповідати вимогам ДСанПін 3.3.6.096-2002.

Глава 3.Опалення та вентиляція

3.1. Температура повітря в основних опалюваних виробничих приміщеннях повинна підтримуватись згідно з вимогами ДСН 3.3.6.042-99.

3.2. У приміщеннях з вибухопожежонебезпечними технологічними процесами передбачається повітряне опалення, що поєднується з припливною вентиляцією.

Допускається застосовувати водяне або парове опалення приміщень за умови, що використовувані в процесі речовини не утворюють з водою вибухонебезпечних продуктів. Максимальна температура (°С) поверхонь нагріву систем опалення не повинна перевищувати 80 % температури самозаймання будь-якої з речовин, які використовуються у технологічному процесі.

3.3. Усі приміщення підприємства повинні бути обладнані системами вентиляції (природною, механічною або змішаною), які забезпечують рівномірну температуру та стан повітряного середовища, влаштування і експлуатація яких повинні відповідати вимогам будівельних норм та правил, санітарних норм проектування промислових підприємств та НД.

3.4. Безпечна експлуатація систем вентиляції на підприємствах основної хімічної промисловості має відповідати вимогам Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 05.10.2009 № 164, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.10.2009 за № 988/17004.

3.5. Вентиляційні системи повинні передбачатися такими, щоб під час їх роботи концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони, на робочих місцях виробничих приміщень і в адміністративно-побутових приміщеннях не перевищувала 30 % від ГДК, що визначається за ГОСТ 5439-76 «Газы горючие природные и искусственные. Метод определения объемной доли компонентов на комплектах для газовых анализаторов типа КГА».

3.6. Очищення повітря в системах вентиляції — відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.07.97 № 201 (ДСН-201-97), та ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».

3.7. Місце для забирання припливного повітря треба вибирати в зоні найменшого забруднення від навколишніх виробничих та вентиляційних викидів.

У разі неможливості за місцевими умовами забезпечити забирання повітря з незабрудненої зони припливне повітря треба попередньо очистити для того, щоб після його надходження сумарна кількість газів і пари в робочій зоні не перевищувала ГДК.

3.8. У приміщеннях управління та виробничих приміщеннях потрібно передбачати сигналізацію щодо справної роботи вентиляційних систем.

3.9. Порядок експлуатації, обслуговування, ремонту, налагодження та проведення інструментальної перевірки ефективності роботи систем вентиляції визначається вимогами чинного законодавства.

3.10. Періодично, але не рідше одного разу на рік, треба проводити аналіз на вміст шкідливих газів, пари і пилу на робочих місцях на підприємствах основної хімічної промисловості органами санітарно-епідеміологічної служби згідно з ГОСТ 12.1.005-88.

Глава 4 .Водопостачання та каналізація

4.1. Водопровідні і каналізаційні системи на підприємствах основної хімічної промисловості повинні відповідати вимогам затвердженої в установленому порядку проектної документації.

Склад стічних вод з очисних споруд підприємства регламентується відповідно до вимог СН,а якщо їх немає — відповідно до ДСП 173-96.

4.2. Безпечна експлуатація і ремонт систем водопостачання і каналізації підприємств організовуються відповідно до Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 424/2864.

Скидання зворотних вод у водні об’єкти та відведення забруднених промислових стоків требавиконувати з урахуванням вимог ДСП 173-96, постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.99№ 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691, та НАПБ А.01.001-2004.

4.3. Зовнішнє протипожежне водопостачання має відповідати вимогам НАПБ А.01.001-2004 та СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», затверджених постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 27.07.84 № 123.

Глава 5 .Освітлення

5.1. Природне та штучне освітлення виробничих та допоміжних приміщень має відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 № 168.

5.2. Експлуатація пристроїв для освітлення здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

5.3. Поряд з робочим освітленням, улаштування якого є обов’язковим, у всіх приміщеннях і на освітлюваних територіях для забезпечення нормальної роботи, проходу працівників і руху транспорту треба передбачити аварійне освітлення, яке необхідне в тих випадках, якщо освітлення вимагає подальша робота, закінчення виробничого циклу та евакуація працівників з приміщенняу разі раптового відключення робочого освітлення.

Глава 6 .Підйомно-транспортні засоби

6.1. Будова, установлення та експлуатація кранів усіх типів, ручних та електричних талів, лебідок для піднімання вантажу, підіймальних вантажозахватних механізмів та пристроїв повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.06.2007 № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07).

6.2. Під час переміщення вантажів необхідно керуватись вимогами ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности».

6.3. Транспортувати вантажі треба транспортними засобами (електрокари, автокари тощо), які відповідають вимогам ГОСТ 12.2.003-91.

Експлуатувати транспортні засоби в несправному стані не допускається.

Транспортувати вантажі треба в уніфікованій тарі, яка має відповідати вимогам ГОСТ 12.3.010-82 «ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации».

Перевозити працівників автокарами, автонавантажувачами та електрокарами не допускається.

Начальник управління організації
державного нагляду за промисловою безпекою
на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки                                  В. М.
Морозов

 

http://www.sot.zp.ua

40Завантажити